Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÆOÕ-ªý-æX-{©ð Å꽩 ®¾¢Ÿ¿œË...!

“X¾«áÈ ®ÏF-Åê½ ƪ½aÊ ®¾£¾É X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ÆOÕ-ªý-æX-{©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. œË客-¦ª½Õ 4, 5 ÅäD©ðx Ê’¹-ª½¢©ð •ª½-’¹-ÊÕÊo ŠÂ¹ ¤¶Äu†¾¯þ ³ò ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ®¾¯Ão-£¾Ç-¹¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê “X¾Ÿ¿-ª½zÊ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð Oª½¢Åà ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð „ê½¢Åà ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ©ü «²ÄY©Õ Ÿµ¿J¢* ªÃu¢XýåXj ÂÃušü-„ÃÂú Íä®Ï ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ N¬ì-†¾¢’à ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ.