scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

'O’¹¯þ œçjšüÑ ¤ÄšË-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä ƒC OÕÂî-®¾„äÕ..!

World vegan day Here are the benefits of diet and important things to remember when following that

O’¹¯þ œçjšü.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢C 宩-“G-šÌ©Õ ¤¶Ä©ð Æ«Û-ÅŒÕÊo œçjšü ƒC. «Ö¢®¾¢, ’¹Õœ¿xÅî ¤Ä{Õ ¤Ä©Õ, •¢ÅŒÕ-«Û© ÊÕ¢* …ÅŒp-ÅŒh§äÕu X¾ŸÄ-ªÃn-©Â¹× X¾ÜJh Ÿ¿Öª½¢’à …¢{Ö ê«©¢ „çṈ© ÊÕ¢* ©Gµ¢Íä X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ O’¹-E•¢ «á‘ðu-Ÿäl¬Á¢. ƒC ŠÂ¹ ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ °Ê-«-¬ëjL Æ¢šÇª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ “X¾A- Š-¹ˆª½Ö ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ©ãjX¶ý-å®kd©ü C¬Á’à Ɯ¿Õ-’¹Õ-©ä-²òhÊo “¹«Õ¢©ð O’¹¯þ œçjšüåXj ÍéÇ-«Õ¢C ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ œçjšüåXj «ÕJ¢ÅŒ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× \šÇ Ê«¢-¦ªý 1E '«ª½©üf O’¹¯þ œäÑ’Ã Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à O’¹¯þ œçjšü «©x “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-{Ö¯ä.. ¨ ‚£¾Éª½ X¾Ÿ¿l´-AE ¤ÄšË®¾Öh ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„éð Â¹ØœÄ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
¤ò†¾-ÂÃ©Õ ‡Â¹×ˆ«..
²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «Ö¢²Ä-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä œçjšü ÊÕ¢* O’¹¯þ œçjšü-©ðÂË «ÖJ-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ •¢ÅŒÕ «Ö¢®¾¢Åî ¤Ä{Õ •¢ÅŒÕ-«Û© ÊÕ¢* «Íäa ƒÅŒª½ …ÅŒp-ÅŒÕh-©Â¹× Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢šÇª½Õ. D¢Åî X¾ÜJh’à ¬ÇÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃLq «®¾Õh¢C. «áœË X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ-²Ähª½Õ. OšË ŸÄyªÃ ªîW «ÕÊÂ¹× Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ¤ò†¾ÂéFo ©Gµ-²Äh-§ŒÕ{. ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã© “X¾Âê½¢ O’¹¯þ œçjšü «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu åX¶j¦ªý, §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢-{x¯ä Âß¿Õ.. ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, ¤¶ò©äšü, N{-NÕ¯þ ‡, ®Ï, ƒ «¢šË ¤ò†¾-ÂÃ-©ÊÕ Â¹ØœÄ NÕT-LÊ „ÃšË Â¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à ƢC-®¾Õh¢-Ÿ¿{.

vegandaygh650.jpg
¦ª½Õ«Û ÅŒê’_©Ç..
O’¹¯þ œçjšü ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC. «áœË-X¾-ŸÄ-ªÃn-©Åî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê œçjšü ÂæšËd ‚£¾Éª½¢ °ª½g-«Õ-§äÕu¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. O’¹¯þ œçjšüq ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à Ō¹׈« ÂÃu©-K-©Åî E¢œË …¢šÇªá. OšË©ð «áÈu¢’à ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ, «áœË-ŸµÄ-¯Ãu©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œ¿œ¿¢ «©x Ō¹׈« ÂÃu©-K-©ê ¹œ¿ÕX¾Û E¢œË-¤ò-ŌբC. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_œ¿¢ ®¾Õ©-¦µ¼-«Õ-«Û-ŌբC.
͌¹ˆšË ‚ªî-’Ãu-EÂË..
“X¾X¾¢ÍŒ„ÃuX¾h¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©ðx O’¹¯þ œçjšüE ÆÊÕ-®¾-J¢-ÍŒœ¿¢ «©x ‡¯îo ª½Âé ƯÃ-ªî-’Ãu©Õ Ÿ¿Öª½-«Õ-«Û-ÅÃ-§ŒÕE Eª½Ö-XÏ-ÅŒ-„çÕi¢-Ÿ¿{. O’¹¯þ ©ãjX¶ý-å®kd-©üÂË «ÖJÊ ÅŒªÃyÅŒ ª½Â¹h¢-©ðE ͌鈪½ ²Än§Œá©Õ ÅŒ’¹_œ¿¢, ƒÊÕq-L¯þ å®Eq-šË-NšÌ åXª½-’¹œ¿¢ «©x «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç¢ «Íäa «áX¾Ûp 50 ÊÕ¢* 70 ¬ÇÅŒ¢ «ª½Â¹Ø ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿E ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ „ç©x-œË¢-Íêá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. «Ö¢²Ä-£¾Éª½¢ ÊÕ¢* O’¹¯þ œçjšüÂË «Öª½œ¿¢ «©x ÂËœÎo© X¾E-B-ª½Õ-©ðÊÖ «Öªíp-®¾Õh¢-Ÿ¿{. X¶¾L-ÅŒ¢’à ÂËœÎo ®¾«Õ-®¾u© ÊÕ¢* Â¹ØœÄ N«áÂËh ¤ñ¢Ÿ¿-ÍŒaE EX¾Û-ºÕ©Õ „ç©x-œË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

vegandaygh650-3.jpg
¨ „ÃuŸµ¿Õ©Ö Ÿ¿Öª½¢..
O’¹¯þ œçjšü©ð ¦µÇ’¹¢’à ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-¹ׯä X¾X¾Ûp-ŸµÄ-¯Ãu©Õ, ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ, X¾¢œ¿x «©x ‡¯îo “X¾§çÖ-•-¯Ã-©Õ-¯Ão-§ŒÕ{. OšËE “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ÂÃuÊqªý «áX¾Ûp ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿{. ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾Éª½¢©ð ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ, X¾¢œ¿Õx ÆCµÂ¹ „çÖÅÃ-Ÿ¿Õ©ð …¢˜ä ÂÃuÊqªý «áX¾Ûp Ō¹׈-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿Êo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. «ÕJ, O’¹¯þ œçjšü „çáÅŒh¢ OšË-åXj¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾œË …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ÅŒª½£¾É ‚£¾É-ª½- X¾-Ÿ¿l´A «©x ªí«át, “¤ñæ®dšü, åXŸ¿l-æX’¹Õ ÂÃuÊqª½Õx ªÃ¹עœÄ …¢šÇ-§ŒÕE ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ „ç©x-œË¢-Íêá. ƒÂ¹ ¨ œçjšüE ÆÊÕ-®¾-J¢Íä „ÃJ©ð ª½Â¹h-¤ò{Õ ÅŒÂ¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E, Íçœ¿Õ Âí©ã-²ÄZ©ü ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿E X¶¾L-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œç- •¦Õs «Íäa «áX¾Ûp ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«E Â¹ØœÄ EX¾Û-ºÕ©Õ Åä©Çaª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ œçjšüÅî B®¾Õ-Â¹×¯ä “¤ñ¦-§çÖ-šËÂú X¾ŸÄ-ªÃn©Õ, „çṈ© ÊÕ¢* «Íäa ‚£¾Éª½¢ «©x ‚ª½n-éªj-šË®ý ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œí-ÍŒa{.

¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ Æ«-®¾-ª½¢!.
vegandaygh650-1.jpg
‡¢ÅŒ «Õ¢*-Ÿçj¯Ã O’¹¯þ œçjšü©ð ÂíEo ©ð¤Ä©Ö …¯Ãoªá. „ÚËE ®¾J-Íä-®¾Õ-ÂíE ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ע-˜ä¯ä ŸÄE X¶¾L-ÅÃ-©ÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿-’¹©¢.
[ O’¹¯þ œçjšü©ð «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu ÆÅŒu-«-®¾ª½ Æ„çÕi¯î ‚«Öx©Õ Ō¹׈-«’à …¢šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê “¤ñšÌÊÕx ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ¦ÇŸ¿¢ X¾X¾Ûp©Õ, ƒÅŒª½ X¾X¾Ûp-ŸµÄ-¯Ãu-©ÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ ²ò§ŒÖ ¤Ä©Õ, šðX¶¾ÜE Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.
[ O’¹-¯þ’à «ÖJ-¤ò§ŒÖ¢ ¹ŸÄ ÆE ÆEo X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ «C-©ä-§ŒÖ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. DE-«©x ÂíEo-ªî-V-©ê œçjšü ¦ðªý Âí˜äd Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. “X¾AŸÄEÂË “X¾ÅÃu-«Öo§ŒÕ¢ …¢{Õ¢C. „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹× X¾F-ªýÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ šðX¶¾Ü, «Ö«â©Õ ¤Ä©Â¹× ¦Ÿ¿Õ©Õ ²ò§ŒÖ ©äŸÄ ¦ÇŸ¿¢ ¤Ä©Õ.. «Ö¢²Ä-EÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ ²ò§ŒÖ ÍŒ¢Âúq «¢šËN …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.
[ O’¹¯þ ‚£¾É-ª½¢©ð N{-NÕ¯þ G12, ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ƧçÖ-œË¯þ, >¢Âú «¢šËN Ō¹׈«’à ©¦µ¼u-«Õ§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒN ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾É-ª½-X¾-ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ ªîV-„ÃK „çÕÊÖ©ð Í䪽Õa-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.
[ ‚£¾Éª½¢ Ō¹׈-«’à A¢{Õ¯Ão¢ ¹ŸÄ ÆE ²ÄoÂúq ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-¹¢œË. ŠÂ¹-„ä@Á B®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ׯÃo ƯÃ-ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ „ÚËÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿¢œË. ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ¤ñŸ¿Õl-A-ª½Õ-’¹Õœ¿Õ ©äŸÄ ÆNå® T¢•©Õ AÊ¢œË. ©äŸÄ „䪽Õ-¬Á-Ê’¹ T¢•©Õ, wœçj“X¶¾Üšüq «¢šËN “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.
[ ¨ œçjšü «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. \ œçjšü B®¾Õ-¹ׯÃo F@ÁÙx «Ö“ÅŒ¢ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. X¾¢œ¿Õx, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©ðx Fª½Õ …¢{Õ¢C ¹ŸÄ ÆE ÅÃê’ FšËE «Ö“ÅŒ¢ ÅŒT_¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.
[ ²ÄŸµÄ-ª½º œçjšü ÊÕ¢* O’¹¯þ ©ãjX¶ý-å®kd-©üÂË ®¾œ¿-¯þ’à «ÖJÊX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð Æœ¿b®ýd Â뜿¢ ÍÃ©Ç Â¹†¾d¢. Æ¢Ÿ¿Õê ÂíCl-Âí-Cl’à «Öª½Õp©Õ Í䮾Õ-¹ע{Ö “¹«Õ¢’à X¾ÜJh °«-Ê-¬ëj-LE «Öª½Õa-¹ע˜ä «Õ¢*C.
women icon@teamvasundhara
leave-these-health-habits-in-your-20s

ఇరవైల్లో ఉన్నారా? అయితే ఇలా చేయద్దు...

ఇరవయ్యేళ్ల వయసు.. టీనేజ్ దాటేశాం అన్న పెద్దరికం ఓవైపైతే.. పూర్తి చేయాల్సిన చదువులు.. కెరీర్‌లో చేరాల్సిన తీరం.. ఇంకా చేయాల్సింది చాలానే ఉందంటూ మనల్ని చిన్నవారిగా మారుస్తాయి. ఓ మహిళ జీవితంలో ఇరవై నుంచి ముప్ఫై ఏళ్ల వయసు చాలా మార్పులనే తీసుకొస్తుంది. కెరీర్‌లో తాము కావాలనుకున్న స్థాయికి చేరుకోవాలన్నా.. అంతకుమించిన ఉన్నత చదువులు చదవాలన్నా.. నచ్చిన వరుడిని పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలన్నా ఈ పదేళ్లలోనే జరగడం పరిపాటి.. అందుకే ఈ పదేళ్ల సమయం మహిళల జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ చాలామంది ఈ వయసులో ఆరోగ్యంపై సరైన శ్రద్ధ చూపకపోవడం వల్ల వివిధ అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడడమే కాకుండా.. జీవితంలో ముందుముందు మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టేలా తమ జీవన శైలిని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఇరవైల వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు ఆరోగ్యం విషయంలో చేసే కొన్ని తప్పులేంటో తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-reduce-my-breast-size?
women icon@teamvasundhara
things-to-avoid-during-periods

పిరియడ్స్ సమయంలో కలయిక మంచిదేనా?

పిరియడ్స్.. రోజు కంటే ఈ ఐదు రోజులూ కాస్త భిన్నం.. నొప్పి, చిరాకు, మూడ్ స్వింగ్స్.. వంటివి ఈ సమయంలో కామన్. అయితే కొంతమంది నెలసరి సమయంలో నొప్పితో ఏమీ చేయాలనిపించక సైలెంట్‌గా ఉండిపోతారు. మరికొందరేమో రోజూ లాగే అన్ని పనులూ చేసేస్తుంటారు. కానీ నెలసరి సమయంలో చేయకూడని కొన్ని పనులు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు గైనకాలజిస్టులు. వాటిని పట్టించుకోకుండా మీ పని మీరు చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతే ఆ ప్రభావం మన ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థపై పడుతుందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ, పిరియడ్స్ సమయంలో చేయకూడని ఆ పనులేంటి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
expert-suggestion-on-irregular-periods-in-telugu
women icon@teamvasundhara
best-foods-to-boost-your-brain-and-memory-in-telugu

women icon@teamvasundhara
expert-suggestion-on-seizures-in-pregnancy-in-telugu

ప్రెగ్నెన్సీలో ఫిట్స్‌ వస్తే ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయి?

నమస్తే డాక్టర్‌. నా వయసు 33 ఏళ్లు. గర్భం ధరించిన తర్వాత మూడో నెలలో నాకు ఫిట్స్‌ (సీజర్స్‌) వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఒక్కోసారి రోజులో నాలుగైదు సార్లు వచ్చేవి. న్యూరాలజిస్ట్‌ని సంప్రదిస్తే ఎక్కువ డోస్‌ మందులు వాడమన్నారు. నాకు ఏడో నెలలోనే సిజేరియన్‌ అయింది. బాబు పుట్టాడు. ఐదేళ్ల క్రితం నేను MTS బ్రెయిన్‌ సర్జరీ చేయించుకున్నా. ఆ తర్వాత ఫిట్స్‌ సమస్య క్రమంగా తగ్గిపోయింది. అయితే అప్పుడప్పుడూ టెన్షన్‌ పడితే మళ్లీ సమస్య తలెత్తుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో నేను రెండో బేబీ కోసం ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చా? పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా పుడతాడా? దయచేసి చెప్పండి. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-that-will-keep-you-warm-during-winter-in-telugu

women icon@teamvasundhara
winter-2020-fruits-to-include-in-your-diet-to-boost-immunity

women icon@teamvasundhara
ways-to-make-diwali-diabetes-friendly

షుగర్ ఉంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!

పండగ ఏదైనా ఆ పండక్కి సంబంధించిన పూజలు, వ్రతాలతో పాటు ఆ సందర్భంగా చేసుకునే పిండి వంటలూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. అందులోనూ దీపావళి పిండి వంటలనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి స్వీట్లు. ఈ పండక్కి మిఠాయిలను ఇంట్లో తయారుచేయడమే కాదు.. బయట నుంచి కొనుగోలు చేయడం, వాటిని నలుగురికీ పంచుతూ ఆనందించడం మన సంప్రదాయం. అయితే నోరూరించే ఈ స్వీట్లను చూడగానే మనసును అదుపు చేసుకోవడం కాస్త కష్టమే. ఎప్పుడెప్పుడు వాటిని రుచి చూస్తామా అన్న ఆతృతే మనలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి, మనమే ఇలా ఉంటే నిత్యం స్వీట్లకు ఆమడ దూరంలో ఉండే మధుమేహుల పరిస్థితి ఏంటి..? 'పండగే కదా కాస్త రుచి చూస్తే ఏం కాదులే..' అంటూ వారూ కొద్దికొద్దిగా స్వీట్లను లాగించేస్తుంటారు. కానీ అది వారి ఆరోగ్యానికి ఎంత మాత్రమూ మంచిది కాదు. కేవలం స్వీట్లే కాదు.. ఈ పండక్కి చేసే ఇతర పిండి వంటలూ అధికంగా తినడం వల్ల వారి ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని అనుసరించడం.. వంటివి చేస్తే ఈ దీపావళి వారికీ మరింత తియ్యదనాన్ని పంచుతుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-healthy-in-winter-season
women icon@teamvasundhara
tips-to-convenient-in-periods-in-telugu

ఇలా చేస్తే ఆ 'ఇబ్బంది' ఉండదు!

నెలసరి.. ఆడవారిని నెలనెలా పలకరించే ఈ పిరియడ్స్ వల్ల పలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవడం సహజం. కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి, చికాకు, ఒత్తిడి, ఆందోళన.. ఇలా ఈ సమయం మహిళల్ని చాలా రకాలుగానే ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. అయితే ప్రతి నెలా ఎదురయ్యే ఈ సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందడానికి కొందరు మాత్రలు వేసుకోవడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఇలా ప్రతి చిన్నదానికీ తరచూ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి నెలసరి సమయంలో సౌకర్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అవన్నీ ఆ సమయంలో ఎదురయ్యే అనారోగ్యాల నుంచి మనకు విముక్తి కలిగేలా చేస్తాయి. ఇంతకీ సౌకర్యవంతమైన పిరియడ్స్ కోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-didnt-get-periods-after-family-planning-in-telugu
women icon@teamvasundhara
why-sooji-halwa-is-healthy-for-this-festive-season?-a-new-post-by-celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar

అందుకే పండగ సీజన్లో ఈ హల్వా తినాలట!

