సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 
women icon @teamvasundhara

ఈ నొప్పుల విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు!

సాధారణంగా మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో పొత్తికడుపులో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. కేవలం పిరియడ్స్ అప్పుడే కాకుండా మరికొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కడుపునొప్పి రావడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. దీనికి సరైన కారణమేంటో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. పైగా ఇది చిన్న సమస్యే కదా అని దాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం లేదా గృహచిట్కాలు పాటించడం.. అదీ కాదంటే మాత్రలు వేసుకోవడం.. ఇలా దాన్నుంచి ఏదోలాగా ఉపశమనం పొందుతుంటాం. అయితే ఇలా చేసే ముందు నొప్పి వస్తున్న విధానాన్ని బట్టి అది మనలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచనో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నొప్పిని గుర్తించి, దాన్ని వైద్యులకు వివరించి సరైన చికిత్స పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

Know More

women icon @teamvasundhara

*¯Ão-ª½Õ©ðx ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢ÍŒ¢-œË©Ç..!

«Ê-•Â¹× «âœä@Áx Â휿Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. •©Õ¦Õ, Ÿ¿’¹Õ_, •yª½¢.. ƒ©Ç ‡X¾Ûpœ¿Ö \Ÿî ŠÂ¹ Ưêu ®¾«Õ-®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÖ¯ä …¢šÇœ¿Õ. ÅŒÊ Â휿ÕÂ¹× X¾J-®Ïn-AE ÍŒÖ®Ï ÅŒ{Õd-Âî-©ä-¹-¤ò-ŌբŸÄ ÅŒLx. Âëu „Ã@Áx ¤ÄX¾ ®¾ÕÊ-§ŒÕÊ. „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð \„çj¯Ã *Êo-¤ÄšË «Öª½Õp©Õ «æ®h ÍéÕ.. ‹„çjX¾Û •©Õ¦Õ, «Õªî-„çjX¾Û Ÿ¿’¹Õ_Åî ®¾ÅŒ-«Õ-ÅŒ-„çÕi-¤òÅŒÖ …¢{Õ¢C. «ÕJ, DEÂË X¾J-³Äˆ-ª½-„äÕ¢-{-¯äC ‚ ÅŒLx ‚©ð-ÍŒÊ. ƒ©Ç ÍéÇ-«Õ¢C *¯Ão-ª½Õ©Õ ÅŒª½ÍŒÖ •¦Õs X¾œ¿œ¿¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E-®¾Öh¯ä …¢šÇ¢. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð ÅŒ©ãÅäh «Öª½Õp©Õ Âí¢ÅŒ-«-ª½Â¹× Âê½-º„äÕ Æªá¯Ã.. Æ®¾©Õ Â꽺¢ «Ö“ÅŒ¢ XÏ©x©ðx ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh Ō¹׈-«’à …¢œ¿-œ¿„äÕ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. «ÕJ, ƒ©Ç¢šË Ưêu ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒª½ÍŒÖ ªÃ¹עœÄ …¢œÄ-©¯Ão, ŠÂ¹-„ä@Á «*a¯Ã OšË ÊÕ¢* ÅŒyª½’à ¦§ŒÕ-{-X¾-œÄ-©¯Ão ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍŒÕ-¹ע-˜ä¯ä ÆC ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿-¯äC „ÃJ ¦µÇ«Ê. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÂíEo ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ͌¹ˆ’à …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá. ƒ¢ÅŒÂÌ ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢Íä ‚ X¾ŸÄ-ªÃn-©ä¢šË? „Ú˫©x ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢šË? Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon @teamvasundhara

«ªÃ¥-ÂÃ-©¢©ð †¾à®ý ƒ©Ç ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌բœË...

„ïÃÂ颩ð ¹×Jæ® *ÊÕ-Â¹×©Õ «ÕÊ®¾ÕÂË £¾Éªá ¹L-T¢-*¯Ã ¤ÄŸÄ-©Â¹× «Ö“ÅŒ¢ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ Åç*a-åX-{dœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ªîœ¿ÕfåXj Íäêª ¦Õª½Ÿ¿, «ÕšËd.. «¢šËN ¤ÄŸÄ-©Â¹×, ¤ÄŸ¿-ª½-¹~-©Â¹× Æ¢{Õ-¹ע˜ä „ÃšË ÊÕ¢* ƒ¯çp´-¹¥ÊÕx ÍÃ©Ç ®¾Õ©-¦µ¼¢’à „ÃuXÏ¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. åXj’à «ª½¥¢ FšË©ð ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ¤ÄŸ¿-ª½-¹~©Õ ÅŒœËæ®h „ÃšË ¯ÃºuÅŒ Â¹ØœÄ Ÿç¦s-AE Åí¢Ÿ¿-ª½’à ¤Äœçj-¤ò-Åêá. «áÈu¢’à †¾à®ý N†¾-§ŒÕ¢©ð ƪáÅä «ªÃ¥-ÂÃ-©¢©ð «ÕJ¢ÅŒ èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ®Ô•¯þ \Ÿçj¯Ã ®¾Öˆ©üÂË „ç@ìx-„ÃJ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* ‚X¶Ô-®¾Õ-©Â¹× „ç@ìx-„ÃJ «ª½Â¹× ŸÄŸÄX¾Û †¾à®ýŸä ‡Â¹×ˆ-«’à …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð «ªÃ¥-ÂÃ-©¢©ð †¾à®ý ‡©Ç ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL? „ÃšË N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢ÍÃL?.. «¢šË Æ¢¬Ç© ’¹ÕJ¢* «á¢Ÿä Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. «ÕJ, ÆŸç-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon @teamvasundhara

ÍäÅŒÕ©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ¹œ¿Õ-¹׈¢-{Õ-¯ÃoªÃ?

'\§ýÕ ¦¢šÌ.. F ®¾¦Õs ²òx¯Ã \¢šÌ..?Ñ ÆE ¦¢šÌE ‚{-X¾-šËd¢Íä ‹ “X¾Â¹-{Ê ÍŒÖæ® …¢šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö.. ÂÃF ƒÂ¹ˆœ¿ «Öu{ªý ®¾¦Õs ’¹ÕJ¢* Âß¿Õ.. ÍäÅŒÕ©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ¹œ¿Õ-Âîˆ-«œ¿¢ ’¹ÕJ¢*. ÍéÇ-«Õ¢C ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* «ÍÃa¹, ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ \Ÿî ¹œ¿Õ-¹׈¯Ão¢ ©ä ÆÊo-{Õx’à ’¹¦-’¹¦Ç ÍäÅŒÕ©Õ Â¹œË-ê’-®¾Õ-¹ע-šÇª½Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à ÍäÅŒÕ-©Â¹× Æ¢{Õ-¹×Êo “ÂË«á©Õ, ¦ÇuÂÌd-J§ŒÖ.. «¢šËN Æ©Çê’ …¢œË-¤òªá.. «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾Éª½¢ ŸÄyªÃ ¬ÁK-ª½¢-©ðÂË Í䪽-Åêá. ÅŒŸÄyªÃ X¾©Õ ª½Âé ‚ªî’¹u ®¾«Õ®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒÕh-Åêá. ¨ ’î©¢Åà ‡¢Ÿ¿Õ¹×..? ÍäÅŒÕ©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ¹œ¿Õ¹׈¢˜ä ®¾J-¤ò-ŌբC ¹ŸÄ..! «ÕJ, Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹Ø ÂíEo X¾Ÿ¿l´-ÅŒÕ-©Õ¯Ão§ŒÕ¢œî§ýÕ..! ¯äœ¿Õ '’îx¦©ü £¾Éu¢œþ „ÆϢ’û œäÑ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÍäÅŒÕ©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ‡©Ç ¹œ¿Õ-Âîˆ-„ÃL..? X¶¾L-ÅŒ¢’à ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢šË..? ÅŒC-ÅŒª½ N†¾-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

Know More

psychologist Ask Psychologist
‹ ²òŸ¿J.

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు 18 ఏళ్లు. నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను. మా కుటుంబ సభ్యులు నన్ను మా బావకిచ్చి పెళ్లి చేద్దామనుకుంటున్నారు. అయితే నాకు, మా బావకు మధ్య వయోభేదం 11 సంవత్సరాలు. మా ఇద్దరి మధ్య వయసులో ఇంత అంతరం ఉంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా? లేక అర్థం చేసుకుని కలిసుంటే ఆనందంగా ఉండగలమా? మా బావ ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతనంటే నాకూ ఇష్టమే. వ్యక్తిత్వ పరంగా కూడా బావ చాలా మంచివాడు. కానీ ముందు ముందు జీవితం ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనే నన్ను కలచివేస్తోంది. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు.

పాత కాలంలో ఎక్కువ వయో అంతరంతో పెళ్లిళ్లు జరిగిన మాట వాస్తవమే
..
పెళ్లి
,
ఆ తర్వాత బాధ్యతలు
..
వంటి విషయాల్లో వాళ్లకి స్పష్టమైన అవగాహన ఉండి
,
ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమగా మెలుగుతూ వాళ్లు జీవితాన్ని బాగానే కొనసాగించారన్న మాట కూడా నిజమే
.
కానీ
,
వర్తమాన పరిస్థితుల్లో అంత వయోభేదం ఉండడం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనేది ఆలోచించుకోవాలి
. 11
సంవత్సరాల తేడా అంటే చదువు
,
ఆలోచనా విధానం
..
వంటి విషయాల్లో అతనికున్నంత స్పష్టత మీకు ఉండకపోవచ్చు
.
కాబట్టి
,
ఈ అంతరాల వల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి పొరపొచ్చాలు దొర్లినా
,
భవిష్యత్తులో ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా మీరిద్దరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటే
..
ఇద్దరికీ సమానమైన బాధ్యత ఉంటుంది
.
కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి
.
వయసు తేడాతో పాటు
..
ఆలోచనల విషయంలోనూ
,
ఆరోగ్యం విషయంలోనూ తేడా ఉంటుంది
..
కాబట్టి వాటిని ఒకరినొకరు స్వీకరించడానికి ఇద్దరూ సిద్ధంగా ఉంటేనే అడుగు ముందుకు వేయండి
.
0 Likes
Know More

Movie Masala