సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

„äÕ¹×-©Õ, --Ê-{Õx ---…¢-Íä -œ¿--¦Çs-©ð *-Êo -¦ï’¹Õ_ -«á¹ˆ -„äæ®h -Æ--N -ÅŒÕX¾Ûp X¾-{d¹ע-œÄ -…¢-šÇªá.