సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ E©y Íä®ÏÊ G§ŒÕu¢ X¾Ûª½Õ’¹Õ X¾{d-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä G§ŒÕu¢ œ¿¦Çs©ð ÂíEo „ä¤Ä-Â¹×©Õ „ä®Ï ¹LXÏÅä ®¾J-¤ò-ŌբC.