Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

…ÅÃq-£¾Ç¢’à ²Ä’¹Õ-ÅîÊo P¹~º..!

„䮾N 宩-«Û© ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð “X¾Åäu-¹¢’à Eª½y-£ÏÇ-²òhÊo P¹~º PG-ªÃ©ðx *¯Ão-ª½Õ©Õ ‡¢Åî …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©Õ-X¾¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ÍŒŸ¿-ª½¢’¹¢, UÅÃ-©Ç-X¾Ê, ®¾¢UÅŒ¢, åXªá¢-šË¢’û.. «¢šË Æ¢¬Ç©ðx EX¾Û-ºÕ© ÊÕ¢* „çÕ©-¹×-«©Õ ¯äª½Õa-¹ע-{Ö¯ä „ä®¾N 宩-«Û-©ÊÕ ®¾Cy-E-§çÖ’¹¢ Í䮾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. «Õ¢œä ‡¢œ¿-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ PG-ªÃ-©Â¹× £¾É•-ª½-«ÛÅŒÖ ÂíÅŒh Æ¢¬Ç-©ÊÕ ¯äª½Õa-Âî-«œ¿¢ X¾{x „ÃJÂË …Êo “¬ÁŸ¿l´, ‚®¾ÂËhE ÍÃ{Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ.