scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ŸÄ¢œË-§ŒÖÅî Ê%ÅÃu-Gµ-æ†Â¹¢!

Facts About Dandiya on the occasion of Navrathri Celebrations

Æ«Õt-©--’¹Êo Æ«Õt.. ‚ •’¹-¯Ãt-ÅŒÊÕ “X¾®¾Êo¢ Í䮾Õ-Âî„题ä ê«©¢ X¾ÜèÇ-X¾Û-Ê-²ÄˆªÃ©¯ä Âß¿Õ.. OÊÕ-©-N¢-ŸçjÊ ®¾¢UÅŒ¢, ¤Äª½-«-¬Áu¢Åî Íäæ® Ê%ÅÃu©ÊÕ Â¹ØœÄ ²ÄŸµ¿-¯Ã-©Õ’à NE-§çÖ-T-²Ähª½Õ ¦µ¼Â¹×h©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Ÿ¿ÕªÃ_ Ê«-ªÃ-“ÅŒÕ-©¢˜ä ‚{-¤Ä-{-©Åî “X¾A OCµ £¾Çôéª-Ah-¤ò-ŌբC. ¹Ê-¹-Ÿ¿Õª½_ ¹šÇ-Â~Ã-EÂË ÅŒXÏ¢Íä ¦µ¼Â¹×h© „äÕ@Á-ÅÃ@Ç©Õ, ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅÃu-©Åî X¾Ûœ¿NÕ X¾Û©-ÂË¢-*-¤ò-ŌբC. ÅíNÕtC ªîV-©-¤Ä{Õ Æ«ÕtÂ¹× Ê%ÅÃu-Gµ-æ†Â¹¢ Í䮾Öh ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ’¹œËæX ¹@Á ŸÄ¢œË§ŒÖ. ‡Â¹ˆœî X¾Pa«Õ ¦µÇª½-ÅŒ¢©ð X¾ÛšËdÊ ¨ Ê%ÅŒu¢, ¯äœ¿Õ “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à “¤Ä«áÈu¢ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עC. Æ¢Ÿ¿Õê Ÿ¿ÕªÃ_ Ê«-ªÃ-“Ōթ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ŸÄ¢œË§ŒÖ ’¹ÕJ¢* «ÕJEo N«-ªÃ©Õ OÕÂ¢..

19dandiyadasara650-1.jpg
§ŒáŸ¿l´„äÕ Ê%ÅŒu¢’Ã..
Ê«-ªÃ-“Ōթðx ‚{-¤Ä-{-©Åî Ÿ¿ÕªÃ_-Ÿä-NE “X¾®¾Êo¢ Í䮾ÕÂî«œÄ-EÂË ¦µ¼Â¹×h©Õ ÆÅŒu¢ÅŒ X¾ª½-«-¬Á¢Åî Íäæ® Ê%ÅŒu„äÕ 'ŸÄ¢œË§ŒÖ ªÃ®ýÑ. „ç៿{ ¯ç«Õt-C’à “¤Äª½¢¦µ¼„çÕi, „çÕ©x-„çÕ-©x’à «ÜX¾¢-Ÿ¿Õ-Â¹×¯ä ŸÄ¢œË§ŒÖ Æ®¾-©ã©Ç „ç៿-©ãj¢Ÿî ÅçLæ®h ‚¬Áa-ª½u-¤ò-Åê½Õ. X¾ÛªÃ-ºÇ© “X¾Âê½¢.. Ÿ¿ÕªÃ_-Ÿä-NÂË, «Õ£ÏÇ-³Ä-®¾Õ-ª½Õ-œ¿¯ä ªÃ¹~-®¾Õ-œËÂË «ÕŸµ¿u •J-TÊ HµÂ¹ª½ §ŒáŸ¿l´ ª½ÖX¾„äÕ ƒX¾pšË ŸÄ¢œË§ŒÖ ªÃ®ý. ¨ ‚{©ð …X¾-§çÖ-T¢Íä ÍäA ¹“ª½©ÊÕ §ŒáŸ¿l´¢©ð •’¹-¯ÃtÅŒ …X¾-§çÖ-T¢-*Ê “A¬ÁÚ©¢’à ¦µÇN¢*, '©ð¹¢©ð ¤ÄX¾-N-¯Ã¬Á¢ ÅŒX¾p-E-®¾JÑ Æ¯ä ¦µÇ«Ê «Íäa©Ç Ê%ÅŒu¢ Íä²Ähª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê DEo 'Èœ¿_-Ê%ÅŒu¢Ñ ÆE Â¹ØœÄ XÏ©Õ-²Ähª½Õ. D¢Åî-¤Ä{Õ «Õªî ¹Ÿ±¿ Â¹ØœÄ “X¾ÍÃ-ª½¢©ð …¢C. ŸÄyª½-ÂÃ-Ê-’¹-J©ð ¡Â¹%-†¾ßgœ¿Õ «áª½-S-Ÿµ¿-ª½Õœçj.. ªÃŸµ¿, ’îXÏ-¹-©Åî Íä®ÏÊ Ê%ÅÃu¯äo ªÃ®¾-M-©’à «Jg¢Íê½Õ. ÆŸä Ê%ÅÃuEo Ê«-ªÃ-“Ōթðx “X¾Ÿ¿-Jz¢Íä ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢ ÅŒª½-ÅŒ-ªÃ-©Õ’à «²òh¢C. ¡Â¹%†¾ßgœË °N-ÅŒ-’ß±¿©Åî «áœË-X¾-œË- …Êo ’¹Õ•-ªÃÅý ªÃ†¾Z¢©ð X¾ÛšËdÊ ŸÄ¢œË§ŒÖ.. “X¾¢ÍŒ„ÃuX¾h¢’à “X¾®ÏCl´ Íç¢C¢C.dandiyanruthyabhishgh650-1.jpg
²Ä§ŒÕ¢ ®¾¢ŸµÄu „ä@Á©ð..
Ê«-ªÃ-“Ōթðx Æ«Õt-„Ã-JÂË ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ „ä@Á ƒÍäa £¾Éª½A ‡¢Åî «áÈu-„çÕi-ÊC. ®¾Â¹© Ÿî³Ä-©ÊÕ ÆTo©ð ‚£¾Ý-A Í䧌իբ{Ö.. ©ð¹ ¹@Çuº¢ Â¢ ¤ÄšË¢Íä ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢ ƒC. 'F ÍŒ©xE ÍäAE «Ö ÅŒ©åXj …¢ÍŒ«ÖtÑ ÆE «á©ðx-Âéðx Âí©Õ„çj …Êo ‚ •’¹-¯Ãt-ÅŒÊÕ ÂÕ-¹ע{Ö, Ÿ¿ÕªÃ_-«Ö-ÅŒÊÕ „äÕ©Õ-Âí-©äp¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Íäæ® “X¾§ŒÕ-ÅŒo¢’à £¾Éª½-AÂË «á¢Ÿ¿Õ ’¹ªÃs´ Ê%ÅÃuEo “X¾Ÿ¿-Jz-²Ähª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ NÊ-²ñ¢-åXjÊ ®¾¢UÅŒ Ÿµ¿yÊÕ© «ÕŸµ¿u Æ«Õt-„Ã-JÂË £¾Éª½-A*a, ‚ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo Æ©Çê’ Æ¢Ÿ¿-©ÇEéÂÂˈ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ¹“ª½-©Åî, ÆNÕ-ÅŒ-„çÕiÊ ¦µ¼ÂËh ¦µÇ«¢Åî ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅÃuEo “¤Äª½¢-Gµ-²Ähª½Õ. œî©Õ, œ¿X¾Ûp, ¹¢•J, £¾Éªît-E§ŒÕ¢ «¢šË ®¾¢UÅŒ „êáŸÄu©Â¹× ÍäA-¹-“ª½© ¬Á¦l¢ ÅîœçjÅä «Íäa NÊ-²ñ¢-åXjÊ Ÿµ¿yEÅî ¤Ä{Õ Ê%ÅŒu-ÂÃ-ª½Õ©Õ ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à ¬ÁK-ªÃEo, ÍäÅŒÕ-©ÊÕ Â¹C-L®¾Öh Íäæ® Ê%ÅŒu¢ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à …¢{Õ¢C. ‚ ¹“ª½© ¬Á¦Çl-EÂË «á©ðxÂéÊÕ X¾ª½-«-P¢-X¾-èäæ® ¬ÁÂËh …¢Ÿ¿¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ. «áÈu¢’à ʫ-ªÃ-“ÅŒÕ©Õ X¾Üª½h-§äÕu¢-ÅŒ-«-ª½Â¹× NNŸµ¿ ª½Ö¤Ä©ðx ¦µ¼Â¹×h-©Â¹× Ÿ¿ª½z-Ê-NÕÍäa •’¹-•b-ÊE ¦µ¼Â¹×h©Õ Íäæ® ¨ ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅÃu©Â¹× ‡¢Åî ®¾¢Åî-†Ï®¾Õh¢Ÿ¿{.
©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’Ã..
ŸÄ¢œË-§ŒÖ-ªÃ-®ý©ð ¦µÇ’¹¢’à ®¾¢U-ÅÃ-EÂË ÅŒ’¹_{Õd ¬ÁK-ªÃEo ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à ¹C-L¢-ÍŒ-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÍäA ¹“ª½©ÊÕ ÍŒÕ{Öd NGµÊo ¬ëj©Õ©ðx Ÿµ¿yE Í䧌՜¿¢ Â¹ØœÄ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ„äÕ. ’¹Õ•-ªÃ-Åý-©ðE ²ùªÃ†¾Z «¢šË “¤Ä¢ÅÃ-©Åî ¤Ä{Õ ªÃ•-²Än-¯þ©ð å®jÅŒ¢ ƒ©Ç¢šË “X¾Ÿ¿-ª½zÊ©Õ Ê«-ªÃ-“Ōթðx ƒX¾p-šËÂÌ Â¹EXÏ®¾Öh …¢šÇªá. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ŸÄ¢œË§ŒÖ ¹“ª½-©ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ’à «Íäa «uÂËh ÍäA ¹“ª½-©Â¹× •ÅŒ-Í䮾Öh ¬Á¦l¢ Í䮾Õh¢šÇª½Õ. Ê%ÅŒu¢ Íäæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ ÂíEo ª½Âé ‚¹%-Ōթðx ¦%¢Ÿ¿¢’à \ª½pœË Â¹ØœÄ ŸÄ¢œË§ŒÖ ‚œ¿-«ÍŒÕa. OšË©ð «áÈu-„çÕi-ÊN ©ã“£ÔÇ(-Æ-©Ç-¹%A), “AÂî-ºÌ-§ŒÕ(-“A-¦µ¼Õèǹ%A), X¾ŸÄt¹%A, ®ÔÅÃ-Âî¹ *©Õ-ÂÃ-¹%A.