పండగంటే చాలు.. దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించే పదార్థాల్లో రవ్వ కేసరి/హల్వా తప్పకుండా ఉంటుంది. పాలు, నెయ్యి, నట్స్‌, డ్రైఫ్రూట్స్‌.. వంటి ఎన్నో ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలు మిళితం చేసి చేసే ఈ హల్వాను దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాక ఎప్పుడెప్పుడు ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తామా అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తుంటాం.. కానీ కొంతమంది ఇందులో వాడే చక్కెర ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటూ దీన్ని తినడమే మానేస్తుంటారు. అలాంటి అపోహను వీడమంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. బయట దొరికే ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్ కంటే ఇంట్లో చేసుకున్న ఏ పదార్థమైనా ఆరోగ్యకరమే అంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారామె. అంతేకాదు.. ఏదైనా అతిగా తింటే విషం, మితంగా తింటే అమృతం అన్న మాటను మరోసారి గుర్తుచేశారు కూడా! మరి, ఈ పండగ సీజన్లో రుజుత హల్వా ఎందుకు తినమంటున్నారో? దానివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
abdominal-pain-may-be-a-symptom-of-other-health-problems-in-woman

ఈ నొప్పుల విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు!

సాధారణంగా మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో పొత్తికడుపులో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. కేవలం పిరియడ్స్ అప్పుడే కాకుండా మరికొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కడుపునొప్పి రావడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. దీనికి సరైన కారణమేంటో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. పైగా ఇది చిన్న సమస్యే కదా అని దాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం లేదా గృహచిట్కాలు పాటించడం.. అదీ కాదంటే మాత్రలు వేసుకోవడం.. ఇలా దాన్నుంచి ఏదోలాగా ఉపశమనం పొందుతుంటాం. అయితే ఇలా చేసే ముందు నొప్పి వస్తున్న విధానాన్ని బట్టి అది మనలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచనో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నొప్పిని గుర్తించి, దాన్ని వైద్యులకు వివరించి సరైన చికిత్స పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-for-sore-throat

గొంతునొప్పికి వీటితో చెక్‌ పెట్టేయండి !

ఎండాకాలం, వానాకాలం, శీతాకాలంలో.. ఏ కాలం ఎక్కువ ఇష్టం ? అని ఎవరినైనా అడిగితే.. చాలామంది చెప్పే సమాధానం శీతాకాలమే ! తెల్లని పొగ మంచు పరిచే చల్లదనంలో.. వెచ్చదనం కోసం వెతికే ఆరాటం చాలామందికి మహా సరదాగా ఉంటుంది. అయితే ఈక్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు మన ఆనందానికి అవరోధంగా మారుతుంటాయి. వాటిలో ఎక్కువ బాధించేది ఒకటుంది. అదే గొంతు నొప్పి ! చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా ఏమైనా తాగాలన్నా, తినాలనిపించినా గొంతులో ముల్లు దిగినట్లనిపిస్తుంటుంది. కొంతమందికైతే మాట్లాడటానికి మాట కూడా రానివ్వకుండా చేస్తుందీ గొంతునొప్పి. మరిలా ఇబ్బంది పెట్టే ఈ గొంతు నొప్పిని దూరం చేసుకోవడం ఎలా ? ట్యాబ్లెట్‌ వేసుకుంటే సరి అంటారా ? సైడ్‌ ఎఫెక్టులతో ఎందుకొచ్చిన ఇబ్బంది ! చక్కగా ఈ హోమ్‌ రెమెడీస్‌ని ఫాలో అయిపోండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-ovary-problems-in-telugu
women icon@teamvasundhara
pregnant-kareena-kapoor-khan-shares-her-diet-tips-for-expectant-moms-in-an-interview

women icon@teamvasundhara
how-to-avoid-morning-sickness-during-pregnancy-in-telugu

‘వేవిళ్లు’ తగ్గాలంటే ఇలా చేయండి!

