సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

’Ãx®¾Õ F@Áx©ð šÌ®¾Öp¯þ §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË „ä®Ï ‚ FšËE ÅÃTÅä «â“ÅŒ-¯Ã@Á ®¾«Õ-®¾u© ÊÕ¢* Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿ÍŒÕa.