scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

„Ãœ¿Õ ¯Ã «ª½ˆ-«Ûšü «Ö®¾dªý..!

TV Actress Deepika Singh Post Pregnancy Weight Loss Secrets in Telugu

weightloss1.jpg

‹„çjX¾Û ¦ÕèÇbªá ‚©¯Ã ¤Ä©¯Ã, «Õªî-„çjX¾Û ÆEo X¾ÊÕLo ®¾«Õ-Êy§ŒÕ¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢,ƒ¢Âî-„çjX¾Û Fª½-®¾¢’à ÆE-XÏ¢-ÍŒœ¿¢.. ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ¨ ©Â¹~-ºÇ-©Fo Âëկþ. ƒ©Ç¢-šË-«Fo „ÃJÂË NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ŠAhœË, ‚¢Ÿî-@Á-ÊLo ¹©-’¹-èä-²Ähªá. ÅÃÊÕ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ¦Õ>b ¦Ç¦ÕÂ¹× •Êt-E-ÍÃa¹ ƒ©Ç¢šË “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½ ŠAh-œËE ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯Ão-ÊE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÕLx-Å窽 Åê½ DXÏÂà ®Ï¢’û. 2011©ð “X¾²Ä-ª½-„çÕiÊ 'C§ŒÖ »ªý ¦ÇB £¾Ç„þÕÑ Æ¯ä £ÏÇ¢D ®ÔJ-§ŒÕ©ü©ð '®¾¢Ÿµ¿u ª½Aђà ʚˢ* «Õ£ÏÇ-@Á-©¢-Ÿ¿-JÂÌ Í䪽Õ-„çjÊ ¨ ¦ÕLx-Å窽 Åê½.. ‚åXj X¾©Õ šÌO ³ò©©ð „çÕJ-®Ï¢C.
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ '¹«Íý.. «Õ£¾É-P-«-ªÃ“AÑ Æ¯ä ®ÔJ-§ŒÕ-©ü©ð ÊšË-²òhÊo ¨ Æ¢ŸÄ© Åê½.. 2014©ð šÌO Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ªî£ÏÇÅý ªÃèü ’Õ-©üÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œË¢C. 2017©ð ²ò£¾Ç„þÕ Æ¯ä «áŸ¿Õl© ¦Ç¦ÕÂ¹× •Êt-E-*aÊ DXϹ.. ÅŒÊ «uÂËh-’¹ÅŒ, «%Ah-X¾-ª½-„çÕiÊ N†¾-§ŒÖLo ¤¶Äu¯þqÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ‡X¾Ûpœ¿Ö „çÊ-ÂÃ-œ¿Ÿ¿Õ. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ÅÃÊÕ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢, XÏ©Çx-œËÂË •Êt-E-ÍÃa¹ ÅŒÊ-éÂ-Ÿ¿Õ-éªjÊ “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½ ŠAhœË, ’¹ª½s´®¾n ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð åXJ-TÊ ¦ª½Õ«Û ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ÅÃÊÕ Íä®ÏÊ Â¹®¾-ª½-ÅŒÕh©Õ.. «¢šË N†¾-§ŒÖ-©Fo ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䮾Öh.. X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx OÕœË-§ŒÖÅî X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ¯äšË ÅŒ©Õx-©¢-Ÿ¿J©ð ®¾Öp´Jh E¢XÏ¢D ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ.

deepikasinghgh650-1.jpg
ê«©¢ ®ÔJ-§ŒÕ-©üq©ð ÅŒÊ ¤Ä“ÅŒ-©-Åî¯ä Âß¿Õ.. ƒ©Ç E•-°-N-ÅŒ¢©ð ÅŒÊ «uÂËh-’¹ÅŒ N†¾-§ŒÖ-©-ÅîÊÖ ‡¢Ÿ¿ªî «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ªî©ü „çÖœ¿-©ü’à «ÖJ¢D Æ¢ŸÄ© Æ«Õt. «ÕJ, 骢œä@Áx “ÂËÅŒ¢ Æ«Õt-ªáÊ ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. Æ«Õt-Ōʢ, ÅŒÊ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªá-šü-©Ç®ý ®Ô“éšüq, “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ÆÊÕ-¦µ¼-„éÕ.. «¢šË N†¾-§ŒÖ-©åXj X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo «Ö{©Õ ‚„çÕ „窽¥-¯þ-©ð¯ä OÕÂ¢..
£¾É§ýÕ.. ¯äÊÕ OÕ DXÏÂà ®Ï¢’û.. ÆŸäÊ¢œÎ.. ®¾¢Ÿµ¿u ª½A. ¯Ã Æ®¾©Õ æXª½Õ ¹¢˜ä 'C§ŒÖ »ªý ¦ÇB £¾Ç„þÕÑ ®ÔJ-§ŒÕ©ü ¯ÃÂ¹× Æ¢C¢-*Ê ¨ æXª½Õ-Åî¯ä ÊÊÕo ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢C ’¹Õª½Õh-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ÊÊÕo ƢŌ’à ‚Ÿ¿-J¢-*Ê OÕÂ¹× ‡Eo ²Äª½Õx Ÿ±Äu¢Âúq ÍçXÏp¯Ã Ō¹׈„ä Æ«Û-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ÂÃæ®X¾Û OÕÅî ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à «ÖšÇx-œ¿-ŸÄ-«ÕE ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-ÍÃaÊÕ.

