Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

®ÔE-§ŒÕªý Ê{Õ-©Â¹× ®¾ÅȪ½¢..!

Ê’¹-ª½¢-©ðE ª½O¢-“Ÿ¿-¦µÇ-ª½-A©ð Åç©Õ’¹Õ ®ÏF X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ X¾©Õ-«Ûª½Õ ®ÔE-§ŒÕªý ¹@Ç-Âê½Õ©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. “X¾«áÈ Ê{Õœ¿Õ ‡®Ôy ª½¢’Ã-ªÃ«Û ¬ÁÅŒ •§ŒÕ¢A „䜿Õ-¹© ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à *“ÅŒ-®Ô-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ ®ÔE-§ŒÕªý Ê{Õ-©ÊÕ X¶¾ÕÊ¢’à ®¾ÅŒˆ-J¢-Íê½Õ. …X¾-ªÃ-†¾Z-X¾A „ç¢Â¹-§ŒÕu-¯Ã-§Œáœ¿Õ ÍäŌթ OÕŸ¿Õ’à X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©Õ Æ¢C¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à X¾©-¹-J¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö ®¾ª½-ŸÄ’à ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œË-¤Äª½Õ ®ÔE-§ŒÕªý Ê{Õ©Õ.