సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

„ç¢œË «®¾Õh-«Û--Lo ®¾£¾Ç• ®ÏŸ¿l´ ’îJ¢-šÇ-¹שð ¯ÃÊ-¦ãšËd ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-Jæ®h ÅŒ@Á-ÅŒ-@Á-©Ç-œ¿-Åêá.-