సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¨ Æ©-„Ã-{xÅî X¶Ïšü-¯ç®ý OÕ ²ñ¢ÅŒ¢!