చాలామంది మహిళల్లో గర్భం ధరించిన మొదట్లో (సుమారు ఆరు నుంచి పన్నెండు వారాల మధ్యలో) వాంతులవడం, నీరసంగా అనిపించడం.. వంటి పలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. దీన్నే 'మార్నింగ్ సిక్‌నెస్' అంటారు. సాధారణ భాషలో దీనినే 'వేవిళ్లు'గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ సమయంలో శరీరంలో హార్మోన్లలో కలిగే మార్పులు, విటమిన్ల లోపం, ఒత్తిడి, ఆందోళన, మలబద్ధకం, వ్యాయామం లోపించడం.. వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ఈ సమస్య ఎదురవుతుంటుంది. దీంతో ఏమవుతుందో ఏమోనని కొంతమంది మహిళలు భయాందోళనలకు గురవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో 'మార్నింగ్ సిక్‌నెస్' సమస్యను సహజసిద్ధంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-stomach-pain-in-pregnancy-in-telugu

ఆ ప్రమాదం వల్ల రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీలో సమస్యలొస్తాయా?

నమస్తే డాక్టర్‌. నా వయసు 35 ఏళ్లు. ప్రస్తుతం నేను ఏడో నెల గర్భవతిని. రెండేళ్ల క్రితం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆరో నెలలో బాత్రూమ్‌లో జారిపడ్డాను. అప్పుడు కడుపులోని బేబీ మాయ నుంచి సెపరేట్‌ అయింది. Hysterotomy సర్జరీ ద్వారా బాబుని బయటికి తీశారు. కానీ బాబు చనిపోయాడు. అయితే ముందు జరిగిన ప్రమాదం వల్ల ఇప్పుడు దుష్ప్రభావాలేమైనా ఎదురవుతాయా? గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి నేను బెడ్‌ రెస్ట్‌లోనే ఉన్నాను. ఈ మధ్య నాకు అప్పుడప్పుడూ పొట్టలో ఎడమవైపు కాస్త నొప్పి వస్తుంది. స్కాన్‌ చేసి చూసి సమస్యేమీ లేదన్నారు. అయినా భయంగానే ఉంది.. సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-boost-immunity-during-pregnancy-amid-pandemic-in-telugu
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-custard-apple-in-telugu

మధుర ఫలం.. ‘ఇమ్యూనిటీ’కి బలం!

ప్రకృతి ప్రసాదించే అద్భుతమైన పండ్లలో సీతాఫలం కూడా ఒకటి. సాధారణంగా ఈ పండ్లు సెప్టెంబరు నుంచి డిసెంబరు మధ్య ఎక్కువగా లభిస్తాయి. కొన్ని గుండ్రంగా, కొన్ని హృదయాకారంలో.. ఉండే ఈ పండ్లను ఇష్టపడని వారెవరుంటారు చెప్పండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సీతాఫలాలు ఆరోగ్యానికీ ఎంతో అవసరం. ఇందులో ఎ, సి, బి6 వంటి విటమిన్లతో పాటు కాపర్, పొటాషియం, పీచు.. వంటి ఖనిజాలు కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయి. పైగా ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది కూడా! కాబట్టి ప్రస్తుత కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఈ పండు తినడం శ్రేయస్కరం. మరి, ఈ మధుర ఫలంలో ఉన్న పోషకాలేంటి? అవి ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా ఉపకరిస్తాయో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-cope-with-early-menopause?-in-telugu
women icon@teamvasundhara
top-10-winter-super-foods-by-celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar-in-telugu

శీతాకాలంలో ఈ సూపర్‌ఫుడ్స్‌ ఎందుకు తీసుకోవాలో తెలుసా?

కాలాలు మారుతున్న కొద్దీ మనలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరు మందగించి పలు అనారోగ్యాలు తలెత్తడం సహజం. అయితే ఆయా కాలాల్లో వచ్చే వాతావరణ మార్పులకు మన శరీరం అలవాటు పడడానికి కొంత సమయం పట్టడమే అందుకు కారణం. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో వాతావరణ ప్రభావం మన ఆరోగ్యంపై తీవ్రంగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా.. వంటి శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యల దగ్గర్నుంచి చర్మం పొడిబారడం, జుట్టు రాలిపోవడం.. వంటి సౌందర్య సమస్యల దాకా పలు రకాల అనారోగ్యాలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దీనికి తోడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా కూడా మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపేందుకు రడీగా ఉంది. మరి, ఇలాంటి సమయంలో మన ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడమంటే కత్తి మీద సామే అని చెప్పాలి.

