Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

“¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕiÊ D¤Ä-«R £¾Ç¢’ëÖ..!

¦ÕŸµ¿-„ê½¢ D¤Ä-«R X¾¢œ¿’¹ Âë-œ¿¢Åî «Ö骈{Õx ¹@Á-¹-@Á-©Ç-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Æ«Õt-„ÃJ N“’¹£¾É©Õ, “X¾NÕ-Ÿ¿©Õ, X¾ÜèÇ ²Ä«Ö“T.. „ç៿-©ãj-ÊN ÂíÊ-œ¿¢©ð E«Õ-’¹o-„çÕiÅä... X¾Ûª½Õ-†¾ß©Õ, XÏ©x©Õ {¤Ä-®¾Õ©Õ ÂíÊ-œ¿¢©ð G° ƪá-¤ò-§ŒÖª½Õ. D¢Åî «Ö骈-{xFo ®¾¢Ÿ¿-œË’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá.