scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

‰Ÿä-@Áx©ð 54 ®¾ª½b-K-©ãj¯Ã ¯äÊÕ Âî©Õ-Âî-©äŸ¿Õ!

Kangana Sister Rangoli Chandel Open up About acid attack on her

ªÃèü-X¾ÛÅý «¢¬Á¢©ð X¾ÛšËd¢ŸÄ„çÕ.. Æ¢Ÿ¿¢-©ð¯ä Âß¿Õ.. ÍŒŸ¿Õ-«Û-©ðÊÖ šÇX¾êª. ÅŒÊ Íç©ãx-LE ¹Êo ¹ØÅŒÕJ ¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à “æXNբ͌œ¿¢©ð ÅŒÊE NÕ¢*Ê „ê½Õ ©äꪄçÖ ÆE-XÏ¢-ÍŒ-¹-«Ö-ÊŸ¿Õ! ÅŒÊE, ÅŒÊ „Ã@ÁxE ‡«-éªj¯Ã X¾©ãxÅŒÕh «Ö{¯Ão, N«Õ-Jz¢-*¯Ã ÅŒÊ-ŸçjÊ KA©ð X¶¾Ö{Õ’Ã ®¾p¢C¢ÍŒœ¿¢ ‚„çÕ ¯çj•¢. §ŒÕ®ý.. ‚„äÕ.. ¦ÇM-«Ûœþ ÂÌy¯þ ¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý ƹˆ ª½¢’îM ÍŒ¢œä©ü. ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo ¦šËd ®¾p¢C®¾Öh.. ‡X¾Ûpœ¿Ö N„Ã-Ÿ¿-®¾pŸ¿ šÌyšüqÅî „Ãª½h©ðx ELÍä ª½¢’îM.. ¨²ÄJ «Ö“ÅŒ¢ ŌʩðE ²ÄX¶ýd Âê½o-ªýÊÕ ¤¶Äu¯þqÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Íä®Ï¢C. ÅŒÊ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ŠÂ¹ N³ÄŸ¿ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö Æ¢Ÿ¿-J-ÍäÅà ¹¢{-ÅŒœË åXšËd¢-*-ʢŌ X¾E-Íä-®Ï¢C. Âéä-°©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä ªîV©ðx ÅŒÊåXj •J-TÊ §ŒÖ®Ïœþ ŸÄœË ’¹ÕJ¢* Íç¦ÕÅŒÖ.. ƒ©Ç¢šË ¦ÇCµ-ÅŒÕ©Õ ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð ‡©Ç¢šË ’¹œ¿Õf X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šÇªî N«-J®¾Öh šÌy{x OÕŸ¿ šÌy{Õx Íä®Ï¢C ª½¢’îM. ƒ©Ç ÅÃÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo N†¾-§ŒÖ©Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá.

rangoliacidattackgh650-1.jpg
§ŒÖ®Ïœþ ŸÄœË ¦ÇCµÅŒÕªÃ©Õ ©ÂÌ~t Æ’¹-ªÃy©ü °NÅŒ¢ ƒA-«%-ÅŒh¢’à “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Å窽-éÂ-¹׈-ÅîÊo *“ÅŒ¢ '͵Œ¤ÄÂúÑ. ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-Âíºã “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ©ð ÊšË-²òhÊo ¨ ®ÏE«Ö Â¢ §ŒÖ«Åý Ÿä¬Á¢ Š@Áx¢Åà ¹@ÁÙx Í䮾Õ-ÂíE «ÕK ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-²òh¢C. ƒC©Ç …¢˜ä.. ¦ÇM-«Ûœþ ÂÌy¯þ ¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý ²òŸ¿J ª½¢’îM ÍŒ¢œä©ü ÂÃ©ä° ªîV©ðx ÅŒÊåXj •J-TÊ ‚«Õx ŸÄœË ’¹ÕJ¢* ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ÅÃèÇ’Ã šÌy{Õx Íä®Ï¢C. ŸÄ¢Åî ‚„çÕåXj •J-TÊ §ŒÖ®Ïœþ ŸÄœË ’¹ÕJ¢* ÍéÇ-«Õ¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ƒ©Ç ‹ 宩-“G-šÌ’Ã ÅŒÊ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ’¹ÕJ¢* Ÿµçjª½u¢’à X¾¢ÍŒÕ-¹×-Êo¢-Ÿ¿Õ¹×, ÅŒŸÄyªÃ Æ¢Ÿ¿-J©ð ®¾Öp´Jh E¢XÏ-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯çšË-•ÊÕx ‚„çÕÊÕ “X¾¬Á¢-®¾©ðx «á¢Íç-ÅŒÕh-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

rangoliacidattackgh650-5.jpg
Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ “Åî¦ÇuÂú XÏÂú ƒC!
ª½¢’îM ÍŒ¢œä©ü.. ¦ÇM-«Ûœþ ÂÌy¯þ ¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý ²òŸ¿-J’à ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ®¾ÕX¾-J-*-ÅŒ„äÕ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ-©ðÊÖ ‚„çÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ͌ժ½Õ-’Ã_¯ä …¢{Õ¢C. ÅŒÊ «uÂËh-’¹ÅŒ N†¾-§ŒÖ-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo ¦šËd ®¾p¢C¢-ÍŒœ¿¢, ÅŒÊ-EÐ-ÅŒÊ Íç©ãx-LE ‡«-éªj¯Ã X¾©ãxÅŒÕh «Ö{ ƯÃo, N«Õ-Jz¢*¯Ã ÅŒÊ šÌy{xÅî N«Õ-ª½z-¹ש ¯î@ÁÙx «âªá¢ÍŒœ¿¢ ¨ ¦ÇM-«Ûœþ ®Ï®¾dªýÂ¹× Æ©-„Øä. Æ©Ç ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo ¦šËd ‚„çÕ ®¾ÖšË’Ã, X¶¾Ö{Õ’Ã ®¾p¢C¢-*Ê šÌy{xÊÕ «ÕÊ¢ ÍŒC„ä …¢šÇ¢. ÂÃF, ¨²ÄJ «Ö“ÅŒ¢ ÅŒÊ ª½Ö{Õ «ÖJa ÅŒÊ-©ðE ²ÄX¶ýd Âê½o-ªýE ¤¶Äu¯þqÂË X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Íä®Ï¢D ®¾ÖX¾ªýs ®Ï®¾dªý. £ÏÇ«Ö-ÍŒ©ü “X¾Ÿä¬ü©ðE ®¾Öª½-èü-X¾ÜªýÂ¹× Íç¢CÊ ªÃ•-«¢-¬Á¢©ð 1983, œË客-¦ªý 2Ê •Et¢-*Ê ª½¢’îM.. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð šÇX¾-ªý’à EL-ÍäC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. Æ¢Ÿ¿¢, ƺ-¹׫ ¹©-’¹-L-®ÏÊ ª½¢’îM.. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ÅŒÊ “Åî¦ÇuÂú XÏÂúqE ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䮾Õh¢-{Õ¢C. Æ©Ç ÅŒÊ ÅŒLx, ÍçLxÅî ¹L®Ï ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð CTÊ ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¤¶ñšð-©ðÊÕ šËy{d-ªý©ð ¤ò®ýd Íä®Ï¢C ª½¢’îM. '¯äÊÕ.. «Ö Æ«Õt, Íç©ãxLÅî ¹L®Ï CTÊ ¤¶ñšð ƒC. OÕéª-«-éªj¯Ã «Ö „çÊ-Âé …Êo ÂÃu©¢-œ¿-ªý-©ðE ®¾¢«ÅŒqªÃEo ’¹«Õ-E¢-ÍêÃ?Ñ Æ¢{Ö ÂÃuX¾¥¯þ •ÅŒ Íä®Ï¢D ®Ï®ý. ƒ©Ç ª½¢’îM ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð, åXšËdÊ ÂÃuX¾¥¯þ ¯çšË-•-ÊxÊÕ NX¾-K-ÅŒ¢’à ‚¹-{Õd-¹עC.

rangoliacidattackgh650-4.jpg
‚ ¤¶ñšðÂ¹× Æ¢ÅŒ ®¾p¢Ÿ¿Ê «®¾Õh¢-Ÿ¿-ÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ!
ª½¢’îM ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð ֮͌ÏÊ ÍéÇ-«Õ¢C ¯çšË-•ÊÕx ¤¶ñšð ÍÃ©Ç Æ¢Ÿ¿¢’à …¢Ÿ¿¢{Ö ®¾p¢C¢-Íê½Õ. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ÅŒÊ ÂÃ©ä° ªîV©ðx CTÊ ¤¶ñšð-©ä-„çj¯Ã …¢˜ä ¤ò®ýd Í䧌Õ-«ÕE ‚„çÕÊÕ ÂîªÃª½Õ. ƒ©Ç ¯çšË-•Êx ®¾p¢Ÿ¿-ÊÊÕ ’¹«Õ-E¢* ŠÂˢŌ ‚¬Áa-¤ò-ªáÊ ª½¢’îM.. ÅÃÊÕ ƒ¢>-F-J¢’û ÍŒC„ä ªîV©ðx ÂÃ©ä° „ÃJ¥-Âî-ÅŒq-«¢©ð ÅŒÊ “åX¶¢œþqÅî ¹L®Ï CTÊ «Õªî Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¤¶ñšðÊÕ ¯çšË-•Êx ÂîJ¹ „äÕª½Â¹× šËy{d-ªý©ð X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ŸÄEÂË ƒ©Ç ÂÃuX¾¥¯þ ªÃ®¾Õ-Âí-*a¢C. '‹ „çÕi ’Ãœþ!! ¯Ã *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð CTÊ ¤¶ñšðÂ¹× Æ¢ÅŒ ®¾p¢Ÿ¿Ê «®¾Õh¢-Ÿ¿-ÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ¯Ã “åX¶¢œþq ÍéÇ-«Õ¢C ¯Ã Âéäèü ¤¶ñšð®ý Æœ¿Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ‹ å®j¯þq ®¾Ödœç¢šü’à «ÖÂ¹× ƒ©Ç ¤¶ñšð©Õ C’¹-œÄ-EÂË ÆX¾Ûp-œ¿¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ …¢œäC Âß¿Õ. ƪá¯Ã «Ö ÂÃ©ä° „ÃJ¥-Âî-ÅŒq«¢ ªîV CTÊ ¤¶ñšð ŠÂ¹šË ŸíJ-ÂË¢C.. ͌֜¿¢œË..Ñ Æ¢{Ö ÅÃÊÕ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð ª½ÖX¾¢©ð ÅŒÊ ÂÃ©ä° ªîVLo ÅŒ©-͌չעD 宩-“GšÌ ®Ï®¾dªý. ƒ©Ç ÆX¾pšË «ª½Â¹Ø Ōʹ×, ÅŒÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× «ÕŸµ¿u ‡¢Åî ®¾ª½-ŸÄ’à ²ÄTÊ šÌyšüq ª½¢’î-ME ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’Ã ÅŒÊ ’¹ÅŒ¢ ÅéÖÂ¹× ÍäŸ¿Õ èÇcX¾-ÂÃ-©ðxÂË B®¾Õ-éÂ-Rx-Ê-{Õx-¯Ãoªá. Æ¢Ÿ¿ÕêÂ ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒÊåXj •J-TÊ ‚«Õx ŸÄœË ’¹ÕJ¢* «ª½Õ®¾ šÌy{x ŸÄyªÃ ÅçL-§ŒÕ-èä-®Ï¢C ª½¢’îM.

rangoliacidattackgh650-6.jpg
“æX«ÕÊÕ Âß¿-Êo¢-Ÿ¿ÕêÂ..
2006©ð ª½¢’îMåXj ‚«Õx ŸÄœË •J-T¢C. ÅÃÊÕ œç“£¾É-œ¿Ö-¯þ©ð Âé䰩ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä ªîV©ðx ÅŒÊ ÅîšË NŸÄuJn ÆN-¯Ã†ý “æX«ÕÊÕ Aª½-®¾ˆ-J¢-*¢C. ÆC ‚„çÕ °N-ÅÃ-EÂË ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½-„çÕiÊ ¬ÇX¾¢©Ç X¾J-º-NÕ¢-ÍŒ-¦ð-Åî¢-Ÿ¿E ‚„çÕ ÆX¾Ûpœ¿Õ «Ü£ÏÇ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ÅŒÊ “æX«ÕÊÕ Âß¿-Êo¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÆN-¯Ã†ý ª½¢’î-MåXj ¹¹~ Bª½Õa-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. 2006, ÆÂîd-¦ªý 6Ê ÅŒÊ “åX¶¢œþ “æX„þÕ ®Ï¢’ûÅî ¹L®Ï ÂíJ§ŒÕªý ¦Ç§ýÕ©Ç ª½¢’îM ƒ¢šËÂË „çRx ‚„çÕåXj §ŒÖ®Ïœþ ŸÄœËÂË Åç’¹-¦-œÄfœ¿Õ. ŸÄ¢Åî B“« ’çŒÖ© ¤Ä©ãjÊ ª½¢’î-MÂË ‚„çÕ Íç©ãx©Õ ¹¢’¹Ê «á¢¦-ªá©ð *ÂËÅŒq Íäªá¢-*¢C. ‚åXj ª½¢’îM ¹¢’¹-ÊÅî ¹L®Ï Íä®ÏÊ 4 \@Áx ¯Ãu§ŒÕ ¤òªÃ-šÇ-EÂË 2010©ð Å窽-X¾-œË¢C. ‚ \œÄC œç“£¾É-œ¿Ö¯þ ÂÕd ÆN-¯Ã†ý, “æX„þÕ ®Ï¢’û-©ÊÕ ¯äª½-®¾Õn-©Õ’à ’¹ÕJh¢* ‰Ÿä@Áx ¹J¸Ê ÂêÃ-’ê½ P¹~ÊÕ NCµ¢-*¢C. ƒ©Ç ÅŒÊåXj •J-TÊ ¨ ÍäŸ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÊÕ, ŸÄE ÅéÖÂ¹× ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½-„çÕiÊ èÇcX¾-ÂÃ-©ÊÕ «ª½Õ®¾ šÌy{x ª½ÖX¾¢©ð ¯ç«Õª½Õ „䮾Õ-¹עC ª½¢’îM.

‰Ÿä-@Áx©ð 54 ®¾ª½b-K-©-§ŒÖuªá!
rangoliacidattackgh650-7.jpg

'¨ ¤¶ñšð B®¾Õ-¹×Êo Âí¢ÅŒ Âé¢ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃåXj ‚«Õx ŸÄœË •J-T¢C. ¯äÊÕ œç“£¾É-œ¿Ö-¯þ©ð …ÅŒh-ªÃ¢-ÍŒ©ü Âéäèü ‚X¶ý å®j¯þq Æ¢œþ ˜ãÂÃo-©-°©ð ƒ¢>-F-J¢’û ÍŒC„ä ªîV©ðx ¯Ã ÅîšË NŸÄuJn “æX«ÕÊÕ Aª½-®¾ˆ-J¢-ÍÃÊÕ. ¨ ¯çX¾¢-Åî¯ä ÆÅŒÊÕ ¯ÃåXj §ŒÖ®Ïœþ ŸÄœËÂË ¤Ä©p-œÄfœ¿Õ. ‚ ŸÄœË «©x ¯ÃÂ¹× 54 ®¾ª½b-K©Õ •J-’êá. ¯Ã Íç©ãxLåXj Â¹ØœÄ ŸÄœË Íä®Ï ÅŒÊÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄª½Õ. ŸäE-Â¢? «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Ÿµçjª½u«¢ÅŒÕ©ãjÊ, ÅçL-„çjÊ, ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢ ¹L-TÊ ƒŸ¿lª½Õ ‚œ¿-XÏ-©x-©Â¹× •ÊtE«yœ¿„äÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Âê½-º«Ö? ®¾«Ö•¢ ‚œ¿-XÏ©x© X¾{x Ÿ¿§ŒÕ ÍŒÖX¾œ¿¢ ©äŸ¿Õ. ®¾«Ö-•¢-©ðE Í眿ÕÅî ¤òªÃ{¢ Í䧌Ö-LqÊ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ‚®¾-Êo-„çÕi¢C. ÆX¾Ûpœä ¨ ©ð¹¢©ð «ÕÊ XÏ©x-©Â¹× ¦µ¼“Ÿ¿ÅŒ …¢{Õ¢C. ¨ ‚«Õx ŸÄœË «©x ¯äÊÕ ¯Ã Æ¢ŸÄEo Âî©ðp-§ŒÖ-ÊE ÍéÇ-«Õ¢C ¦ÇŸµ¿X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. EèÇ-EÂË, §ŒÖ®Ïœþ «©x «ÕÊ Â¹@Áx «á¢Ÿä «ÕÊ ¬ÁKª½ Æ«-§ŒÕ-„Ã©Õ ÂÃL-¤ò-Ōբ˜ä, Æ¢Ÿ¿¢ ’¹ÕJ¢* \ ‚©ð-ÍŒÊ ªÃŸ¿Õ. ¨ ŸÄœË Âê½-º¢’à ‰Ÿä-@Áx©ð ¯ÃÂ¹× „çáÅŒh¢ 54 ®¾ª½bK©§ŒÖuªá. ƪá¯Ã œÄ¹dªýq ¯Ã ÍçNE §ŒÕŸ±Ä-®Ïn-AÂË B®¾Õ-¹×-ªÃ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¯äÊÕ ‹ ¹¢šËE Âî©ðp-§ŒÖÊÕ.. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ’ÃÊÖ ¯ÃÂ¹× éªšÌ¯Ã “šÇ¯þq-¤Äx¢-˜ä-†¾¯þ •JT¢C. ¦Ç’à ’çŒÕ-X¾-œËÊ ¯Ã ‡Ÿ¿ ¦µÇ’ÃEÂË ®¾ª½bK Í䧌Õ-œÄ-EÂË œÄ¹dªýq ¯Ã ¬ÁK-ª½¢-©ðE ‡¯îo ¦µÇ’é ÊÕ¢* ÍŒªÃtEo B®Ï ‡Ÿ¿ ¦µÇ’¹¢©ð ÆA-ÂË¢* ¦Ç’¹Õ Íä¬Çª½Õ. ƪá¯Ã “¦ã®ýd X¶ÔœË¢’û ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡¯îo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯ÃoÊÕ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯äÊÕ ƒX¾p-šËÂÌ ¯Ã „çÕœ¿ÊÕ AX¾p-©äÊÕ. ®¾ª½b-K©Õ •J-TÊ ÂíEo ¦µÇ’éðx ƒX¾p-šËÂÌ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö Ÿ¿Õª½-Ÿ¿’à ÆE-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ÃÂ¹× ÍŒ*a-¤ò-„Ã-©-E-XÏ¢-Íä¢ÅŒ ¦ÇŸµ¿ ¹©Õ-’¹Õ-ŌբC.

rangoliacidattackgh650-3.jpg
„ê½Õ ¯ÃÂ¹× «ÕSx “¤Äº¢ ¤ò¬Çª½Õ!
¯Ã °N-ÅŒ¢åXj ‚¬Á©Õ «Ÿ¿Õ-©Õ-¹×Êo ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢, ¯Ã ¦µ¼ª½h Æ¢Ÿ¿ª½Ö ¯ÃÂ¹× Âí¢œ¿¢ÅŒ Æ¢œ¿’à EL-Íê½Õ. ¯Ã ¦µ¼ª½h ¯ÃÂ¹× «Õ¢* “åX¶¢œþ ¹؜Ä! ‡¯îo-²Äª½Õx ‚X¾-êª-†¾¯þ C±§äÕ-{ªý ¦§ŒÕ{ „çªášü Íä¬Çª½Õ.. «Õéª-¯îo-²Äª½Õx ¯Ã ’çŒÖ-©ÊÕ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä®Ï «Õ¢Ÿ¿Õ ªÃæ®-„ê½Õ. ƒÂ¹ ¯Ã Íç©ãx©Õ ¹¢’¹Ê, ¯Ã æX骢šüq ¯Ã «ÜXÏ-J’à «ÖªÃª½Õ. ¯Ã “X¾®¾ÕhÅŒ °NÅŒ¢ „ê½Õ “X¾²Ä-C¢-*¢Ÿä. ¯ÃåXj ‚«Õx ŸÄœË •J-TÊ ÂíEo ªîV© ŸÄÂà ¯äª½-®¾Õn-©Â¹× ®¾éªjÊ P¹~ X¾œ¿Õ-ŌբŸÄ..? Æ®¾©Õ ¦§ŒÕ{ \¢ •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC? ÆE ÆEo N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íä-ŸÄEo. ÂÃF „ÃšË ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*®¾Öh ¯Ã ‚ªî’¹u¢ ƒ¢Âà ‡Â¹ˆœ¿ Ÿç¦s-A¢-{Õ¢-Ÿî-ÊE ¯Ã Íç©ãx©Õ O{-Eo¢-šËÂÌ ÊÊÕo Ÿ¿Öª½¢’à …¢*¢C. Æ¢Ÿ¿Õ꠯䪽-®¾Õn-©Â¹× P¹~ X¾œËÊ ÅŒªÃyÅŒ ¨ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒœ¿¢ «Ö¯ä¬Ç. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢, ¦µ¼ª½h, ¯Ã Â휿Õ-¹×Åî £¾ÉuXÔ’Ã …¯Ão. O{-Eo¢šË ¹¢˜ä „Ã@ìx ¯ÃÂ¹× «áÈu¢.

rangoliacidattackgh650-2.jpg
ŸÄE ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒœ¿¢ ‡X¾Ûpœî «Ö¯ä¬Ç!
‚¬Áa-ª½u-¹-ª½-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ \¢{¢˜ä.. «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð ‚«Õx ŸÄœË ¦ÇCµ-Ōթ ®¾¢Èu ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ-«’à …¢C. ƪá¯Ã Â¹ØœÄ E¢C-ÅŒÕ©Õ ÂíEo „êÃ-©ðx¯ä ¦ãªá©üåXj Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj ¦§ŒÕ{ æ®yÍŒa´’à Aª½-’¹œ¿¢ ÍÃ©Ç ¦ÇŸµÄ-¹ª½¢. ¯Ã ꮾÕÊÕ ¤¶Ä©ð Æ«œ¿¢ «Ö¯ä-®ÏÊ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* ƒ©Ç¢šË „ÃJÂË «Õª½-º-Ÿ¿¢-œ¿Ê ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾œ¿-˜äxŸ¿Õ..? ÆE ‚©ð-*¢-ÍŒ-œ¿„äÕ «Ö¯ä¬Ç. ÆŸí-¹ˆ˜ä Âß¿Õ.. Æ¢Ÿ¿¢ ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒœ¿¢ Â¹ØœÄ «Ö¯ä¬Ç. ¯äÊÕ §ŒâE-«-JqšÌ šÇX¾ªýE. ÂÃF ¯äÊÕ ‡¢Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ’¹œ¿-¤Ä-LqÊ §ŒÕ«y-ÊX¾Û ªîV-©Fo ‚X¾-êª-†¾¯þ C±§äÕ-{-ªý-©ð¯ä ’¹œË-*¤ò§ŒÖªá. ¯Ã©Ç §ŒÖ®Ïœþ «©x 90 ¬ÇÅŒ¢ ¬ÁKª½ ¦µÇ’Ã©Õ ÂÃL-¤ò-ªáÊ „ÃJÂÌ J•-êªy-†¾¯þ «Jh¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ¹×? ƒ©Ç «ÕÊÂ¹× «ÕÊ¢ ‡¯îo “X¾¬ÁoLo ®¾¢Cµ¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL? Æ©Çê’ «ÕÊ «u«®¾nÊÕ Ÿµçjª½u¢’à “X¾Po¢ÍÃLqÊ Æ«-®¾ª½¢ ‡¢Åçj¯Ã …¢C.. ¯Ã ¹Ÿ±¿ÊÕ OÕª½¢Åà ‹XÏ’Ã_ NÊo¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿ±Äu¢Â¹Øu..Ñ Æ¢{Ö “X¾A ŠÂ¹ˆJ©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË ²Ä«Ö->¹ X¾J-®Ïn-ŌթÕ, ‚«Õx ŸÄœË ¦ÇCµ-Ōթ ¦ÇŸµ¿© ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-Íä©Ç šÌy{x ª½ÖX¾¢©ð “X¾¬Áo©Õ ®¾¢Cµ¢-*¢C ª½¢’îM.

ÊÕ«Ûy E•-„çÕiÊ ¦ÖušÌN!
ƒ©Ç ¨ ¦ð©üf ¦ÖušÌ ÅŒÊ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ÍäŸ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÊÕ ’¹Õª½Õh Í䮾Õ-¹ע{Ö åXšËdÊ šËy{dªý ¤ò®¾Õd©Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð “˜ã¢œþ Æ«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÍéÇ-«Õ¢C ¯çšË-•ÊÕx ®¾p¢C®¾Öh.. ª½¢’îM E•-„çÕiÊ ¦ÖušÌ Æ¢{Ö ‚„çÕåXj “X¾¬Á¢-®¾© •©Õx ¹×J-XÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. 'ª½¢’îM.. EèÇEÂË OÕª½Õ ‡¢Åî-«Õ¢C £ÔǪî-ªáÊx ¹¢˜ä, OÕ Íç©ãx©Õ ¹¢’¹Ê ¹¢˜ä ‡¢Åî Æ¢Ÿ¿¢’à …¯Ãoª½Õ..Ñ Æ¢{Ö ‚„çÕÊÕ “X¾¬Á¢-®Ï¢-ÍŒ-¹עœÄ …¢œ¿-©ä-¹-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ®¾p¢C®¾Öh.. 'ƒX¾pšË §Œá«ÅŒ ÅŒ«ÕÂ¹× ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ¹³ÄdLo ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-«-œÄ-EÂË ÅŒTÊ *šÇˆ©Õ ÍçX¾p¢œË..Ñ Æ¢{Ö ¨ “¦ä„þ ¦ÖušÌE Æœ¿Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