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-second-time-pregnancy-in-telugu
women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-shares-some-tips-to-prevent-health-problems-while-eating-festival-meal
women icon@teamvasundhara
how-iron-deficiency-affect-your-menstrual-flow?-diet-tips-to-overcome-this-problem

నెలసరి సమస్యలు తగ్గాలంటే ఐరన్ తీసుకోవాల్సిందే!

నెలసరి సమయంలో బ్లీడింగ్‌ ఎక్కువగా అవడం వల్ల రక్తహీనత తలెత్తడం మనకు తెలిసిందే. అందుకే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఇనుము అధికంగా లభించే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది సరే కానీ.. మరి రక్తహీనత ఉన్నప్పుడు కూడా నెలసరి సమయంలో మన శరీరంలో నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో రక్తం బయటికి వెళ్లిపోతుంటుంది.. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అనే సందేహం మనలో చాలామందికి వచ్చే ఉంటుంది. నెలసరికి, రక్తహీనతకు మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధమే అందుకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా సంబంధం? ఐరన్‌ లోపం తలెత్తకుండా, తద్వారా పిరియడ్‌ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
follow-these-safety-guidelines-while-eating-in-the-office-cafeteria-in-telugu
women icon@teamvasundhara
fasting-guidelines-for-auspicious-navratri-festival-in-telugu

నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం చేస్తున్నారా? అయితే ఈ చిట్కాలు మీ కోసమే!

ఏదైనా పండగొచ్చిందంటే చాలు.. మనలో చాలామంది ఉపవాసానికి ఉపక్రమిస్తుంటారు. అయితే వీరిలోనూ కొంతమంది చాలా నిష్ఠగా ఉండాలని రోజంతా ఏమీ తినకుండా కడుపు మాడ్చుకుంటుంటారు. నిజానికి ఉపవాసం పేరుతో అలా కడుపు మాడ్చుకోవడం వల్ల లేనిపోని అనారోగ్యాల బారిన పడతామంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు నమామీ అగర్వాల్‌. నిర్ణీత వ్యవధుల్లో సాత్వికాహారం తీసుకుంటూ అటు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తూనే, ఇటు ఆరోగ్యాన్నీ సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. దసరా నవరాత్రోత్సవాలు ప్రారంభమైన సందర్భంగా ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉంటూ అమ్మవారిని కొలిచే అతివల కోసం కొన్ని చిట్కాలను సైతం అందించారామె. మరి, నవరాత్రుల్లో ఆరోగ్యానికి లోటు లేకుండా, ఉత్సాహం తగ్గకుండా ఉపవాసం ఉండాలంటే నమామి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-konwar-shares-blue-tea-recipe-its-health-benefits-in-telugu

ఈ బ్లూ టీతో ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయట!

రోజును ఉత్సాహంగా ప్రారంభించడానికి, పనులతో కలిగే అలసటను తీర్చుకోవడానికి, చదువుకునేటప్పుడు నిద్ర రాకుండా ఉండడానికి.. ఇలా ప్రతి సందర్భంలోనూ టీ లేదా కాఫీ తాగడం చాలామందికి అలవాటు. నిజానికి రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పులైతే పర్లేదు కానీ కొంతమంది వీటిని మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. దీంతో వీటిలోని కెఫీన్‌ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే వీటికి బదులుగా హెర్బల్‌ టీ తాగడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. ఆ కోవకు చెందిందే శంఖు పుష్పంతో చేసిన ఛాయ్‌ (బ్లూ టీ). ఇక ఈ టీతో ఆరోగ్యానికి బోలెడన్ని ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతోంది ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ అంకితా కొన్వర్‌. తాను ఈ బ్లూ టీ తాగుతోన్న ఫొటోను ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ.. దాన్నెలా తయారు చేసుకోవాలి? ఇందులో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలేంటో సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రూపంలో రాసుకొచ్చింది మిసెస్‌ సోమన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
menopause-symptoms-precautions-in-telugu
women icon@teamvasundhara
masaba-gupta-shares-her-immunity-drink-and-her-healthy-food-habits-in-telugu

ఇలా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకుంటా!

