scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

Æ«Õt-Ōʢ ƒÂ¹ Æ«át-œ¿-«yŸ¿Õ!

No cost for womb.. ban for commercial surrogacy in India.

®¾ªî-’¹®Ô.. XÏ©x©Õ ©äE •¢{-©Â¹× ƒŸî «ª½¢’à ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-L-Ÿ¿l-J©ð ‡«ªî ŠÂ¹-JÂË \Ÿçj¯Ã ®¾«Õ®¾u «©x X¾ÜJh’à XÏ©x©Õ ¹©-’¹E X¾J-®ÏnA …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒ«Õ ª½Â¹h¢ X¾¢ÍŒÕ-¹×E X¾Û˜äd Gœ¿f Â¢ „ÃJ-¹×Êo «Öª½_¢ ƒC. ÅŒ«ÕÂ¹× ÅçL-®Ï-Ê-„Ã-J¯î.. ©ä¹ ÂËxEÂúq ®¾Ö*¢-*Ê „ÃJ¯î ®¾ªî-ê’šü «ÕŸ¿-ªýq’à ‡¢ÍŒÕ-ÂíE „ÃJ ’¹ª½s´¢©ð «ÕÊ XÏ©x-©ÊÕ åX¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. Æ«Õt-ÅŒ-¯Ã-EÂË Ÿ¿’¹_-ª½-«ÍŒÕa. ƪáÅä ƒC ¯ÃºäEÂË ŠÂ¹-„çjX¾Û «Ö“ÅŒ„äÕ.. “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ éª¢œ¿Õ ¤ÄªÃzy©Õ¢-šÇªá. XÏ©x©Õ ©äE •¢{©ä Âß¿Õ.. Æ®¾©Õ åX@ìx ÂÃE-„ê½Õ, ®¾yL¢’¹ ®¾¢X¾-ª½Õˆ©Õ, XÏ©xLo ¹ʜ¿¢ ƒ¦s¢-C’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Ö DEo «Öª½_¢’à ‡¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ŠÂ¹-„ä@Á Gœ¿f ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî X¾ÛœËÅä „ÃJE «C-©ä®Ï „çRx-¤ò-ªáÊ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Ö ÂîÂí-©x©Õ.. Æ¢Ÿ¿Õê “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð ‹ Æœ¿Õ’¹Õ «á¢Ÿ¿Õ-êÂ-®Ï¢C. ¦µÇª½-Åý©ð „ú˕u ÆŸçl ’¹ªÃs´-©Â¹×(¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü ®¾ªî-’¹®Ô) ®¾y®Ïh Íç¦ÕÅŒÖ ÆŸçl ’¹ª½s´¢ E§ŒÕ¢-“ÅŒº G©Õx (®¾ªî-’¹®Ô 骒¹Õu-©ä-†¾¯þ G©ü) 2016ÂË ÂÃuG-¯çšü ‚„çÖŸ¿¢ ÅçL-XÏ¢C. «Íäa QÅÃ-Âé ®¾«Ö-„ä-¬Ç©ðx ƒC ÍŒª½aÂ¹× ªÃÊÕ¢C.
Æ«-®¾ª½¢ Â¢ “¤Äª½¢-¦µ¼„çÕi..
