సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

X¾Û®¾h-Âé Æ©t-ªÃ©ð Âî¾h ’¹¢Ÿµ¿¢ ¤ñœË ÍŒLxÅä X¾Ûª½Õ-’¹Õ©Õ ªÃ¹עœÄ …¢šÇªá.- ®¾Õ„Ã-®¾-¯Ã -«®¾Õh¢-C.