సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

„çṈ-èï-Êo -…-œËÂË¢-Íä -F-šË-©ð ÂíCl’à -¤Ä-©Õ -¤ò-§ŒÕ¢-œË. -ƒ-©Ç ----Íä-§ŒÕ-œ¿¢ -«-©x -T¢--•-©Õ -¦Ç’à -…-œ¿Õ¹×-Åêá. ª½Õ--*’Ã-ÊÖ -…¢-šÇªá.