NèÇcÊ¢ ÆGµ-«%Cl´ Í碟¿Õ-Åî¢˜ä «ÕE†Ï ‡¯ço¯îo N•-§ŒÖ-©ÊÕ ²ÄCµ®¾Öh «á¢Ÿ¿Õ-¹×-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. ƪáÅä ÆC «ÕE†ÏÂË …X¾-§çÖ’¹¢ ¹L-T¢-ÍŒ-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©ÊÕ Â¹ØœÄ Åç*a-åX-œ¿Õ-ŌբC. ®¾ªî-’¹®Ô Â¹ØœÄ Æ©Ç¢-šËŸä.. XÏ©x©Õ ©äE Ÿ¿¢X¾-ŌթÕ.. Æ®¾©Õ X¾Û{d-ª½E ¦ÇŸµ¿-X¾œä •¢{©Õ.. XÏ©x©Õ ¤ñ¢Ÿä «Öª½_¢ ƒC. Ÿ¿¢X¾-Ōթ ÊÕ¢* B®¾Õ-¹×Êo Æ¢œ¿¢, Oª½u-¹-ºÇ-©ÊÕ ©Çu¦ü©ð X¶¾©-D-¹-ª½º¢ Íç¢C¢* „äêª «Õ£ÏÇ@Á ’¹ª½s´¢©ð åX¢ÍŒÕ-Åê½Õ. D¢Åî ¬ÁKª½¢ ®¾£¾Ç-¹-J¢-ÍŒ-¹-¤ò-ªá¯Ã.. ¬Ç®¾YNèÇcÊ¢ ²Ä§ŒÕ¢Åî XÏ©xLo ¹¯ä O©Õ Ÿíª½Õ-¹×-ŌբC. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÍéÇ-«-ª½Â¹Ø ÅŒÊ ’¹ªÃs´Eo ÆŸçl-ÂËÍäa «Õ£ÏÇ-@Á¹×(®¾ªî-ê’šü «ÕŸ¿ªý), XÏ©x© ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ‚®¾p“ÅŒÕ©ä „ÃJÂË «ÕŸµ¿u-«-JhÅŒy¢ «£ÏÇ-²Ähªá. ƒ¢ÅŒ-«-ª½Â¹Ø ¦Ç¯ä …¢C. ƪáÅä „ç៿šðx XÏ©x©Õ ©äE •¢{-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ÆÊÕ-Â¹×¯ä ¨ X¾Ÿ¿l´A ÅŒªÃyÅŒ ƒÅŒ-ª½Õ©Õ Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. åXRx ÂÃE, Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ƒ†¾d¢ ©äE «u¹×h©Õ ®Ï¢T©ü «ÕŸ¿ªý ©äŸÄ ®Ï¢T©ü ¤¶ÄŸ¿-ªý’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ƒ©Ç¢šË XÏ©x-©ÊÕ Â¹Ê-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ®¾yL¢’¹ ®¾¢X¾-ª½Õˆ©Õ, ®¾£¾Ç-°-«Ê¢ Í䮾ÕhÊo •¢{©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. G°’à …¢œË XÏ©x©Õ ¹Ê-œÄ-EÂË ’ÃuXý B®¾Õ-Âî«œÄEÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿-E-„ê½Õ Â¹ØœÄ Gœ¿f©ÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿œ¿¢ Â¢ ¨ X¾Ÿ¿l´-AÂË …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒŸ¿lª½Õ «á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x-©ÕÊo 宩-“G-šÌ©Õ Â¹ØœÄ ¨ X¾Ÿ¿l´-A¯ä ¤¶Ä©ð Æ«yœ¿¢ ƒC ¤¶Äu†¾-¯þ’à «ÖJ-¤ò-ªá¢-Ÿ¿-Ê-œÄ-EÂË EŸ¿-ª½z-Ê¢’à ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa.
‡¯îo Ÿä¬Ç©ðx E†ÏŸ¿l´¢..
ÆŸçl ’¹ª½s´¢ ŸÄyªÃ XÏ©xLo ¹¯ä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× Gœ¿f X¾Û˜äd-«-ª½Â¹Ø „ÃJåXj ‡©Ç¢šË “æX«Ö-Gµ-«Ö-¯Ã©Ö …¢œ¿«Û. ƒŸä ÍÃ©Ç ê®¾Õ©ðx ƒ¦s¢C åX˜äd Æ¢¬Á¢’à «ÖJ-¤ò-Åî¢C. 2014©ð ‹ ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ •¢{ Ÿ±Äªá-©Çu¢-œþ-©ðE ŠÂ¹ ®ÔY ŸÄyªÃ ¹«© XÏ©x-©ÊÕ Â¹¯Ãoª½Õ. ƪáÅä XÏ©x©Õ X¾ÛšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ „ÃJÂË œö¯þq ®Ï¢“œî„þÕ …¢Ÿ¿E Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE „ÃJE åX¢ÍŒ-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿Â¹ ƹˆœä «C-©ä®Ï ÅŒ«Õ Ÿä¬Ç-EÂË AJT „çRx-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¦µÇª½-Åý©ð „ç©Õ-’¹Õ-ÍŒÖ-®ÏÊ «Õªî ê®¾Õ©ð ‹ ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ •¢{ Æ«Ötªá Â¢ ®¾ªî-’¹-®ÔE ‚“¬Á-ªá¢-*¢C. ƪáÅä ¹«© XÏ©x-©Õ’à ŠÂ¹ ¦Ç¦Õ, ¤ÄX¾ X¾Û{d-œ¿¢Åî ¦Ç¦ÕÊÕ ƒÂ¹ˆœä «C-©ä®Ï ¤ÄX¾ÊÕ B®¾Õ-ÂíE „çRx-¤ò-§ŒÖª½Õ. ƒ©Ç¢šË ê®¾Õ©Õ ªÃ“¯ÃÊÕ ‡Â¹×ˆ-«-«Û-Ōբ-œ¿œ¿¢ «©x ®¾ªî-’¹®Ô ŸÄyªÃ XÏ©x-©Â¹× ª½Â¹~º ¹ª½Õ-«-«Û-Åî¢-Ÿ¿E Ÿ±Äªá-©Çu¢-œþ©ð Eª½-®¾Ê èÇy©©Õ êªéÂ-ÅÃhªá. D¢Åî ƹˆœË “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ 2015 X¶Ï“¦-«-J©ð ®¾ªî-’¹-®ÔE Eæ†-Cµ¢-*¢C. ê«©¢ ÆŸä Âß¿Õ.. ‚æ®Z-L§ŒÖ, éÂÊœÄ, “¤¶Ä¯þq, •ª½tF, ®Ôyœ¿¯þ, §Œá¯çj-˜ãœþ ÂË¢’û-œ¿„þÕ, ÊÖu>-©Ç¢œþ, •¤Ä¯þ ©Ç¢šË Ÿä¬Ç©Õ Â¹ØœÄ ¨ ÆŸçl ’¹ªÃs´Eo Eæ†-Cµ¢-Íêá.
‚ŸÄ§ŒÕ¢ Â¢ ÆŸçl ’¹ª½s´¢
‚§ŒÖ Ÿä¬Ç©ðx ®¾ªî-’¹-®ÔE Eæ†-Cµ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾¢’¹A Æ©Ç …¢*Åä, ¦µÇª½-Åý©ð ®¾ªî-’¹®Ô ŸÄyªÃ Gœ¿fÊÕ Â¹Êœ¿¢ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« Ȫ½ÕaÅî ƪá¤òÅî¢C. Æ¢Ÿ¿Õê X¾©Õ-«Ûª½Õ NŸäQ§Œá©Õ, “X¾„î¾ ¦µÇª½-B-§Œá©Õ å®jÅŒ¢ ¨ NŸµÄÊ¢ ŸÄyªÃ ¦µÇª½-Åý©ð¯ä Gœ¿fÊÕ Â¹Ê-œÄ-EÂË ‚®¾ÂËh ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ®¾Õ«Öª½Õ 10 ÊÕ¢* 30 „ä© œÄ©ª½x Ȫ½Õa-Åî¯ä ƒÂ¹ˆœ¿ ¨ “X¾“Â˧ŒÕ X¾Üª½h-ªá-¤ò-Åî¢C. ÆGµ-«%Cl´ Íç¢CÊ Ÿä¬Ç©ðx ƧäÕu Ȫ½ÕaÅî ¤ò©Õa¹ע˜ä ƒC 30 ¬ÇÅŒ„äÕ.. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð¯ä £¾É®Ïp-{©ü Ȫ½Õa©Õ, ®¾ªî-ê’šü «ÕŸ¿-ªýÂË ƒÍäa œ¿¦ÕsÅî ¤Ä{Õ O²Ä ÅŒC-ÅŒ-ªÃ©Õ Â¹ØœÄ Æ¢Ÿ¿Õ-Åêá. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Gœ¿f-©ÊÕ Â¹E ƒ«y-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹ׯä ÅŒ©Õx-©Â¹× ®¾Õ«Öª½Õ ª½Ö.70,000 ÊÕ¢* ª½Ö. ©Â¹~ Æ¢Ÿ¿Õ-Åêá. ŸÄ¢Åî æXŸ¿, «ÕŸµ¿u ÅŒª½-’¹A «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ƒC ‹ œ¿¦Õs ®¾¢¤Ä-C¢* åX˜äd «Öª½_¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ƪáÅä ÍéÇ-²Äª½Õx „ÃJÂË ÅŒÂ¹×ˆ« œ¿¦Õs Æ¢C¢*, ®¾éªjÊ ‚£¾Éª½¢, „çjŸ¿u ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä-§ŒÖ©Õ ¹Lp¢-͌¹ „ê½Õ ƒ¦s¢-CX¾œ¿ÕŌբ-šÇª½Õ. ƒ©Ç „çjŸ¿u-®¾-£¾É§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿Â¹ ’¹Åä-œÄC CMx©ð ‹ ’¹Js´ºË «Õª½-ºË¢*¢C ¹؜Ä.. ƪá¯Ã ÍŒ{d-¦Ÿ¿l´¢ ÂæšËd ¨ “X¾“Â˧ŒÕ ‚’¹-˜äxŸ¿Õ. «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð ŸÄŸÄX¾Û \œÄ-CÂË éª¢œ¿Õ GL-§ŒÕ¯þ œÄ©ª½x «Ö骈šü ®¾ªî-’¹®Ô ŸÄyªÃ¯ä Æ«Û-Ōբ-Ÿ¿{. Ÿä¬Á¢ „çáÅŒh¢ ¹LXÏ ®¾Õ«Öª½Õ 2000 ®¾ªî-’¹®Ô ÂËxEÂúq …¯Ão-§ŒÕ¢˜ä DEÂË ‡¢ÅŒ œË«Ö¢œî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. Oª½¢-Ÿ¿-JÂÌ §ŒÖ¦µãj ¬ÇÅÃEÂË åXj’à ê®¾Õ©Õ NŸä-Q-§Œá-©„ä …¢šÇ-§ŒÕ{. ƒ©Ç “X¾A ®¾¢«-ÅŒqª½¢ X¾Û˜äd XÏ©x© ®¾¢Èu ¤ÄA-¹-„ä-©-åXj¯ä! ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ«ÕÂ¹× XÏ©xLo ¹¯ä O©Õ¯Ão.. ®¾ªî-’¹-®ÔåXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¦µÇª½ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ DEo Eæ†-Cµ®¾Öh ÍŒšÇdEo B®¾Õ-Âí-*a¢C..

