scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

„Ã{qXý©ð ¨ X¶ÔÍŒª½x ’¹ÕJ¢* Åç©Õ²Ä..?

Check out these cool WhatsApp hacks

„ÚÇqXý „Ãœ¿Â¹¢ „ç៿©ãj Ÿ¿¬Ç-¦l-«Õ-«Û-Åî¢C. ¨ X¾Ÿä-@Áx©ð «ÕÊ¢ ‡¢ÅŒ’à «ÖªÃ„çÖ „Ã{qXý Â¹ØœÄ Æ¢ÅŒ-¹¯Ão ‡Â¹×ˆ-«’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ÂíÅŒh ÂíÅŒh X¶ÔÍŒ-ª½xÅî, å®Â¹Øu-JšÌ ‚X¾¥-ÊxÅî ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ÆXý-œäšü Æ«Û-ÅŒÕÊo „Ã{qXý „çÕ客-•-ªý©ð «ÕÊ¢ ÂëÕ-¯þ’à ͌Öæ® „çÕæ®->¢’û, „êá®ý OœË§çÖ Âéüq, ÂâšÇÂúd §ŒÖœþ/-¦ÇxÂú Í䧌՜¿¢ «¢šË„ä ÂùעœÄ «Õ骯îo ®Ô“éšü X¶ÔÍŒª½Õx …¯Ãoªá.. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„题ä.. ÍŒC-„ä-§ŒÕ¢œË «ÕJ..!

˜ãjXÏ¢’û “šËÂúq..!

„ÚÇqXý ˜ãjXÏ¢-’û©ð ‡„çÖ-°©Õ, ®Ïd¹ˆª½Õx, >X¶ý©Õ...ƒ©Ç ‡¯ío-*a¯Ã ˜ãjXÏ¢’û «Ö“ÅŒ¢ «Öª½-©äŸ¿ÊÕ¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ..? E•„äÕ..! ÂÃF „ÚÇqXý ˜ãjXÏ¢-’û©ð Â¹ØœÄ Æ¹~-ªÃ-©E ¦ð©üf, ƒšÇ-LÂú, „çÖ¯î æ®p®ý å®kd©üq©ð ªÃ§çá-ÍŒaE Åç©Õ²Ä..? Æ¢Åä-Âß¿Õ X¾ŸÄEo ªÃ®Ï ŸÄEåXj UÅŒ-Uæ® 'å®kZÂú “ÅŒÖÑ ‚X¾¥¯þ Â¹ØœÄ …¢C..

whatsapphacksgh650-1.jpg

[ ¦ð©üf : X¾ŸÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃyÅŒ '*'(star/asterisk) ’¹Õª½ÕhÊÕ åXœËÅä ‚ X¾Ÿ¿¢ ¦ð©üf’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.

whatsapphacksgh650-2.jpg

[ ƒšÇ-LÂú : X¾ŸÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ, ÅŒªÃyÅŒ'_'(Underscore) ’¹Õª½ÕhÊÕ …X¾-§çÖ-Tæ®h ‚ X¾Ÿ¿¢ ƒšÇLÂúq©ð ¹Ê-¦-œ¿Õ-ŌբC.

whatsapphacksgh650-3.jpg

[ „çÖ¯î æ®p®ý : X¾ŸÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃyÅŒ '/'(back quotes) «âœ¿Õ-²Äª½Õx ˜ãjXý Íäæ®h „çÖ¯î æ®p®ý ƹ~-ªÃ-©ðxÂË «Öª½Õ-ŌբC. §ŒÖXÏ©ü §Œâ•ª½Õx 123 …Êo ¦{-¯þE ¯íÂˈ X¾{Õd-¹×E ' (apostrophe) ’¹Õª½ÕhÊÕ „ÃœÄL.

whatsapphacksgh650-4.jpg

[ X¾Ÿ¿¢ ÂíšËd-„ä-®ÏÊ{Õx¢œÄ©¢˜ä: X¾ŸÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃyÅŒ '~' (Tilde) ’¹Õª½ÕhÊÕ ˜ãjXý Íäæ®h X¾Ÿ¿¢ åXjÊ Âí˜äd-®Ï-Ê-{Õx’à ®¾ÊoE UÅŒ «®¾Õh¢C.

¨ X¶ÔÍŒªýq ŠÂíˆ-¹ˆ-šË-’ïä Âß¿Õ ŠêÂ-²ÄJ ÆFo ¹LXÏ Â¹ØœÄ „ÃœíÍŒÕa..!

Æ¢Åä-Âß¿Õ.. Ưä¹ ª½Âé Ÿ±¿ªýf-¤ÄKd §ŒÖXý©Õ „ÚÇqXý „çÕ客-•-ªý-©ðE ¤¶Ä¢šüF, ŸÄE ¹©-ªýF «Öêªa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá..Æ{Õ-«¢šË „Ú˩ð æ®X¶ý’à …Êo §ŒÖXýE ‡¢ÍŒÕ-¹×E ¹©-ªý-X¶¾Û-©ü’à ͵Úˢ’û Íç§çáuÍŒÕa.

whatsapphacksgh650-5.jpg

«ÕÊ „çÕæ®èü ‡X¾Ûpœ¿Õ ÍŒC-„ê½Õ..?

Æ«-ÅŒ-L-„ê½Õ «ÕÊ¢ „çÕæ®èü X¾¢XÏ¢-*Ê ‡¢ÅŒ-æ®-X¾-šËÂË ŸÄEo ͌֬Ç-ª½-ÊoC Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„éÇ..? ƪáÅä ‡«J „çÕæ®èü KœË¢’û ˜ãj¢ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî „ÃJ ͵Úü ‹åX¯þ Íä®Ï, ¹לË-„çjX¾Û åXjÊ E©Õ-«Û’à …Êo «âœ¿Õ ͌չˆ-©ÊÕ {Íý Íäæ®h 'ƒ¯îp´Ñ Æ¯ä ‚X¾¥¯þ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ŸÄEo šÇuXý Íäæ®h Æ«-ÅŒL „ê½Õ OÕ „çÕæ®èü ‡X¾Ûpœ¿Õ ÍŒC-„êî ÅçL-®Ï-¤ò-ŌբC.

whatsapphacksgh650-6.jpg

Xϯþ Í䧌՜¿¢ ‡©Ç..?

ÅŒª½ÍŒÖ ͵Úü Íäæ®-„ê½Õ, ©äŸÄ OÕª½Õ ‡Ÿ¿Õª½Õ ֮͌¾ÕhÊo „ÃJ „çÕæ®èü Æœ¿Õ-’¹ÕÊ X¾œË-¤ò-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä „ÚÇq-Xý©ð „ÃJ ÂâšÇÂúdE 宩Âúd Í䮾Õ-¹×E Xϯþ ’¹Õª½ÕhåXj šÇuXý Íäæ®h ®¾J-¤ò-ŌբC.

whatsapphacksgh650-7.jpg

‡Â¹×ˆ« ²òdêªèü ‡Â¹ˆœË ÊÕ¢*..?

