సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-¦ï-¦s--{Õx -Íäæ®-{X¾Ûp-œ¿Õ -„çÕi-ŸÄ-©ð Âí-Cl’à -͌鈪½, -*-šËéÂ-œ¿Õ -«¢-{-²ò-œÄ ¹-LXÏ -XÏ¢-œË-©Ç -¯Ã--Ê-¦ã-{ÕdÂî-„Ã-L. -ƒ-©Ç -Íäæ®h -¦ï-¦s-{Õx -„çÕ-ÅŒh’à -«²Ähªá.