æXŸ¿ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ŸîXϜΠÂùעœÄ, Æ«Õt-ÅŒ-¯ÃEo Æ«Õt-ÂÃ-EÂË …¢ÍŒ-¹עœÄ E§ŒÕ¢-“A¢Íä ¨ G©Õx E•¢’à £¾Çª½¥-ºÌ-§ŒÕ„äÕ. ƪáÅä ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE ©ð¤Ä-©ÊÕ ‚®¾-ªÃ’à B®¾Õ-ÂíE ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©-«Õ¢{Ö ÍçXÏp, ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü ®¾ªî-’¹®Ô ÂíÊ-²Äê’ Æ«-ÂÃ¬Ç©Ö ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. DEo ÆJ-¹-{d-œÄ-EÂË “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÅŒTÊ ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-¹ע˜ä Æ«Õt-Ōʢ Æ¢’¹šðx ®¾ª½ÕÂ¹× ÂùעœÄ …¢{Õ¢C..

ÂíÅŒh ÍŒ{d¢ \¢ Íç¦Õ-Åî¢-Ÿ¿¢˜ä..

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÂÃuG-¯çšü ‚„çÖ-C¢-*Ê ¨ '®¾ªî-’¹®Ô 骒¹Õu-©ä-†¾¯þ G©ü Ð2016Ñ Æ«Õ-©ðxÂË «æ®h ’¹ªÃs´-©ÊÕ ¦äH ¤¶Äu¹d-K©Õ’à ¦µÇN¢* Ō¹׈« Ȫ½Õaê XÏ©xLo ÂíÊÕ-¹׈¯ä X¾Ÿ¿l´A X¾ÜJh’à ƢŌ-«Õ-«Û-ŌբC. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¨ X¾Ÿ¿l´A ŸÄyªÃ ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü ®¾ªî-’¹®Ô X¾ÜJh’à E†ÏŸ¿l´¢. ƪáÅä ÂíEo X¾J-®Ïn-Ōթðx ©Ç¦µÇ-æX¹~ ©äE ®¾ªî-’¹-®ÔE ÆÊÕ-«Õ-A-²Ähª½Õ. DE-ŸÄyªÃ..
[ ®¾Eo-£ÏÇÅŒ ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ®¾ªî-ê’šü «ÕŸ¿-ªýq’à …¢œ¿-œÄ-EÂË Æª½Õ|©Õ. ÆC Â¹ØœÄ ŠÂ¹ˆ-²ÄJ «Ö“ÅŒ„äÕ. ‚ «Õ£ÏÇ-@ÁÂ¹× åX@ëkx, ‚ªî-’¹u-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ®¾¢ÅÃÊ¢ …¢œÄL.

[ ®¾ªî-’¹®Ô ŸÄyªÃ XÏ©xLo ¹¯Ã-©-ÊÕ-¹ׯä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ©ð ŠÂ¹-JÂË X¾ÜJh’à XÏ©x©Õ X¾Û˜äd Æ«-ÂìÁ¢ ©äŸ¿Õ.. ÆE “Ÿµ¿Õ«-X¾“ÅŒ¢ ®¾«Õ-Jp¢-ÍÃL.

[ åX@Áxªá ‰Ÿä@ÁÙx ŸÄšËÊ •¢{-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ¨ NŸµÄÊ¢ «Jh-®¾Õh¢C. DE-Â¢ «Õ£ÏÇ-@Á© «§ŒÕ®¾Õ 23Ð50, ¦µ¼ª½h «§ŒÕ®¾Õ 26Ð55 «ÕŸµ¿u©ð …¢œÄLq …¢{Õ¢C.

[ ÆŸçl ’¹ª½s´¢ ŸÄyªÃ ®¾¢ÅÃÊ¢ ÂÄÃ-©E ÂÕ-Â¹×¯ä «Õ£ÏÇ-@Á¯ä X¾ÛšËdÊ P¬ÁÙ-«ÛÂ¹× ÅŒLx’à X¾J-’¹-ºË-²Ähª½Õ.

[ ®¾¢ÅÃÊ¢ ÂÄÃ-©-ÊÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ, ®¾ªî-ê’šü «ÕŸ¿-ªýÅî «á¢Ÿ¿Õ-’Ã¯ä ®¾p†¾d-„çÕiÊ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¢ ŠX¾p¢Ÿ¿¢ ªÃ®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.

[ ®¾ªî-’¹®Ô ŸÄyªÃ X¾ÛšËdÊ XÏ©x-©Â¹Ø ²ÄŸµÄ-ª½º ÂÃÊÕp ŸÄyªÃ X¾ÛšËdÊ XÏ©x-©-¹×Êo ÆEo £¾Ç¹׈©Ö «Jh-²Ähªá. OJÂÌ ‚®Ïh©ð ¦µÇ’¹¢ …¢{Õ¢C.

[ ¯Ãu§ŒÕ N„Ã-ŸÄ© N†¾-§ŒÕ¢©ð …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾ªî-’¹-®ÔE Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ‚®¾p-“ÅŒÕ©Õ 25 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ© ¤Ä{Õ ÂÃÊÕp N«-ªÃ© JÂÃ-ª½Õf-©ÊÕ ¦µ¼“Ÿ¿-X¾-ªÃaL.

[ ÆN-„Ã-£ÏÇÅŒ, Š¢{J «u¹×h-©Â¹×, ®¾£¾Ç-°-«Ê¢ Í䮾ÕhÊo •¢{-©Â¹×, ®¾yL¢’¹ ®¾¢X¾-ª½Õˆ-©Â¹× ®¾ªî-’¹®Ô E†ÏŸ¿l´¢.

[ ¦µÇª½-B§ŒÕ ¤ùª½ Âê½Õf©Õ …Êo ¦µÇª½ÅŒ ®¾¢ÅŒA «u¹×h©Õ, “X¾„î¾ ¦µÇª½-B-§Œá©Õ, NŸä-Q-§Œá-©Â¹× ®¾ªî-’¹®Ô E†ÏŸ¿l´¢.

[ ®¾ªî-’¹®Ô ÍŒ{d-¦-Ÿ¿l´¢’à •J-ê’©Ç ÍŒÖ殢Ÿ¿ÕÂ¹× èÇB§ŒÕ ÆŸçl-’¹ª½s´ «Õ¢œ¿@ÁxÊÕ “X¾A ªÃ†¾Z¢, ꢓŸ¿-¤Ä-LÅŒ “¤Ä¢ÅŒ¢-©ðÊÖ \ªÃp{Õ Íä²Ähª½Õ.

women icon@teamvasundhara
us-couple-cancels-big-wedding-uses-deposit-to-feed-needy
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-01-12-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-28-11-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-25-11-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-23-11-2020
women icon@teamvasundhara
lord-siva-temples-in-telugu-states

ఈ శైవక్షేత్రాల దర్శనం.. పరమ పవిత్రం!

కార్తీకమాసంతో సమానమైన మాసం, విష్ణువుతో సమానమైన దేవుడు, సత్యయుగంతో సమానమైన యుగం, గంగతో సమానమైన నది లేదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నెలలో సూర్యోదయానికి ముందే.. అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసే నదీ స్నానం అనంతకోటి పుణ్య ఫలాన్నిస్తుందట. అలాగే కార్తీక సోమవారం రోజు ఉసిరి చెట్టుకింద దీపం పెడితే హరిహరాదుల అనుగ్రహం కలుగుతుందని కూడా భక్తుల విశ్వాసం. అంతేకాదు ఈ మాసంలో 'హరహర మహాదేవ.. శంభో శంకర' అని వేడుకుంటే చాలు.. భోళాశంకరుడు భక్తుల కోరికలను తీర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాడని వారి భావన. కార్తీకమాసంలో శివుణ్ని దర్శించుకొని ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందితే సకల దరిద్రాలు తొలగిపోయి, భోగభాగ్యాలతో జీవిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈక్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రాలపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-20-11-2020
women icon@teamvasundhara
51-year-old-woman-gives-birth-to-her-granddaughter

కూతురి కోసం మనవరాలికి జన్మనిచ్చింది!

పెళ్లైన ప్రతి మహిళా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతుంది.. తల్లిప్రేమను పొందాలని తపిస్తుంది. అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్‌కు చెందిన బ్రెయన్నా లాక్‌వుడ్‌ కూడా ‘అమ్మా’ అన్న పిలుపు కోసం ఆరాటపడింది. అయితే ఆదిలోనే సంతాన సమస్యలు ఆమె కలను కల్లలు చేశాయి. ఎలాగైనా అమ్మ కావాలని పరితపించిన ఆమె.. ఎందరో డాక్టర్లను కలిసింది.. ఎన్నో చికిత్సలు చేయించుకుంది.. ఆఖరికి ఐవీఎఫ్‌ దాకా కూడా వెళ్లింది. ఇలా ఆమె చేసిన ప్రతి ప్రయత్నం విఫలయత్నమే అయింది. అయినా తన తల్లి సహాయంతో ఇటీవలే ఓ పండంటి పాపాయికి జన్మనిచ్చి అమ్మతనాన్ని పొందిందామె. అంతేనా.. ఈ క్రమంలో తన ఆనందాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ మురిసిపోయింది బ్రెయన్నా. మరి, ఎన్ని నోములు నోచినా తనకు కలగని సంతానం తన తల్లి ద్వారా ఎలా సాధ్యమైంది? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-18-11-2020
women icon@teamvasundhara
do-you-know-the-secret-of-happiness?-in-telugu

ఈ ‘హ్యాపీ హార్మోన్లు’ మీలో విడుదలవుతున్నాయా?

నలభై దాటినా సరే - ఫిట్‌నెస్ విషయంలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది బాలీవుడ్ బ్యూటీ శిల్పాశెట్టి. యోగ సాధనలో ఆరితేరిన ఈ అందాల తారతో ఫిట్‌నెస్, ఆరోగ్య సంరక్షణ విషయంలో ఎవరూ పోటీ పడలేరేమో. అంతే కాదు.. ఎప్పటికప్పుడు వివిధ ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు తయారుచేస్తూ తన యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో, సోషల్ మీడియా పేజీల్లో అందరితో షేర్ చేస్తుంటుంది. వాటిలోని పోషక విలువల్ని వివరిస్తూ తన ఫ్యాన్స్‌లో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహనను మరింతగా పెంచుతుంటుందీ అందాల అమ్మ. ఇప్పుడు 'మీకు సంతోషం సీక్రెట్ తెలుసా' అంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్ రాసుకొచ్చిందీ బ్యూటీ. మరి ఆ సీక్రెట్ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-17-11-2020
women icon@teamvasundhara
deepavali-celebrations-around-the-world

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-13-11-2020
women icon@teamvasundhara
festivals-in-sharad-ritu-in-telugu
women icon@teamvasundhara
after-her-pet-dog-went-missing-6-years-ago-a-texas-woman-drives-2200km-for-their-reunion

తప్పిపోయిన 'కింగ్' మళ్లీ ఆరేళ్ల తర్వాత అలా దొరికాడు!

శునకాలను విశ్వాసానికి మారుపేరంటారు. ద్వేషమంటే తెలియని ఈ మూగజీవాలను తిట్టినా... కొట్టినా అవి చూపించే ప్రేమలో ఏ మాత్రం తేడా ఉండదు. అందుకే చాలామంది తమ పెట్స్‌గా కుక్కల్ని పెంచుకోవడానికే ఆసక్తి చూపుతుంటారు. వాటికి ముద్దు పేర్లు పెట్టుకుని మరీ ఇంట్లో సొంత మనిషిలా చూసుకుంటారు. ఒక్క క్షణం అవి కనిపించకపోయినా, వాటికేమైనా ప్రమాదం జరిగినా విలవిల్లాడిపోయే పెట్‌ లవర్స్‌ కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఆరేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన తన శునకాన్ని తెచ్చుకునేందుకు ఓ మహిళ పెద్ద సాహసమే చేసింది. ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? తను చేసిన సాహసమేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-11-11-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-9-11-2020