„ÚÇqXý “’¹ÖX¾Û „çÕæ®-°©Õ, wåXj„äšü „çÕæ®-°-©- ÊÕ¢< ÅŒª½ÍŒÖ «*a-X¾œä ¤¶ñšð©Õ, OœË§çÖ©Åî „çá¦ãj©ü ²òdêª> E¢œË-¤òªá, ¤¶ò¯þ ²òx Æ«Û-ŌբC. ƒ©Ç •ª½-’¹-¹עœÄ ‡Â¹×ˆ« ²òdêªèü ‡Â¹ˆœË ÊÕ¢* «®¾Õh¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-¹×E “X¾Åäu-¹¢’à ‚ ÂâšÇÂúd ©äŸÄ “’¹ÖX¾Û ÊÕ¢* «*aÊ œäšÇE œËMšü Í䧌ÖL. DEÂË „ÚÇqXý ‹åX¯þ Í䧌Õ-’Ã¯ä “®Ôˆ¯þÂË åXjÊ Â¹×œË-„çjX¾Û …Êo „çÕÊÖE šÇuXý Í䧌ÖL. Æ¢Ÿ¿Õ©ð 定Ëd¢’ûq E ‡¢ÍŒÕ-¹×E, ƹˆœ¿ 'œäšÇ Æ¢œþ ²òdêªèü §Œâæ®èüÑ E 宩ãÂúd Í䧌ÖL.ƒ¢Ÿ¿Õ©ð '²òdêªèü §Œâæ®èüÑ åXj šÇuXý Íäæ®h \ “’¹ÖXý/ ÂâšÇÂúd ÊÕ¢* ‡¢ÅŒ œäšÇ œö¯îxœþ ƪᢟî Åç©Õ-®¾Õh¢C. ‚ ÂâšÇ-ÂúdE ‡¢ÍŒÕ-¹ע˜ä \§äÕ åX¶j©üqÂË ‡¢ÅŒ ²òdêªèü Ȫ½a-ªá¢Ÿî ¹Ê-¦-œ¿Õ-ŌբC. “®Ôˆ¯þ ÂË¢C „çjX¾Û …Êo '“X¶Ô ÆXý æ®p®ýÑ ‚X¾¥-¯þÅî ‚ åX¶j©üqE œËMšü Íäæ®-§çáÍŒÕa.

whatsapphacksgh650-12.jpg

’Ãu©K E¢œË-¤ò-ÅÄ..?

ÆÊ-«-®¾-ª½-„çÕiÊ „ÚÇqXý ¤¶ñšð©Åî ’Ãu©K E¢œË-¤ò-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä..„ÚÇqXý 定Ëd¢-’ûq©ð '͵ÚüÑ Æ¯ä ‚X¾¥-¯þÊÕ ‡¢ÍŒÕ-¹×E ƹˆœ¿ 'O՜˧ŒÖ N>-¦Õ-LšÌÑ Æ¯ä X¶ÔÍŒ-ªýÊÕ œËèä-¦Õ©ü Í䧌ÖL.

whatsapphacksgh650-13.jpg

‚šð œö¯þ-©ðœþþ ‚æXŸÄl¢

œäšÇ/åX¶j©üq ‚šð-„äÕ-šËÂú’à œö¯þ-©ðœþ ÂùעœÄ ¹{dœË Í䧌Ö-©¢˜ä „ÚÇqXý 定Ëd¢-’ûqE ‹åX¯þ Íä®Ï, ƹˆœ¿ 'œäšÇ Æ¢œþ ²òdêªèü §Œâæ®èüÑ E 宩Âúd Í䮾Õ-Âî-„ÃL. Æ¢Ÿ¿Õ©ð 'O՜˧ŒÖ ‚šð œö¯þ-©ðœþÑ Æ¯ä êÂ{-T-K©ð „çá¦ãj©ü œäšÇ „Ãœä-{X¾Ûpœ¿Õ „äšËE œö¯þ-©ðœþ Í秌ÖuL, „çjåX¶j „Ãœä-{-X¾Ûpœ¿Õ „äšËE œö¯þ-©ðœþ Í秌ÖuL Æ¯ä „ÃšË©ð OÕ “XÏX¶¾-éª-¯þqÊÕ å®šü Í䮾Õ-Âî-„ÃL.

whatsapphacksgh650-8.jpg

„çÕ«Õª½-¦Õ©ü ͵Úü ŸÄÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa..

„çÕ«Õ-ª½-¦Õ©ü ͵ÚüE ŸÄÍŒÕ-Âî-„Ã-©¯Ão.. \Ÿçj¯Ã «áÈu-„çÕiÊ ÍŒª½a-©ÊÕ ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Æ«-®¾-ªÃ© Â„çÖ ©ä¹ ‚ŸµÄ-ªÃ© Â„çÖ ŸÄÍŒÕÂ¹×¯ä „ç®¾Õ-©Õ-¦Ç{Õ „Ã{qXý „çÕ客-•-ªý©ð …¢C. ÆŸç-©Ç-’¹¢˜ä.. „ÚÇqXý 定Ëd¢-’ûqE ‹åX¯þ Íä®Ï, '͵ÚüqÑE ‡¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. Æ¢Ÿ¿Õ©ð *«-ª½Ê …Êo '͵Úü £ÏÇ®¾dKÑE šÇuXý Í䧌ÖL. '‡Âúq-¤òªýd ͵ÚüÑ Æ¯ä „ç៿šË ‚X¾¥-¯þE ‡¢ÍŒÕ-¹ע˜ä OÕ ÍµÃšü L®ýd ‹åX¯þ Æ«Û-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õ©ð OÕÂ¹× Âë-LqÊ ÍµÃšüE 宩ãÂúd Í䮾Õ-¹ע-˜ä(-Šê ͵Úü 殄þ Í䧌Ö-©¢˜ä ¯äª½Õ’à ‚ ͵Úü ‹åX¯þ Íäæ®h ‡Âúq¤òªýd ͵Úü ‚X¾¥¯þ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.) ͵Úü..NÅý/-N-Åöšü O՜˧ŒÖ ‚X¾¥ÊÕx …¢šÇªá. Æ¢˜ä ¤¶ñšð©Ö OœË-§çÖ© «¢šË „ÚËÅî ¹LXÏ æ®„þ Íä§ŒÖ©Ç ©ä¹ ê«©¢ ͵Úü «Ö“ÅŒ-„äկà ÆE. OšË©ð OÕÂ¹× Âë-LqÊ ‚X¾¥-¯þÊÕ å®©Âúd Í䮾Õ-¹×-¯Ão¹, ‚ „çÕæ®-èã®ý/͵ÚüE ‡Â¹ˆœ¿ 殄þ Í䧌֩𠇢͌Õ-Â¹×¯ä ¦ÇÂúq ‹åX¯þ Æ«Û-ŌբC. „Ú˩ð OÕÂ¹× Âë-LqÊ Íî{ ( „çÕªá©ü, „çÕ客-•ªý, wœçj„þ..) 殄þ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

whatsapphacksgh650-9.jpg

“®Ôˆ¯þ åXj ®ÏŸ¿l´¢’Ã...

„ÚÇqXý ‹åX¯þ Í䧌Õ-’ïä Âë-LqÊ ÂâšÇ-ÂúdE 宩Âúd Í䮾Õ¹×E *«J «âœ¿Õ ͌չˆ-©åXj šÇuXý Íäæ®h.. §ŒÖœþ ³Äªýd-¹šü Æ¯ä ‚X¾¥¯þ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ÅŒª½ÍŒÖ ͵Úü Íäæ® „ÃJ ÂâšÇ-ÂúdE ƒ©Ç “®Ôˆ¯þåXj 殄þ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

whatsapphacksgh650-10.jpg

“X¾Åäu-¹-„çÕiÊ Æ©ªýd šð¯þ

\Ÿçj¯Ã ŠÂ¹ “’¹ÖXý/ ÂâšÇÂúd ÊÕ¢* „çÕæ®èü «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ¯îšË-X¶Ï-êÂ-†¾¯þ ²ù¢œþ «Íäa©Ç 定ü Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. Âë-LqÊ “’¹ÖXý ©äŸÄ ͵ÚüE ‹åX¯þ Íä®Ï, ‚ “’¹ÖXý/ ÂâšÇÂúd æXª½ÕE šÇuXý Íäæ®h ‚ ÆÂõ¢šü ’¹ÕJ¢-*Ê ®¾«Ö-Íê½¢ ‹åX-Ê-«Û-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õ©ð '¹®¾d„þÕ ¯îšË-X¶Ï-êÂ-†¾¯þqÑE šÇuXý Íä®Ï ‚ X¶ÔÍŒ-ªýE ‡¯ä-¦Õ©ü Íäæ®h ƹˆœ¿ ¯îšË-X¶Ï-ꆾ¯þ 定Ëd¢-’û-©ÊÕ «Öª½Õa-Âî-«ÍŒÕa.

whatsapphacksgh650-11.jpg

œËMšü Íä®ÏÊ ÍµÃšü «ÕSx ÍŒŸ¿-„Ã-©¢˜ä..