deepikasinghgh650-2.jpg
‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚¢Ÿî-@ÁÊ «Ÿ¿Õl!
“X¾®¾Õh-ÅŒ-„çÕiÅä ‹„çjX¾Û '¹«-ÍýÑ©ð ÊšË-®¾Öh¯ä.. ƒÂ¹ NÕT-LÊ ®¾«Õ-§ŒÕ-«Õ¢Åà ¯Ã ¦Ç¦Õ ²ò£¾Ç-„þÕÅî ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ ‡¢èǧýÕ Íä²òh¯Ão. E•¢’à ƫÕt’à «ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿä ‚Ê¢Ÿ¿¢ «Õ骢-Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ¤ñ¢Ÿ¿-©ä-„äÕ„çÖ! ²ò£¾Ç„þÕ X¾ÛšÇdê ¨ N†¾§ŒÕ¢ ¯ÃÂ¹× Æª½n-„çÕi¢C. ƪáÅä ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Õt©Õ “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ÆÊÕ-¹~º¢ X¾ÛšËdÊ ¤Ä¤ÄªáE ®¾¢ª½-ÂË~®¾Öh, „ÃJ ‚©¯Ã ¤Ä©¯Ã ͌֜¿-œ¿¢-©ð¯ä «ÕÊ ®¾«Õ-§ŒÕ-«Õ¢Åà ’¹œË-*-¤ò-Ōբ-{Õ¢C. åXj’à ¨ “¹«Õ¢©ð E“Ÿ¿ ¹ª½Õ-«-«Û-Ōբ-{Õ¢C.. ƒÂ¹ «Õªî-„çjX¾Û ƒ¢šË X¾ÊÕ©Õ ÍŒÖ®¾Õ-Âî-„ÃL.. “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ¬ÁKª½¢ Â¹ØœÄ ¦©-£ÔÇ-Ê¢’à «Öª½Õ-ŌբC.. ÅŒŸÄyªÃ Fª½®¾¢ ‚«-£ÏÇ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ƒ«Fo «ÕÊ©ð NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ŠAh-œËE ¹©Õ-’¹-èä-²Ähªá. ¯äÊÖ ¨ œË“åX-†¾-¯þE ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯Ão. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«’à ‚©ð-*®¾Öh «ÕŸ±¿-Ê-X¾-œË-¤ò-Ōբ-šÇª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ®¾«Õ®¾u ‡Â¹×ˆ-«-«œ¿¢ ÅŒX¾p «Õêª “X¾§çÖ-•Ê¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ ŠAhœË, ‚¢Ÿî-@Á-Ê© ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒ-¹עœÄ ¯Ã X¾ÊÕLo ®¾«Õ-Êy§ŒÕ¢ Í䮾Õ-¹ע{Ö, ¦Ç¦ÕÊÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-¹ע{Ö, ͌¹ˆšË ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ע{Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’Ã. Æ©Ç ¤ò®ýd ¤Äª½d„þÕ œË“åX-†¾-¯þÊÕ “¹«Õ¢’à Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo.

deepikasinghgh650-4.jpg
Æ®¾q©Õ Ââ“X¾-„çÕièü Âé䟿Õ!
ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ ƒ¦s¢C åX˜äd «Õªî ®¾«Õ®¾u ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ«Û. ¯äÊÖ ²ò£¾Ç-„þÕÂË •Êt-E-ÍÃa¹ 16 ÂË©ð© ŸÄÂà ¦ª½Õ«Û åXJ’Ã. ƪáÅä ’¹Js´-ºË’à …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¹¢˜ä “X¾®¾«¢ ÅŒªÃyÅä ¯äÊÕ ‡Â¹×ˆ« ¦ª½Õ«Û åXJ’Ã! ƒC OÕÂ¹× ‚¬Áa-ª½u¢’à ÆE-XÏ¢-͌͌Õa. ƒ©Ç ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹œ¿¢ „çÊÂà ‹ Âê½-º-«á¢C. ÅŒ©x-§ŒÖu¹ «ÕÊ ¬ÁKª½¢ Âî©ðp-ªáÊ ¬ÁÂËhE AJT ¹؜¿-’¹-{Õd-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ X¾ÛšËdÊ Gœ¿f X¾ÜJh’à «ÕÊ ¤Ä© åXj¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿Õ-ŌբC.. ÂæšËd „ÃJÂË «ÕÊ ¤Ä© ŸÄyªÃ¯ä ÆEo ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Æ¢ŸÄL. Æ¢Ÿ¿Õê ²ò£¾Ç„þÕ Â¢ ‡Â¹×ˆ« ¤Ä©Õ …ÅŒpAh ÂÄéE, ‚ ¤Ä© ŸÄyªÃ ÆEo ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿„äÕ “X¾ŸµÄÊ ©Â¹~u¢’à åX{Õd-¹ׯÃo. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦ª½Õ«Û åXª½Õ-’¹Õ-ÅÃ-¯ä-„çÖ-ÊÊo N†¾§ŒÕ¢ X¾ÜJh’à «ÕJa-¤òªá ͌¹ˆšË ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-«-œ¿¢-åXj¯ä Ÿ¿%†Ïd åXšÇd. ƒ©Ç ¯Ã ¦Ç¦Õ X¾ÛšÇd¹ ‡Â¹×ˆ« ¦ª½Õ«Û åXJ’Ã. ƪáÅä ’¹Js´-ºË’à …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× Ÿ±çjªÃ-ªáœþ ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õ-éªj¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Â¹×ˆ« ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹-œÄ-EÂË ÆD ‹ Âê½-º„äÕ.

deepikasinghgh650-9.jpg
•¢Âú-X¶¾Û-œþ X¾ÜJh’à «Ö¯ä¬Ç!
²ò£¾Ç-„þÕÂ¹× ¯Ã ¤Ä© ŸÄyªÃ X¾ÜJh ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Æ¢C¢-ÍÃ-©E ©Â¹~u¢’à åX{Õd-¹×Êo ¯äÊÕ.. „ÃœËÂË \œ¿Õ ¯ç©©Õ ŸÄšÇ꠯à ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ«Û ’¹ÕJ¢* ‚©ð*¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdÊÕ. ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-͌¹ «á¢Ÿ¿Õ 56 ÂË©ð© ¦ª½Õ-«ÛÊo ¯äÊÕ.. ’¹Js´-ºË’à …Êo-X¾Ûpœ¿Õ, “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢.. ƒ©Ç 骢œ¿Õ Ÿ¿¬Á©ðx ¹LXÏ 16 ÂË©ð©Õ åXJT.. „çáÅŒh¢’à 72 ÂË©ð-©Â¹× Í䪽Õ-¹ׯÃo. ¨ åXJ-TÊ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË ¯ÃÂ¹× ŸÄŸÄX¾Û 7 ¯ç©© ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾šËd¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¯äÊÕ B®¾Õ-¹×Êo ‚£¾Éª½¢, Íä®ÏÊ „Ãu§ŒÖ-«Ö© ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢ ÆE Íç¦ÕÅÃ. ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©E „çªášü ©Ç®ý «Ö“ÅŒ©Õ „䮾Õ-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. ÂÃF „ÚËE „Ãœ¿œ¿¢ ¹¢˜ä ¯ç«Õt-C’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿„äÕ ‚ªî-’¹u-ŸÄ-§ŒÕ¹¢ ƯäC ¯äÊÕ ÊNÕtÊ ®¾Ö“ÅŒ¢. Æ¢Ÿ¿Õꠇ¹׈-«’à X¾¢œ¿Õx, ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½©Õ.. «¢šËN ¯Ã ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. Æ©Çê’ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö •¢Âú X¶¾Ûœþ A¯Ã-©E «ÕÊ®¾Õ ©ÇT¯Ã ŸÄEÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¯Ão¯ä ÅŒX¾p 'ƒX¾Ûp-œçjÅä ƒC A¢ŸÄ¢.. ¦ª½Õ«Û ®¾¢’¹A Ÿä«Û-œç-ª½Õ’¹Õ..Ñ ÆE ¯äÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. OšËÅî ¤Ä{Õ ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð F@ÁÙx ÅÃ’¹œ¿¢ Â¹ØœÄ ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä®Ï¢C. ƒ©Ç AJT X¾Üª½y-®Ïn-AÂË Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¯äÊÕ ¤¶Ä©ð ƪáÊ ¨ ®Ï¢X¾Û©ü œçjšü ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢.

deepikasinghgh650-7.jpg
„Ãœ¿Õ ¯Ã «ª½ˆ-«Ûšü «Ö®¾dªý!
“X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢©ð ‚£¾Éª½¢ ¤Ä“ÅŒ ‡¢ÅŒ …¢Ÿî «ª½ˆ-«Ûšü ¤Ä“Åà ƢÅä …¢C. ‹„çjX¾Û ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ע-{Ö¯ä.. ͌¹ˆšË «ª½ˆ-«Ûšü ªíšÌ-¯þE ¤Äx¯þ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ªîW …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ÂÃæ®X¾Û Êœ¿Â¹, §çÖ’Ã, ŸµÄuÊ¢ Í䧌՜¿¢.. ƒŸä ¯Ã ®Ï¢X¾Û©ü «ª½ˆ-«Ûšü. „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Æ¢˜ä OÕÂ¹× «Õªî N†¾§ŒÕ¢ Íç¤ÄpL. ¯Ã ¦Ç¦Õ ²ò£¾Ç„þÕÊÕ ‡ÅŒÕh-ÂíE ÂÃæ®X¾Û Êœ¿-«œ¿¢, ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ „ÃœË ‚©¯Ã ¤Ä©-¯Ã-©ð¯ä ’¹œ¿-X¾œ¿¢.. ƒ©Ç¢šË X¾ÊÕ© «©äx ¯Ã ¬ÁK-ªÃ-EÂË ‡Â¹×ˆ« „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Æ¢ŸäC. Æ¢Ÿ¿Õê „ÃœËE ¯Ã «ª½ˆ-«Ûšü «Ö®¾d-ªý’à Íç¦Õ-ŌբšÇ. ¯äÊÕ ¦ä®Ï’Ã_ ŠœË®Ôq œÄuÊq-ªýÊÕ. «á¢Ÿ¿Õ-ÊÕ¢Íä ¨ œÄu¯þq©ð „çÕ©-¹×-«©Õ ¯äª½Õa-¹ׯÃo. Æ¢Ÿ¿Õê “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢©ð ¨ œÄu¯þq Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× ‡¢ÅŒ-’Ã¯î Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä®Ï¢C.

deepikasinghgh650-8.jpg
¤ÄLæ®h Æ¢Ÿ¿¢ ÅŒ’¹_Ÿ¿Õ!
‹ Æ«Õt’à OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ «Õªî «áÈu-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ Íç¤ÄpL. ÆŸä¢-{¢˜ä.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û. ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ Gœ¿f-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ÅŒ«Õ Æ¢Ÿ¿¢ ÅŒT_-¤ò-Ōբ-Ÿ¿E ¦µÇN-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ®¾©Õ ÆC „î¾h-«„äÕ Âß¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ¹¢˜ä ƒC ÅŒ©Õx© ‚ªî-’¹u¢Åî ¤Ä{Õ Gœ¿f ‚ªî-’Ãu-EÂÌ ‡¢Åî «Õ¢*C. *¯Ãoª½Õ©ðx ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ „ÃJÂË ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ‡©Ç¢šË ƯÃ-ªî-’Ãu-¯çjo¯Ã Ÿ¿Öª½¢ Íäæ® ¬ÁÂËh ÅŒLx-¤Ä-©©ð …¢C. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä.. ÅŒLx-¤Ä©Õ Gœ¿f-©Â¹× Åç©x ª½Â¹h¢ („çjšü ¦xœþ)Åî ®¾«ÖÊ¢. Æ¢Ÿ¿Õê ŌLx-¤Ä-©Â¹× ƢŌ “¤ÄŸµÄÊu¢ …¢C. ƒ©Ç XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x «ÕÊ¢ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ Æ«-ÂÃ¬Ç©Õ Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ„ä. ÂæšËd “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’ûåXj OÕÂ¹× ƒ©Ç¢šË Ƥò-£¾Ç-©ä-„çj¯Ã …¢˜ä „ç¢{¯ä „ÚËE ÅŒT_¢-ÍŒÕ-ÂíE OÕ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× «ÕÊ-®¾Öp´-Jh’Ã, ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ¤ÄL-«y¢œË. Æ©Çê’ ‡«ªî ֮͌¾Õh-¯Ão-ª½E „ç᣾Ç-«Ö{ X¾œ¿-¹עœÄ ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç-©ðxÊÖ ¤Ä©Õ X¾{d-œÄ-EÂË „çÊ-ÂÃ-œ¿-¹¢œË..

deepikasinghgh650-5.jpg

²ò.. ƒ«¢œÎ.. ¯äÊÕ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹×Êo N†¾-§ŒÖ©Õ! ƪáÅä ¯äÊÕ ¤ÄšË¢-*Ê œçjšü, X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“éšüq OÕª½Ö ¤ÄšË¢-ÍÃ-©Êo ª½Ö©ä¢ ©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ŠÂíˆ-¹ˆJ ¬ÁK-ªÃ-¹%A, ‚ªî’¹u X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ŠÂîˆ©Ç …¢šÇªá. ÂæšËd “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ OÕ é’jÊ-ÂÃ-©->®ýd ®¾©-£¾ÉLo ¤ÄšË-®¾Öh¯ä.. «Õªî-„çjX¾Û OÕ X¶Ïšü-¯ç®ý w˜ãjʪýq ÍçæXp šËXýqE ¤¶Ä©ð Æ«y¢œË.. Æ©Çê’ ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©-ÊÕ-Âî-¹עœÄ.. ¯ç«Õt-C’Ã, å£ÇMl’à ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ X¾Ÿ¿l´-ÅŒÕLo ‚“¬Á-ªá¢-ÍŒ¢œË.. X¶¾LÅŒ¢ OÕê Åç©Õ-®¾Õh¢C.. ®¾êª¯Ã.. …¢šÇÊÕ «ÕJ..

’¹«Õ-E¹: X¾©Õ “X¾Â¹-{Ê©Õ, ®ÔJ-§ŒÕ©üq, šÌO ³ò©Åî ¦ÕLx-Å窽 “æX¹~-¹ש «ÕÊ-®¾Õ©ðx Í窽-’¹E «á“Ÿ¿ „ä®ÏÊ ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ 'E³Ä ªÃ«©üÑ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 'Æ©Ç ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_!Ñ QJ¥-¹©ð ÆÂîd-¦ªý 15Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.

women icon@teamvasundhara
night-time-weight-loss-tips

బరువు తగ్గాలంటే పడుకునే ముందు ఇలా!

నీలిమ, మధురిమ.. ఇద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచీ మంచి స్నేహితులు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో నీలిమ కంటే మధురిమ కాస్త లావుగా ఉంటుంది. దీంతో తను కూడా నీలిమలా నాజూగ్గా తయారవ్వాలని రోజూ వ్యాయామాలు చేయడం, మంచి ఆహారం తీసుకోవడం.. వంటి చిట్కాలన్నీ పాటిస్తోంది. ఇలా చాలామంది బరువు తగ్గడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇవన్నీ సరే గానీ.. వీటితో పాటు మీరు చేయాల్సిన పని మరొకటుంది. అదేంటి అనుకుంటున్నారా? రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాల్ని పాటించడం! దీనివల్ల కొద్ది రోజులకే బరువు తగ్గి నాజూగ్గా తయారుకావచ్చంటున్నారు ఫిట్‌నెస్ నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ పాటిద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
weight-loss-tricks-to-help-you-wake-up-slimmer

సాయంత్రపు అలవాట్లతో ‘స్లిమ్‌’గా మారిపోదాం..!

బరువు తగ్గడానికి రోజూ చేసే వ్యాయామాలతో పాటు ఇంట్లో చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు కూడా తోడ్పడతాయన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే. అయితే వీటికి సాయంత్రం చేసే కొన్ని సులభమైన పనులు కూడా తోడైతే ఫలితం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగని నామమాత్రంగా వీటిని ఫాలో అవుతూ తక్షణమే బరువు తగ్గాలనుకోవడం కూడా సరికాదు. కాబట్టి సాయంత్రం పూట చేసే ఆ పనుల్ని రోజువారీ అలవాట్లుగా మార్చుకోవాలి. తద్వారా నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల్ని అనతి కాలంలోనే చేరుకోవచ్చు. మరి బరువు తగ్గడానికి రోజూ సాయంత్రం పూట చేయాల్సిన ఆ పనులేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందామా...

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-lose-weight-without-dieting-in-telugu
women icon@teamvasundhara
balika-vadhu-actress-avika-gor-opens-up-on-massive-weight-loss-journey-through-her-instagram-post

ఆరోజు అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకొని అసహ్యించుకున్నా!

రోజులో ఎన్నోసార్లు మన అందాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటూ మురిసిపోతుంటాం. అలాంటిది ఎప్పుడైనా మనకు మనం లావుగా కనిపించినా, రోజులాగా అందంగా కనిపించకపోయినా ‘ఏంటిది.. ఈ రోజు ఇలా ఉన్నానేంటి?’ అనుకుంటూ ఉంటాం.. ఇలా తమ శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల్ని స్వీకరించకుండా అసహ్యించుకునే వారూ లేకపోలేదు. ఒకానొక దశలో తన విషయంలోనూ ఇదే జరిగిందంటోంది ‘చిన్నారి పెళ్లికూతురు’ అవికా గోర్‌. లావెక్కిన తన కాళ్లు, చేతులు చూసుకొని ఎంతో బాధపడ్డానని, అభద్రతా భావానికి లోనయ్యానని చెబుతోంది. ఇక ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటే ఎలాంటి ఫలితం ఉండదన్న విషయం ఆలస్యంగా గ్రహించినా.. అప్పట్నుంచి తన శరీరాన్ని ప్రేమించుకుంటూ తనకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకున్నానంటోంది. ఈ క్రమంలోనే బొద్దుగుమ్మగా ఉన్న తాను ముద్దుగుమ్మగా ఎలా మారిందో, ఈ జర్నీలో తనకెదురైన అనుభవాలేంటో వివరిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టిందీ బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ. ఎలా ఉన్నా ఎవరికి వారు తమ శరీరాన్ని ప్రేమించాలని, అంగీకరించాలన్న చక్కటి సందేశాన్ని చాటుతోన్న ఈ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-control-your-weight-in-menopause

మెనోపాజ్ దశలో బరువు తగ్గాలంటే..!

చాలామంది మహిళలు మెనోపాజ్ దశలో బరువు పెరగడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. శరీరంలో ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ల స్థాయులు తగ్గిపోవడం, వయసు పెరిగే కొద్దీ కండరాల దారుఢ్యం తగ్గి.. శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం.. మొదలైన కారణాలే ఈ సమస్యకు కారణమవుతున్నాయి. అలాగే వయసు పైబడే కొద్దీ శరీరంలో జీవక్రియల రేటు కూడా మందగించడం వల్ల క్యాలరీలు కరిగించే శక్తి కూడా రోజురోజుకీ క్షీణిస్తుంది. అయినప్పటికీ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సరైన ఆహార నియమాలు పాటించడం.. వంటి వాటి వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో మెనోపాజ్ దశలో బరువు తగ్గాలంటే ఎలాంటి విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలో చూద్దామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
this-is-how-kangana-ranaut-gets-fit-losing-20-kgs-she-gained-for-thalaivi

ఆ 20 కిలోలు తగ్గడానికే ఈ శ్రమంతా!

ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌ వంటి విషయాల్లో మన అందాల నాయికలు తీసుకునేంత శ్రద్ధ మరెవరూ తీసుకోరేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ల లైఫ్‌స్టైల్‌ని చూస్తే! అయితే వాళ్లకొచ్చే సినిమా అవకాశాలు, అందులోని పాత్రలకు తగ్గట్లుగా బరువు పెరగడం, తగ్గడం.. అంత సులభమైన విషయమేమీ కాదు. ఇందులోనూ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోవడానికి కొందరు ప్రోస్థటిక్ మేకప్‌ను ఆశ్రయిస్తే.. మరికొందరు నిజంగానే తమ శరీరాన్ని పాత్రకు తగినట్లుగా మలచుకుంటుంటారు. బాలీవుడ్‌ భామ కంగనా రనౌత్‌ కూడా ఇదే పని చేసింది. ‘తలైవి’గా తెరకెక్కనున్న జయలలిత బయోపిక్‌లో నటిస్తోన్న ఆమె.. ఆ పాత్ర కోసం ఏకంగా 20 కిలోలు పెరిగిందట! ఇక ఇప్పుడు తగ్గే పనిలో పడ్డానంటోందీ చక్కనమ్మ. అంతేకాదు.. బరువు పెరగడం ఎంత సులభమో.. తగ్గడం అంతకంటే కష్టమంటూ తన వర్కవుట్స్‌ గురించి సోషల్‌ మీడియాలో వరుస పోస్టులు పెడుతోందీ మనాలీ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-lose-weight-during-menopause-in-telugu

మెనోపాజ్ దశలో బరువు తగ్గాలంటే..!

చాలామంది మహిళలు మెనోపాజ్ దశలో బరువు పెరగడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. శరీరంలో ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ల స్థాయులు తగ్గిపోవడం, వయసు పెరిగే కొద్దీ కండరాల దారుఢ్యం తగ్గి.. శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం.. మొదలైన కారణాలే ఈ సమస్యకు కారణమవుతున్నాయి. అలాగే వయసు పైబడే కొద్దీ శరీరంలో జీవక్రియల రేటు కూడా మందగించడం వల్ల క్యాలరీలు కరిగించే శక్తి కూడా రోజురోజుకీ క్షీణిస్తుంది. అయినప్పటికీ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సరైన ఆహార నియమాలు పాటించడం.. వంటి వాటి వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ‘మెనోపాజ్‌ అవగాహనా మాసం’ సందర్భంగా మెనోపాజ్ దశలో బరువు తగ్గాలంటే ఎలాంటి విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలో చూద్దామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
benefits-of-hitting-a-punching-bag-in-telugu

women icon@teamvasundhara
tamannah-gives-out-some-important-tips-through-her-21-day-stay-fit-challenge

21 రోజుల్లో అలా ఫిట్‌గా మారిపోయా!

ప్రపంచాన్ని భయపెడుతోన్న కరోనా మానవాళికి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతోంది. ప్రత్యేకించి ఈ వైరస్‌ కారణంగా అందరిలో ఆరోగ్య స్పృహ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అందరూ ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకుంటున్నారు. పోషకాహారం తీసుకోవడంతో పాటు వ్యాయామాలు చేస్తూ ఫిట్‌నెస్‌ను మెరుగుపరచుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా ‘స్టే ఫిట్‌’ ఛాలెంజ్‌ పేరుతో కొన్ని ప్రత్యేక ఆరోగ్య నియమాలను పాటించిందట. దొరక్క దొరక్క దొరికిన ఈ ఆరు నెలల సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటూ మరింత కూల్‌గా, పాజిటివ్‌గా మారిపోయానంటోందీ ముద్దుగుమ్మ. ఈ సందర్భంగా తన అభిమానులు కూడా ఈ ‘స్టే ఫిట్‌’ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించాలని కోరుతూ తాను పాటించిన ఆరోగ్య చిట్కాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-heal-wounds-in-telugu

women icon@teamvasundhara
these-meditation-mistakes-you-should-avoid-in-telugu

ధ్యానం చేస్తున్నారా? అయితే ఇవి గుర్తుంచుకోండి..!