19dandiyadasara650-2.jpg
¹ÊÕo© X¾¢œ¿Õ-«’Ã..
ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅŒu¢ ÍŒÖ殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢ÅŒ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à …¢{Õ¢Ÿî Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ŸÄEÂË Â꽺¢ ŸÄ¢œË§ŒÖ Íäæ® „ÃJ ¬ÁKª½ ¹Ÿ¿-L-¹©Õ, ÍäA¹-“ª½© ®¾«yœË, Ê%ÅŒu-ÂÃ-ª½Õ© «áÈ¢©ð „çLx-N-Jæ® ‚Ê¢Ÿ¿¢, „êá-ŸÄu© NÊ-²ñ¢-åXjÊ ®¾¢UÅŒ¢.. ƪáÅä O{-Eo¢-šËÂÌ NÕ¢*Ê Â꽺¢ «Õªí¹šË …¢C. ÆŸä ŸÄ¢œË§ŒÖ Æ©¢-¹-ª½º. ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ, ÆŸÄl© ª½N¹© „çÕª½Õ-X¾Û©Õ, ¦ª½Õ-„çjÊ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ, ©Â¹ˆ ’ÃV© ®¾«y@ÁÙx.. ƒO ŸÄ¢œË-§ŒÖÂ¹× Æ®¾©Õ®Ï®¾-©ãjÊ Æ¢ŸÄEo Åç*a-åX-œ¿-Åêá. ’¹Õ•-ªÃÅý ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx ‚œä ŸÄ¢œË§ŒÖ “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à ‡¢Åî “X¾®ÏCl´ Íç¢C¢C. X¾Üª½y¢ ŸÄ¢œË§ŒÖ ¹“ª½-©ÊÕ ê«©¢ „矿Õ-ª½Õ-Åî¯ä ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-æ®-„ê½Õ. ÂÃF ªÃÊÕ-ªÃÊÕ ¤Äx®ÏdÂú, Í繈Åî ÅŒ§ŒÖ-éªj-ÊN Â¹ØœÄ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ðÂË «ÍÃaªá. OšËÂË *«ªîx *Êo «á«y-©ÊÕ •ÅŒ-Íä-§ŒÕœ¿¢ ƒX¾Ûpœ¿Õ ÂíÅŒh “˜ã¢œþ. DE ŸÄyªÃ ‚œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÆN N¢ÅŒ ®¾«yœËE ®¾%†Ïd-²Ähªá. «Õ£ÏÇ-@Á-©ãjÅä Hœþq, ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ÆŸÄl-©Åî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê ÍµŒE-§ŒÖ-͵îM, ’Ó’à Ÿµ¿J²Ähª½Õ. ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©ðx ¦µÇ’¹¢’à X¾šÌd©Õ, „çÕœ¿©ð £¾ÉªÃ©Õ, ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ’ÃV©Õ, WÂéÕ, Êœ¿Õ-«áÂ¹× Â¹«Õ-ªý-¦¢Ÿþ «¢šË „ç¢œË ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ åX{Õd-¹ע-šÇª½Õ. ÆŸä X¾Ûª½Õ-†¾ß-©ãjÅä ®¾©Çyªý ¹OÕèü ©äŸÄ ¹X¶Ôo åXj•«ÖåXj ÅŒ©-¤Ä’à Ÿµ¿J-²Ähª½Õ. ƒÂ¹ ŸÄ¢œË§ŒÖ ¹“ª½-©ÊÕ å®jÅŒ¢ «®¾Y-ŸµÄ-ª½-ºÂ¹× \«Ö“ÅŒ¢ B®Ï-¤ò-¹עœÄ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ÂÃT-ÅÃ©Õ ÍŒÕšËd Æ©¢-¹-J²Ähª½Õ.
ŸÄ¢œË§ŒÖ ©Ç¢šË„ä..
ƒÂ¹ Ê«-ªÃ-“Ōթðx Ÿ¿ÕªÃ_-Ÿä-NE “X¾®¾Êo¢ Í䮾Õ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Íäæ® Ê%ÅÃu-©ÊÕ NNŸµ¿ “¤Ä¢Åéðx NNŸµ¿ ª½Âé æXª½xÅî XÏ©Õ-²Ähª½Õ. ’¹Õ•-ªÃ-Åý©ð ê«©¢ X¾Ûª½Õ†¾ß©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ Íäæ® Ê%ÅÃuEo '’¹Ks´Ñ Æ¢šÇª½Õ. èïÊo ¦Õ{d©Õ ©äŸÄ ÂÃ’¹-œÄ© ÍŒÕ{Öd “X¾Ÿ¿-ÂË~-º©Õ Í䮾Öh Ê«-ªÃ-“Ōթðx Æ«Õt-„Ã-JE ÂíLÍä ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢ ƒC. Æ©Çê’ Ê«-ªÃ-“Ōթðx X¾Pa«Õ ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á¢©ð ê«©¢ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢Íä Ê%ÅŒu¢ 'AX¾pEÑ. ¤ñœ¿-„çjÊ Â¹“ª½-©Åî ¦µ¼ÖNÕE ÍŒŸ¿ÕÊÕ Í䮾Öh „ÃJ «%AhE “X¾A-G¢-G¢-Íä©Ç ÂíEo ª½Âé Åç’¹-©-„ê½Õ Íäæ® Ê%ÅŒu¢ ƒC. ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿Õ©ð 'XÏÊo©ü Âí©Ç{d¢Ñ Ưä Ê%ÅŒu¢Åî Ÿ¿ÕªÃ_-Ÿä-NE X¾Ü>-²Ähª½Õ. ŠÂ¹ ÍäA©ð ¹“ª½, «Õªî ÍäA©ð ÅÃœ¿ÕÊÕ ÍŒÕ{Õd-ÂíE «©-§ŒÖ-ÂÃ-ª½¢©ð Íäæ® Ê%ÅŒu¢ ƒC. ƒÂ¹ ªÃ•-²Än-¯þ©ð Íäæ® X¶¾â«Õªý, ’¹Õ•ªÃÅý©ðE ÂíEo “¤Ä¢Åéðx Íäæ® ŸÄ¢’û-M©Ç Ê%ÅÃu©Õ Ê«-ªÃ-“Ōթðx ÆÅŒu¢ÅŒ “X¾®ÏCl´ Íç¢C-ÊN.

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-17-10-2020
women icon@teamvasundhara
odisha-couple-gets-married-celebrates-by-feeding-500-stray-dogs-in-telugu

వాటి కడుపు నింపడానికి తమ సంతోషాన్ని కూడా వదులుకున్నారు!

సాధారణంగా పెళ్లి చేసుకునే జంటలు బంధువులను, స్నేహితులను ఆహ్వానించి వారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటూనే.. వారికి చక్కటి విందు ఏర్పాటుచేయడం మనకు తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అతిథి మర్యాదలకు ఏమాత్రం లోటు రాకుండా ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికైనా వెనకాడరు చాలామంది! కానీ ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌కు చెందిన ఓ జంట ఇలా అందరిలా ఆలోచించలేదు. తమ పెళ్లికయ్యే ఖర్చును సమాజ సేవ కోసం వినియోగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గుళ్లోనే చాలా సింపుల్‌గా దండలు మార్చుకొని.. పెళ్లి ఖర్చులకయ్యే మొత్తాన్ని అక్కడి ఓ వీధి కుక్కల సంరక్షణా కేంద్రానికి విరాళంగా అందించారు. ఆ మూగ జీవాలకు కడుపు నిండా ఆహారం పెట్టి సంతృప్తి పడ్డారు. ఇలా ఈ కొత్త జంట చేసిన పనికి, వారు చూపిన దాతృత్వానికి ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-beauties-who-adopted-vegetarianism-in-telugu

ఆ అలవాటు మానుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాం!

వారాంతం వచ్చిందంటే మాంసాహారం లేనిదే ముద్ద దిగదు కొందరికి. ఇంకొందరేమో వారాలతో సంబంధం లేకుండా నాన్‌వెజ్‌ లాగించేస్తుంటారు. అలాంటిది ప్రకృతి పరిరక్షణ కోసమో లేదంటే జీవకారుణ్యం వల్లో కొంతమంది తమ ఆహారపుటలవాట్లను మార్చుకుంటూ ఉంటారు.. ఈ క్రమంలో తమకిష్టమైన మాంసాహారాన్ని సైతం వదిలేసి పూర్తి శాకాహారులుగా మారిపోతుంటారు. బాలీవుడ్‌ భామ భూమీ పెడ్నేకర్ కూడా తాజాగా ఈ జాబితాలో చేరిపోయింది. స్వయానా ప్రకృతి ప్రేమికురాలు అయిన భూమి.. ఎప్పట్నుంచో ఇటువైపు రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ.. ఎంతో కష్టపడి మరీ తన ఆహారపుటలవాట్లను మార్చుకున్నానని చెబుతోంది. ఇలా తాను వెజిటేరియన్‌గా మారిన విషయాన్ని తాజా సోషల్‌ మీడియా పోస్ట్‌ ద్వారా వెల్లడించిందీ సుందరి. భూమిలాగే గతంలో మరికొందరు ముద్దుగుమ్మలు కూడా మాంసాహారాన్ని మానేసి శాకాహారం బాట పట్టారు. మరి, వాళ్లెవరు? శాకాహారులుగా మారే క్రమంలో వారికి ఎదురైన అనుభవాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
meghan-markle-says-online-abuse-almost-unsurvivable-in-telugu

women icon@teamvasundhara
this-american-mom-gives-birth-to-10-children-in-10-years-read-the-story-behind-this

అందుకే పదేళ్లలో పదిమంది పిల్లల్ని కన్నది!

ఒకప్పుడు పెళ్లైన అమ్మాయిని ‘గంపెడు మంది పిల్లల్ని కనమ్మా’ అని ఆశీర్వదించేవారు. ఇప్పుడైతే ఒకరిద్దరు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేయడానికే తలలు పట్టుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. అలాంటిది ఒకరు కాదు.. ఇద్దరు కాదు.. ఏకంగా పది మందికి తల్లైంది అమెరికాకు చెందిన ఓ మహిళ. ప్రస్తుతం పదకొండోసారి గర్భం ధరించిన ఈ మహిళ.. దీంతో పాటు మరో పాపాయిని కూడా కంటానంటోంది. ఇలా మొత్తంగా పన్నెండేళ్లలో పన్నెండు మంది పిల్లల్ని కనడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందీ అమెరికన్‌ మామ్‌. అయినా కచ్చితంగా ఇంతమందే పిల్లల్ని కనాలని ఎవరైనా అనుకుంటారా? అని సరదాగా అడిగితే.. దీని వెనుక ఒక చిన్న కథ ఉందని చెబుతోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఆమె చెబుతోన్న కథేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-13-10-2020
women icon@teamvasundhara
meet-the-israeli-child-who-takes-a-11-foot-pet-python-swimming
women icon@teamvasundhara
obese-woman-weighing-172-kg-morbidities-like-cancer-diabetis-asthma-beats-covid
women icon@teamvasundhara
elderly-couple-from-kerala-pose-for-wedding-photo-shoot-after-58-years-of-marriage

అందుకే పెళ్లయిన 58 ఏళ్ల తర్వాత ఫొటోషూట్!