¤ñª½-¤Ä-{ÕÊ œËMšü ƪá-¤ò-ªáÊ ÍµÃšü «ÕSx ÍŒŸ¿-„Ã-©¢˜ä ƒC-«-ª½ê 定ü Í䮾Õ-¹×Êo 骲òd-ªý/-¦Çu-¹Xý 定Ëd¢’û …¢˜ä ®¾Õ©¦µ¼¢. „Ã{qXý §ŒÖXýE œËMšü Íä®Ï, «ÕSx ƒ¯þ-²Äd©ü Í䮾Õ-¹ע˜ä ‚ ®¾«Õ§ŒÕ¢©ð ¦Çu¹Xý ‚X¾¥-¯þE ‡¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆX¾Ûpœ¿Õ œËMšü ƪáÊ „çÕæ®-°©Õ «ÕSx ¹E-XÏ-²Ähªá. ¦Çu¹Xý §ŒÖÂËd-„äšü Í䧌ÕE X¾Â¹~¢©ð Ÿ±¿ªýf-¤ÄKd §ŒÖXý-©åXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾œ¿«©®Ï …¢{Õ¢C. ÆC ƢŌ ®¾Õª½-ÂË~ÅŒ¢ Âß¿Õ.

“X¾«áÈ „äÕæ®->¢’û §ŒÖXý „Ã{qXý „çjª½®ý ¦ÇJÊ X¾œË¢-Ÿ¿{. „ÚÇqXý ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ “¤ò“’ÄþÕ ŸÄyªÃ ‹ å®jp „äªý ÂíEo „çá¦ãj©ü ¤¶òÊx-©ðÂË “X¾„ä-P¢-*¢-Ÿ¿E ¹¢åXF ÅÃèÇ’Ã „ç©x-œË¢-*¢C. ¨ å®jp„ä-ªýÊÕ ƒ“èÇ-§çÕ-©üÂ¹× Íç¢CÊ ‡¯þ-‡-®ý„î “’¹ÖXý Ưä ÆœÄy-¯þqœþ å®j¦ªý §ŒÖ¹dªý ª½Ö¤ñ¢-C¢-*-Ê{Õx ÅçL-®Ï¢C. „ÚÇqXý ¦µ¼“Ÿ¿Åà «u«-®¾n©ð ÅŒ©ã-AhÊ ©ðX¾¢ Âê½-º¢’à ¨ å®jp „äªý «*a¢-Ÿ¿E, ¨ ©ð¤ÄEo “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ®¾J-Íä-®Ï-Ê{Õx ¹¢åXF “X¾A-ECµ „ç©x-œË¢-Íê½Õ. §Œâ•ª½Õx ÅŒ«Õ „ÚÇqXý §ŒÖXýÊÕ ÆXý-œäšü Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E ÂîªÃª½Õ.

„ÚÇqXý „êá®ý ÂÃL¢’û ŸÄyªÃ «Íäa NÕ®ýf ÂéüqÅî ¨ «Ö©äyªý ¤¶òÊx-©ðÂË “X¾„ä-P¢-*-Ê{Õx ¹¢åXF “X¾A-E-Ÿµ¿Õ©Õ æXªíˆ-¯Ãoª½Õ. „äÕ „ç៿-šË-„Ã-ª½¢©ð ¨ «Ö©ü-„ä-ªýÊÕ ’¹ÕJh¢-*-Ê{Õx ÅçL-¤Äª½Õ. '„êá®ý ÂÃL¢-’ûqÂ¹× ÆŸ¿-ÊX¾Û ¦µ¼“Ÿ¿Åà X¶ÔÍŒ-ª½xÊÕ åXœ¿Õ-Ōբ-œ¿’à «Ö šÌ¢ ¨ ©ð¤ÄEo ’¹ÕJh¢-*¢C. „ÚÇq-Xý-©ðE ¨ ©ð¤ÄEo ÆŸ¿-ÊÕ’Ã Í䮾Õ-¹×E å®jp„äªý §Œâ•ª½xåXj ŸÄœË Íä®Ï¢C. §Œâ•-ª½xÂ¹× ’¹Õª½Õh ÅçL-§ŒÕE Ê¢¦ª½Õ ÊÕ¢* ŠÂ¹šË ©äŸÄ 骢œ¿Õ „Ã{qXý „êá®ý Âéüq «*a …¢šÇªá. Âéü Íäæ® ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä «Ö©äyªý Âîœþ ¤¶ò¯îxÂË “X¾„ä-P¢-*¢C. ƪáÅä ¨ å®jp„äªý ¦ÇJÊ X¾œ¿f §Œâ•ª½x ®¾¢ÈuÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ®¾p†¾d¢’à ÍçX¾p©ä¢Ñ ÆE „ÚÇqXý “X¾A-ECµ ŠÂ¹ª½Õ „ç©x-œË¢-Íê½Õ. •J-TÊ ŸÄEÂË Åëá B“« NÍê½¢ «u¹h¢ Í䮾Õh-¯Ão-«ÕE, „ÚÇqXý §Œâ•ª½Õx „ç¢{¯ä ÅŒ«Õ §ŒÖXýÊÕ ÆXý-œäšü Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E ¹¢åXF ÂîJ¢C.

ƒ“èÇ-§çÕ©ü ¹¢åXF ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä®ÏÊ ¨ ¬ÁÂËh-«Õ¢-ÅŒ-„çÕiÊ å®jp„äªý ²Ätªýd-¤¶ò-¯þÊÕ £¾ÉuÂú Í䮾Õh¢C. ¤¶ò¯þ-©ðE é„çÕ-ªÃÊÕ E§ŒÕ¢-“A¢* „ÚËE EX¶¾Ö X¾J-¹-ªÃ-©Õ’à «Öêªa-§ŒÕ-’¹-©-Ÿ¿{. •ª½o-L-®¾Õd©Õ, ©Ç§ŒÕª½Õx, «ÖÊ-«-£¾Ç-¹׈© Âê½u-¹-ª½h© ¤¶òÊxÊÕ £¾ÉuÂú Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ å®jp„ä-ªýÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-Êo{Õx Åç©Õ-²òh¢C.

«ÕJEo ˜ãÂÃo-©° šËXýq Â¢ www.vasundhara.net. ©ð Æ¢C¢Íä ÆXý-œä-šüqE NÕ®ý -ÂÃ-¹עœÄ ÍŒŸ¿-«¢œË..!

women icon@teamvasundhara
10-year-old-surat-girl-happily-donated-her-32-inch-long-hair-to-cancer-victims

వారి బాధ నన్ను కదిలించింది.. అందుకే ఇలా చేశా!

జుట్టు పొడవుగా ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు చెప్పండి.. పొడవాటి జుట్టుంటే ఎంచక్కా రోజుకో హెయిర్‌ స్టైల్‌ ట్రై చేయచ్చనేది వారి ఆరాటం. ఇక ఈ విషయంలో పిల్లలు పడే ఆరాటం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తమ తల్లులతో రోజుకో కొప్పు వేయించుకొని మురిసిపోతుంటారు. కానీ సూరత్‌కు చెందిన ఈ పదేళ్ల అమ్మాయి మాత్రం అలా ఆలోచించలేదు. తనకు అందం కన్నా ఇతరులకు సహాయం చేయడమే ముఖ్యమనుకుంది. అందుకే క్యాన్సర్‌ రోగుల వెతలు తెలిసిన మరుక్షణమే తన పొడవాటి జుట్టును ఆ బాధితులకు దానం చేసింది. పిట్ట కొంచె కూత ఘనం అన్నట్లుగా ఇంత చిన్న వయసులోనే అంత పెద్ద మనసు చాటుకొని అందరి ప్రశంసలూ అందుకొంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా లిటిల్‌ వారియర్‌? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
pcos-activist-nutana-singh-shares-her-pcos-journey-to-help-women-live-comfortably-in-their-skin
women icon@teamvasundhara
parents-scolding-me-what-to-do?-in-telugu

‘నీకు ఏమీ చేతకాదు’ అంటున్నారు.. ఏం చేయాలి?

హాయ్‌ మేడమ్‌.. నా వయసు 19 సంవత్సరాలు. చాలామంది ‘నీకు ఏమీ చేత కాదు.. ఒట్టి మొద్దువి..’ అని అంటుంటారు. మా పేరెంట్స్ కూడా నేను ఒక్కసారి కూడా ప్రయత్నించకముందే ‘నీకు ఏమీ చేత కాదు’ అని అంటుంటారు. దాంతో నా మీద నాకే నమ్మకం పోయింది. భయం, నిరాశానిస్పృహలు నన్ను ఆవరించాయి. నాకు స్నేహితులు కూడా తక్కువే. నా బాల్యం, కౌమార దశ అంతా పుస్తకాలతోనే గడిచిపోయింది. ఏదైనా సోషల్ ఈవెంట్లకు వెళ్లాలన్నా, బంధువులతో మాట్లాడాలన్నా నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. నా తోబుట్టువులు కూడా ‘నువ్వు చాలా నెమ్మది’ అని విమర్శిస్తుంటారు. మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఒంటరిగా ఎక్కడికీ పంపించరు. నన్ను కేవలం ఇంటికి, స్కూల్‌కి, కాలేజ్‌కి మాత్రమే పరిమితం చేశారు. దానివల్ల ఇతర వ్యాపకాలు కూడా అలవడలేదు. నేను ‘దేనికీ పనికి రాను’ అన్న భావన కలుగుతోంది. దీన్నుంచి ఎలా బయటపడాలో సలహా ఇవ్వగలరు?

Know More

women icon@teamvasundhara
gymnast-parul-aroras-stunning-front-flip-in-sarees-leaves-netizens-amazed-videos-goes-viral

చీరకట్టులో జిమ్నాస్టిక్స్.. ఎలా అదరగొట్టేస్తోందో చూశారా?

మన దేశ సంప్రదాయానికి పెద్ద పీట వేసే చీరకట్టు.. అతివల అందానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు! అయితే రోజూ చీర కట్టుకోవడం అలవాటు లేకపోవడంతో చాలామంది దీన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే ధరిస్తుంటారు. అప్పుడు కూడా ఎక్కడ జారిపోతుందోనని పదే పదే సర్దుకుంటుంటారు. ఇలా చీరలో నడవడానికే ఇబ్బంది పడే వారు పారుల్‌ అరోరా విన్యాసాలను చూస్తే విస్తుపోవాల్సిందే! 14 ఏళ్లుగా జిమ్నాస్టిక్స్‌లో ఆరితేరిన ఈ చిన్నది.. ఆ డ్రస్‌, ఈ డ్రస్‌ అని కాదు.. ఏ దుస్తులు ధరించినా అలవోకగా జిమ్నాస్టిక్స్‌ చేసేస్తోంది. శరీరాన్ని విల్లులా వంచుతూ అందరినీ ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. అలా తాజాగా తాను చీరకట్టులో చేసిన జిమ్నాస్టిక్స్‌ వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరలవుతున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
young-crafter-yamini-shares-her-success-story-is-very-inspiring-to-us

వారి కథలకు ప్రాణం పోస్తూ కాసులు సంపాదిస్తోంది!

మనమేదైనా కొత్తగా, కాస్త ప్రత్యేకంగా చేద్దామంటే ఎందుకో ఈ సమాజం అస్సలు ఒప్పుకోదు. ‘పైసాకి కొరగాని ఆ పని చేస్తే ఎంత, చేయకపోతే ఎంత..’ అంటూ పైగా కసుర్లు, విసుర్లు! అలాంటి మాటలు పట్టించుకొని ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లు ఉంటే మన ప్రత్యేకత ఏముంటుంది? మనలో ఉన్న కళ ఏమైపోతుంది? అచ్చం ఇలాగే ఆలోచించిందా అమ్మాయి. ఎవరైతే తన కళను కొరగానిదన్నారో అదే కళ కాసులు కురిపిస్తుందని నిరూపించాలనుకుంది.. సూటిపోటి మాటలతో తన ఆసక్తిని అవమానించిన వారే ‘తనని చూసి నేర్చుకో’ అని ఉదహరించేంత స్థాయికి ఎదిగింది. ఆమే.. మినియేచర్‌ క్రాఫ్టింగ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న యామిని. కస్టమర్ల కలలకు తన క్రాఫ్టింగ్‌ కళతో ప్రాణం పోస్తూ, ‘మీకు మీరే సాటి’ అని వారితో ప్రశంసలందుకుంటోన్న ఈ యువ కళాకారిణి తన క్రాఫ్టింగ్‌ స్టోరీని ‘వసుంధర.నెట్’ తో ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-make-best-friends-in-telugu

నాకు 'బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్' అంటూ ఎవరూ లేరు.. లోపం నాలోనే ఉందా?

నమస్తే మేడమ్‌.. నా వయసు 24 సంవత్సరాలు. నేను ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉంటాను. ఆటలు ఆడతాను. ఏదైనా కాంపిటీషన్ ఉందంటే చాలు.. దానిలో పాల్గొనాలనే మనస్తత్వం నాది. ఏదైనా మనకు ఉపయోగపడుతుందనేది నా నమ్మకం. కానీ నా స్నేహితులు ఇవన్నీ మనకెందుకని అంటుంటారు. అయినా నేను ఒక్కదాన్నే పోటీల్లో పాల్గొంటాను. అన్నిట్లోనూ ముందుండాలి.. అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాను. అలాగే ఫ్రెండ్స్ కి కూడా నేను చేయగలిగిన సహాయం చేస్తుంటాను. అయితే నాకు పేరుకి స్నేహితులు ఉన్నారంటే ఉన్నారు కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఎవరూ లేరు. ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా నన్ను వాళ్ళ అవసరాలకు మాత్రమే వాడుకుంటారు. నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడానికి నాలోనే ఏదైనా లోపం ఉందా? లేక నేనే వాళ్ళతో కలవలేకపోతున్నానా? అర్థం కావడం లేదు. వాళ్లతో ఎలా ఉండాలో దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు.

Know More

women icon@teamvasundhara
isha-ambani-feature-on-fortune-40-under-40-list

అంబానీ వారి ఆడపడుచుకు అరుదైన గౌరవం!

ఈషా అంబానీ... ప్రపంచ కుబేరుడు ముఖేష్‌ అంబానీ ముద్దుల కుమార్తె. వ్యాపార రంగంలో తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూనే తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుందామె. తండ్రి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా సంస్థకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో చురుగ్గా పాలుపంచుకుంటోన్న ఈషా.. ప్రస్తుతం రిలయెన్స్‌ రిటైల్స్‌, జియో బోర్డుల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. తన వ్యాపార దక్షతతో సంస్థ అభివృద్ధికి పాటుపడుతూ అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తున్న ఆమె తాజాగా ఓ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఏడాది ఫార్చ్యూన్‌ సంస్థ ‘40 అండర్ 40’ పేరిట విడుదల చేసిన అత్యంత ప్రభావశీలురైన ప్రముఖుల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకుందీ అంబానీ వారి ఆడపడుచు. ఆమెతో పాటు ఆకాశ్‌ అంబానీ ఈ జాబితాలో స్థానం దక్కించుకోవడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
15-year-old-injured-teen-pulls-mobile-snatcher-off-bike-in-punjab

ఆ ఫోన్ లాక్కెడుతుంటే ప్రాణాలకు తెగించి మరీ పట్టుకుంది!

అబ్బాయిలతో పోల్చుకుంటే అమ్మాయిలు మానసిక దృఢత్వంలో ఎంతో ముందుంటారు. అయితే శారీరకంగా పోల్చుకుంటే మాత్రం చాలా బలహీనులని చాలామంది అంటుంటారు. కానీ ఇందులో ఏమాత్రం నిజం లేదంటూ మరోసారి నిరూపించింది పంజాబ్‌కు చెందిన ఓ బాలిక. తన మొబైల్‌ ఫోన్‌ను లాక్కెళ్లుతున్న దొంగను సమర్థంగా అడ్డుకుని కటకటాల్లోకి పంపించిన ఆ సాహస బాలిక ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియా సెన్సేషన్‌గా మారిపోయింది. ప్రముఖ పోలీసు అధికారులతో పాటు నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకొంటున్న ఆ అమ్మాయి ఎవరు? ఆమె చేసిన సాహసమేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
there-were-days-when-i-consumed-one-meal-a-day-for-a-decade-arjuna-awardee-sarika

పదేళ్ల పాటు ఒక పూటే భోజనం చేశా..!