జీవితంలోని ఒత్తిళ్ల నుంచి మనసును దూరం చేసి, మన ఇంద్రియాలను ప్రశాంత పరచుకోవాలన్నా.. ఆలోచనాశక్తిని పెంపొందించుకోవాలన్నా.. చేసే పనిపై ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచుకోవాలన్నా.. సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలన్నా.. అన్నింటికీ ఒకే మందు.. అదే 'ధ్యానం'. అయితే ఈ ప్రక్రియను సరైన పద్ధతిలో అవలంబిస్తేనే పూర్తి ఫలితం దక్కుతుంది. కొంతమంది ధ్యానం చేసే క్రమంలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా వారు చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలను అనుకున్న సమయంలో చేరుకోలేకపోవచ్చు. తద్వారా వారు పడిన శ్రమ, సమయం.. రెండూ వృథానే అవుతాయి. కాబట్టి ఆ పొరపాట్లేంటో ముందుగానే తెలుసుకుని సరిదిద్దుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
sonal-goel-this-ias-officer-posts-her-fitness-journey-on-shedding-15-kgs-post-pregnancy-is-very-inspiring-to-us

ఈ కలెక్టరమ్మ డెలివరీ తర్వాత అలా 15 కిలోలు తగ్గారట!

గర్భం ధరించిన సమయంలో బరువు పెరగడం సహజమే అనుకుంటాం.. ఇక పిల్లలు పుట్టాక వారి ఆలనా పాలనలో పడిపోయి మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం.. అటు ఉద్యోగం-ఇటు ఇంటి పనుల్ని బ్యాలన్స్‌ చేసుకోలేక ఫిట్‌నెస్‌ పైనా దృష్టి పెట్టలేం.. ఇలాంటి అనుభవాలు ప్రతి మహిళకూ పరిచయమే! అయితే మనం ఏ దశలో ఉన్నా.. ఎన్ని పనులతో బిజీగా ఉన్నా ఆరోగ్యమే మనకు తొలి ప్రాధాన్యం అంటున్నారు ఐఏఎస్‌ అధికారిణి సోనల్‌ గోయెల్‌. దాదాపు పదేళ్లకు పైగా వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న ఆమె.. ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యతను, ఇంటిని సమర్థంగా బ్యాలన్స్‌ చేస్తున్నారు. మీకు ఇదెలా సాధ్యమవుతుందని అడిగితే.. తాను ఆరోగ్యంగా, ఫిట్‌గా ఉండడం వల్లేనంటూ సమాధానమిస్తున్నారామె. అంతేకాదు.. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తన వర్కవుట్‌ ఫొటోలను సైతం పోస్ట్‌ చేస్తుంటారీ కలెక్టరమ్మ. ఈ క్రమంలోనే తాను ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గి తిరిగి ఫిట్‌గా ఎలా మారారో వివరిస్తూ ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టారామె. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అన్ని పనుల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తించుకోవచ్చనే సందేశాన్ని చాటుతోన్న ఈ పోస్ట్‌ సారాంశమేంటో ఆమె మాటల్లోనే మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
this-workout-routine-behind-the-secret-of-jaqueline-fernandez-curvy-body
women icon@teamvasundhara
vidyullekha-raman-shares-her-emotional-weight-loss-journey-through-new-instagram-post

నేను 20 కిలోలు తగ్గడానికి అదే కారణం!

తన చలాకీ మాటతీరుతో సినీ ప్రేక్షకుల్ని మాయ చేసిన ముద్దుగుమ్మ విద్యుల్లేఖా రామన్. అయితే లావుగా ఉన్న తన శరీరాకృతిని చూసి చాలామంది చాలా రకాలుగా కామెంట్లు చేసే వారని, అయితే వాళ్ల కోసం కాకుండా తన కోసం తాను ఆరోగ్యంగా, ఫిట్‌గా మారాలనుకున్నానని చాలాసార్లు చెప్పుకొచ్చిందీ చక్కనమ్మ. ఈ నేపథ్యంలోనే లాక్‌డౌన్‌లో కసరత్తులు చేసి మరీ బరువు తగ్గానని పలు సోషల్‌ మీడియా పోస్టుల ద్వారా ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో తనకున్న అంకితభావాన్ని బయటపెట్టిన విద్యుల్లేఖ.. తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌ జర్నీకి సంబంధించిన మరో పోస్ట్‌ను ఇన్‌స్టాలో పంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది.. ‘ఇతరుల కోసం మేమెందుకు మారాలంటూ’ అందరిలో ఓ ఆలోచనను రేకెత్తిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
belly-fat-burning-foods-in-telugu
women icon@teamvasundhara
healthy-diet-habits-to-learn-from-different-country-people-in-telugu

women icon@teamvasundhara
yami-gautam-on-how-she-recovered-from-serious-neck-injury
women icon@teamvasundhara
ankita-konwar-spilled-the-beans-on-how-to-beat-menstruation-lows-blue-through-a-new-instagram-video

నెలసరి నొప్పుల్ని అలా దూరం చేసుకుంటున్నా!

మనల్ని నెలనెలా పలకరించే నెలసరి కారణంగా అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవడం సహజం. ముఖ్యంగా పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి.. వంటివి ఏ పనీ చేసుకోనివ్వకుండా, విశ్రాంతి తీసుకోనివ్వకుండా మనల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటాయి. అయితే అలాంటప్పుడే శరీరానికి కాస్త పని చెప్పాలంటోంది ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ అంకితా కొన్వర్‌. ఫిట్‌నెస్‌ గురూ మిలింద్‌ సోమన్‌ భార్యగానే కాకుండా.. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం విషయంలో తాను చేసే వ్యాయామాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది అంకిత. తన వ్యక్తిగత విషయాలు, తాను చేసే వర్కవుట్‌కి సంబంధించిన పోస్టులను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకునే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. నెలసరి సమస్యల్ని ఓ సింపుల్‌ చిట్కాతో ఇట్టే ఎదుర్కోవచ్చంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసింది. మరి, అదేంటో మనమూ తెలుసుకొని ఫాలో అయిపోదామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
follow-these-rules-to-keep-your-self-safe-at-the-gym-during-corona-virus

జిమ్‌కు వెళుతున్నారా? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు మీకోసమే!

