సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ÍŒ¤Ä-B©Õ ¤ñ¢T-Ê{Õx ªÃ„Ã-©¢˜ä ’¿Õ-«Õ-XÏ¢-œË©ð ÂíCl’à „çÕiŸÄ ©äŸÄ ÂíEo ÍŒ©xE F@ÁÙx ¹LXÏ ÍŒÖœ¿¢œË.