క్రీడల్లో రాణించాలంటే మానసిక బలంతో పాటు శారీరక బలమూ ముఖ్యమే. అందుకు చిన్నప్పటి నుంచే ఆరోగ్యకరమైన, బలవర్ధకమైన పౌష్టికాహారం తప్పనిసరి. అలాంటిది దశాబ్ద కాలం పాటు ఒక్కపూట మాత్రమే తిండి తిన్నానంటోంది మహిళల ఖోఖో జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌ సారికా కాలె. కటిక పేదరికం, కుటుంబ సమస్యలను కసితో అధిగమించి ఖోఖో జాతీయ జట్టులోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె 2016 దక్షిణాసియా క్రీడల్లో భారత జట్టును బంగారు పతకం దిశగా నడిపించింది. తన అసమాన ఆటతీరుతో పలువురి మన్ననలు అందుకున్న ఈ మాజీ క్రీడాకారిణి తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అర్జున అవార్డుకు ఎంపికైంది. ఈ సందర్భంగా సారిక తన గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
daughter-of-migrant-worker-from-bihar-bags-first-rank-in-kerala-university-exam

బిహార్ టు కేరళ.. ఈ చదువుల తల్లి సక్సెస్‌ స్టోరీ విన్నారా?

ఈ రోజుల్లో అన్ని సౌకర్యాలున్న పిల్లలే శ్రద్ధగా చదువుకోమంటే అది లేదు, ఇది లేదంటూ వంకలు పెడుతున్నారు. అలాంటిది చిన్నతనం నుంచి రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కడు పేదరికం మధ్య పెరిగినా చదువుపై మక్కువ పెంచుకుందా అమ్మాయి. ఎన్ని సమస్యలెదురైనా సరే కష్టపడి చదివి... తన తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని తీర్చాలనుకుంది. తానెంత బలంగా కోరుకుందో కానీ... సాక్షాత్తూ సరస్వతీ దేవే ఆమె మొరను ఆలకించింది! పదో తరగతి ర్యాంక్‌తో మొదలు తన ప్రతిభతో ఒక్కో మెట్టూ ఎక్కుతూ తల్లిదండ్రుల ముఖాల్లో వెలకట్టలేని ఆనందం నింపుతోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా బాలిక? ఏంటామె కథ? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
health-tips-for-young-girls-in-20s-in-telugu
women icon@teamvasundhara
lessons-we-learn-from-the-kargil-girl-gunjan-saxena-in-telugu

ఆ 'డేరింగ్ గర్ల్' నుంచి జాన్వి ఏం నేర్చుకుందో తెలుసా?

‘అమ్మాయిలు’.. ఎందుకో ఈ పదం వింటేనే చాలామంది చులకన భావంతో చూస్తుంటారు. ‘ఆమె’ను బలహీనురాలిగా పరిగణిస్తుంటారు. అన్ని రంగాల్లో పురుషులతో సమానంగా దూసుకుపోతున్నా, ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసినా.. నేటికీ అమ్మాయిలంటే కొన్ని చోట్ల వివక్షే నెలకొంది. ఇలాంటి అసమానతల్ని రూపుమాపి అమ్మాయి అంటే అబల కాదు.. సబల అని నిరూపించారు ఎందరో అతివలు. తమ విజయంతో నలుగురిలో ‘ఒక్క’రిగా చరిత్రలో తమ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. అలాంటి గ్రేట్‌ ఉమన్‌ గుంజన్‌ సక్సేనా. యుద్ధభూమిలో హెలికాప్టర్‌ నడిపిన తొలి మహిళగా కీర్తి గడించిన ఈ ధీర జీవితం ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న ‘గుంజన్‌ సక్సేనా : ది కార్గిల్‌ గర్ల్‌’ చిత్రం తాజాగా మన ముందుకొచ్చింది. ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని ఎదురొడ్డి ఆమె ప్రదర్శించిన ధీరత్వమే కాదు.. ఆమె జీవితంలోని అణువణువూ మనందరికీ ఆదర్శప్రాయమే. ఆమె వేసిన ప్రతి అడుగూ ఓ పాఠమే!

Know More

women icon@teamvasundhara
late-policeman’s-daughter-cracks-ias-fulfills-his-dream

నాన్న కలను నిజం చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది!

ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక డ్రీమ్‌ జాబ్‌ అనేది ఉంటుంది. ఎలాగైనా దాన్ని సాకారం చేసుకుని ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలనుకుంటారు. కానీ జీవితంలో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే చాలు... ఆ కలల జాబ్‌ను కాస్త పక్కకు పెడతారు. అందుబాటులో ఉన్న ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరిపోతుంటారు. చేసే పని, వచ్చే జీతం రెండూ సంతృప్తికరంగా లేకపోయినా సర్దుకుపోతుంటారు. అయితే దిల్లీకి చెందిన స్వీటీ సెహ్రావత్‌ మాత్రం అలాంటి పనిచేయలేదు. కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారమైన తండ్రిని కోల్పోయిన ఆమె పట్టుదలతో శ్రమించింది. సమస్యలెదురైనా సానుకూల దృక్పథంతో ఎదుర్కొంది. ఆ శ్రమకు తగ్గ ఫలితమే... తాజా సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ ఫలితాల్లో 187 వ ర్యాంక్‌. తనను ఓ ఐఏఎస్‌ ఆఫీసర్‌గా చూడాలనుకున్న తన తండ్రి కలను నిజం చేశానంటున్న ఆమె మనోగతమేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
visually-impaired-woman-from-madurai-crack-civil-service-exam

దృష్టి లోపం ఉన్నా గట్టిగా అనుకుంది... సాధించింది!

ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌, ఐఎఫ్ఎస్‌, ఐఆర్‌ఎస్‌... దేశంలో అత్యున్నతంగా భావించే ఈ సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ ఉద్యోగాలు సంపాదించాలని యువత ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ ఏళ్లకు ఏళ్లు కోచింగ్‌ సెంటర్లలో శిక్షణ తీసుకుంటుంటారు. ఎంతో కష్టసాధ్యమైన ఈ పరీక్షలను ఎదుర్కోలేక కొంతమంది మధ్యలోనే వెనకడుగు వేస్తే..మరికొందరు పట్టువదలని విక్రమార్కులలాగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. తెలివితేటలు, పట్టుదల, కరోఠ శ్రమను ఆయుధాలుగా చేసుకుని ప్రతిష్ఠాత్మక పరీక్షల్లో మెరుగైన ర్యాంకుని సాధించడానికి కృషి చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఏటా యూపీఎస్సీ ఆధ్వర్యలో నిర్వహించే సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ పరీక్షా ఫలితాలు తాజాగా విడుదలయ్యాయి. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా పలువురు అమ్మాయిలు ప్రతిభ చాటారు. అవరోధాలు ఎదురైనా మెరుగైన ర్యాంకులు సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో- కంటి చూపు సరిగా లేకపోయినా తల్లిదండ్రులు, స్నేహితుల సహకారంతో సివిల్స్ ఫలితాల్లో 286 వ ర్యాంక్ సాధించింది మదురైకి చెందిన పురాణా సుంతారీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-aishwarya-sheoran-miss-india-finalist-and-upsc-rank-93

సివిల్స్ లోనూ అదరగొట్టింది ఈ 'మిస్ ఇండియా' ఫైనలిస్ట్!

ఐశ్వర్య శోరాన్‌... పేరుకు తగ్గట్టే ‘ఐశ్వర్యారాయ్‌’ లాంటి అందం ఆమె సొంతం. అందుకే ఆ మాజీ ప్రపంచ సుందరిలా తనను చూడాలనుకున్న అమ్మ కలను నిజం చేస్తూ గ్లామర్‌ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. అతిపిన్న వయసులోనే ఎన్నో అందాల పోటీల్లో పాల్గొంది. మోడలింగ్‌ ర్యాంప్‌పై మెరుపులు మెరిపించి ఎన్నో బహుమతులు సొంతం చేసుకుంది. ఈక్రమంలో తన అందంతో అమ్మ ఆశయాన్ని నెరవేర్చిన ఆమె తన పట్టుదలతో ప్రజాసేవ చేయాలన్న తన చిరకాల స్వప్నాన్ని కూడా సాకారం చేసుకుంది. తాజాగా విడుదలైన సివిల్ సర్వీసెస్‌-2019 ఫలితాల్లో ఆలిండియా 93వ ర్యాంకును సొంతం చేసుకుందీ అందాల తార. మరి ఫ్యాషన్‌ మెరుపుల నుంచి ప్రజాసేవ వైపు మళ్లిన ఈ బ్యూటీ విత్‌ బ్రెయిన్‌ గురించి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
pv-sindhu-opens-up-on-silver-sindhu-and-final-phobia-comments

women icon@teamvasundhara
kolkata-virologist-ritika-thakur-works-for-free-in-dhanbad-pmch

వెకేషన్‌కని వెళ్లి ఉచితంగా సేవ చేస్తోంది!

రోజూ కరోనాకు సంబంధించిన వార్తలు చదివినా, విన్నా.. ‘వామ్మో! ఈ మహమ్మారితో డాక్టర్లు, నర్సులు ఎలా పోరాటం చేస్తున్నారో, ఏమో! నిజంగా వాళ్లు గ్రేట్‌’ అనుకుంటుంటాం. అయితే కొందరు మాత్రం అలా సేవ చేసే భాగ్యం తమకూ వస్తే బాగుండేది అనుకుంటుంటారు. అలాంటి వారిలో జార్ఖండ్‌లోని ధన్‌బాద్‌కు చెందిన రితికా ఠాకూర్‌ ఒకరు. కోల్‌కతాలో ఓ రీసెర్చి ఇనిస్టిట్యూట్‌లో వైరాలజిస్ట్‌గా పనిచేస్తోన్న ఆమె.. వెకేషన్‌ కోసమని తన సొంతూరికి వెళ్లింది. గత మూడు నెలలుగా అక్కడే ఓ ఆస్పత్రిలో కరోనా బాధితులకు సేవలందిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకతేముంది అని మీరు అనుకోవచ్చు.. రితిక నయా పైసా ఆశించకుండా ఉచితంగా ఈ సేవలందించడం ఇక్కడ విశేషం. అందుకే ఈ కరోనా వారియర్‌పై సర్వత్రా ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pratishtha-deveshwar-scripts-history-becomes-first-indian-on-wheelchair-to-make-it-to-oxford-university

ఈ అమ్మాయి ఆక్స్‌ఫర్డ్‌కి వెళ్ళడానికి వీల్‌ఛైర్ అడ్డు కాలేదు!

‘అవరోధాల దీవుల్లో ఆనంద నిధి ఉన్నది.. కష్టాల వారధి దాటిన వారికి సొంతమవుతుంది..’ అన్నాడో సినీ కవి. ఈ మాటలు అక్షర సత్యమని నిరూపిస్తోంది పంజాబ్‌కు చెందిన ప్రతిష్థా దేవేశ్వర్‌. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కష్టాలనేవి సర్వసాధారణం.. అయితే వాటినే తలచుకుంటూ కూర్చోవడం కంటే.. ఆ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడే మార్గం అన్వేషించినప్పుడే మన జీవితానికి ఓ అర్థం పరమార్థం ఉంటాయని చెబుతోందామె. అయితే ప్రతిష్థాకు ఎదురైనవి కష్టాలు కాదు.. అంతకుమించి! విధి ఆడిన వింత నాటకంలో సమిధలా మారిన ఆమె.. పడిలేచిన కెరటంలా రెట్టింపు వేగంతో జీవితంలో ముందుకు దూసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదించి అరుదైన గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. మరి, అందులో అంత గొప్పతనం ఏముంది.. అంటారా? అయితే ప్రతిష్థా ఎదురీదిన కష్టాల కడలి గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
greta-thunberg-to-donate-one-million-euro-humanitarian-prize-in-telugu

ఈ భారీ ప్రైజ్‌మనీ దానికోసమే ఇచ్చేస్తున్నా!

‘2078 వ సంవత్సరంలో నేను 75 వ పుట్టిన రోజును జరుపుకొంటాను. నాకు పిల్లలు ఉంటే ఆరోజంతా వారితో గడుపుతాను. ఆప్పుడు ‘ప్రకృతి ఎందుకిలా మారిపోయింది?...పర్యావరణానికి హాని కలుగుతున్నప్పుడు మీరేమీ చేయలేదా?’ అని వారు నన్ను అడగొచ్చు. ఇక్కడున్న చాలామంది తమ పిల్లలకు బంగారు భవిష్యత్‌ అందించాలనుకుంటున్నారు. కానీ తమ పనులతో వారే తమ పిల్లల భవిష్యత్‌ను కాలరాస్తున్నారు. మాకు ఆరోగ్యకర వాతావరణాన్ని అందించకుండా ఉండేందుకు మీకెంత ధైర్యం’ అంటూ గతేడాది ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా సాగిన గ్రెటా థన్‌ బర్గ్‌ భావోద్వేగపూరిత మాటలు ప్రపంచ దేశాధినేతల్నే కదిలించాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ప్రతిఒక్కరూ ఆలోచించేలా చేశాయి. ఇలా చిన్నతనం నుంచే పర్యావరణ పరిరక్షణ కాంక్షను తనలో నింపుకొన్న ఈ నేచర్‌ లవర్‌...అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలంటూ పెద్ద ఉద్యమమే చేస్తోంది. ఈక్రమంలో ఎన్నో పురస్కారాలు, అవార్డులు అందుకున్న ఈ ప్రకృతి ప్రేమికురాలు తాజాగా మరో పురస్కారం అందుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
afghan-girl-qamar-gul-kills-two-taliban-militants-in-fightback

‘మా అమ్మానాన్నల్నే చంపుతార్రా’.. అంటూ ఏకే-47తో కాల్చేసింది!

మనింట్లో ఎవరికైనా ఏ చిన్న అపాయం జరిగినా విలవిల్లాడిపోతాం.. వారికి తిరిగి నయమయ్యే దాకా మన మనసు మనసులో ఉండదు. అలాంటిది జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఉగ్రవాదుల తూటాలకు బలైపోతుంటే.. ‘మన శత్రువైనా సరే కలలో కూడా అలా జరగకూడద’నుకుంటాం.. కానీ అలాంటి సంఘటనే ఇటీవల అఫ్గానిస్థాన్‌లో జరిగింది. అయితే కళ్ల ముందే తన తల్లిదండ్రులు తాలిబన్ల తూటాలకు బలైపోతుంటే చూస్తూ కూర్చోలేదా బాలిక. ‘నా తల్లిదండ్రుల్నే చంపుతార్రా..’ అంటూ ఆ ముష్కరులపై ఎదురుదాడికి దిగింది. తన దగ్గరున్న తుపాకీతో ఇద్దరు ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టింది. ఇంతటి ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది కాబట్టే ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ఈ డేరింగ్‌ గర్ల్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఇంతకీ అసలేం జరిగిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-samridhi-kalia-dubai-based-indian-girl-who-broke-yoga-world-record

ఈ 'లిటిల్ యోగిని' ప్రపంచ రికార్డులు కొల్లగొట్టేస్తోంది!

శారీరక దృఢత్వానికి, మానసిక ఆరోగ్యానికి యోగా ఎంత మంచిదో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే మనం మాట్లాడుకున్నంత సులభం కాదు.. యోగాసనాలు వేయడమంటే! యోగా చేయాలన్న తపనకు తోడు కష్టపడే తత్వం ఉంటేనే ఈ విద్య మన సొంతమవుతుంది. ఇదే విషయాన్ని మరోసారి నిరూపించింది పదకొండేళ్ల సమ్రిధి కలియా అనే అమ్మాయి. చిన్ననాటి నుంచే యోగా అంటే ప్రాణం పెట్టే ఆమె.. ఈ విద్యలో గొప్ప గొప్ప వాళ్లనే దాటేసింది. శరీరాన్ని విల్లులా వంచుతూ, యోగాసనాలు వేస్తూ ప్రపంచ రికార్డులు కొల్లగొడుతోంది. ఇప్పటికే రెండుసార్లు ప్రపంచ రికార్డును చేజిక్కించుకున్న సమ్రిధి.. తాజాగా తన యోగాసనాలతో మరో గ్లోబల్‌ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిన్నారి యోగిని గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం...

Know More

women icon@teamvasundhara
cbse-class-12-topper-divyanshi-jain-shares-her-success-story

ఈ చదువుల తల్లి సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇది!

కరోనా కారణంగా పరీక్షలు పలుమార్లు వాయిదా పడ్డాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది పిల్లలు ‘హా.. మళ్లీ కొత్త టైమ్‌ టేబుల్‌ వచ్చాక ప్రిపరేషన్‌ ప్రారంభిద్దాంలే..’ అనుకోవడం సహజం. ఇక ఈ సమయంలో అందరూ ఇంట్లోనే ఉండడం వల్ల చదువు ఒంటపట్టదు.. అయితే ఆ అమ్మాయి మాత్రం పరీక్షలు వాయిదా పడ్డా సరే.. పుస్తకాలతోనే కుస్తీ పట్టింది. చదివిన పాఠాలనే పునశ్చరణ చేసుకుంది.. అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారన్న సాకుతో సమయమూ వృథా చేసుకోలేదామె. ఆ ఏకాగ్రతే నేడు ఆమెను అందరిలో ఒక్కరిగా నిలబెట్టింది. తాజాగా ప్రకటించిన సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాల్లో నూటికి నూరు శాతం మార్కులు సాధించి అందరి ప్రశంసలూ అందుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
indore-labourers-daughter-bharti-khandekar-gets-1-bhk-flat-for-top-marks-in-10th-class

ఫుట్‌పాత్‌పై చదువుకుంది.. ఫ్లాట్‌ గెలుచుకుంది!

ఆ అమ్మాయి ఫుట్‌పాత్‌పై పుట్టింది.. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కడు పేదరికం మధ్య పెరిగింది. ఈ రోజుల్లో అన్ని సౌకర్యాలున్న పిల్లలే శ్రద్ధగా చదువుకోమంటే అది లేదు, ఇది లేదంటూ వంకలు పెడుతున్నారు. అలాంటిది చిన్నతనం నుంచి అష్టకష్టాల మధ్య పెరిగినా చదువుపై మక్కువ పెంచుకుందా బాలిక. ఎలాగైనా సరే కష్టపడి చదివి.. తన తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని తీర్చాలనుకుంది. నిజానికి తానెంత బలంగా కోరుకుందో తెలియదు కానీ.. పదో తరగతితోనే తాను అనుకున్నది సాధించింది.. తల్లిదండ్రుల ముఖాల్లో వెలకట్టలేని ఆనందం నింపింది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా బాలిక? ఏంటామె కథ? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
meera-mehta-receives-uks-the-diana-award-for-her-humanitarian-work

అందుకే కాబోయే ఈ డాక్టరమ్మకు ఆ అవార్డు!

కరోనా.. ఎందరినో శారీరకంగా, మానసికంగా క్షోభ పెడుతోంది.. మరెందరినో కూడుకు, గూడుకు దూరం చేస్తోంది.. ఉపాధి కోల్పోయిన ఇంకెందరి బతుకులనో ఛిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఇలా అందరికీ ఓ పీడకలలా మారిందీ మహమ్మారి. అయితే ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఎవరి కూటి కోసం వారు అవస్థలు పడుతుంటే.. కొందరు మాత్రం ఆర్థికంగా చితికిపోయిన బతుకుల్ని ఆదుకోవడానికి నిస్వార్థంగా ముందుకొస్తున్నారు. తమకు చేతనైన సహాయం చేస్తూ ఆపద్బాంధవులుగా మారుతున్నారు. మరికొందరు తాము చూపిన మానవత్వానికి ప్రతిగా ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు అందుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఓ అరుదైన పురస్కారం అందుకుంది ముంబయికి చెందిన 21 ఏళ్ల మీరా మెహతా. గత పదిహేనేళ్లుగా సమాజ సేవకు పాటు పడుతోన్న ఆమె.. కరోనా కల్లోల సమయంలోనూ తన నిస్వార్థమైన సేవను కొనసాగిస్తోంది. ఇందుకు గుర్తింపుగా బ్రిటన్‌ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక ‘ది డయానా అవార్డు’ను అందుకొని ఒక్కసారిగా వార్తల్లో వ్యక్తిగా మారిపోయింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mp-girl-roshni-bhadauria-cycles-24-km-to-school-daily-scores-985-pc-in-10th-boards

రోజూ సైకిల్‌పై సవారీతో...టెన్త్ లో టాపర్‌గా !

అజ్‌నౌల్‌.. మధ్యప్రదేశ్‌ భీండ్‌ జిల్లాలోని ఓ కుగ్రామం. అక్కడికి బస్సు సౌకర్యమే కాదు.. ఇతర రవాణా సదుపాయాలు సైతం లేవు. ఇక ఆ ఊరి పిల్లలు పదో తరగతి పూర్తిచేయాలంటే అక్కడికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మెహ్‌గావ్‌ గ్రామంలోని పాఠశాలకు వెళ్లాల్సిందే. పోనీ.. ఆ బడికి స్కూల్‌ వ్యాన్‌ సౌకర్యం ఉందా అంటే అదీ లేదు. ఎవరికి వారు సొంత వాహనాలపై వెళ్లాల్సిందే! ఒకవేళ వరదలు ముంచెత్తి ఆ రోడ్డు మార్గం కూడా మూసుకుపోతే స్కూల్‌కెళ్లే ఆ ఒక్క అవకాశం కూడా ఉండదు. ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ చదువు కొనసాగించి పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తమ ర్యాంక్‌ సాధించింది పదిహేనేళ్ల రోష్నీ బదౌరియా. మరి, ఇంతకీ అంత దూరం తను బడికి ఎలా వెళ్లిందనేగా మీ సందేహం? పోను 12 కి.మీ. రాను 12 కి.మీ. ఇలా మొత్తంగా 24 కి.మీ. సైకిల్‌పై సవారీ చేసి పాఠాలు నేర్చుకున్న రోష్నీ.. ఇప్పుడు తన ప్రతిభతో ఆ ఊరికే గర్వకారణంగా నిలిచింది. చదువంటే మక్కువ, భవిష్యత్తులో కలెక్టరై దేశానికి సేవ చేయాలన్న తపనే తనను నడిపిస్తోందంటోన్న ఈ చదువుల తల్లి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
jharkhand-young-writer-wins-commonwealth-short-story-prize-for-her-fictional-love-story-the-great-indian-tee-and-snakes

ఆ ప్రేమకథే ఈ అవార్డు తెచ్చిపెట్టింది!

కొన్ని చోట్ల బాల్య వివాహాలు, మరికొన్ని చోట్ల నెలసరి సమయంలో ఇంట్లోకి రావద్దంటూ ఆంక్షలు, ఇంకొన్ని చోట్ల కులాంతర, మతాంతర ప్రేమ వివాహాలను నేరంగా పరిగణించడం.. ఇలా మన దేశంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా వేళ్లూనుకుపోయిన పాతకాలపు సంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, మూఢనమ్మకాలు నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి సామాజిక సమస్యలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించే వారు కొందరైతే, మరికొందరు తమ కలంతోనే ఈ సామాజిక అంశాలను నలుగురిలోకీ తీసుకెళ్తారు.. అందరి మెప్పూ పొందుతారు. అలాంటి ఓ సున్నితమైన సామాజిక అంశాన్నే అందమైన ప్రేమకథగా మలచిందో భారతీయ యువ రచయిత్రి. దానికి ప్రతిగా ప్రతిష్ఠాత్మక ‘కామన్వెల్త్‌ షార్ట్‌ స్టోరీ ప్రైజ్‌’ అందుకుంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరామె? ఆమె రాసిన కథేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
tea-sellers-daughter-anchal-gangwal-becomes-indian-air-force-pilot

ఛాయ్‌వాలా కూతురు పైలటైంది!

కలలు కనడం ఎవరైనా చేస్తారు.. వాటిని సాకారం చేసుకునే దిశగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా అధిగమించి అంతిమ లక్ష్యం చేరుకున్న వారే అసలైన విజేత అవుతారు. తమ కృషి, పట్టుదలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణే మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన 24 ఏళ్ల ఆంచల్‌ గంగ్వాల్‌. పేదరికం వెక్కిరించినా, ఆర్థికంగా అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురైనా తన ఆశయాన్ని వీడలేదామె. సవాళ్లను సానుకూలంగా స్వీకరిస్తూనే తన కలను సాకారం చేసుకుంది. నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. అందుకే తన విజయంతో ప్రస్తుతం దేశ ప్రజల మన్ననలందుకుంటోంది.. ప్రముఖుల ప్రశంసల్లో తడిసి ముద్దవుతోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరీ ఆంచల్‌? ఏంటి ఆమె ఆశయం? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
girls-outperform-in-ts-inter-results-2020

పట్టుదలతో చదివారు... ‘టాపర్లు’గా నిలిచారు !

తమ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని, చక్కటి ఉద్యోగాలు సాధించాలని, ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కలలు కంటారు. పిల్లల బాగుకోసం పరితపిస్తూ ఎలాంటి కష్టాలనైనా ఎదుర్కొంటారు. ఇదే సమయంలో పిల్లలు కూడా తమ తల్లిదండ్రుల రెక్కల కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుని, వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా చదువుతూ మంచి ర్యాంకులతో ప్రతిభ చాటుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విడుదలైన ఇంటర్‌ ఫలితాల్లో కూడా పలువురు విద్యా్ర్థినులు సత్తా చాటారు. పట్టుదలతో చదివి రాష్ట్రస్థాయి ర్యాంకులు సాధించారు. తద్వారా తమ భవిష్యత్‌ కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్న తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో సంతోషాన్ని నింపారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
madurai-girl-honoured-with-un-good-will-ambassador-for-the-poor

అందుకోసం దాచుకున్న 5 లక్షలతో 600 కుటుంబాల ఆకలి తీర్చింది!

‘కష్టాల్లో ఉన్న ఉన్నవారికి సాయం చేయాలంటే శ్రీమంతులు, స్థితిమంతులే కానక్కర్లేదు... కాసింత మంచి మనసుంటే చాలు’ అన్న మాటలను నిరూపిస్తూ లాక్‌డౌన్ బాధితులను ఆదుకునేందుకు చాలామంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్నారు. ధనికులు కాకపోయినా దయాగుణంతో తమకు తోచినంత సహాయం చేసి పెద్ద మనసు చాటుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కరోనా ప్రభావంతో అల్లాడుతున్న పేదలను ఆదుకునేందుకు ‘నేను సైతం’ అంటూ ముందుకొచ్చింది మదురైకు చెందిన 13 ఏళ్ల నేత్ర. ఓ చిన్న సెలూన్‌ ఓనర్‌ కూతురైన ఆమె తన సివిల్స్‌ చదువుల కోసం పోగుచేసిన రూ.5లక్షలతో లాక్‌డౌన్‌ బాధితులకు నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేసింది. తన సాయంతో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రశంసలు సైతం అందుకున్న ఈ విద్యార్థినిని తాజాగా ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా అరుదైన గుర్తింపు ఇచ్చి గౌరవించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
jharkhands-budding-archer-soni-khatoon-forced-to-sell-vegetables

విల్లు పట్టిన చేతులతో కూరగాయలమ్ముతోంది!

చిన్నతనం నుంచి ఆటలంటే ఆమెకు పంచప్రాణాలు. అందులోనూ విలువిద్యలో ఏకలవ్య శిష్యురాలిగా ఆరితేరాలనుకుందామె. అయితే ఆమె ఆర్థిక స్థితిగతులు అందుకు సహకరించలేదు. అయినా పాఠశాలలో చదువుకునే రోజుల నుంచే ఆర్చరీలో పట్టు సాధించింది. ఫలితంగా పలు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలందుకుంది. ఇదే కృషి, పట్టుదలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలనుకుంది. కానీ ఈసారి తన ఆర్థిక పరిస్థితులకు తోడు లాక్‌డౌన్‌ కష్టాలు కూడా తోడయ్యాయి. కూటి కోసం కూరగాయలమ్మడానికీ సిద్ధపడిందామె. అలా విల్లు పట్టి పతకాల వేట కొనసాగించిన చేతులే ఇప్పుడు కూరగాయలమ్ముతుంటే చూడలేకపోయిన అక్కడి ప్రభుత్వం తనకు సహకరించడానికి, క్రీడలో తనను ప్రోత్సహించడానికి ముందుకొచ్చి తనను ఆదుకుంది. అలా తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిందీ యువకెరటం. ఇంతకీ ఎవరామె? ఏంటా కథ? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
world-environment-day-2020-these-activists-are-making-the-world-a-better-place

రండి... వీళ్లను చూసైనా నేర్చుకుందాం !

మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడితే.. అది మనల్ని కాపాడుతుంది.. అప్పుడు ఎలాంటి అనారోగ్యాలు లేకుండా హాయిగా జీవించచ్చు.. అలాకాకుండా మన చెడు అలవాట్లతో, పొరపాట్లతో పర్యావరణాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తే అదీ మన అంతు చూస్తుంది. ప్రస్తుతం కరోనాతో మనం ఎదుర్కొంటున్న గడ్డు పరిస్థితులు అలాంటివే! ఏదైనా మన దాకా వస్తే గానీ తెలియదన్నట్లు.. కరోనా వచ్చాకే అందరిలో వ్యక్తిగత శుభ్రత పెరిగింది.. లాక్‌డౌన్‌ పేరుతో ఇంటికే పరిమితమవడం వల్ల పర్యావరణానికీ తనను తాను రిపేర్‌ చేసుకోవడానికి సమయం దొరికింది. ఫలితంగా ఏళ్ల తరబడి కాలుష్య కాసారంలో మునిగిపోయిన యమునానది సైతం శుభ్రపడింది. అలాగే అనేక నగరాల్లో కాలుష్యం తగ్గింది.. అందుకే కరోనా అంతమైపోయినా మన ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను, జీవనశైలిని ఇలాగే కొనసాగించాలి.. ఈ క్రమంలో చిన్న వయసులోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొందరు బాలికలు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం నడుం బిగించారు. ప్రతి ఒక్కరూ మంచి అలవాట్లను అలవర్చుకొని ఈ పుడమి తల్లిని కాపాడుకోవాలంటూ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని అందరిలో రగిలిస్తున్నారు. అలాంటి బాలికల గురించి, వారు చేస్తోన్న పోరాటం గురించి ‘ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-a-first-asian-woman-who-got-a-driving-license-without-hands

మారియట్‌... నిన్ను చూశాకే ధైర్యం అంటే ఏంటో తెలిసింది !

పుట్టుకతోనే అమ్మాయికి రెండు చేతులు లేవు.. అది ఆమె తప్పు కాకపోయినా లోకం ఆమెను చిన్న చూపు చూసింది. ‘నీ శారీరక లోపంతో నువ్వేమీ సాధించలేవు..’ అంటూ వేలెత్తి చూపించింది. అది ఆమెకు నచ్చలేదు. ఏ లోపాన్ని చూపించి తనను అందరూ నిరుత్సాహ పరిచేవారో ఆ లోపాన్నే అధిగమించింది. తనలోని ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. చేతులు లేకపోయినా గ్రాఫిక్‌ డిజైనర్‌గా ఉద్యోగం సంపాదించింది.. చేతులు లేకపోయినా కాళ్లతోనే కారు నడపడం నేర్చుకొని డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పొందింది. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ఆసియా మహిళగా కీర్తి గడించింది. ఆమే కేరళకు చెందిన జిలుమోల్‌ మారియట్‌ థామస్‌. 28 ఏళ్ల జిలుమోల్‌ కాళ్లతోనే స్టీరింగ్‌ తిప్పుతూ అలవోకగా కారు నడిపే వీడియో తాజాగా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా కంట పడింది. తన జీవితంలో ఎదురైన చీకట్లను చీల్చుకుంటూ వెలుతురు వైపు పయనించిన ఆమెను మనమంతా ఈ కొవిడ్‌ సమయంలో ఆదర్శంగా తీసుకొని ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలంటూ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించారీ టెక్‌ దిగ్గజం.

Know More