సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

{ÖÅý-“¦-†ý-©ÊÕ „êÃ-E-Âî-²ÄJ …X¾Ûp ¹L-XÏÊ „äœË-F-šË©ð …¢ÍÃL. Æ©Ç Íäæ®h “¦†ý©ð ÍäJÊ ¦ÇuÂÌd-J§ŒÖ ¤òŌբC.