scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

£¾ÉªîtÊÕx ®¾«Õ-ÅŒÕ-©¢’à …¢œÄ-©¢˜ä..!

Tips For Balancing Hormones Naturally

£¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-Åö-©uÅŒ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆA’à ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹œ¿¢, E“Ÿ¿ X¾{d-¹-¤ò-«œ¿¢, ¦Ÿ¿l´-¹¢’à ÆE-XÏ¢-ÍŒœ¿¢, ª½ÕÅŒÕ ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ.. „ç៿-©ãj-Ê«Fo £¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-Åö-©uÅŒÂ¹× Âê½ºÇ©Õ Âë͌Õa. ƪáÅä ¬ÁK-ª½¢©ð NNŸµ¿ ª½Âé £¾ÉªîtÊxFo ®¾«u¢’à Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãj-Ê-X¾Ûpœä ‚ªî’¹u¢’à …¢œ¿-’¹-©Õ-’¹ÕÅâ. «ÕJ ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ EX¾Û-ºÕ©Õ ®¾Ö*¢Íä ÂíEo ®¾©-£¾É-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
\œç-E-NÕC ’¹¢{© E“Ÿ¿..
E“Ÿ¿-©ä-NÕÅî Â¹ØœÄ £¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-Åö-©uÅŒ \ª½p-œ¿Õ-ŌբC. ÂæšËd ªîVÂË Â¹F®¾¢ 7Ð8 ’¹¢{©Õ E“Ÿ¿-¤ò-«œ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ £¾ÉªîtÊÕx ®¾«Õ-Ōթ¢’à …¢˜ä ¬ÁKª½ ¦ª½Õ«Û Â¹ØœÄ ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢{Õ¢C. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ ‡©Ç¢šË ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Ö Ÿ¿J-Íä-ª½«Û.
„Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌ÖL..
£¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-Åö-©uÅŒ \ª½pœËÊX¾Ûpœ¿Õ „ÃÂË¢’û, ®ÏyNÕt¢’û.. ©Ç¢šË „Ãu§ŒÖ«Ö©Õ Í䧌ÖL. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ÂíCl Âé¢-©ð¯ä ¨ ®¾«Õ®¾uÊÕ Ÿ¿Öª½¢ Í䧌Õ-«ÍŒÕa. ‡©Ç¢šË „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Í䧌Ö-©Êo N†¾-§ŒÕ¢©ð EX¾Û-ºÕ-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢* Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-„ÃL.
‚£¾Éª½¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð..
£¾Éªît-ÊxÊÕ ®¾«Õ-Åö-©u¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË.. «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð Âêîså£jÇ-“œä{Õx, Âí«Ûy©Õ, “¤ñšÌÊÕx ÆCµ-¹¢’à …¢œä©Ç ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL. ªîW 骢œ¿Õ-«âœ¿Õ ª½Âé ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ, X¾¢œ¿Õx B®¾Õ-Âî-„ÃL. «áÈu¢’à ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ.. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä OšË©ð åX¶j¦ªý ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. ƒC ª½Â¹h¢©ðE ƒÊÕq-L¯þ ²ÄnªáE ®¾«Õ-Êy§ŒÕX¾ª½Õ-®¾Õh¢C. Æ©Çê’ X¾¢œ¿x N†¾-§ŒÕ¢©ð Â¹ØœÄ ÆCµ-¹¢’à åX¶j¦ªý …¢œä ¦ï¤Äpªá, §ŒÖXÏ©ü, èÇ«Õ X¾¢œ¿xÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à A¯ÃL.
Âí¦sJ ÊÖ¯çÅî..
£¾ÉªîtÊxåXj Âí¦sJ ÊÖ¯ç “X¾¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç¯ä …¢{Õ¢C. ¬ÁK-ª½¢©ð NNŸµ¿ £¾ÉªîtÊÕx …ÅŒpAh Âë-œÄ-EÂË Âí¦sJ ÊÖ¯ç Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. DEo ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-¹ע˜ä ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ Æ«-ÂìÁ¢ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C.
šÇÂËq-¯þqÂË Ÿ¿Öª½¢’Ã..
ƒ¢šðx NNŸµ¿ «®¾Õh-«Û-©ÊÕ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-T¢Íä ª½²Ä-§ŒÕ-¯Ã©Õ, “ÂËNÕ ®¾¢£¾É-ª½Â¹«Õ¢Ÿ¿Õ©Õ, ¤Äx®ÏdÂú „ç៿-©ãjÊ „Ú˩ð N†¾-X¾-ŸÄ-ªÃl´©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ÂæšËd ¯Ã¯þ-®ÏdÂú, ˜ã¤¶Äx¯þ Âî˜ãœþ «¢{-¤Ä-“ÅŒ©ðx ©äŸÄ ’ÃV ¤Ä“ÅŒ©ðx ‚£¾Éª½¢ «¢œ¿Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ¢Åä-Âß¿Õ ‚£¾É-ªÃEo E©y …¢ÍŒ-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ¤Äx®ÏdÂú «®¾Õh-«Û-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-¹-¤ò-«œ¿„äÕ …ÅŒh«Õ¢.