అన్‌లాక్‌లో భాగంగా ప్రభుత్వం దశలవారీగా కొన్ని సడలింపులిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అన్‌లాక్‌ 3.0లో భాగంగా ఇచ్చిన సడలింపుల్లో జిమ్‌ సెంటర్లు, ఫిట్‌నెస్‌ సెంటర్లు, యోగా శిక్షణ కేంద్రాలు మళ్లీ తెరచుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా సెంటర్లలో పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన ఫిట్‌నెస్‌ ప్రియులు కూడా తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూనే నెమ్మదిగా వర్కవుట్‌ సెంటర్ల బాట పడుతున్నారు. మరి, ప్రస్తుతం కరోనా తన విశ్వరూపం చూపిస్తోన్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో జిమ్‌ సెంటర్ల యజమానులు, జిమ్‌కు వెళ్లే ఫిట్‌నెస్ ప్రియులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
deepika-singh-on-being-trolled-for-post-pregnancy-weight-share-her-fitness-secrets-after-giving-birth-to-her-son

ఆ కామెంట్లను నా ఫోన్‌ వాల్‌పేపర్‌గా పెట్టుకునేదాన్ని!

ఎన్నో ఆనందాల్ని మోసుకొచ్చే అమ్మతనం.. కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం నేటి మహిళల్ని కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. ప్రత్యేకించి కొంతమంది సెలబ్రిటీ మహిళల్ని... అది కూడా తమ వల్లో, తమ ఇంట్లో వాళ్ల వల్లో కాదు.. ముక్కూ మొహం తెలియని మూడో వ్యక్తి వల్లే! నిజానికి ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చాక బరువు పెరగడం, ఒత్తిడి ఎదురవడం.. ఇవేవీ అమ్మలకు పెద్ద సమస్యగా అనిపించవు. కానీ తమ శరీరాకృతి గురించి, అందం గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎవరో పెట్టే కామెంట్లే వారిని ఈ సమయంలో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తానూ అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నానని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ బుల్లితెర బ్యూటీ దీపికా సింగ్.

Know More

women icon@teamvasundhara
i-am-bit-of-an-internal-rebel-sania-on-losing-26-kilos-in-4-months

నేను బరువు తగ్గడానికి అదే బలమైన కారణం!

మాతృత్వం కారణంగా సుమారు రెండేళ్ల పాటు టెన్నిస్‌కు దూరమైంది సానియా మీర్జా. అయితే తల్లయినా ఆటమీద తనివి తీరలేదంటూ గతేడాది మళ్లీ టెన్నిస్‌ కోర్టులోకి అడుగుపెట్టింది. ఆడిన మొదటి టోర్నమెంట్‌లోనే విజేతగా నిలిచి తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను అద్భుతంగా ఆరంభించింది. అయితే ఈ ఘనమైన పునరాగమనం వెనుక ఎంతో కఠోర శ్రమ దాగుంది. చాలామంది మహిళల్లాగే తల్లయ్యాక బరువు పెరిగిన సానియా...ఆటమీద మమకారంతో మళ్లీ మెరుగైన ఫిట్‌నెస్‌ను సాధించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించింది. కుమారుడి ఆలనాపాలన చూసుకుంటూనే, బరువు తగ్గేందుకు జిమ్‌లో వర్కవుట్లు, వ్యాయామాలు చేసింది. కేవలం 4 నెలల్లోనే 26 కిలోలు తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్‌ కమిటీ నిర్వహించిన ఓ ఆన్‌లైన్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సానియా... తన బరువు, ఫిట్‌నెస్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
avoid-these-mistakes-while-doing-yoga-in-telugu

ఇలా యోగా చేస్తే ఇక మీ పని అంతే!

శరీరానికి వ్యాయామం, మనసుకు ప్రశాంతతను ఏకకాలంలో అందించే అద్భుతమైన ప్రక్రియ ‘యోగా’. అందుకే చాలామంది కఠినమైన వ్యాయామాలతో జిమ్‌లో కసరత్తులు చేసే బదులు.. ఇంటి పట్టునే ఉంటూ యోగాసనాలు సాధన చేయడానికే మొగ్గుచూపుతుంటారు. అయితే ఎలా చూసినా యోగా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలే ఎక్కువ. కానీ దీనివల్ల దుష్ప్రభావాలూ ఉన్నాయన్న సంగతి మీకు తెలుసా? అదేంటి.. అని ఆశ్చర్యపోకండి.. యోగాసనాలు వేసే క్రమంలో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లే ఇందుకు కారణమవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా ఇవి దీర్ఘకాలిక సమస్యలుగా మారే అవకాశమున్నట్లు వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ యోగా వల్ల కలిగే సైడ్‌ఎఫెక్ట్స్‌ ఏంటి? అవి ఎలా ఎదురవుతాయి? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-simple-tips-to-overcome-anxiety

ఆందోళనలు వేధిస్తున్నాయా? అయితే ఇలా చేయండి!

