Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

‚¹-{Õd-¹ע-šðÊo Ê«â¯Ã ÂË~X¾-ºÕ©Õ..

“X¾¦µ¼ÕÅŒy ª½¢’¹ ®¾¢®¾n ¦µÇª½Åý œçjÊ-NÕÂúq LNÕ-˜ãœþ(HœÎ-‡©ü) 50 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©Õ X¾ÜJh Í䮾Õ-¹×Êo ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ŸÄEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ©ð’îÊÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-*¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à œç„çÖ ª½Ö¢©ð ÂË~X¾ºÕ©Õ, ‚§Œá-ŸµÄ© Ê«â-¯Ã-©ÊÕ O՜˧ŒÖ Â¢ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× …¢*¢C. Æ«Fo Ê«â-¯Ã©Çx ÂùעœÄ E•-„çÕiÊ ÂË~X¾-ºÕ-©ÊÕ ÅŒ©-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢.. ÂÄÃ-©¢˜ä OÕêª ÍŒÖœ¿¢œË..