సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-‡-¢-œË-Ê -„äX¾X¾Û-«Ûy-ÊÕ -¤ñ-œË-Íä®Ï X¾Û®¾hÂÃ-© -ÍŒÕ-{Öd -„äæ®h --Íç-Ÿ¿- X¾-{d-Ÿ¿Õ.