Âé¢ «ÕÊLo ‡¯îo ¹J¸Ê X¾K-¹~-©Â¹× ’¹ÕJ Í䮾Õh¢C. ÂÃF, „ÚËÂË ‡Ÿ¿Õ-K-C-Ê-X¾Ûpœä «ÕÊÂ¹× «Õ¢* ªîV©Õ «²Ähªá. ƒŸä ª½¢’îM °NÅŒ¢ ÊÕ¢*, ‚„çÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆÊo ¹J¸Ê X¾J-®ÏnA ÊÕ¢* «ÕÊ¢ ¯äª½Õa-Âî-„Ã-LqÊ ¤Äª¸½¢. «ÕJ, ¨ “¦ä„þ ¦ÖušÌ ŸµçjªÃu-EÂË «ÕÊ«â £¾ÉušÇqX¶ý Íç¦Õ-ŸÄ«Ö..!!

women icon@teamvasundhara
malayalam-actress-rajini-chandy-shares-her-views-about-her-latest-photshoot

అది నా ఇష్టం.. నచ్చితే స్వీకరించండి.. నచ్చకపోతే వదిలేయండి!

ఎవరైనా వయసు పైబడిన మహిళలు చీరలో కాకుండా కాస్త మోడ్రన్‌గా తయారై, మేకప్‌ వేసుకొని కనిపిస్తే.. ‘ఈ వయసులో ఈవిడకు ఇవన్నీ అవసరమా.. ఇంట్లో కృష్ణా, రామా అంటూ కూర్చోక!’ అనుకునే వారు చాలామందే! అలాంటిది ఏకంగా ఏడు పదుల వయసులో పూర్తి స్థాయి మోడ్రన్‌గా రడీ అయి ఫొటోషూట్‌ తీయించుకోవడమంటే అదో సాహసమే అని చెప్పాలి. అలాంటి సాహసమే చేశారు మలయాళ నటి రజనీ చాందీ. ఆరు పదుల వయసులో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి.. ఏడు పదుల వయసులో మోడ్రన్‌ ఫొటోషూట్‌లో మెరిసి మహిళలు తమ అభిరుచుల్ని నెరవేర్చుకోవడానికి వయసు అడ్డు కానే కాదని నిరూపించారు. ఎవరేమనుకున్నా, ఎలా కామెంట్‌ చేసినా నాకు నచ్చినట్లు నేనుంటానంటోన్న రజనీ.. వయసు మీరిన మహిళల్లో స్ఫూర్తి నింపేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-american-women-get-key-roles-in-joe-biden-administration-in-telugu

బైడెన్‌ బృందంలో భారతీయ వనితలు!

బైడెన్‌-హ్యారిస్‌ ప్రమాణ స్వీకారం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తోన్న ఆ తరుణం ఆసన్నమైంది. ఈక్రమంలో అమెరికా చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఏకంగా 20 మంది భారతీయ అమెరికన్లకు తన పాలక వర్గంలో చోటు కల్పించారు బైడెన్‌. వీరిలో 13 మంది మహిళలే కావడం విశేషం. అమెరికా జనాభాలో ఇండియన్ అమెరికన్ల వాటా ఒక శాతం కంటే తక్కువే అయినా...అమెరికా అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోన్న ఈ వర్గానికి బైడెన్‌ తన యంత్రాంగంలో పెద్దపీట వేశారు. ఈ సందర్భంగా బైడెన్‌ టీంలో చోటు దక్కించుకొని అగ్రరాజ్య పాలక వ్యవహారాల్లో పాలు పంచుకునేందుకు సిద్ధపడిన ఆ ప్రవాస భారతీయ మహిళల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
kamala-harris-becomes-the-first-woman-vice-president-of-the-us

అమ్మే నా రియల్‌ హీరో.. ఎప్పటికీ నేను శ్యామల కూతురినే!

ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా రాజకీయాలంటే ప్రపంచమంతా ఆసక్తి చూపిస్తుంది. అందుకు తగ్గట్టే ఈసారి కూడా అగ్రరాజ్య అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఓ సస్పెన్స్‌ థ్రిల్లర్‌ సినిమాను తలపించాయి. పోలింగ్‌ మొదలుకుని మొన్నటి క్యాపిటల్‌ భవనంపై దాడి వరకూ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అమెరికా రాజకీయాలు అత్యంత ఉత్కంఠను రేకెత్తించాయి. ఇక అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాల కోసం భారతీయులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. అందుకు కారణం ‘కమలాదేవి హ్యారిస్‌’ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. భారతీయ మూలాలున్న ఆమె అగ్రరాజ్య ఉపాధ్యక్షురాలయ్యారు. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళగా, తొలి నల్ల జాతీయురాలిగా, తొలి ప్రవాస భారతీయురాలిగా.. ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతల్ని సొంతం చేసుకున్నారామె. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యక్షురాలిగా అగ్రరాజ్య రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పబోతున్న ఈ సూపర్‌ వుమన్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
doctor-v-shantha-renowned-indian-oncologist-passes-away-pm-modi-pays-homage

శాంతమ్మా.. ఎప్పటికీ మా గుండెల్లోనే ఉంటారు!