అందం, ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌.. ఈ విషయాల గురించి మనమే ఎంతో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నామంటే.. ఇక ఎప్పుడూ కెమెరా కంటికి చిక్కే సెలబ్రిటీలు ఇంకెంత శ్రద్ధగా ఉంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పైగా కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడట్లేదు చాలామంది ప్రముఖులు. ముఖ్యంగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు పాటించే ఇమ్యూనిటీ టిప్స్‌, ఆరోగ్య రహస్యాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటూ తమ ఫ్యాన్స్‌లో స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు. ప్రముఖ ఫ్యాషనర్‌ మసాబా గుప్తా కూడా తాజాగా అదే పని చేసింది. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి తాను తీసుకుంటోన్న ఓ ఇమ్యూనిటీ షాట్‌ రెసిపీని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీస్‌లో పంచుకుంది.. అంతేనా.. తాను పాటించే రోజువారీ ఆహార నియమాలేంటో కూడా చెప్పుకొచ్చిందీ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్.

Know More

women icon@teamvasundhara
myths-and-facts-about-breast-cancer-in-teugu
women icon@teamvasundhara
painful-periods?-rujuta-diwekar-shares-some-super-foods-to-deal-with-pms-and-period-pain

ఈ సూపర్‌ ఫుడ్స్‌తో నెలసరి నొప్పుల్ని తగ్గించుకుందాం!

నెలసరి దగ్గర్లో ఉందంటే చాలు.. చాలామంది మహిళల్లో ఏదో తెలియని నిరుత్సాహం, నిస్సత్తువ ఆవహిస్తుంటాయి. ఇందుకు కారణం ఆ సమయంలో తలెత్తే అనారోగ్యాలే! ముఖ్యంగా పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి, మూడ్‌ స్వింగ్స్.. ఇలాంటివన్నీ నెలనెలా పిరియడ్స్‌ సమయంలో మనం ఎదుర్కొనేవే! అయితే వీటి ప్రభావం అటు వ్యక్తిగతంగా, ఇటు వృత్తిపరంగా తీవ్రంగానే ఉంటుందని చెప్పాలి. అందుకే ఈ నెలసరి నొప్పుల్ని అధిగమించడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఇటీవలే ఓ వెబినార్‌లో పాల్గొన్న ఆమె.. నెలసరి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి తీసుకోవాల్సిన కొన్ని సూపర్‌ ఫుడ్స్‌ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-maternity-problems-in-telugu
women icon@teamvasundhara
common-myths-and-facts-about-vegetarian-diets-in-telugu

శాకాహారం గురించి మీకూ ఇలాంటి అపోహలు ఉన్నాయా?

మమతకు చిన్నతనం నుంచి పర్యావరణమన్నా, మూగ జీవాలన్నా ఎనలేని ప్రేమ. అందుకే పుట్టినప్పట్నుంచి తను నాన్ వెజ్ మొహం చూసింది లేదు. తనే కాదు.. తన కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా శాకాహారులుగానే మార్చేసిందామె. అయితే వెజిటేరియన్‌ డైట్‌తో పోషకాలన్నీ అందవని తన ఫ్రెండ్‌ చెప్పగా విని అది ఎంత వరకు నిజమో తెలుసుకోవడానికి న్యూట్రిషనిస్ట్‌ని సంప్రదించింది. సమత గ్యాస్ట్రిక్‌, ఉదర సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతోంది. దీంతో డాక్టర్‌ సలహా మేరకు కొన్ని రోజుల దాకా మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంది. అయితే శాకాహారంతో పూర్తి ప్రొటీన్లు పొందలేనేమో అని సందేహిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
daily-habits-that-harm-the-heart-in-telugu

మీ గుండె పదిలమేనా? చెక్ చేసుకోండి..

గుండె.. శరీరంలో ఇది ఎంత ముఖ్యమైన భాగమో అందరికీ తెలిసిందే! అయితే మనకి ఉండే కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లే దీర్ఘకాలంలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయట! ఎక్కువ సమయం అదే పనిగా కూర్చుని టీవీ చూడడం దగ్గర్నుంచి ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రం చేసుకోకపోవడం వరకు రకరకాల అలవాట్లు హృదయ సంబంధిత సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే ఆ చిన్న చిన్న అలవాట్లు ఏంటో ఓసారి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.. శరీరం అంతటికీ రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ముఖ్య అవయవం గుండె. రక్తం ద్వారా ఆయా శరీర భాగాలకు ఆక్సిజన్ అందించడంలో దీని పాత్ర చాలా కీలకమైంది. అందుకే గుండె ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకి ఉండే కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లే దీర్ఘకాలంలో హృదయం ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసి దాని పనితీరుని దెబ్బతీసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-abdominal-pain-in-telugu
women icon@teamvasundhara
complete-details-about-thyroid-in-telugu