Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

„çj¦µ¼-«¢’à ’¹Õª½Õ ¤ùª½gNÕ „䜿Õ-¹©Õ..

’¹Õª½Õ-¤ù-ª½gNÕ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʒ¹-ª½¢-©ðE ²Äªá-¦Ç¦Ç ‚©-§ŒÖ©Õ ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œÄªá. åXŸ¿l-®¾¢-Èu©ð ¦µ¼Â¹×h©Õ ²ÄyNÕ-„Ã-JE Ÿ¿Jz¢ÍŒÕÂíE ‚§ŒÕÊ ‚Q-®¾Õq©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. “X¾Åäu¹ X¾ÜèÇ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¤Ä©ï_E X¾ª½-«-P¢-Íê½Õ. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä X¾¢èÇ-’¹Õ-{d-©ðE ²Äªá-¦Ç¦Ç ‚©-§ŒÖ-EÂË ¦µ¼Â¹×h©Õ åXŸ¿l-‡-ÅŒÕhÊ ÅŒª½-L-«-ÍÃaª½Õ.