సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¦Ö{Õx, ÍçX¾Ûp© ÊÕ¢* «Íäa Ÿ¿ÕªÃy-®¾Ê ¤ò„Ã-©¢˜ä.. „ÃšË ©ðX¾© «¢{-²òœÄ ÍŒLx ÂÃæ®-X¾-§ŒÖu¹ Ÿ¿ÕL-æX-§ŒÖL.