‘వైద్యో నారాయణో హరి’ అంటూ వైద్యులను సాక్షాత్తూ నారాయణుడి (భగవంతుడు)తో పోల్చారు మన పెద్దలు. తాము నేర్చుకున్న విద్యతో తరతమ భేదం లేకుండా సహాయం చేయమనే ‘వైద్య వృత్తి’ నిజంగానే ఎంతో పవిత్రమైనది. అలాంటి వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి, దేశ ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలు దాటించారు డాక్టర్‌ విశ్వనాథన్‌ శాంత. తన జీవితంలో ఏనాడూ వైద్యాన్ని వృత్తిగా, వ్యాపారంగా చూడని ఆమె... పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఎంతో కృషి చేశారు. మందు లేని మహమ్మారి క్యాన్సర్‌పై అసమాన పోరాటం చేస్తూ లక్షలాది మంది క్యాన్సర్‌ పీడితులకు ప్రాణం పోశారు. తన జీవితంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు రోగులకు సేవ చేసి వైద్య వృత్తికే వన్నె తెచ్చిన శాంత (93) జనవరి 19న తుదిశ్వాస విడిచారు. ఛాతీ నొప్పితో చెన్నైలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆమె చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ క్రమంలో వైద్య రంగానికి ఆమె అందించిన సేవలను స్మరించుకుంటూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ఆమెకు నివాళి అర్పిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-jill-biden-from-teacher-to-us-first-lady-in-telugu

బైడెన్‌ ప్రేమను ఆరోసారి అంగీకరించిందట !

అర్ధాంగి అంటే భర్త జీవితంలో అర్ధ భాగం కావడమే కాదు.. వారి ప్రతి అడుగులోనూ తోడుండాలంటారు. ఈ మాటలు అమెరికా మొదటి మహిళ జిల్‌ బైడెన్‌కు అచ్చు గుద్దినట్లు సరిపోతాయి. జోతో ఏడడుగులు నడిచిన క్షణం నుంచి ఆయన మొదటి భార్య పిల్లలకు తల్లయ్యారు జిల్‌.. ఆపై అటు తన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే.. ఇటు అమెరికా రెండో మహిళగా తన బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తించారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో భర్తకు ప్రతి అడుగులోనూ తోడుంటూ జీవిత భాగస్వామికి అసలు సిసలైన అర్థం చెప్పారామె. ఎన్నికల్లో భర్త విజయాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటూ ‘ఆయన మనందరి కుటుంబాలకు కాబోయే అధ్యక్షులు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసిన జిల్‌.. జో ప్రేమ ప్రతిపాదనను ఆరోసారి అంగీకరించారన్న విషయం మనలో చాలామందికి తెలియదు. అంతేనా.. ఇటు కుటుంబాన్ని, అటు వృత్తినీ బ్యాలన్స్‌ చేసుకుంటూనే.. మరోవైపు ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాల్లో సైతం భాగమయ్యారామె. మరి, అమెరికా మొదటి మహిళగా శ్వేత సౌధంలోకి అడుగుపెట్టే సందర్భంలో ఈ పవర్‌ఫుల్‌ లేడీ గురించి, జో-జిల్‌ అందమైన ప్రేమకథ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
thrissur-woman-rebuilds-chips-business-after-robbery-left-her-with-rs-100

దోపిడీలో సర్వం పోయినా హాట్‌ చిప్స్‌తో మళ్లీ లక్షలు సంపాదిస్తోంది!

‘అవరోధాల దీవుల్లో ఆనంద నిధి ఉన్నది... కష్టాల వారధి దాటిన వారికి అది సొంతమవుతుంది..’ అన్నాడో సినీ కవి. ఈ మాటలు అక్షరాలా సత్యమని నిరూపిస్తోంది కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ. లక్షలు ఆర్జించిపెడుతున్న స్వీట్ షాప్ కాస్తా దోపిడీకి గురైతే ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడింది. అలాగని చేతకానిదానిలా ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు. పడిలేచిన కెరటంలా రెట్టింపు వేగంతో జీవితంలో మళ్లీ ముందుకు దూసుకువచ్చింది. కష్టాలకు కుంగిపోకుండా తన సంకల్పబలంతో విజయం సాధించి వార్తల్లో నిలిచింది. అందరి జీవితాల్లో కష్టాలనేవి సర్వసాధారణమని.. అయితే వాటినే తలుచుకుంటూ కూర్చోవడం కంటే... ఆ పరిస్థితులను అధిగమించే మార్గం అన్వేషించినప్పుడే మన జీవితానికి ఓ అర్థం ఉంటుందని చెబుతూ అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తున్న ఆ మహిళ విజయ గాథను మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
who-is-vanita-gupta?-get-to-know-joe-biden-pick-to-serve-as-us-associate-attorney-general

అందుకే ఈ లాయరమ్మకు అమెరికాలో అంత గౌరవం!

భారతగడ్డపై పుట్టి పెరిగి, విదేశాల్లో స్థిరపడి, అక్కడ వివిధ రంగాల్లో సత్తా చాటుతోన్న మహిళలు ఎందరో ఉన్నారు. ప్రవాస భారతీయులుగా శాస్ర్త, సాంకేతిక రంగాల్లో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటూ ఉన్నత అవకాశాలను అందుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ దేశాల రాజకీయాల్లోనూ స్పష్టమైన ముద్ర వేసి అక్కడ ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్నారు. ఇక ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయులే కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాంటి అగ్రరాజ్యంలో మరో భారతీయ సంతతి మహిళకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అసోసియేట్‌ అటార్నీ జనరల్‌గా భారతీయ అమెరికన్‌ న్యాయవాది వనితా గుప్తా నామినేట్‌ అయ్యారు. వనిత నియామకాన్ని సెనేట్ ఆమోదిస్తే... అమెరికా చరిత్రలో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక స్థానాన్ని అధిరోహించిన తొలి శ్వేత జాతీయేతర మహిళగా అరుదైన చరిత్ర సృష్టించనుంది వనిత.

Know More

women icon@teamvasundhara
breaking-another-glass-ceiling-these-women-make-history-in-telugu

మహిళా శక్తికి ప్రతిరూపాలు ఈ వనితలు!

‘పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించడం అంత సులభం కాదు’...ఇది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా మహిళలు పురుషులతో సమానంగా పనిచేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టంతో కూడిన రంగమైనా సరే...సవాళ్లకు ఎదురొడ్డి మరీ అందులో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఫుడ్‌ డెలివరీ, క్యాబ్‌ డ్రైవింగ్‌, లోకో పైలట్‌, పైలట్‌.. వంటి అధిక శారీరక శ్రమతో కూడిన రంగాల్లోనూ ఎందరో మహిళలు సమర్థంగా విధులు నిర్వర్తిస్తుండడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈక్రమంలో మహిళల శక్తి సామర్థ్యాలేంటో మరోసారి ప్రపంచానికి చాటి చెబుతూ ఎయిర్‌ ఇండియా మహిళా పైలట్ల బృందం ఉత్తర ధ్రువం మీదుగా విమానం నడిపేందుకు సిద్ధపడింది. ఇక మరోవైపు పశ్చిమ రైల్వేకు చెందిన మహిళా సిబ్బంది తాజాగా గూడ్స్‌ రైలును నడిపి సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరతీసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
megha-bhatia-uses-animation-to-educate-children-about-sexual-abuse
women icon@teamvasundhara
apollo-hospitals-vice-chairperson-shobana-kamineni-cycled-600-km-her-birthday-day

అందుకే ఈ వయసులో 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ యాత్ర చేశా!

వ్యాయామం చేయడం, ఫిట్‌నెస్‌ సాధించడం.. ఇవి ఫలానా వయసుకే పరిమితమా? అంటే కాదని నిరూపిస్తున్నారు ఎందరో మహిళలు. వయసు పెరుగుతున్నా విభిన్న వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ అదరగొడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో అపోలో హాస్పిటల్స్‌ వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ శోభనా కామినేని ఒకరు. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నైకి 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ రైడ్‌ పూర్తి చేసి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారామె. అది కూడా తన 60వ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఈ ఫీట్‌ పూర్తి చేయడం విశేషం. మరి, ఈ వయసులో ఇంత సాహసం చేయడం వెనుక ఏదైనా ముఖ్య కారణముందా? అని అడిగితే.. మహిళలు తలచుకుంటే సాధించలేనిదేదీ లేదని నిరూపించడానికే ఇలా చేశానంటున్నారామె. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ సైకిల్‌ యాత్ర గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-karuna-singh-wife-of-lt-cdr-d-s-chauhan-soon-to-join-indian-army

పెళ్లైన 40 రోజులకే లోకం విడిచి వెళ్లారు.. అయినా నాతోనే ఉంటారు!

అందరమ్మాయిల్లాగే భవిష్యత్తు పైన ఎన్నో కలలు, ఆశయాలతో చదువు పూర్తి చేసిందామె. అదే సమయంలో కన్న తండ్రి కాలం చేయడంతో తీవ్ర నిరాశలోకి కూరుకుపోయింది. అయినా ఆ బాధలోంచి తేరుకొని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంది. ఆపై సద్గుణవంతుడైన భాగస్వామిని భర్తగా పొందింది. వీరిద్దరి అన్యోన్యతను చూసి విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. దురదృష్టవశాత్తూ పెళ్లైన 40 రోజులకే తన ఐదో తనాన్ని దూరం చేసింది. ఆ సమయంలో ‘నాకు సమస్యల మీద సమస్యలొస్తున్నాయంటే ఆ దేవుడు నన్ను ఓ గొప్ప కార్యంలో భాగం చేయాలనుకుంటున్నాడేమో!’ అనుకుందే తప్ప అధైర్యపడలేదామె. అందుకే దేశ రక్షణలో అమరుడైన తన భర్త ఆశయాన్ని భుజాలపైకెత్తుకుంది. పరీక్షలో పాసై త్వరలోనే సైన్యంలో శిక్షణ పొందేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఆమే.. ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రమాదిత్య యుద్ధ నౌక ప్రమాదంలో అసువులు బాసిన లెఫ్టినెంట్‌ కమాండర్‌ ధర్మేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ సతీమణి కరుణా సింగ్‌. తన కలను పక్కన పెట్టి కట్టుకున్న భర్త ఆశయం కోసం కదిలిన ఈ వీర వనిత ధీర గాథ ఆమె మాటల్లోనే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
68-years-old-lady-earning-millions-by-making-island-in-waterlogged-fields

women icon@teamvasundhara
meet-pooja-devi-the-first-woman-bus-driver-from-jammu-and-kashmir

‘ఆడవాళ్లు బస్సు నడపడమేమిటీ' అన్నారు!

‘ఆకాశంలో సగం... అవకాశాల్లో సగం’ అంటూ ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా పని చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టమైనా సరే... సవాలుగా తీసుకుని మరీ ఆ రంగంలో తమ సామర్థ్యాన్ని చాటుకుంటున్నారు. శారీరక శ్రమతో కూడిన బాధ్యతలను సైతం చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారీ తరం మహిళలు. ఈ క్రమంలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే స్త్రీలపై ఎక్కువ ఆంక్షలుండే జమ్మూ కశ్మీర్‌లో తొలిసారిగా ఓ మహిళ బస్సు స్టీరింగ్ పట్టుకుంది. కుటుంబ అవసరాల కోసం తన కుమారుడిని వెంట పెట్టుకుని మరీ బస్సు నడిపింది. మరి ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఎందుకు బస్సు డ్రైవర్‌గా మారిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-usha-soman-who-makes-us-believe-that-age-is-just-a-number

ఇలాంటి 'వండర్ ఉమన్' ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతా ఫిట్ గానే ఉంటుంది!

ఫిట్‌నెస్‌.. ఇది ఒక వయసుకే పరిమితమనుకుంటాం.. ఆ వయసులోనైతేనే విభిన్న వ్యాయామాలు చేయడానికి శరీరం సహకరిస్తుందనుకుంటాం. కానీ ఇదే ప్రశ్న ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ మిలింద్‌ సోమన్‌ తల్లి ఉషా సోమన్‌ని అడిగితే ‘ఫిట్‌నెస్‌కి వయసుతో సంబంధమేముంది? దానిపై మనసు పెడితే చాలు.. ఏ వయసులోనైనా దీన్ని మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు..’ అని నిర్మొహమాటంగా చెబుతారామె. ‘వయసు అనేది ఒక సంఖ్య మాత్రమే!’ అనే ఫిలాసఫీని నమ్మే ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఔత్సాహికురాలు 81 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎలాంటి వ్యాయామమైనా అలవోకగా చేసేస్తుంటారు. అది కూడా సంప్రదాయ చీరకట్టులో చేస్తూ అందరినీ ఒకింత అబ్బురపరుస్తారు!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-farmer-on-why-she-is-protesting-at-delhi-border

women icon@teamvasundhara
meet-the-woman-behind-ipo-star-mrs-bectors-food-specialities

ఈ బిస్కట్ల రారాణి విజయగాథ విన్నారా?

