సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

®Ï©Õˆ, •K <ª½-©ÊÕ …A-êÂ- «á¢Ÿ¿Õ E«Õt-ª½®¾¢ ¹L-XÏÊ FšË©î ÂÃæ®X¾Û …¢*Åä.. ÆN ª½¢’¹Õ ¤ò¹עœÄ …¢šÇªá.