scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

®ÏnªÃ®ÏnåXj åX{Õd¦œËÂË èÇ“’¹-ÅŒh-L„ä..

Precautions for investers

®¾¢¤Ä-C¢-*Ê œ¿¦ÕsÊÕ ŸÄÍŒÕ-¹ׯä ¹¢˜ä, ŸÄEo ®Ïnª½, ÍŒªÃ-®¾Õh©ðx åX{Õd-¦-œË’à åX{dœ¿¢ ©Ç¦µ¼-ŸÄ-§ŒÕ¹¢ ÆÊoC ÍéÇ-«Õ¢C ‚Jn-¹-ª½¢’¹ EX¾Û-ºÕ© ®¾©£¾É. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä œ¿¦äs œ¿¦ÕsÊÕ ®¾%†Ïd-®¾Õh¢-Ÿ¿¯ä ®¾Ö“ÅÃEo ¦©¢’à ʫát-Åê½Õ ¨ª½¢-’¹¢©ð …Êo-„ê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ðÊÖ «áÈu¢’à ®ÏnªÃ®¾Õh©ðx åX{Õd-¦œË åXœËÅä, ʆ¾d¢ ¹¢˜ä ©Ç¦µÇ©ä ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇ-§ŒÕ-¯äC „ÃJ Ê«Õt¹¢. ƪáÅä °N-ÅâŌ¢ ‚Jn-¹¢’à ¦©ÇEo, ŸµçjªÃuEo Íä¹Øêªa ƒ©Ç¢šË ‚®¾Õh-©ÊÕ Âí¯ä «á¢Ÿ¿Õ ‡¯îo èÇ“’¹ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL. ÆX¾Ûpœä ¹†¾d-X¾œË ®¾¢¤Ä-C¢-*Ê œ¿¦Õs «%Ÿ±Ä ÂùעœÄ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. «ÕJ ®ÏnªÃ-®¾Õh© ÂíÊÕ’î©ÕÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh-©ä¢šð ͌֟Äl«Ö..
®¾n© “¤Ä«áÈu¢..
\Ÿçj¯Ã ®¾n©ÇEo Âí¯Ã-©-ÊÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ®¾n©¢Åî ¤Ä{Õ ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© ÆGµ-«%-Cl´E å®jÅŒ¢ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. ÆC ÆX¾p-šËê ÆGµ«%Cl´ Íç¢C, ¹F®¾ ²ù¹-ªÃu-©ÕÊo “¤Ä¢ÅŒ¢©ð …¢˜ä „äÕ©Õ. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹× „çjŸ¿u-¬Ç-©©Õ, ¤Äª¸½-¬Ç-©©Õ, ¤Äª½Õˆ©Õ, ³ÄXÏ¢-’û-«Ö©üq, ¦Çu¢Â¹×, 骲Äd-骢{Õx «¢šËN ‚ “¤Ä¢ÅÃ-EÂË Ÿ¿’¹_ª½©ð …¢œä©Ç ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL. …Ÿîu-’éðx ®Ïnª½-X¾-œËÊ „ÃJ-éÂjÅä ‚X¶Ô®¾ÕÂ¹× Ÿ¿’¹_ªîx ƒ@Áx ®¾n©Ç-©Õ¢-œ¿œ¿¢ «ÕK «Õ¢*C.

Also Read: ƒ¢šË ª½Õº¢ B®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ?

N¬ìx-†Ï¢-ÍŒ-’¹-©-’ÃL..
¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð ŠÂ¹-„ä@Á ‚ ®¾n©ÇEo OÕª½Õ Æ«Öt-©-ÊÕ-¹×-ÊoX¾Ûpœ¿Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÂíÊo Ÿµ¿ª½-¹¢˜ä 骚Ëd¢X¾Û ©äŸÄ ƢŌ-¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ« ©Ç¦µ¼¢ …¢{Õ¢-Ÿ¿¯ä Ê«Õt¹¢ …¢˜ä¯ä «á¢Ÿ¿-œ¿Õ-ê’-§ŒÕœ¿¢ „äÕ©Õ. DE-Â¢ ®¾n©ÇEo OÕÂ¹× Æ«át-ÅŒÕÊo „ÃJÅî ‹²ÄJ NX¾Û-©¢’à ͌Ja¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð ŸÄE œË«Ö¢œþ ‡¢ÅŒ-«-ª½Â¹× åXª½’¹ÍŒa¯ä ŸÄEåXj OÕª½Õ ƒX¾Ûpœä Ƣ͌¯Ã „䧌Õ-’¹-©-’ÃL. Æ«-®¾-ª½-„çÕiÅä DE-Â¢ ‚ ª½¢’¹¢-©ðE EX¾Û-ºÕ© ®¾©£¾É B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ «Õ¢*Ÿä.
X¾J-Q-L¢-ÍŒ¢œË..
ÆEo ²ù©-¦µÇu©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢œä “¤Ä¢ÅŒ¢©ð \„çj¯Ã ®ÏnªÃ-®¾Õh©Õ Âí¯Ã-©¢˜ä “X¾®¾ÕhÅŒ «Ö骈šü êª{ÕÊÕ ¦šËd ŸÄE N©Õ« ©Â¹~©Õ ©äŸÄ Âî{x ª½Ö¤Ä-§ŒÕ©ðx¯ä …¢{Õ¢C. Æ©Ç¢šË ‚®ÏhE OÕ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒX¾p-E-®¾-J’à X¾J-Q-L¢-ÍÃ-LqÊ Æ¢¬Ç©Õ ÂíEo …¢šÇªá. ‚®ÏhÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê X¾“ÅéÕ, ŸÄEo OÕÂ¹× Æ«át-ÅŒÕÊo §ŒÕ•-«ÖE N«-ªÃ©Õ ®¾p†¾d¢’à …¯Ão§çÖ ©äŸî ®¾J-ÍŒÖ-®¾Õ-Âî-„ÃL. ‚ X¾“ÅÃ-©ðxE N«-ªÃ-©ÊÕ ®¾¢¦¢-CµÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¬ÇÈ©ð ÅŒE& Íäªá¢-ÍÃL. O©ãjÅä ‚®ÏhÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê X¾ÜJh N«ªÃ©Åî ¤Ä{Õ ‚ ‚®ÏhE OÕª½Õ ÂíÊ-¦ðŌկÃoª½E, ŸÄEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢*, ‡«-J-éÂj¯Ã \„çÕi¯Ã Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ-©Õ¢˜ä „ç¢{¯ä ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-«ÕE ‹ X¾“AÂà “X¾Â¹-{Ê Â¹ØœÄ ƒ«yÍŒÕa. ŠÂ¹-„ä@Á OÕª½Õ ÂíÊ-¦ð§äÕ ‚®Ïh ®¾’¹¢©ð ‚T-¤ò-ªáÊ GLf¢’û «¢šË ¹{d-œÄ-EÂË ®¾¢¦¢Cµ¢*ŸçjÅä, ®¾n©Ç-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê X¾“ÅÃ©Õ ÅŒX¾p ÆC X¾Üª½h§äÕu «ª½Â¹× “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÊÕ¢* ‡©Ç¢šË ®¾Jd-X¶Ï-éÂ{Õx …¢œ¿«Û. ÆŸä X¾Üª½h-ªáÊ Â¹{d-œÄ-E-éÂjÅä X¾“ÅÃ-©Fo ®¾p†¾d¢’à …¢šÇªá ÂæšËd, „ÚËE «Õªî-²ÄJ ÅŒE& Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. DE-«©x ‚ ‚®ÏhÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* OÕª½Õ ‡©Ç¢šË „çÖ²Ä-EÂË ’¹Õª½§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ.

