Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

¤¶Äu†¾¯þ ‡Âúq-¤ò©ð ¦µÇ«Õ© ®¾¢Ÿ¿œË..!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE £¾Çô{©ü ÅÃèü-¹%†¾g „äC-¹’à '¤¶Äu†¾¯þ Æ¢œþ ©ãjX¶ý-å®kd©üÑ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× šÇM-«Ûœþ ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ ®¾p¢Ÿ¿Ê X¾Lx, ¨³Ä ¬ëšËd ÆA-Ÿ±¿Õ-©Õ’à NÍäa-¬Çª½Õ. ‚ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à „ê½Õ X¾©Õ œËèãj-ÊxÊÕ ‚N-†¾ˆJ®¾Öh, ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L-ÍÃaª½Õ.