‘ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు.. ఉద్యోగమెందుకు..? హాయిగా పెళ్లి చేసుకొని భర్తను, పిల్లల్ని, కుటుంబాన్ని చూసుకోక!’ అనే రోజులవి! అలాంటి ఆలోచనలతోనే ఆమెను 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఓ అయ్య చేతిలో పెట్టారు ఆమె తల్లిదండ్రులు! కానీ ఆమెకేమో బాగా చదువుకోవాలి, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలన్న తపన ఉండేది. ఇందుకు అత్తింటి వాళ్లు అడ్డు చెప్పినా.. భర్త మాత్రం తన పూర్తి సహకారం అందించారు. అలా నాడు బేకింగ్‌లో ప్రయోగాలు చేస్తూ తన పెరట్లోనే చిన్న బేకరీ షాపుగా ప్రారంభమైన ఆమె వ్యాపారం.. నేడు ఉత్తర భారతదేశంలోనే దిగ్గజ సంస్థగా ఎదిగింది. దేశంలో ఓ ట్రేడ్‌మార్క్గా ఎదగడమే కాదు.. మేటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు ముడిసరుకుల్ని పంపిణీ చేసే స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదంతా ఆమె కృషి, పట్టుదల వల్లే సాధ్యమైంది. కాబట్టే నేడు ఈ కంపెనీ షేర్లు స్టాక్‌మార్కెట్లో లిస్ట్‌ అయ్యాయి. పబ్లిక్ ఇష్యూ నుంచి వందల కోట్లు సేకరించడమే కాదు.. ఈ ఏడాది అత్యధికంగా సబ్‌స్క్రైబ్‌ అయిన ఐపీవోల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది కూడా! ఆ దిగ్గజ సంస్థే ‘మిసెస్‌ బెక్టార్‌ - క్రీమికా’. విదేశీ బ్రాండ్ల పోటీని తట్టుకొని దేశీయ మార్కెట్లో ఈ సంస్థను అగ్రగామిగా నిలిపిన ఘనత ఈ సంస్థ అధినేత్రి రజనీ బెక్టార్‌దే!

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-gaur-five-month-pregnant-mom-to-be-finishes-tcs-work-10k-bengaluru

ఐదు నెలల గర్భంతో పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తా!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ అతి సుకుమారంగా తయారవుతుంటారు గర్భిణులు. కడుపులోని బిడ్డకు అసౌకర్యంగా ఉంటుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని కఠినతరమైన పనులు చేయడానికి సంకోచిస్తుంటారు. ఇక ఈ సమయంలో వ్యాయామం మంచిదని చెప్పినా దాని జోలికి వెళ్లని వారూ లేకపోలేదు. ఇంట్లో ఉండే కొందరు పెద్ద వాళ్లు కూడా గర్భిణులు ఏది చేస్తామన్నా ససేమిరా అంటుంటారు. కానీ వీటన్నింటినీ అధిగమించి వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ నలుగురిలో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ తరం మహిళలు. అలాంటి వారిలో ఒకరే బెంగళూరుకు చెందిన అంకితా గౌర్‌. ప్రస్తుతం ఐదు నెలల గర్భిణి అయిన ఆమె తాజాగా టీసీఎస్‌ వరల్డ్‌ 10కె రన్‌లో పాల్గొంది. గంటలోనే పది కిలోమీటర్లు పరుగెత్తి.. గర్భంతో ఉన్న వారికి పరుగు మంచి వ్యాయామమని చాటుతోంది. తొమ్మిదేళ్లుగా పరుగునే ఊపిరిగా మార్చుకున్నానని, ఆ ఉత్సాహమే గర్భంతోనూ తనను పరిగెత్తేలా చేసిందని చెబుతోన్న ఈ న్యూ మామ్‌ తన గురించి ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
baloch-activist-gender-inequality-critic-karima-baloch-found-dead-in-canada

అందుకే కరీమా ఎప్పటికీ ఓ హీరోనే!

పరువు పేరుతో హత్యలు చేయడం, నిరక్షరాస్యత, నిరుద్యోగం, లింగ వివక్ష, ప్రసూతి మరణాలు, అత్యాచారాలు, యాసిడ్‌ దాడులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మహిళల్ని ఓ గడ్డి పరకలా భావిస్తుంటారక్కడ! ఒకవేళ వీటిని ఎదిరిస్తే వారికి మరణ శాసనం తప్పదు. మహిళల పట్ల ఇంతటి క్రూరమైన వివక్ష ఉంది కాబట్టే పాక్‌ ఆక్రమిత బలోచిస్థాన్‌ స్త్రీలకు అసురక్షితమైన ప్రదేశాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇలాంటి చోటే పుట్టి పెరిగింది కరీమా బలోచ్‌. అయితే అందరు మహిళల్లా అణిగిమణిగి ఉండాలనుకోలేదామె. మహిళా హక్కులపై ఉద్యమించింది.. అక్కడి మహిళలు ఎదుర్కొంటోన్న దుస్థితిని అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎండగట్టింది. అలాంటి ఉద్యమకారిణి గొంతు నేడు మూగబోయింది. 2016 నుంచి కెనడాలో శరణార్థిగా ఉంటోన్న కరీమా రెండు రోజుల క్రితం హత్యకు గురైంది. అయితే దీని వెనుక పాక్‌ నిఘా సంస్థ ఐఎస్‌ఐ హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా మహిళలకు న్యాయం జరగాలని ముక్తకంఠంతో నినదించిన ఈ ఉద్యమకారిణి తన కొన ఊపిరిదాకా అదే పట్టుదలను కొనసాగించడం ఆమె ధైర్యానికి ప్రతీక!

Know More

women icon@teamvasundhara
jeff-bezos-former-wife-mackenzie-scott-donates-over-4-billion-dollars-in-4-months
women icon@teamvasundhara
meet-the-chief-justice-of-telangana-high-court-here-is-hima-kohli-story

మనకే కాదు.. ప్రకృతికీ న్యాయం జరగాలంటారామె!

మనదేశంలో సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల గురించి అడిగితే పురుషుల పేర్లే ఎక్కువగా వినిపిస్తాయి. సంచలనమైన తీర్పులు ఇచ్చిన సందర్భంలో మినహా.. మహిళా న్యాయమూర్తుల గురించి పెద్దగా బయటికి తెలియదు. అయినప్పటికీ తమ అచంచల ప్రతిభాపాటవాలతో.. ఈ రంగంలో కొందరు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకొంటున్నారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనాల్లో జడ్జిలుగా కొనసాగుతున్నారు. హైకోర్టుల్లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్థాయికి ఎదుగుతున్నారు. ఆ కోవకే చెందుతారు తాజాగా తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితురాలైన జస్టిస్‌ హిమా కోహ్లీ. తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలోనే హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న తొలి మహిళ ఆమెనే కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఈ సీనియర్‌ మహిళా జడ్జి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
four-indian-women-placed-in-forbes-most-powerful-women-list