Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

Æ©-J¢-*Ê Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ© ªÃu¢Xý-„ÃÂú..!

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½-„Ã-®¾Õ© Â¢ “X¾Åäu-¹¢’à \ªÃp-{Õ-Íä-§ŒÕ-ÊÕÊo ¦µÇª½-B§ŒÕ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Íä¯äÅŒ, ®Ï©üˆ «²ÄY© “X¾Ÿ¿-ª½zÊ '®Ï©üˆ Æ¢œþ ÂÃ{¯þ ‡Âúq¤òÑ ÅŒyª½©ð “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÂÃÊÕ¢C. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê «á¢Ÿ¿®¾Õh X¾J-ÍŒ§ŒÕ Âê½u-“¹-«ÖEo ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð «Öªýˆ O՜˧ŒÖ ÂêÃu-©-§ŒÕ¢©ð Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à “X¾Ÿ¿-ª½zÊ N«-ªÃ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ’-X¾-“A-¹ÊÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð «ª½l´-«ÖÊ ®ÏF-ÊšË ²òF ÍŒJ³ÄdÅî¤Ä{Õ X¾©Õ«Ûª½Õ „çÖœ¿©üq Â¹ØœÄ ¤Ä©ï_E ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Oª½¢Åà ¹L®Ï Íä®ÏÊ ªÃu¢Xý-„ÃÂú ‚£¾Þ-ÅŒÕ-©ÊÕ N¬ì-†¾¢’à Ʃ-J¢-*¢C.