Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

‡{Õ ÍŒÖ®Ï¯Ã “ÂËéšü X¶Ô«êª..!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‡{Õ ÍŒÖ®Ï¯Ã ‰XÔ-‡©ü “ÂËéšü X¶Ô«êª ¹E-XÏ-²òh¢C. «§ŒÕ-®¾ÕÅî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ “X¾A-Š-¹ˆª½Ö ¨ «ÖuÍý-©ÊÕ OÂË~¢-Íä¢-Ÿ¿Õ¹×, ÆGµ-«ÖÊ ‚{-’Ã-@ÁxÊÕ “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× …ÅÃq£¾Ç¢ ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Š¢’î-©Õ©ð ²ÄnE-¹¢’à …Êo ŠÂ¹ NÕF æ®dœË-§ŒÕ¢©ð åXŸ¿l “®Ôˆ¯þE \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ. DEåXj «ÖuÍýE OÂË~®¾Öh “X¾ÂìÁ¢ >©Çx „î¾Õ©Õ ¦Ç’à ‡¢èǧýÕ Íä¬Çª½Õ. Æ©Çê’ Æ¹ˆœ¿ \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ÂËœþq èð¯þ©ð *¯Ão-ª½Õ©Õ ‚œ¿Õ-¹ע{Ö ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.