„ç>-{-¦Õ©ü ‚ªá©üq..
«ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð Âí«Ûy© ¤Ä“ÅŒ ÍÃ©Ç¯ä …¢C. ¬ÁK-ª½¢©ð £¾ÉªîtÊx …ÅŒpAhÂË, NNŸµ¿ ¹ºÇ©Õ AJT EJt-ÅŒ-«Õ-«-œÄ-EÂË Âí«Ûy©Õ ‡¢Åî …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá. ¨ “¹«Õ¢©ð „ç>-{-¦Õ©ü ‚ªá-©üq©ð ¤ÄM-¬Çu-ÍŒÕ-êª-˜ãœþ Âí«Ûy©Õ ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢šÇªá. ÂæšËd «¢{-Âéðx ¨ ÊÖ¯çLo „Ãœ¿{¢ «Õ¢*C.
ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð ÂÃX¶Ô..
Æ©-„Ã-˜ãj¢-Ÿ¿¯î ©ä¹ ƒ†¾d-«Õ¯î Âí¢Ÿ¿ª½Õ X¾Ÿä X¾Ÿä ÂÃX¶Ô ÅÃ’¹Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF ÂÃX¶Ô ‡Â¹×ˆ-«’à ÅÃ’¹-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. “X¾Åäu-ÂË¢* ’¹ª½s´-«-A’à …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÂÃX¶Ô ÅÃTÅä ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ÆC ‚ªî’¹u¢ åXjÊ Ÿ¿Õ“†¾p-¦µÇ«¢ ÍŒÖXÏ¢Íä “X¾«ÖŸ¿«â ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ.

£¾Éªît-ÊxÊÕ ®¾«Õ-ÅŒÕ-©¢-Íä-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íäæ® ÂíEo *šÇˆ-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ! «ÕJ OÕª½Õ Â¹ØœÄ ƒ«Fo ¤ÄšË¢* £¾ÉªîuÊx ®¾«Õ-Åö-©u¢Åî ͌¹ˆšË ‚ªî-’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂË.

women icon@teamvasundhara
benefits-of-breastfeeding-for-both-mother-and-baby-in-telugu
women icon@teamvasundhara
breastfeeding-precautions-during-corona-virus-pandemic-by-gynecology-expert-dr-savitha-devi

కరోనా సోకితే తల్లి బిడ్డకు పాలివ్వచ్చా? నిపుణులేమంటున్నారు?

వైష్ణవికి ఇప్పుడు తొమ్మిదో నెల. ఈమధ్యే కాస్త జ్వరంగా ఉందంటూ కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోగా తాజాగా ఆమెకు పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోన్న ఆమెకు రేపో, మాపో డెలివరీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు వైద్యులు. అయితే వైష్ణవి భయమంతా.. తన వల్ల తన బిడ్డకు ఎక్కడ వైరస్‌ సోకుతుందో, ప్రసవం తర్వాత తాను తన చిన్నారికి పాలివ్వచ్చో, లేదోనని! దివ్యత మూడు నెలల బాబుకు తల్లి. ఇటీవలే ఆమెకు ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే కరోనా పాజిటివ్‌ రావడంతో ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ చికిత్స తీసుకుంటోంది. అయితే ఈ క్రమంలో తన బాబుకు పాలు పట్టచ్చో, లేదో.. ఒకవేళ పడితే తన చనుబాల ద్వారా తన బిడ్డకు ఇన్ఫెక్షన్‌ ఎక్కడ సోకుతుందోనని విపరీతంగా భయపడిపోతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-special-story-on-breastfeeding-in-telugu

అందుకే అమ్మ పాలే అమృతం..!