నేటి తరంలో ఫొటోలకున్న ప్రాధాన్యాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. పండగలతో పాటు ప్రతి ముఖ్యమైన సందర్భాన్ని ఫొటోల్లో బంధించడం ఈ రోజుల్లో పరిపాటిగా మారిపోయింది. ఇక పెళ్లిలో భాగంగా జరిగే ప్రతి వేడుకను ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో బంధించడం సహజమే. వధూవరులు తమ పెళ్లికి సంబంధించిన మధుర జ్ఞాపకాలను పది కాలాల పాటు పదిలంగా గుర్తుండిపోయేలా ఈ వెడ్డింగ్ ఫొటోషూట్‌ను నిర్వహిస్తారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఓ వృద్ధ దంపతులు మాత్రం పెళ్లయిన 58 ఏళ్ల తర్వాత వెడ్డింగ్‌ ఫొటోషూట్‌ తీయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ ఫొటోషూట్‌ పూర్తి వివరాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-who-diagnosed-and-recovered-from-covid-in-telugu

ఈ సెలబ్రిటీలందరూ కరోనాను జయించిన వారే!

కనికరం లేకుండా విరుచుకుపడుతోన్న కరోనా ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది. పేద-ధనిక, ఆడ-మగ, చిన్నా-పెద్దా... ఈ తేడాలేవీ చూడకుండా అందరినీ బలి తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే... సామాన్యులే కాదు... పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. అయితే ఇంకా మందు లేని ఈ మహమ్మారిని చాలామంది మనోధైర్యంతో జయిస్తున్నారు. సరైన సమయంలో వైద్యం తీసుకుని వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తున్నారు. తాజాగా కరోనా బారిన పడ్డ తమన్నా కోలుకొని ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయింది. ఈ క్రమంలో కరోనా నుంచి కోలుకుని ఆ అనుభవాలను అందరితో షేర్ చేసుకున్న కొందరి ప్రముఖుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-6-10-2020
women icon@teamvasundhara
women-obsessed-with-their-favorite-colors-in-telugu

పింక్‌ అంటే ఎంతిష్టమైతే మాత్రం.. మరీ ఇంతగానా?!

గులాబీ రంగు అంటే అమ్మాయిలకు ఎంతిష్టమో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందులోనూ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరా కనీసం ఒక్క పింక్‌ కలర్‌ అవుట్‌ఫిట్‌ అయినా ఉంటుంది. ఇదొక్కటనే కాదు.. తమకు ఇష్టమైన రంగుల్లో ఉండే దుస్తులు, యాక్సెసరీస్‌.. వంటివి తమ వార్డ్‌రోబ్‌లో చేర్చుకొని మురిసిపోతుంటారు అమ్మాయిలు. అలాగని అన్నీ ఒకే రంగులో ఉండవు.. సరికదా రోజూ ఒకే రంగు దుస్తులు వేసుకోవాలన్నా ఎవరికైనా బోరే! కానీ స్విట్జర్లాండ్‌కు చెందిన 32 ఏళ్ల యాస్మిన్ చార్లొట్‌కు మాత్రం అస్సలు బోర్‌ కొట్టదట. రోజూ తాను పింక్‌ కలర్‌ దుస్తులు తప్ప మరేవీ ధరించనంటోంది. ఒక్క దుస్తులనే కాదు.. యాక్సెసరీస్‌ దగ్గర్నుంచి తన ఇల్లు, ఇంట్లోని వస్తువులు, మేకప్‌ సామగ్రి.. ఇలా అన్ని వస్తువుల్నీ పింక్‌ కలర్‌లో ఉన్నవి తప్ప మరేవీ ఎంచుకోవట్లేదామె. మరి ఎందుకిలా అని అడిగితే గులాబీ రంగు అంటే తనకు చెప్పలేనంత ఇష్టమంటూ తన గురించి బోలెడన్ని విషయాలు ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
glenn-maxwell-fiance-vini-raman-fires-on-netizen-who-wrote-nasty-comments

అందుకే అతనిపై మనసు పడ్డాను.. తప్పేమిటి?

‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ ఉందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో కొంతమంది నెటిజన్లు సెలబ్రిటీల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా కామెంట్లు పెడుతుంటారు. అదేపనిగా వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా వారిని ట్యాగ్‌ చేస్తూ విమర్శల బాణాలు సంధిస్తూనే ఉంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తమపై వచ్చే కామెంట్లను చూసీ చూడనట్లు వదిలేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం తమపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన వారికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెబుతున్నారు. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ ప్రియురాలు వినీ రామన్‌కు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఈ సందర్భంగా తనను, తన ప్రియుడిని ఉద్దేశించి అసభ్యకర కామెంట్లు చేసిన ఓ నెటిజన్‌కు తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చిందామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-talented-chef-kairavi-mehta-of-akkineni-family!

అక్కినేని వారి ఫ్యామిలీ చెఫ్‌ ఎవరో తెలుసా?

సాధారణంగా ఇంట్లో ఎవరు వంట చేస్తారు? అదేం ప్రశ్న.. ఆడవాళ్లు చేస్తారు.. కొన్ని పనుల్లో మగవాళ్లు కూడా వాళ్లకు సహాయపడతారు.. అంటారా? అవుననుకోండి.. కానీ ఆ ఇల్లాలికి వంట రాకపోతే? ఓ వంట మనిషిని పెట్టుకుంటుంది.. లేదంటే తనే ఎలాగోలా నేర్చుకొని వండుతుంది. మరి, అదే సెలబ్రిటీలైతే ఏకంగా చెఫ్‌లనే నియమించుకుంటారు. అందులోనూ సినిమా రంగానికి చెందిన వాళ్లైతే తమ ఫిట్‌నెస్‌ తగ్గకుండా, చక్కటి పోషకాహారాన్ని రుచికరంగా వండి వార్చే చెఫ్‌లకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. అక్కినేని వారింట్లో కూడా అలాంటి చెఫ్‌ ఉన్నారన్న విషయం ఈమధ్యే అఖిల్‌ ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిన ఫొటో చూస్తే గానీ చాలామందికి తెలియలేదు. అమలకు వంట రాదు.. మరి వాళ్లింట్లో వంట ఎవరు చేస్తారు? అన్న చాలామంది సందేహానికి ఈ ఫొటో సమాధానమిచ్చినట్లయింది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా చెఫ్‌? ఇప్పటిదాకా తెర వెనకే ఉన్న ఆమె ఉన్నట్లుండి తెర ముందుకు ఎందుకొచ్చింది? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-demand-justice-for-19-years-old-gang-rape-and-murder-in-hathras

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-30-9-2020
women icon@teamvasundhara
gauri-khan-reveals-things-in-mannat-are-‘remote-controlled’-by-her-mother-from-delhi

ఈ ఇంద్ర భవనాన్ని చూడ్డానికి రెండు కళ్లు చాలవు!

సాధారణంగా ఇల్లంటే లివింగ్‌ రూమ్‌, పడక గది, కిచెన్‌.. ఇవే ఉంటాయి. కాస్త డబ్బున్న వాళ్లైతే విల్లాలు, డూప్లెక్స్‌ మోడల్స్‌లో తమ ఇంటిని నిర్మించుకుంటారు. వాటిలో తమ అభిరుచికి తగినట్లుగా అలంకరణ వస్తువులతో తీర్చిదిద్దుకుంటారు. మరి, రాజ భవనాన్ని మించిపోయేలా, ఇంద్ర భవనాన్ని తలపించేలా ఉండే ఇంటిని మీరెప్పుడైనా చూశారా? బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ఇల్లు అందుకు ఏమాత్రం తీసిపోదంటే అతిశయోక్తి కాదు. రాజసం ఉట్టిపడే హంగులు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పెయింటింగ్స్‌, ఆట స్థలాలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, ఈత కొలనులు.. అబ్బో ఇలా ఆ ఇంటి గురించి, అందులో అలంకరించిన వస్తువుల గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే!

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-sunitha-shares-emotional-video-about-spbalasubrahmanyam-in-telugu

దయచేసి బాలు గారు లేరని ఎవరూ అనకండి!

తన గానామృతంతో ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించిన ఎస్పీ బాలు మరణాన్ని యావత్‌ భారతావని జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. ఈ గాన గంధర్వుడి మధురమైన గాత్రాన్ని ఇక వినలేమనే వార్త సంగీతాభిమానులకు తీవ్ర శోకాన్ని మిగుల్చుతోంది. ఇక సినీ, సంగీత ప్రపంచంలో బాలుతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన పలువురు తారలు, గాయనీమణులు ఆయనతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురువుతున్నారు. ఈక్రమంలో ప్రముఖ సింగర్‌ సునీత ఈ సంగీత చక్రవర్తితో తనకున్న అనుబంధాన్ని నెమరువేసుకుంటూ ఫేస్‌బుక్‌ వేదికగా ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురైన ఆమె బాలు గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-26-9-2020
women icon@teamvasundhara
condolences-for-legendary-singer-sp-balasubrahmanyam-by-celebrties-in-telugu

ఇదేమీ బాలేదు బాలూ గారు.. మా గుండె పగిలింది !

గాన గంధర్వుడు, మధుర గాయకుడు, గాన చంద్రుడు.. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ‘అపర సంగీత చక్రవర్తి’ ఎస్పీ బాలు తిరిగిరాని లోకాలకు తరలిపోయారు. ఆయన మధుర స్వరం నుంచి జాలువారిన పాటలెన్నో ఆబాలగోపాలానికి వీనుల విందు చేశాయి.. సంగీతాభిమానుల గుండెల్లోకి చొచ్చుకుపోయాయి.. అందుకే ఆయన మరణ వార్తను యావత్ భారతావని జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. ఇక సినీ, సంగీత ప్రపంచంలో బాలుతో అనుబంధమున్న, ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన పలువురి బాధను మాటల్లో చెప్పలేం. ఈ క్రమంలో పలువురు తారలు, గాయనీమణులు బాలుతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుని, ఆయన మృతి పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు...

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-25-9-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-23-9-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-19-9-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-17-9-2020
women icon@teamvasundhara
punishment-for-rapists-in-different-countries-in-telugu

రేపిస్టులకు అక్కడ వేసే శిక్షలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

ఆడపిల్ల కనిపిస్తే చాలు.. కొందరు మగాళ్ల కళ్లు కామంతో మూసుకుపోతాయి. ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మాయి ఒంటరిగా కనిపిస్తుందా? ఎప్పుడెప్పుడు తమ కోరిక తీర్చుకుందామా? అన్న ఆలోచనలే వారి మదిలో మెదులుతాయి. రాత్రీ పగలూ అన్న తేడా లేకుండా పశువుల్లా ప్రవర్తిస్తూ అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు కొందరు మృగాళ్లు. ఇలాంటి ఘటనల్లో వెలుగు చూసేవి వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు. ఇక మరుగున పడిపోయే వాటికైతే లెక్కేలేదు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మైనర్‌ బాలికపై జరిగిన రేప్‌, పాకిస్థాన్‌లో తన ఇద్దరు పిల్లలు చూస్తుండగానే తల్లిపై జరిగిన అత్యాచారం.. రాన్రానూ ఆడవారికి రక్షణ కరువవుతోందనడానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-16-9-2020
women icon@teamvasundhara
how-to-rescue-from-forgetfulness-in-telugu

మతిమరపును ఇలా మరచిపోదాం..!

రోజూ మనం కలిసి మాట్లాడే స్నేహితురాలే.. అయినా ఉన్నట్టుండి ఒక్కొక్కసారి తన పేరు ఎంతకీ గుర్తు రాదు.. ఒక సినిమాని కనీసం పదిసార్త్లెనా చూసి ఉంటాం.. ఆ హీరోయిన్ పేరు చెప్పాలంటే మాత్రం తడబడతాం.. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే ఇంటి తాళం చెవి ఎక్కడ పెట్టామో కూడా గుర్తురాదు. వినడానికి ఇలాంటి సంఘటనలు నవ్వు తెప్పించినా అందరికీ ఈ పరిస్థితి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎదురయ్యే ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన ఆందోళన, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల చిన్న చిన్న విషయాలను సైతం మరచిపోతూ ఉంటాం. అలాంటి సమయాల్లో మతిమరపును పోగొట్టుకోవడమెలా? అనే ప్రశ్న మనకు ఎదురవుతూ ఉంటుంది. అయితే రోజూ కొన్ని పనులను చేయడం అలవాటుగా మార్చుకుంటే మతిమరపు అనే పదం మన డిక్షనరీలో కూడా కనపడదట. మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
forgiveness-day-celebrations

ఐయామ్ వెరీ సారీ.. అనేద్దాం వందోసారి..!

అనూష, రాధిక ఇద్దరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఒకరంటే ఒకరికి వల్లమాలిన ప్రేమ. మొదటిసారి చూసినవాళ్లు అక్కాచెల్లెళ్లే అనుకోవాలి అలా ఉండేవాళ్లు. అయితే ఓ చిన్న గొడవ వల్ల ఇప్పుడు వాళ్లిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం మానేశారు. తప్పెవరిది? అన్న విషయం పక్కన పెడితే తప్పు చేసిన వాళ్లు ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోవడం, అటుపక్కవాళ్లూ క్షమించడం వల్లే బంధాలు గట్టిపడతాయి. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం 'క్షమించడం' అంటూ ఠాగూర్ సినిమాలో చిరంజీవి సీరియస్ డైలాగ్ చెప్పినా.. క్షమించడం, క్షమాపణ అడగటం వల్ల ఎన్నో లాభాలున్నాయి. అయితే క్షమించడానికి మంచి మనసుండాలి.. అలాగే క్షమాపణ అడగడానికి చేసిన తప్పును ఒప్పుకునే ధైర్యం, నేర్పు ఉండాలి. ఇవన్నీ మన సొంతమైతే - మనం కూడా 'అందరివాళ్లు' గా మారడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. మరి మీరూ అలా మారాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'అంతర్జాతీయ క్షమా దినోత్సవం' సందర్భంగా 'సారీ' అనే మ్యాజికల్ వర్డ్‌కున్న పవర్ ఏంటో మీరే తెలుసుకోండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-15-9-2020
women icon@teamvasundhara
couple-spends-2-lakh-creating-cardboard-cutout-guests-for-wedding

కరోనా వేళ.. కటౌట్స్ రూపంలో అక్షింతలు వేశారు!

పెళ్లంటే ఎవరికైనా ప్రత్యేకమే! అందుకే బంధువులందరినీ పిలిచి తమకు ఉన్నంతలో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు అందరూ..! ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ జంటా ఇందుకు అతీతం కాదు! మా పెళ్లి అలా జరగాలి.. అంతమంది బంధువుల్ని ఆహ్వానించాలి.. వివాహానికి ఇలా ముస్తాబు కావాలి.. అంటూ ఎన్నో కలలు కంది ఆ జంట. కానీ అంతలోనే కరోనా ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో వారి ఆశలన్నీ ఆవిరయ్యాయి. అయినా సరే.. పెళ్లి వేడుకల విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడలేదా కపుల్. ముహూర్తం తేదీ మార్చుకున్నా అతిథులందరినీ పిలిచి అంగరంగ వైభవంగా కల్యాణమాడారు. పైగా వాళ్లందరితో కలిసి ఎంచక్కా ఫొటోలకు పోజులు కూడా ఇచ్చారీ న్యూ కపుల్‌. అలాగని కరోనా నిబంధనల్ని పాటించలేదనుకుంటే మీరు పొరపాటు పడినట్లే! మరి, అటు అన్ని నిబంధనల్ని పాటించారంటున్నారు.. ఇటు అతిథులందరినీ పెళ్లికి పిలిచారంటున్నారు.. పైగా వాళ్లు దిగిన ఫొటోలు కూడా వైరలయ్యాయంటున్నారు.. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయంటారా? ఇదిగో ఇలా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-12-9-2020
women icon@teamvasundhara
dubai-couple-hosts-gender-reveal-on-burj-khalifa-video-breaks-the-internet

బుర్జ్ ఖలీఫా సాక్షిగా పుట్టబోయేది ఎవరో చెప్పేశారు!

తాము త్వరలోనే తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నామని తెలిసిన మరుక్షణం నుంచీ ఆ జంట ఆనందానికి అంతుండదు. ఇక తమకు పుట్టబోయేది పాపో / బాబో తెలుసుకోవాలన్న ఆరాటం కాబోయే పేరెంట్స్‌కి ఉన్నప్పటికీ అది మన దేశంలో చట్ట విరుద్ధం. కానీ విదేశాల్లో మాత్రం దీన్నో వేడుకలా జరుపుకొంటారు తమకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఎవరో తాము తెలుసుకోవడమే కాదు.. తమ బంధువులు, స్నేహితులకు పెద్ద పార్టీ ఇచ్చి మరీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తారు. ఇలాంటి వేడుకనే అందరికంటే భిన్నంగా జరుపుకొని, జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకంగా మలచుకున్నారు దుబాయ్‌కి చెందిన ఓ జంట. ‘జెండర్‌ రివీల్‌ పార్టీ’ని అంత ప్రత్యేకంగా జరుపుకొన్నారు కాబట్టే ప్రస్తుతం వారి వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో ఓ సెన్సేషన్‌ని క్రియేట్‌ చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-10-9-2020
women icon@teamvasundhara
adventure-loving-couple-pose-for-daring-wedding-photos-on-the-edge-of-a-cliff

వామ్మో.. ఎంత పెళ్ళైతే మాత్రం అంత డేరింగా?!

పెళ్లి.. జీవితంలో ఒకే ఒక్కసారి వచ్చే ఈ పండగను కలకాలం గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవాలని జంటలు ఆరాటపడడం సర్వసాధారణం. అయితే కరోనా వచ్చాక పెళ్లిళ్ల స్వరూపమే మారిపోయింది. అనుకున్న ముహూర్తానికి వధూవరులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే చాలనుకుంటున్నారు. ఆ అక్షతలేదో వారి నెత్తిన చల్లేస్తే పనైపోతుందనుకుంటున్నారు. ఇలా కరోనా ఎఫెక్ట్‌ అమెరికాకు చెందిన ఓ జంట పెళ్లిపై కూడా పడింది. ఎంతో అంగరంగవైభవంగా జరుపుకోవాలనుకున్న తమ పెళ్లి కాస్తా సింపుల్‌గా జరిగే సరికి తీవ్ర నిరాశపడిన ఆ జంట.. తమ పెళ్లి రోజుకు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలనుకుంది. అందుకోసం అందరికంటే వినూత్నంగా ఆలోచించింది. ఈ క్రమంలోనే ఓ సూపర్‌ డూపర్‌ ఫొటోషూట్‌ తీయించుకొని అందరినీ ఒక్క క్షణం భయపెట్టింది. అసలు ఈ కరోనా సమయంలో కొత్త జంట ఫొటోషూట్‌ ఏంటి? అది చూసి అందరూ భయపడడమేంటి? ఏమీ అర్థం కావట్లేదా? అయితే వివరాల్లోకి వెళ్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-teachers-day-wishes-in-telugu

మీరే మా రియల్‌ హీరోస్..!

తల్లిదండ్రులు మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తే... గురువు ఆ జీవితంలో ఎదగడానికి కావాల్సిన విద్యా బుద్ధులు, క్రమశిక్షణ, జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. అందుకే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ... అంటూ అమ్మానాన్నల తర్వాత స్థానాన్ని ఉపాధ్యాయులకు ఇస్తాం. ఈ క్రమంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి రాష్ట్రపతి వరకు ఎదిగిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఏటా సెప్టెంబర్ 5 న ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం జరుపుకొంటున్నాం. ఈ రోజున ఎంతోమంది తమ జీవితానికి బంగారు బాటలు వేసిన గురువులను తలచుకుంటూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పలువురు సెలబ్రిటీలు తమ జీవితాల్లోని గురువులను గుర్తు చేసుకున్నారు. సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో చూద్దామా!

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-uses-cycle-for-work-out-and-grinding-flour-at-the-same-time
women icon@teamvasundhara
kiran-mazumdarshaw-recovers-from-covid-and-shares-her-experience

ఈ మందులు, జాగ్రత్తలతో కరోనా నుంచి అలా కోలుకున్నా!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా పేరు వినగానే శరీరమంతా ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తోన్న ఈ మహమ్మారి చాలామందిని మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తోంది. ఈ వైరస్‌ గురించి ఎంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ ఏదో తెలియని భయం, ఆందోళన అందరినీ వెంటాడుతున్నాయి. కానీ అలాంటి భయం అక్కర్లేదని, మానసిక ధైర్యమే ఈ మహమ్మారికి అసలు సిసలైన మందు అని ఇప్పటికే ఈ వైరస్‌ బారిన పడి కోలుకున్న చాలామంది సెలబ్రిటీలు, సామాన్యులు తమ కరోనా అనుభవాలను పంచుకున్నారు. తాజాగా తాను కూడా సానుకూల దృక్పథంతో ఈ వైరస్‌పై విజయం సాధించానంటున్నారు బయోకాన్‌ ఛైర్‌ పర్సన్‌ కిరణ్‌ మజుందార్‌షా.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-2-9-2020
women icon@teamvasundhara
heroine-esther-and-singer-noel-divorced-officially-in-telugu

అవును... మేమిద్దరం విడిపోయాం!

‘మ్యారేజెస్‌ ఆర్‌ మేడ్‌ ఇన్‌ హెవెన్’... పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలోనే నిశ్చయమవుతాయంటారు. కానీ కలకాలం కలిసుండి ఆ బంధాన్ని మరింత పదిలంగా, శాశ్వతంగా మార్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం దంపతుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో కొందరు దంపతుల సంసార నావ కొన్నేళ్ల పాటు సాఫీగానే సాగినా... ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో మధ్యలోనే తమ బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నారు. పెళ్లిలో ఏడడుగులు నడిచినంత మాత్రాన జీవితాంతం కలిసి నడవలేమంటూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నారు. ఇందులో సామాన్యులే కాదు సెలబ్రిటీ జంటలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకు తాజా ఉదాహరణే టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీ కపుల్‌ ఎస్తేర్‌-నోయెల్‌. గతేడాది ప్రారంభంలో పెళ్లి పీటలెక్కిన ఈ జంట తాజాగా వైవాహిక బంధానికి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా తమకు అధికారికంగా విడాకులు మంజూరైనట్లు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేశారీ మాజీ కపుల్.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-31-08-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-28-08-2020