Also Read: åX{Õd-¦-œ¿Õ©ðx ¨ ÅŒX¾Ûp©Õ «Ÿ¿Õl..!

¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¹؜Ä..
[ OÕÂ¹× ‚®ÏhE Æ«át-ÅŒÕÊo „ÃJåXj ’¹ÅŒ¢©ð \„çj¯Ã ¤òM®¾Õ ê®¾Õ©Õ …¯Ão§çÖ ©äŸî Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ŠÂ¹-„ä@Á …¢˜ä, ‚ ꮾթ Âê½-º¢’à OÕÂ¹× Æ«át-ÅŒÕÊo ‚®ÏhåXj ‡©Ç¢šË “X¾¦µÇ«¢ …¢{Õ¢Ÿî ŠÂ¹ ®¾p†¾d-ÅŒÂ¹× ªÃ«ÍŒÕa.
[ ‚®ÏhE Æ«át-ÅŒÕÊo „ê½Õ ‡¯Ãoéªj ƪáÅä, J>-æ®Z-†¾¯þ X¾Ÿ¿l´-Ōթðx «Öª½Õp©Õ …¢œíÍŒÕa. ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃL.
[ OÕª½Õ Âí¢{ÕÊo ®¾n©¢ ©äŸÄ ¹{d-œÄ-EÂË ÆA ®¾OÕ-X¾¢©ð …Êo ªîœ¿xÊÕ ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð „眿-©Õp’à Íäæ®h ŸÄE-«©x OÕª½Õ ‡©Ç¢šË ʳÄd-EÂÌ ’¹ÕJ-ÂÃ-¹עœÄ ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-Íéð «á¢Ÿ¿Õ-’ïä Åç©Õ®¾ÕÂî„ÃL.
[ Ō¹׈« Ÿµ¿ª½ê ‚®¾Õh©Õ Æ«ÕtÂÃ-EÂË …¯Ão§ŒÕ¯ä X¾“AÂà “X¾Â¹{Ê© X¾{x ÍÃ©Ç èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃL. ÆEo N«-ªÃ©Õ æ®Â¹-J¢-*Ê ÅŒªÃyÅä ÂíÊÕ-’î©ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´¢ ÂÄÃL.
ƒN ®ÏnªÃ-®¾Õh© ÂíÊÕ-’î©ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢*, B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ èÇ“’¹-ÅŒh©ðx ÂíEo «Ö“ÅŒ„äÕ. ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx EX¾Û-ºÕ© ®¾©-£¾É©Õ ¤ÄšËæ®h «ÕJ¢ÅŒ …X¾-§çÖ-’¹-¹-ª½¢’à …¢{Õ¢C. ÂíÊ-¦ð§äÕ ‚®ÏhÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê X¾ÜJh N«-ªÃ-©ÊÕ æ®Â¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ®¾¢¦¢-CµÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¬ÇÈ© ®¾£¾É§ŒÕ ®¾£¾Ç-ÂÃ-ªÃ©Õ Â¹ØœÄ B®¾ÕÂî«œ¿¢ «Õ¢*C.

women icon@teamvasundhara
financial-steps-to-make-before-you-get-married-

పెళ్లికి ముందే ఆర్థిక ప్రణాళిక తప్పనిసరి...

పెళ్లి.. మనిషి జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం. సంతోషం, సరదాలతో పాటు బరువూబాధ్యతలను కూడా వెంట తెస్తుందీ బంధం. ఇలాంటి జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందించాలంటే.. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండడం ఎంతో అవసరం. ఈ క్రమంలో పెళ్లికి ముందే కొన్ని ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మీ ఒక్కరికే సంబంధించిన విషయం కాదు.. ఇద్దరు వ్యక్తులు పరస్పర అవగాహనతో జీవితంలో ముందడుగేసే అంశం. ఈక్రమంలో ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించి పెళ్లికి ముందునుంచే తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-prepare-for-a-personal-financial-crisis-in-telugu

ఆర్ధిక పరిస్థితి తారుమారైతే..

సజావుగా సాగుతున్న నావ ఒక చిన్న కుదుపుతో పూర్తిగా బోల్తాపడే అవకాశాలుంటాయి.. అలాగే ప్రశాంతంగా సాగుతున్న జీవితంలో చిన్న ఆర్థిక సంక్షోభం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలనే గడగడలాడిస్తాయి. అలాంటిది సంక్షోభ సమయంలో సామాన్యులు ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఆలోచించండి.. ప్రస్తుతం కరోనా నేపథ్యంలో కొంతమంది పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఇలాంటప్పుడు ఎలాంటివారికైనా కంగారు సహజం.. కానీ దాన్ని దూరంగా పెట్టి ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తేనే సమస్యలు తొందరగా దూరమవుతాయి. ఈ క్రమంలో సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేసుకోవడమెలాగో చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
money-is-the-biggest-hurdle-for-couples-in-telugu
women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-tips-for-couple-in-this-financial-crisis

కరోనా వేళ.. దంపతుల మధ్య ‘ఆర్థిక’ తగాదాలేల?!

ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి గడగడలాడిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి కేవలం ప్రజల ప్రాణాలే కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా కకావికలమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. ఇక మరికొన్ని సంస్థలు జీతాల్లో కోత విధిస్తున్నాయి. ఇలా కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కనివినీ ఎరగని రీతిలో ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకొస్తోంది. దీంతో అప్పటిదాకా సాఫీగా సాగిన కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కుదేలవుతున్నాయి. తద్వారా మానసిక ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి కరవై దంపతుల మధ్య గొడవలకు దారితీస్తున్నాయి. అలాగని రోజూ గొడవలు పడుతూ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మరింత దిగజార్చడం అస్సలు సరికాదు. కాబట్టి ఈ సంక్షోభ సమయం నుంచి దంపతులిద్దరూ ఎలా గట్టెక్కాలి..? కుటుంబాన్ని తిరిగి గాడిన పడేయాలంటే ఆర్థిక విషయాల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలాంటి సహకారం అందించుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
saving-environment-is-good-for-you-budget-too

women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-tips-for-couple-in-this-financial-crisis

కరోనా వేళ.. దంపతుల మధ్య ‘ఆర్థిక’ తగాదాలేల?!

ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి గడగడలాడిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి కేవలం ప్రజల ప్రాణాలే కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా కకావికలమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. ఇక మరికొన్ని సంస్థలు జీతాల్లో కోత విధిస్తున్నాయి. ఇలా కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కనివినీ ఎరగని రీతిలో ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకొస్తోంది. దీంతో అప్పటిదాకా సాఫీగా సాగిన కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కుదేలవుతున్నాయి. తద్వారా మానసిక ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి కరవై దంపతుల మధ్య గొడవలకు దారితీస్తు్న్నాయి. అలాగని రోజూ గొడవలు పడుతూ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మరింత దిగజార్చడం అస్సలు సరికాదు. కాబట్టి ఈ సంక్షోభ సమయం నుంచి దంపతులిద్దరూ ఎలా గట్టెక్కాలి..? కుటుంబాన్ని తిరిగి గాడిన పడేయాలంటే ఆర్థిక విషయాల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలాంటి సహకారం అందించుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-management-tips-during-covid-crisis

ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి ఇలా గట్టెక్కుదాం..!

ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కంటికి కనిపించని వైరస్‌ చేతికి చిక్కి విలవిల్లాడుతోంది. ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ దగ్గర్నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ వరకూ అన్ని రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది కరోనా మహమ్మారి. మొన్నటి వరకు ఎంతో బలంగా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా ఇప్పుడు కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కుప్పకూలిపోతున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను చక్కబెట్టడానికి ఆయా ప్రభుత్వాలు, అధికారులు వివిధ చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరి, ఈ మహమ్మారి ప్రభావం మన కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడకుండా ఉండాలంటే వ్యక్తిగతంగా మనం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-covid-19-list-of-services-by-indian-government-to-make-people-comfortable

లాక్‌డౌన్‌ దృష్ట్యా ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న సదుపాయాలివే..!

కరోనా వ్యాప్తిని అదుపు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. అంతేకాదు.. ప్రస్తుతం దేశంలో వైరస్‌ విజృంభణ నేపథ్యంలో మరికొన్ని రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించే ఆలోచనలో ఉంది కేంద్రం. దీంతో అత్యవసర విభాగాలకు చెందిన ఉద్యోగులు తప్ప మిగతా ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. ఈ లాక్‌డౌన్‌ వల్ల ఎక్కువశాతం మధ్య, దిగువ మధ్య తరగతులకు చెందిన కుటుంబాలు ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంటి అద్దె, పాలు, కిరాణా, కూరగాయలు, కరెంట్‌ బిల్లు.. ఇలా ప్రతి నెలా ఉండే ఖర్చుల నుంచి వీళ్లు తప్పించుకోలేరు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇప్పటివరకు ఉన్న కొన్ని పాలసీల్లో వెసులుబాట్లు కల్పిస్తోంది. అవేంటో తెలుసుకుందామా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
women-shares-how-corona-teach-financial-discipline-to-her

‘కరోనా’ నాకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్పింది!

కరోనా.. కాలయముడిలా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోందీ మహమ్మారి. విశ్వవ్యాప్తంగా ఎన్నో వేల ప్రాణాలను బలిగొంటోన్న ఈ వైరస్‌ ఎంతో నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. అయితే ఈ వైరస్‌ వల్ల కొన్ని మంచి అలవాట్లు కూడా అలవడ్డాయంటున్నారు కొందరు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం, మద్యపానం-ధూమపానం వంటి అలవాట్లను దూరం చేసుకోవడం, తరచూ చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకోవడం.. వంటివే కాదు.. అప్పటిదాకా విచ్చల విడిగా మనం చేసిన ఖర్చులకు కూడా చెక్‌ పెట్టిందీ వైరస్‌. ఇలా ఈ వైరస్‌ తనకూ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్పిందంటోంది ఓ యువతి. మరి, ఆమె అంతరంగమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
rbi-allows-3-month-moratorium-on-all-term-loans

3 నెలల వరకు EMIలు చెల్లించక్కర్లేదు. ఆర్బీఐ ఆఫర్..!

కరోనా ప్రభావంతో భారతదేశంలో కొద్దిరోజులుగా జన జీవనం స్తంభించిపోయింది. కేంద్రం ప్రకటించిన 21 రోజుల లాక్‌డౌన్‌తో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. దీంతో ఎక్కువశాతం మంది ప్రజలు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్య, దిగువ మధ్య తరగతులకు చెందిన వారికి ఇది కష్టకాలమనే చెప్పాలి. ఇంటి రెంట్‌, కరెంట్‌ బిల్లు, పాలు, కూరగాయలు, కిరాణం.. మొదలైన ఖర్చులు వాళ్లని ఇబ్బందులకు గురి చేయక మానవు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకొని రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఆర్బీఐ) తాజాగా చేసిన ప్రకటన దేశ ప్రజలకు ఊరట కల్గిస్తోంది. వచ్చే 3 నెలల వరకు అన్ని రకాల టర్మ్‌ లోన్‌ (కాల పరిమితితో కూడిన రుణాలు) EMIలపై మారటోరియం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే బ్యాంక్‌, ఇతర ఫైనాన్స్‌ సంస్థల నుంచి తమ అవసరాల కోసం టర్మ్‌ లోన్‌లు తీసుకున్నవారు 3 నెలల పాటు EMIలు కట్టకుండా ఆర్బీఐ వెసులుబాటును కల్పిస్తుండడం విశేషం. మార్చి 1, 2020 నుంచి మూడు నెలల వరకు ఇది వర్తిస్తుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
alia-bhatt-on-first-expensive-buy-and-dream-home-in-london

అలియా పొదుపు పాఠాలు విన్నారా?

అలియా భట్‌... టీనేజ్‌లోనే సినిమాల్లో అడుగుపెట్టి అనతి కాలంలోనే అగ్ర కథానాయికగా పేరు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ. మహేశ్‌ భట్‌ వారసురాలిగా బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. ‘స్టూడెంట్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’, ‘హైవే’, ‘రాజీ’, ‘ఉడ్తా పంజాబ్‌’, ‘గల్లీబాయ్‌’.. లాంటి వైవిధ్యమైన సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇటీవల ‘గంగూబాయి’ మూవీ పోస్టర్‌లో పవర్‌ఫుల్‌ లుక్స్‌తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిన ఈ అందాల తార...‘ఆర్‌ ఆర్‌ ఆర్‌’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌) సినిమాతో త్వరలోనే తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా పలకరించనుంది. సినిమాలు, తన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న ఈ క్రేజీ హీరోయిన్‌ తన సింపుల్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌తోనూ చాలామందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. తనకు అనవసర ఖర్చులు చేయడం అస్సలు ఇష్టముండదని చెప్పే అల్లూ బేబీ.. తనకు లండన్‌లో ఇల్లు కొనడం ఎప్పటినుంచో కల అని, అది రెండేళ్ల క్రితం నెరవేరిందని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా వెల్లడించింది. దీంతో పాటు తన ఆర్థిక ప్రణాళికల గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను సైతం పంచుకుందీ బ్యూటిఫుల్‌ బేబ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
finance-minister-nirmala-sitharaman-announced-budget-for-2020-21

నిర్మలమ్మ ‘బడ్జెట్‌’ విశేషాలివీ !

దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం నిరుద్యోగంతో పాటు ఆర్థిక మందగమనం వంటి ప్రతికూలతలు దేశ పరిస్థితులపై ప్రజల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ 2020-21 కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది సామాన్యుల బడ్జెట్‌ అంటూ తన పద్దుల చిట్టాను విప్పారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ను రెండోసారి ప్రవేశపెట్టిన తొలి మహిళగా ఘనత సాధించిన నిర్మలమ్మ యువతను మరింత శక్తిమంతం చేసేలా ఈ బడ్జెట్‌ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఒకే దేశం-ఒకే పన్ను నినాదం మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. మరి ‘సబ్‌కా సాత్‌... సబ్‌కా వికాస్‌... సబ్‌కా విశ్వాస్‌’ నినాదమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అంటున్న నిర్మలమ్మ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో యువతకు, మహిళలకు ఎటువంటి వెసులుబాటును కల్పించారు ? కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేశారు ? ముఖ్యంగా మహిళా లోకానికి ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ? వంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
rbi-new-guidelines-for-card-based-transactions

ఇకపై డెబిట్‌, క్రెడిట్‌ కార్డు లావాదేవీలు మరింత సురక్షితం..!

పెరుగుతోన్న టెక్నాలజీ మనకు సౌకర్యాలతో పాటు సమస్యలను కూడా తెచ్చి పెడుతుంటుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు లావాదేవీల విషయంలో ప్రస్తుతం ఎక్కువశాతం మంది క్యాష్‌లెస్‌ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ (డెబిట్‌ కార్డు, క్రెడిట్‌ కార్డు, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ ద్వారా జరిపే లావాదేవీలు) వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. పైగా ‘డిజిటల్‌ ఇండియా’ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ని ప్రోత్సహిస్తోన్న సంగతి విదితమే. వీటితో పాటు మార్కెట్‌లోకి Gpay, Phonepe, Paytm.. వంటి మొబైల్‌ వ్యాలెట్లు వచ్చాక కిరాణం, ఫోన్‌ రీఛార్జ్‌, కరెంట్‌ బిల్లు, బస్సు రిజర్వేషన్‌, ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌, ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌.. మొదలైన పనులకు కూడా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించడం ప్రజలకు మరింత సులభంగా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
money-saving-tips-for-women

వృథా తగ్గిస్తే పొదుపు చేసినట్లే..!

లలిత: ఏంటమ్మా ఇది.. ఇంట్లో ఉండేది ఇద్దరే అయినా, ఇంటి ఖర్చు మాత్రం నలుగురున్న కుటుంబానికి సరిపడేలా ఉంది.. శ్రీజ: ఎందుకో తెలియట్లేదమ్మా.. ఖర్చులు మాత్రం పెరిగిపోతున్నాయి. ఎంత తగ్గిద్దామన్నా కుదరట్లేదు. ఎక్కడ తగ్గించాలో అర్థం కావట్లేదు. లలిత: నీకే కాదు.. నీలా కొత్తగా పెళ్త్లెన వాళ్లందరికీ ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవుతుంది. ఖర్చులు ఎక్కువవుతుంటాయి. వృథా మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతుందో అర్థం కాదు. కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఆ పొరపాట్లని సరిదిద్దుకోనంత కాలం ఇంటి బడ్జెట్ పరిమితి దాటిపోతూనే ఉంటుంది. నిజమే.. శ్రీజలాంటి వారు ఎంతోమంది ఉంటారు. ఇలాంటివారు అసలు తాము ఏమేం ఖర్చులు పెడుతున్నాం, డబ్బు ఎక్కడ వృథా అవుతోందని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో సాధారణంగా ఎక్కువ మంది ఎలాంటి విషయాల్లో వృథాగా ఖర్చు పెడతారో ఓసారి తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-manage-kitchen-home-budget
women icon@teamvasundhara
priyanka-revealed-what-her-mother-had-told-about-money
women icon@teamvasundhara
what-women-got-from-sitharamans-budget

¦œçb-šü©ð Eª½t-©«Õt «ÕÊ-Â¢ \„äÕ¢ B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ?

Ÿä¬Á ‚Jn¹ “X¾’¹-AÂË åXŸ¿l XÔ{ „䮾Õh¢C ꢓŸ¿ ¦œçbšü. ‚ŸÄ§ŒÕ¢, «u§ŒÖ©Õ, êšÇ-ªá¢-X¾Û©Õ.. «¢šË Æ¢¬Ç-©Åî «Õ„äÕ-¹-«Õ§äÕu ¦œçbšü ‡©Ç …¢œ¿-¦ð-ŌբŸîÊÊo ‚®¾ÂËh “X¾A ŠÂ¹ˆ-J©ð …¢œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ƪáÅä ÅÃèÇ’Ã «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*aÊ ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšüÂ¹× éª¢œ¿Õ “X¾Åäu-¹-ÅŒ-©Õ-¯Ãoªá. ŠÂ¹šË.. ƒ¢C-ªÃ-’âDµ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢˜ä ŸÄŸÄX¾Û ¯Ã©Õ-’¹ÕÊoª½ Ÿ¿¬Ç-¦Çl© ÅŒªÃyÅŒ ‚Jn¹ «Õ¢“A’à X¾Ÿ¿N ÍäX¾-šËdÊ «Õ£ÏÇ-@Á’à ͌J-“ÅŒ-éÂ-ÂËˆÊ Eª½t©Ç ®ÔÅÃ-ªÃ-«Õ¯þ “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçbšü ƒC. Æ©Çê’ Ÿä¬Á ‚Jn¹ «u«-®¾nÊÕ ’Ü˩ð X¾œä-殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçb-šü©ð ‡©Ç¢šË Â̩¹ «Öª½Õp-©ÕÐ-Íä-ª½Õp©Õ Íä¬Çª½¯äC «Õªî N†¾§ŒÕ¢. ƒ©Ç «ÕÊ «Õ£ÏÇ@Ç ‚Jn¹ «Õ¢“A Eª½t-©«Õt “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçb-šü©ð ÅŒ«Õ-Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©Êo ‚®¾ÂËh ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á-©ðxÊÖ ¯ç©-Âí¢C. «ÕJ, ꢓŸ¿ ¦œçb-šü©ð «ÕÊ åXŸ¿l-¹ˆ§ŒÕu «ÕÊ-Â¢ \„äÕ¢ B®¾Õ-Âí-ÍÃaªî Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-discuss-about-money-in-love-relationship
women icon@teamvasundhara
women-allocations-in-union-budget---2019

«ÕŸµ¿u¢-ÅŒª½ ¦œçb-šü©ð «ÕÊ-êÂ-„çÕi¯Ã …¢ŸÄ?

ƒ¢šËE ‚Jn-¹¢’à X¾šË-†¾d¢’à …¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ ‡©Ç-é’jÅä ƒ¢šË ¦œçb-šüÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ„çÖ, ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à Ÿä¬Á¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢©ð Êœ¿-«-œÄ-EÂË ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšü ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê \šÇ X¶Ï“¦-«J 1Ê ê¢“Ÿ¿ ‚Jn¹ «Õ¢“A «Íäa ‚Jn¹ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË ’ÃÊÕ ê¢“Ÿ¿ ¦œçb-šüÊÕ “X¾„ä-¬Á-åX-{dœ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ \œÄC ²Äª½y-“A¹ ‡Eo-¹© ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¦œçbšü ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-J©ð ŠÂˢŌ ‚®¾ÂËh ¯ç©-Âí¢C. ¨ L®¾Õd©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Ö ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¯þ-͵êýb ‚Jn¹ «Õ¢“A XÔ§Œâ†ý ’թü ÅŒÊ ¦œçb-šü©ð «Õ£ÏÇ@Á©Õ, ¹×{Õ¢¦¢ Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî ͌֟Äl¢ ª½¢œË..ƒ¢šËE ‚Jn-¹¢’à X¾šË-†¾d¢’à …¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ ‡©Ç-é’jÅä ƒ¢šË ¦œçb-šüÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ„çÖ, ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à Ÿä¬Á¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢©ð Êœ¿-«-œÄ-EÂË ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšü ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê \šÇ X¶Ï“¦-«J 1Ê ê¢“Ÿ¿ ‚Jn¹ «Õ¢“A «Íäa ‚Jn¹ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË ’ÃÊÕ ê¢“Ÿ¿ ¦œçb-šüÊÕ “X¾„ä-¬Á-åX-{dœ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ \œÄC ²Äª½y-“A¹ ‡Eo-¹© ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¦œçbšü ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-J©ð ŠÂˢŌ ‚®¾ÂËh ¯ç©-Âí¢C. ¨ L®¾Õd©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Ö ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¯þ-͵êýb ‚Jn¹ «Õ¢“A XÔ§Œâ†ý ’թü ÅŒÊ «ÕŸµ¿u¢-ÅŒª½ ¦œçb-šü©ð «Õ£ÏÇ@Á©Õ, ¹×{Õ¢¦¢ Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî ͌֟Äl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-you-can-use-your-credit-card-wisely-and-get-benefits

women icon@teamvasundhara
had-you-got-these-messages-from-banks?

OÕÂ¹Ø ¨ „çÕæ®-èü©Õ «®¾Õh-¯Ão§ŒÖ...?

ª½«Õu ‹ wåXj„äšü ®¾¢®¾n©ð X¾E-Íä-²òh¢C. œçGšü Âêýf «Öª½Õa-Âî-¹-¤òÅä •Ê-«J 1 ÊÕ¢* ÆC Íç©x-¹עœÄ ¤òŌբ-Ÿ¿E ƒšÌ-«© ÂíEo ªîV© ÊÕ¢* ‚„çÕ ¤¶ò¯þÂË ÍéÇ-²Äª½Õx „çÕæ®èü «*a¢C. ƪáÅä ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦Çu¢Â¹×© ÊÕ¢* «Íäa ²ÄŸµÄ-ª½º „çÕæ®-èä„çÖ ÆE ÅŒÊÕ åXŸ¿l’à X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ‚„çÕ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Âëu ÍçGÅä ’ÃF Âê½Õf «Öª½Õa-Âî-„Ã-LqÊ Æ«-®¾-ªÃEo ’¹ÕJh¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ ª½«Õu.. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «ÕÊ ¤¶ò¯þÂË „çá¦ãj©ü ®¾Ky®ý “¤ñ„çjœ¿ª½Õx, J§ŒÕ©ü ‡æ®dšü ®¾¢®¾n©Õ, X¾ª½q-Ê©ü ©ð¯þ Æ¢{Ö ¦Çu¢Â¹×© ÊÕ¢* ª½Â¹ª½-Âé „çÕæ®-èü©Õ ªÃ«œ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ.. «ÕŸµ¿u©ð ¦Çu¢Â¹×©Õ Â¹ØœÄ ‚Jn¹ ¯äªÃ© X¾{x èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œ¿-«Õ¢{Ö ÅŒ«Õ ¹®¾d-«Õ-ª½xÂ¹× „çÕæ®-èü©Õ X¾¢X¾ÛÅŒÖ …¢šÇªá. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË „ÚËE ÍéÇ-«Õ¢C X¾šËd¢-ÍŒÕ-ÂÕ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¨ «ÕŸµ¿u OÕ “éœ˚ü Âê½Õf ÂÃF, œçGšü Âê½Õf ÂÃF œË客-¦ª½Õ 31 ©ðX¾Û «Öª½Õa-Âî-¹-¤òÅä ƒX¾Ûp-œ¿ÕÊo Âê½Õf©Õ Íç©x-«¢{Ö OÕÂ¹Ø „çÕæ®-èü©Õ «®¾Õh-¯Ão§ŒÖ? OšËE OÕª½Õ Â¹ØœÄ ²ÄŸµÄ-ª½º „çÕæ®-èü©Çxê’ ¦µÇN-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo «Öª½Õa-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä.. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÆC E•¢ ÂæšËd. J•ªýy ¦Çu¢Âú ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖ ®¾Ö*¢-*Ê “X¾Âê½¢ ¨ \œÄC œË客-¦ªý 31 ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo ª½Âé œçGšü, “éœ˚ü Âê½Õf©Õ X¾E-Íä-§ŒÕ-«{. «ÕJ, Æ®¾©Õ \ Âê½Õf …Êo-„ê½Õ «Öª½Õa-Âî-„ÃL.. ‡«-JÂË Æ«-®¾ª½¢ ©äŸî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä...

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-you-can-save-money-every-month
women icon@teamvasundhara
financial-steps-to-make-before-you-get-married-
women icon@teamvasundhara
steps-to-make-retirement-years-happier-for-your-parents

women icon@teamvasundhara
financial-expert-kantheti-swapna-answers
women icon@teamvasundhara
which-place-is-good-for-investment
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
exclusive-offers-and-cashbacks-on-all-leading-e-commerce-sites-for-this-dasara

NÕ¢*Ê Ÿíª½-¹Ÿ¿Õ «Õ¢* ÅŒª½Õº¢..

˜ãM-ÂÃ-©-ªý’à èǦü Íä²òhÊo ®¾yX¾oÂË ‰¤¶ò¯þ Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢.. ÂÃF Âí¢ŸÄ-«Õ¢˜ä ŸÄE Ÿµ¿ª½ ͌չˆ©ðx …¢C. ¤ÄÅŒ “X¶Ïèü ®¾J-¤ò-«-˜äx-Ÿ¿E ÂíÅŒh’à œ¿¦Õ©ü œîªý J“X¶Ï->-êª-{ªý Âí¯Ã-©-ÊÕ-¹ע-šð¢C ®¾yX¾o ÅŒLx ®¾ÕèÇÅŒ. ÂÃF ŸÄE ÈK-Ÿä„çÖ ¦œçbšüÂ¹× ®¾J-ÅŒÖ-’¹-˜äxŸ¿Õ. ‡©Ç-é’j¯Ã ®¾êª J˜ãj-ª½-§äÕu-©ðX¾Û «Õ¢* “¦Ç¢œçœþ ‡©ü-¨œÎ šÌO Âí¯Ã-©E ®¾yX¾o „Ã@Áx ¯ÃÊo ®¾ÕDµªý ‚ªÃ-{-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÂÃF „ÃšË Ÿµ¿ª½-©ä„çÖ ©Â¹~©ðx …¯Ãoªá. ê«©¢ ®¾yX¾o ƒ¢šðx¯ä Âß¿Õ.. ŸÄŸÄX¾Û “X¾A ²Ä«ÖÊu ¹×{Õ¢-¦¢©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-ÅŒÖ¯ä …¢šÇªá. ƪáÅä Æ©Ç¢šË „ÃJ ÂîJ-¹©Õ Bª½aœÄEê '¨ÐÂëժýqÑ „Ãu¤Äª½¢ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö '¯äÊÕ¢-œ¿’à *¢ÅŒ ‡¢Ÿ¿Õ¹ØÑ Æ¢{Ö “X¾Åäu¹ ‚X¶¾-ª½xÅî «ÕÊLo X¾©-¹-J-®¾Õh¢-{Õ¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «ÕÊ EÅŒu °N-ÅŒ¢©ð Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu “X¾A «®¾Õh«Ü ¨ÐÂëժýq ¤òª½d-©üq©ð Ÿíª½Õ¹×ŌբC. ÆA Ō¹׈« Ÿµ¿ª½©Õ, œË²ùˆ¢{Õx, ÂÃu†ý-¦Çu-Âú©Õ, ‡êÂqa´¢èü, °ªî «œÎf-©¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé ‚X¶¾-ª½xÅî ²Ä«ÖÊÕu©Â¹× «ª½¢’à «Öª½Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ªáN. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢œ¿’¹ ÂÃÊÕ-¹’à “X¾«áÈ å®j{Õx „ä©ÇC «®¾Õh«Û©åXj “X¾Åäu¹ ‚X¶¾ª½Õx B®¾Õ-Âí-ÍÃaªá. ƒ¢ÅŒÂÌ Æ„ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE «ÕÊÂË ÂÄÃ-LqÊ «®¾Õh«Û©åXj ŠÂ¹ ÂËxÂú Âí˜ädŸÄl¢.. „ÚËE ¨ X¾¢œ¿Âˈ ƒ¢šËÂË ÅçÍäaŸÄ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
let-your-girls-learn-financial-lessons
women icon@teamvasundhara
whats-there-for-different-people-in-this-budget
women icon@teamvasundhara
digital-wallets
women icon@teamvasundhara
how-to-make-transactions-with-out-cash

'Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇŌѢ’à °N¢-ÍäŸÄl¢..!

Ê©x-Ÿµ¿-¯ÃEo Eª½ÖtL¢Íä ©Â¹~u¢Åî “X¾ŸµÄE Êꪢ-“Ÿ¿-„çÖD ¯äÅŒ%-ÅŒy¢©ð ꢓŸ¿-“X¾-¦µ¼ÕÅŒy¢ åXŸ¿l ¯î{xÊÕ X¾ÜJh’à ª½Ÿ¿Õl Íä®Ï¢C. ¨ Eª½g-§ŒÖEo Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «uA-êª-ÂË-®¾Õh¢˜ä «ÕJ-Âí¢-ÅŒ-«Õ¢C «Ö“ÅŒ¢ Ê©x-Ÿµ¿-Ê¢åXj ÍäX¾-šËdÊ §ŒáŸ¿l´¢’à æXªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä \šÌ-‡¢©Õ, ¦Çu¢Â¹×©ðx ®¾J-X¾-œË-ʢŌ „çáÅŒh¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð ©ä¹-¤ò-«œ¿¢Åî ²Ä«Ö-ÊÕu©Õ ÍÃ©Ç ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-„ÃLq «²òh¢C. DEÂË “X¾ÅÃu-«Öo-§ŒÕ¢’à “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O© „çjX¾Û „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. O©ãj-ʢŌ «ª½Â¹× œçGšü Âêýf, “éœ˚ü Âê½Õf-©ÊÕ …X¾-§çÖT®¾Öh ÅŒ«ÕÂ¹× ÂÄÃ-LqÊN ÂíÊÕ’î©Õ Í䮾Õ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒšÌ-«©ä •J-TÊ '«Õ¯þ ÂÌ ¦ÇÅýÑ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð “X¾ŸµÄE „çÖD «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢ÍÃLq¢C’à “X¾•-©Â¹× N•cXÏh Íä¬Çª½Õ. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ ©Ç„Ã-Ÿä-O© N†¾-§ŒÕ¢©ð •„Ã-¦Õ-ŸÄ-K-Ōʢ åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC. ¨ “¹«Õ¢©ð Ê’¹Ÿ¿Õª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O-©ÊÕ •ª½-X¾-œÄ-EÂË …X¾-¹-J¢Íä ÂíEo NŸµÄ-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
financial-lessons-from-ganesha
women icon@teamvasundhara
budget-friendly-tips-for-women

women icon@teamvasundhara
mistakes-we-do-in-financial-managment
women icon@teamvasundhara
joint-home-loan-is-better-than-single

èǪᢚü £¾Çô„þÕ-©ð¯þ ®Ï¢T©ü ¹¢˜ä ¦ã{ªý!!