తల్లి పాలు.. బిడ్డకు అమృత తుల్యం.. తల్లీబిడ్డల మధ్య అనుబంధం బలపడటానికి అమ్మ అందించే పాలే కీలకం. ప్రసవానంతరం గంటలోపు తాగించే మాతృ క్షీరం సంజీవని లాంటిది. వీటినే ముర్రుపాలు (కొలస్ట్రమ్) అంటారు. సాధారణంగా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మూడు నుంచి ఆరు రోజుల వరకూ ఇవి లభిస్తాయి. ఈ పాలు కేవలం ఆకలి తీర్చేవి మాత్రమే కాదు.. బిడ్డకు దీర్ఘాయుష్షునిచ్చే అమృత ధారలు.. అమ్మకు, బిడ్డకు అందం, ఆరోగ్యాన్నందించడం తల్లిపాల ప్రత్యేకత. కానీ చాలామంది రకరకాల అపోహలతో, లేక వివిధ కారణాలతో బిడ్డలను ఆ పాలకు దూరం చేస్తున్నారు. దీన్ని నివారించడానికే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదటి వారంలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు తల్లిపాలు ఎంత అవసరం? అసలు పిల్లలకు పాలు ఎలా పట్టాలి? అన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం.. అంతే కాదు.. పాలు పట్టడం గురించి ఉన్న అపోహలను కూడా దూరం చేసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-to-increase-breast-milk-production-in-telugu

ఇవి తింటే బాలింతల్లో పాలు బాగా పడతాయి !

పాపాయి ఆరోగ్యానికి తల్లిపాలు ఎంత ముఖ్యమో.. బిడ్డకు పాలివ్వడం తల్లి ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే ముఖ్యం. పాలలోని కొవ్వులు, ప్రొటీన్లు, నీరు, చక్కెర.. వంటి పోషకాలు పాపాయికి అందడం ద్వారా వారు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే తల్లిపాల వల్ల అలర్జీ, ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు.. వంటివేవీ పిల్లల దరిచేరకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌వో) కూడా కనీసం ఆరు నెలలు వచ్చే వరకైనా పిల్లలకు తల్లిపాలు అందించాలని చెబుతోంది. అయితే ఎదిగే కొద్దీ చిన్నారులకు తల్లిపాలు సరిపోవాలంటే తల్లుల్లో పాల ఉత్పత్తి మెండుగా ఉండాలి. అందుకు కొన్ని సహజసిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలు తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
breastfeeding-benefits-to-infants-and-mothers

తల్లిపాలు ఎందుకు మంచివో తెలుసా?

తల్లిపాలు బిడ్డకు అమృతంతో సమానం. సకల పోషకాల మిళితమైన ఈ పాలు పసిపిల్లల్ని బాలారిష్టాల నుంచి రక్షించడంలో తోడ్పడతాయి. అయితే కొంతమంది తల్లులు ఉద్యోగం, ఇతర కారణాల రీత్యా చంటి పిల్లలకు పాలివ్వడం కొన్ని నెలల్లోనే ఆపేసి డబ్బా పాలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఇది ఆరోగ్యపరంగా అటు బిడ్డకు, ఇటు తల్లికి మంచిది కాదు. అందుకే బిడ్డకు తల్లిపాల ఆవశ్యకత గురించి మహిళల్లో అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏటా ఆగస్టు మొదటివారంలో (ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు) తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పిల్లలకు పాలివ్వడం వల్ల ఇటు బిడ్డకి, అటు తల్లికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన కల్పించడంతో పాటు, తల్లులంతా పిల్లలకు పాలిచ్చేలా ప్రోత్సహించడానికి వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తల్లిపాల వల్ల పిల్లలకు, పాలివ్వడం వల్ల తల్లికి కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
monsoon-diet-tips-by-celebrity-nutritionist-radhika-karle

ఈ అయిదు చిట్కాలతో.. వర్షాకాలంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం!

మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకోవడం సహజమే. దానికి తగినట్లుగా మన శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకోకపోతే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి వివిధ రకాల వ్యాధులు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఎక్కువ. పైగా ఇది వర్షాకాలం.. సీజనల్‌ వ్యాధులతో పాటు కరోనా మహమ్మారి ముప్పు కూడా ప్రస్తుతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఈ వర్షాకాలానికి తగినట్లుగా మన శరీరాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకు ఐదు చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు రాధికా కర్లె. ఆహారం, ఆరోగ్యం, వ్యాయామం.. తదితర విషయాల్లో తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ ఆరోగ్యాన్ని అందరికీ చేరువ చేసే ఈ న్యూట్రిషనిస్ట్‌.. వర్షాకాలంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలంటే చేసుకోవాల్సిన ఐదు మార్పులేంటో ఇటీవలే ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌ రూపంలో వివరించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
i-have-pcos-can-i-get-pregnant?
women icon@teamvasundhara
my-husband-has-hypothyroidism-can-i-get-pregnant
women icon@teamvasundhara
fssai-guidelines-to-boost-nervous-system-and-immunity

రోగనిరోధక శక్తి కోసం ఇవి తినాల్సిందే!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం ఒకెత్తయితే.. సీజనల్‌ వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తపడడం మరో ఎత్తు. మరి, వీటిలో ఏ ఒక్కదాని చేతికీ చిక్కకుండా ఉండాలంటే మన దగ్గరే ఒక ఆయుధం ఉంది.. అదే రోగనిరోధక శక్తి. ప్రస్తుతం అందరూ ఇదే పనిలో ఉన్నారు. రోజువారీ తీసుకునే ఆహారం, విటమిన్‌ సప్లిమెంట్స్‌, చేసే వ్యాయామాల ద్వారా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం పైనే దృష్టి పెట్టారంతా! ఈ క్రమంలోనే భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో సూచిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తోంది. అలా తాజాగా విటమిన్‌-బి అధికంగా లభించే మొక్కల ఆధారిత ఆహార పదార్థాలేంటో తెలియజేస్తూ ట్విట్టర్‌ వేదికగా మరో పోస్ట్‌ పెట్టింది. అటు రోగనిరోధక శక్తిని పటిష్టపరచడానికి, ఇటు నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి.. ఇలా రెండు రకాలుగా ఈ ఆహార పదార్థాలు దోహదం చేస్తాయంటూ పోస్ట్‌లో భాగంగా చెప్పుకొచ్చిందీ సంస్థ.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-common-monsoon-diseases-and-their-prevention-precautions

వర్షాకాలం.. వ్యాధుల కాలం.. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!

ఆనంద్‌ హీరోయిన్‌ కమలినీ ముఖర్జీలా కీర్తనకు కూడా వర్షంలో తడవడమంటే మహా సరదా. చిటపట చినుకులు మొదలయ్యాయంటే చాలు.. ‘జల్లంత కవ్వింత కావాలిలే’ అంటూ వానలో చిందులేయడం మాత్రం మానుకోదు. ఇంకేముంది జలుబు, దగ్గు షురూ..! అతిశుభ్రత విషయంలో వర్షిత.. ‘మహానుభావుడు’ హీరో శర్వానంద్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోదు. అయితే ఇలా ఇంటిని ఎంత అద్దంలా మెరిపించినా, ఇంటి కాంపౌండ్‌ వాల్‌ చుట్టూ ఉన్న అపరిశుభ్రతే ఆమె అసలు చిక్కంతా! సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు.. తాను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే.. దోమలు తన సైన్యంతో సహా వర్షిత ఇంటిపై దాడిచేస్తాయి. అలా ఇటీవలే ఆమె ఇద్దరు పిల్లల్ని జబ్బు పడేలా చేశాయి. వీళ్లిద్దరి మాదిరిగా ఈ కాలంలో చాలామంది చాలా రకాల అనారోగ్యాలకు లోనవుతుంటారు. వీటికి తోడు మరో పక్క కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. మరి, ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులున్న ప్రస్తుత తరుణంలో సీజనల్‌ వ్యాధుల పట్ల మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా అటాక్‌ అయ్యే వ్యాధులేంటి? వాటి బారిన పడకుండా ఎలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇంకా ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం విషయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలేంటి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-ayurvedic-steps-to-fight-against-mosquitoes-in-telugu

దోమల బెడదను తగ్గించే ఈ చిట్కాలు మీ కోసమే.. !

