సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-¤Ä-© ®Ô²Ä- -Ÿ¿ÕªÃy®¾-Ê ªÃ¹ע--œÄ -…¢-œÄ-©¢-˜ä... -¦äÂË¢’û -²ò-œÄ ¹--LXÏ-Ê F-@Áx-Åî ¹-œ¿’Ã-L!