హాయిగా ఓ పద్ధతి ప్రకారం సాగిపోతున్న మన జీవితాల్లో ఎన్నో రకాలుగా చిచ్చుపెట్టింది కరోనా మహమ్మారి. దాంతో పనులన్నీ వాయిదా వేసుకొని చాలామంది ఇంటికే పరిమితమవుతున్నారు. కొందరు వేరే దారి లేక బయటికెళ్లి తమ పనులు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక మన సినీతారలైతే షూటింగ్స్‌, ఇతర కార్యక్రమాలేవీ లేకపోవడంతో గత మూడున్నర నెలలుగా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. ఇలా ఒకట్రెండు రోజులు ఇంట్లో ఉంటే పర్లేదు.. కానీ నెలల తరబడి పనీ పాటా లేకుండా ఉండాలంటే మాత్రం పిచ్చెక్కిపోవడం ఖాయం. గత కొన్ని వారాలుగా తనదీ అదే పరిస్థితి అంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌. అయితే ఇలాంటి ప్రతికూలతల నుంచి తనను గట్టెక్కించింది మాత్రం యోగానే అంటూ తాను యోగాసనాలు వేస్తోన్న ఓ వీడియోను ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో పంచుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇలా మన మానసిక సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి యోగా చక్కటి పరిష్కారం అంటూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిందీ చక్కనమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
effective-yoga-asanas-for-pcod-in-telugu

women icon@teamvasundhara
weight-gain-during-menstruation-in-telugu

ఆ సమయంలో బరువు పెరుగుతున్నారా??

అలసట, నీరసం, తలనొప్పి, నడుంనొప్పి, ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్.. ఇలా నెలసరి సమయంలో మహిళలకు ఎదురయ్యే సమస్యలెన్నో ఉంటాయి. అయితే ఈ సమయంలో బరువు పెరగడం కూడా వీటికి మినహాయింపేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. నెలసరి వ్యవధిలో చాలామంది మహిళలు దాదాపు కిలో నుంచి నాలుగున్నర కిలోల వరకు బరువు పెరుగుతారట! ఇందుకు కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు వారు. అయితే ఇది అంత పెద్ద సమస్యేమీ కాకపోయినప్పటికీ.. నెలసరి సమయంలో చురుగ్గా ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఎదురయ్యే అలసట నుంచి బయటపడడంతో పాటు బరువును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, రుతుక్రమ సమయంలో బరువు పెరగడానికి కారణాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-arora-shares-her-immunity-boosting-drink-recipe-through-an-instagram-video

ఇదే నా ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌.. మీరూ ట్రై చేయండి!

కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అందరికీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యంపై ఎక్కడ లేని శ్రద్ధ పెరిగిపోతోంది. ఈ మహమ్మారి బారిన పడకూడదని ప్రతి ఒక్కరూ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునే పనిలో పడ్డారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఉదయాన్నే ఏదో ఒక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ తీసుకోనిదే బయట అడుగు పెట్టట్లేదు. మన ముద్దుగుమ్మలు సైతం తాము తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ షాట్స్‌ గురించి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ అందరిలో ఆరోగ్యం పట్ల స్పృహను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నారు. ఆ జాబితాలో తానూ ఉన్నానంటూ తాజాగా మన ముందుకొచ్చేసింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార మలైకా అరోరా. వయసు పైబడుతున్నా వన్నె తరగని అందానికి, ఫిట్‌నెస్‌కు చిరునామాగా నిలుస్తోన్న ఈ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ.. తన ఆరోగ్య, ఫిట్‌నెస్‌ రహస్యాలను, తాను చేసే వ్యాయామాలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాను ఉదయాన్నే తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ గురించి వివరిస్తూ ఇన్‌స్టాలో తాజాగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ యమ్మీ మమ్మీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
bhagyashree-shares-her-fitness-journey-with-fans-through-throwback-video

ఇప్పటికీ సమయం మించిపోయింది లేదు.. మీరూ మొదలుపెట్టండి!

శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉండడానికి ప్రస్తుతం చాలామంది ఎంచుకుంటోన్న ఆప్షన్‌ వ్యాయామం. అందుకు తాము ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎక్సర్‌సైజ్‌ కోసం రోజూ కొంత సమయం కేటాయిస్తున్నారు చాలామంది. నటీనటులూ ఇందుకు అతీతం కాదు. సినిమాల్లో తమ పాత్రల కోసమే కాకుండా సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, దృఢత్వానికి ఫిట్‌నెస్‌ను తమ రొటీన్‌లో భాగం చేసుకునే ముద్దుగుమ్మలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అలనాటి అందాల తార భాగ్యశ్రీ కూడా ఒకరు. ‘మైనే ప్యార్‌ కియా’ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టి తొలి చిత్రంతోనే ఉత్తమ నటిగా ఫిలింఫేర్‌ అవార్డు అందుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పలు హిట్‌ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. తన సినీ కెరీర్‌లో మధ్యమధ్యలో కాస్త విరామం తీసుకుంటూ తిరిగి వెండితెరపై మెరుస్తోన్న ఈ అందాల తార.. ఈ మధ్య సోషల్‌ మీడియాలోనూ బిజీగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే తన ఫిట్‌నెస్‌, కుకింగ్‌ వీడియోలను తన ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటోంది. అలా తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌ జర్నీకి సంబంధించిన వీడియోను పంచుకుంటూ.. దానికి జతగా ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-common-yoga-mistakes-and-solutions-in-telugu

యోగాలో ఈ పొరపాట్లు దొర్లకుండా..!

మానసిక ఒత్తిడి, టెన్షన్ల నుంచి తక్షణమే విముక్తి లభిస్తే బాగుండు.. అనిపిస్తోందా? అధిక పనితో అలసిపోయిన శరీరాన్ని శక్తిమంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ ఒకేసారి సాధ్యమైతే.. అంతకంటే ఆనందమేముంటుంది చెప్పండి.. అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా సంపూర్ణ దృఢత్వాన్ని సాధించవచ్చు. ఇందుకు సహకరించే ప్రక్రియే 'యోగా'. అయితే ఈ యోగాసనాల వల్ల పూర్తి ఫలితం పొందాలంటే.. చేసే క్రమంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు దొర్లకుండా జాగ్రత్తపడాలి. కానీ కొంతమంది మాత్రం అవగాహన లోపంతో యోగా చేసేటప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా యోగా చేసిన ఫలం దక్కకుండా పోతుంది. మరి ఆ పొరపాట్లేంటో ముందే తెలుసుకుని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Know More