ఈ కాలంలో డైనోసార్లు ఉంటే వాటి నుంచైనా తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ దోమ కాటు నుంచి మాత్రం ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు. మనం నిత్యం రక్తదానం చేసే జీవి ఏదైనా ఉందంటే అది దోమే ! కేవలం 6 మిల్లీమీటర్లు, 5 మిల్లీగ్రాములుండే ఈ చిన్న ప్రాణి కాలానికో కొత్త రోగాన్ని ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ ఒక్క దోమ సృష్టించే జికా, డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి రోగాల వల్ల ఏటా కొన్ని కోట్ల రూపాయల మందుల వ్యాపారం జరుగుతోంది తప్ప మరణాలు మాత్రం లేదు. లిక్విడ్ రీఫిల్స్, మస్కిటో మ్యాట్లు వంటివి దోమల్ని చంపడం అటుంచితే తిరిగి మన ఆరోగ్యంపైనే ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అందుకే మనిషికి హాని కలగకుండా దోమల్ని, అవి సృష్టించే రోగాల్ని ఆయుర్వేద చిట్కాల ద్వారా దూరం చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-infertility-in-telugu
women icon@teamvasundhara
natural-remedies-for-food-allergies-in-telugu

ఫుడ్ అలర్జీకి ఫుల్‌స్టాప్!

నోరూరించే స్వీట్లు, స్పైసీగా ఉండే నాన్‌వెజ్... ఇలాంటివంటే ఎవరికి నోరూరదు చెప్పండి!! కానీ కొంతమందికి మాత్రం వీటిలో ఉండే కొన్ని రకాల పదార్థాలు వారి శరీరతత్వానికి సరిపడక అజీర్తి, చర్మంపై దద్దుర్లు ఏర్పడటం.. మొదలైన సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. 'ఫుడ్ అలర్జీ'గా పేర్కొనే ఈ సమస్య కొన్ని సందర్భాల్లో మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశాలూ లేకపోలేదు. అయితే ఈ ఎలర్జీని తగ్గించుకునే క్రమంలో మందుల కంటే సహజసిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలే ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో ఫుడ్ అలర్జీని కలగజేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు, అలర్జీ లక్షణాలు, నివారణ... మొదలైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
post-cesarean-wound-infection-solution-in-telugu
women icon@teamvasundhara
raveena-tondon-shares-useful-tip-to-overcome-eye-strain

కంటి అలసటను తగ్గించేసుకుందామిలా!

కరోనా రాకతో ప్రపంచమంతా టెక్నాలజీ మయం అయిపోయింది. ఇప్పటికే పెద్దవాళ్లు ఇంటి నుంచి పనిచేసే విధానాన్ని తమ వర్కింగ్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌గా మార్చుకుంటే, విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌ క్లాసెస్‌కు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది మంచి పరిణామమే అయినప్పటికీ నిరంతరాయంగా టెక్నాలజీ మోజులో పడిపోయి కంప్యూటర్‌/మొబైల్‌కు కళ్లప్పగించేస్తే కంటి ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ఖాయం. చాలామందిలో ఇది కంటి అలసటకు, కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు ఏర్పడడానికి కారణమవుతుంది. అయితే మరి, ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడమెలా.. అంటారా? అందుకోసమే ఓ చక్కటి టిప్‌తో మన ముందుకొచ్చేసింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార రవీనా టాండన్‌. సోషల్‌ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండే ఈ అందాల అమ్మ.. వివిధ రకాల బ్యూటీ టిప్స్‌ని, ఆరోగ్య చిట్కాల్ని, తాను చేసే వంటకాల్ని ఎప్పటికప్పుడు పంచుకుంటూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కంటి అలసటను తగ్గించుకునే అద్భుతమైన చిట్కాను మన ముందుకు తీసుకొచ్చిందీ యమ్మీ మమ్మీ.

Know More