«ÖÊ®¾, ‚„çÕ ¦µ¼ª½h ªÃèä†ý ƒŸ¿lª½Ö …Ÿîu-’¹-®¾Õh©ä.. ƒŸ¿l-JÂÌ °ÅÃ©Õ ¦Ç’Ã¯ä …¢œ¿-{¢Åî Âí¢ÅŒ „çáÅŒh¢ ¤ñŸ¿ÕX¾Û Íä®Ï ƒ©Õx ¹{Õd-¹ע-ŸÄ-«Õ-ÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ‹ ͌¹ˆE ƒ©Õx ŸíJ-ÂË¢C. ÆEo NŸµÄ©Ç ¦Ç’¹Õ¢C. „Ã@Áx Ÿ¿’¹_-ª½ÕÊo „çáÅŒh¢ ¤ò’à NÕT-LÊ œ¿¦Õs Â¢ ªÃèä†ý ¦Çu¢Â¹× ©ð¯þÂ¹× ÆåXkx Íä¬Çœ¿Õ. ƪáÅä ƒÂ¹ˆœä „ç៿-©ãj¢C ®¾«Õ®¾u.. ªÃèä†ý °ÅŒ-¦µ¼-ÅÃu© „äÕª½Â¹× «Íäa ©ð¯þ œ¿¦Õs ƒ¢šË ÂíÊÕ-’î©ÕÂ¹× ®¾J-¤òŸ¿Õ. D¢Åî „Ã@ÁÙx ÆEo NŸµÄ© Ê*aÊ ‚ ƒ¢šËE «Ÿ¿Õ-©Õ-Âî-„ÃLq «*a¢C. OÕD Æ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Åä¯Ã..? ƪáÅä OÕª½Õ OÕ ÍäA-ÊÕ¢* «Õ¢* Æ«-ÂÃ-¬ÇEo èǪ½-N-œ¿Õ-ÍŒÕ-Âî-Ê-«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. ‡©Ç-’¹¢-šÇªÃ? ¦µÇª½u, ¦µ¼ª½h ƒŸ¿lª½Ö …Ÿîu-’Ã©Õ Íäæ®-„Ã-@ëkxÅä èǪá¢-šü’à ©ð¯þÂ¹× ÆåXkx Íä§çáÍŒÕa. DE «©x ‡Â¹×ˆ« œ¿¦Õs ®¾«Õ-¹Ø-ª½-œ¿„äÕ Âß¿Õ. ƒ¢Âà ÍÃ©Ç ©Ç¦µÇ-©Õ-¯Ãoªá. ‚¬Áa-ª½u¢’à …¢ŸÄ?Æ®¾M èǪá¢-šü-©ð¯þ N«ªÃ©ä¢šð Åç©Õ®¾Õ¹עŸÄ¢.. ŠÂ¹ˆ-Jê ƒÍäa ¦Çu¢Â¹× ª½ÕºÇ-©Åî ¤òLæ®h èǪᢚü ª½ÕºÇ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ‡Â¹×ˆ-«-’Ã¯ä …¢šÇªá. ¨ ª½ÕºÇ©Õ ÅŒ¢“œÎ-¹Ø-ÅŒÕ@ÁÙx, ÅŒMx-¹Ø-ÅŒÕ@ÁÙx, ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h©Õ, ÅŒ¢“œÎ-Âí-œ¿Õ-Â¹×©Õ ƒ©Ç ‡«-éªj¯Ã B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƪáÅä ƒŸ¿lª½Ö X¾E-Í䮾Öh …¢œÄ-©-ÊoC E§ŒÕ«Õ¢. ƪáÅä X¾E-Í䮾Öh …¯Ão ®¾êª.. ƒŸ¿lª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ ©äŸÄ ÂíM’ûq ¹L®Ï ª½Õº¢ B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË O©Õ¢-œ¿Ÿ¿Õ. ƒ¢šË ª½ÕºÇEo ’¹J-†¾e¢’à ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ «u¹×h©Õ ¹L®Ï B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-take-care-while-using-cards
women icon@teamvasundhara
type-of-investments-to-be-avoided
women icon@teamvasundhara
whats-in-for-women-in-this-budget
women icon@teamvasundhara
what-common-man-is-expecting-from-budget

NÅŒh-«Õ¢“B.. ƒO «Ö NÊo-¤Ä©Õ..!

¦œçbšü.. ªîV-„ÃK •«Ö-È-ª½Õa© X¾šÌd.. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƪáÅä ƒ¢Åä ®Ï¢X¾Û-©ü’à ¹E-XÏ¢Íä ¨ «Ö{.. \šÇ X¶Ï“¦-«-JÐ-«ÖJa «*a¢-Ÿ¿¢˜ä ÍéÕ.. ÆÅŒu¢ÅŒ “¤ÄŸµÄÊu¢ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. «ÕÊ •«Ö-È-ª½Õa© ©ã¹ˆLo “X¾¦µÇ-NÅŒ¢ Íäæ® Ÿä¬Á NÅŒh-«Õ¢“A ¦œçbšü Nœ¿Õ-Ÿ¿-©-§äÕuC ¨ Âé¢-©ð¯ä ÂæšËd.. ¨¯ç© 29Ê ê¢“Ÿ¿ ‚Jn¹ «Õ¢“A ¦œçb-šüE Nœ¿Õ-Ÿ¿© Í䧌Õ-¦ð-ÅŒÕÊo ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‡©Ç¢šË Æ¢¬Ç©Õ ¦œçb-šü©ð ÍäJaÅä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢Ÿî ®¾Ö*¢-ÍŒ-«Õ¢{Ö “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÂîJ¢C. “X¾•©Õ ÅŒ«Õ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ Æ¢C¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ŠÂ¹ „ç¦ü-å®j-šüE Â¹ØœÄ \ªÃp{Õ Íä®Ï¢C. ‚ „ç¦ü-å®jšü©ð Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à …Êo ÍéÇ-«Õ¢C ®¾Õ«Öª½Õ \œ¿Õ „ä©Â¹× åXj’à ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ Íä¬Çª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð «Õ£ÏÇ-@Á© ¦µÇ’¹-²Äy«Õu¢ Âî¾h Ō¹׈-„ä-ÊE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ¨ X¾J-®ÏnA «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ‚Jn¹X¾ª½¢’à åXª½-’Ã-LqÊ Æ«-’Ã-£¾Ç-ÊÊÕ Íç¦Õ-Åî¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ Â¹ØœÄ “X¾Åäu-¹¢’à Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÊÕ¢* ¨ ¦œçbšü ÊÕ¢* „Ãꪢ ÂÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî Åç©Õ-®¾Õ-Â¹×¯ä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íä®Ï¢C. «ÕJ, ꢓŸ¿ “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy-EÂË „ç¦ü-å®jšü ŸÄyªÃ Æ¢CÊ ®¾ÖÍŒ-Ê-©Åî ¤Ä{Õ.. «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ƒ*aÊ ®¾ÖÍŒ-Ê-©ä¢šð ‹²ÄJ ’¹«Õ-E-ŸÄl«Ö?

Know More

women icon@teamvasundhara
joint-home-loans
women icon@teamvasundhara
marriage-insurance-for-safe-and-happy-marriage

women icon@teamvasundhara
new-year-party-in-budget

¦œçbšü Âí¢Íç¢ ¤ÄKd X¶¾ÕÊ¢!

®¾¢«-ÅŒqª½¢ «á’¹Õ-²òh¢C. Æ¢Åà ÂíÅŒh ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË „ç©ü¹¢ ÍçæXp¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-„çÕi-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ‚X¶Ô®¾Õ ÊÕ¢* ÅŒyª½’à AJ-T-«*aÊ ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Åê½ÊÕ ÍŒÖœ¿-’Ã¯ä ²ÄÂË~ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’Ã.. '\¢šË ®¾¢’¹A? ‚X¶Ô®¾Õ ÅŒyª½’à ƪá-¤ò-ªá-Ê-{Õx¢ŸäÑ ÆE X¾©-¹-J¢-*¢C. ‚ “X¾¬ÁoÂ¹× ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê¢’à ƫÛ-ÊE ÅŒ© «ÜXÏ, \Ÿî ‚©ð-*-®¾ÕhÊo ‚„çÕÊÕ \„çÕi¢-Ÿ¿E ÆœË-T¢C ²ÄÂË~. '\¢ ©äŸ¿Õ. ÊÖuƒ-§ŒÕªý Ÿ¿’¹_ª½ X¾œË¢C ¹ŸÄ.. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ¯ÃÂ¹× ƒšÌ-«©ä “X¾„çÖ-†¾¯þ Â¹ØœÄ ªÃ«-œ¿¢Åî ‚X¶Ô-®¾Õ©ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÊÊÕo ¤ÄKd ƒ«ÕtE ÆœË-’ê½Õ. ÂÃF ¯Ã Ÿ¿’¹_ª½ ¦œçbšü Ō¹׈-«’à …¢C. ÆŸä ‚©ð-*-®¾Õh¯ÃoÑ Æ¢C Åê½. ŸÄEÂË ²ÄÂË~.. '«Õꪢ X¶¾ªÃy-©äŸ¿Õ. Ō¹׈« Ȫ½Õa-Åî¯ä Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò-§äÕ©Ç ÆŸ¿-ª½-’í˜äd ¤ÄKd ƒŸÄl¢. ŸÄEÂË ÅŒ’¹_{Õd ¯äÊÕ “X¾ºÇ-R¹ ª½Ö¤ñ¢-C²ÄhÑ. ÆE ÍçXÏp¢C. ƒ©Ç OÕª½Ö ÊÖuƒ-§ŒÕªý ªîV Ō¹׈« ¦œçb-šü-©ð¯ä ¤ÄKdE X¶¾ÕÊ¢’à Eª½y£ÏÇ¢Íé-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? «ÕJ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× \¢ Í䧌֩ð «ÕÊ«â Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
become-millionaire-in-30s
women icon@teamvasundhara
how-to-educate-your-children-financial-issues

¯äšË ‚Jn¹ ¤Äª¸Ã©ä.. êªX¾šË N•-§ŒÕ-®¾Ö-“ÅéÕ..

¯äšË ÅŒª½¢ XÏ©x©Õ \ Æ¢¬Ç-¯çjo¯Ã ÍÃ©Ç „ä’¹¢’Ã, ‚®¾-ÂËhÅî ¯äª½Õa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ²Ätªýd-¤¶ò¯þ, ¹¢X¾Üu-{ªý ƒ©Ç Ÿä¯çjo¯Ã åXŸ¿l© ¹¢˜ä ®¾«Õ-ª½n¢’à „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç¢šË „ÃJE ÍŒÖ®Ï ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ '«Ö ¦¢’ê½Õ ÅŒ¢“œË ‡Eo N†¾-§ŒÖ©Õ ¯äª½Õa-¹ע-{Õ-¯ÃoœîÑ Æ¢{Ö «áJ-®Ï-¤òÅŒÖ …¢šÇª½Õ. «ÕJ ÍŒŸ¿Õ«Û, ‚{© N†¾-§ŒÕ¢©ð ͌ժ½Õ’Ã_ …¢{ÕÊo OÕ *¯Ão-ª½Õ©Õ.. ‚Jn-¹-X¾-ª½-„çÕiÊ N†¾§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* Æ¢Åä …ÅÃq-£¾Ç¢’à Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? '„ÃJÂË ¨ «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä „ÃšË ’¹ÕJ¢* ‡¢Ÿ¿Õ¹×? åXŸ¿l-§ŒÖu¹ ÅŒ¯ä ¯äª½Õa¹עšÇ-œ¿Õ©äÑ ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? ƪáÅä OÕª½Õ ¤ñª½-¤Ä{Õ X¾œË-ʘäx. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä *ÊoŌʢ ÊÕ¢Íä ‚Jn-¹¢’à «Õ¢* Æ©„Ã{xÊÕ Æ©-«-ª½Õa-¹×-Êo„ÃJÂË °N-ÅŒ¢©ð ‡©Ç¢šË ŠœË-Ÿí-œ¿ÕÂ¹×©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½-«y«Û. Æ¢Ÿ¿Õꠦǩu¢ ÊÕ¢Íä „ÃJÂË ¤ñŸ¿ÕX¾Û ‡©Ç Í䧌ÖL? œ¿¦Õs ‡©Ç Ȫ½Õa åXšÇdL? «¢šË Æ¢¬Ç©Õ ÅçL-§ŒÕ-èã-¤ÄpL. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Õ’à ‚ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «ÕÊåXj …¢C. «ÕJ ŸÄE-Â¢ \¢ Í䧌֩ð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More