scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

‚ XÏ*a-Åî¯ä ÍçX¶ý-ʧŒÖu!

Kiran Verma The Odisha Women Prepared Namo Thali at Howdy modi event

®¾¢®¾ˆ%B ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ-©Â¹×, ‚Íê½ «u«-£¾É-ªÃ-©Â¹× N©Õ-«-EÍäa ¹×{Õ¢-¦¢©ð X¾ÛšËd-åX-J-T¢-ŸÄ„çÕ. ÍŒŸ¿Õ«Û, éÂKªý ¹¢˜ä ÅŒÊ Â¹ØÅŒÕ-JÂË åXRx Íä®Ï ‹ ƧŒÕu ÍäA©ð åX{dœÄEê ÅíL “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ-*a¢ŸÄ ¹×{Õ¢¦¢. Æ©Ç 18 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢Ÿµ¿¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËd¢-ŸÄ„çÕ. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< «¢{©åXj …Êo «Õ¹׈-«Åî ‚ C¬Á’Ã ÅŒÊ éÂK-ªýÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃL, æXª½ÕÊo ÍçX¶ý’à ‡Ÿ¿-’ÃL ÆÊÕ-¹×Êo ÅŒÊ Â¹©-©Fo åXRxÅî ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à Fª½Õ-’Ã-J-¤ò-§ŒÖªá. ƪá¯Ã '‡X¾p-šË-éÂj¯Ã ¯äÊÕ ÍçX¶ý-Ê-«Û-ÅÃ-¯ä„çÖ!Ñ ÆE ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ -©ð-Ōթð \Ÿî *Êo ‚¬Á. ‚ ‚¬ÁÂ¹× “¤Äº¢ ¤ò®Ï ¯äœ¿Õ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ðE ÆÅŒÕu-ÅŒh«Õ ÍçX¶ý-©©ð ŠÂ¹-J’à æXª½Õ ÅçÍŒÕa-¹ע-ŸÄ„çÕ. ‚„äÕ ŠœË-¬Ç©ð X¾ÛšËd, Æ„çÕ-J-Âéð °N-²òhÊo “X¾«áÈ ÍçX¶ý Â˪½ºý «ª½t. ÅŒÊ ¯çjX¾Û-ºÇu-©Åî Æ„çÕ-J-¹-ÊxÂ¹× ¦µÇª½-B§ŒÕ ª½ÕÍŒÕLo, Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE X¶¾á«Õ-X¶¾á-«ÕLo X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Íä²òhÊo Â˪½ºý.. ƒšÌ-«©ä '£¾Ç÷œÎ „çÖœÎÑ Âê½u-“¹«Õ¢ Â¢ §Œâ‡®ý „çRxÊ “X¾ŸµÄE „çÖDÂË N¢Ÿ¿Õ ¦µð•Ê¢ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® Æª½Õ-ŸçjÊ Æ«-ÂÃ-¬ÇEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂíE «Õªî-²ÄJ „ê½h©ðx «uÂËh’à EL-Íê½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð Â˪½ºý ‹ ²ÄŸµÄ-ª½º ’¹%£ÏÇºË ÊÕ¢* «ª½©üfq ¦ã®ýd X¶Ô„äÕ©ü ÍçX¶ý ²ÄnªáÂË ‡C-TÊ „çj¯ÃEo ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä OÕÂ¢..

aboutkiranvarma650-4.jpg
£¾É§ýÕ Æ¢œÎ.. ¯äÊÕ Â˪½ºý «ª½t. ÍçX¶ý’à OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ¯äÊÕ X¾J-ÍŒ-§ŒÕ„äÕ. ƒÂ¹ ƒšÌ-«©ä '£¾Ç÷œÎ Ð „çÖœÎÑ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ƒÂ¹ˆ-œËÂË (£¾Þu®¾d-¯þÂË) NÍäa-®ÏÊ “X¾ŸµÄE „çÖDÂË “X¾Åäu¹ «¢{-ÂÃ©Õ Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ ªÃ«-œ¿¢Åî ¯Ã æXª½Õ «ÕJ¢-ÅŒ’à «Öªît-T-¤ò-ªá¢C. E•¢’à ƒŸî ’íX¾p Æ«-ÂìÁ¢.. ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ƒX¾p-šË-ŸÄÂà ƒÂ¹ˆœË ¦µÇª½-B-§Œá©Õ «ÕÊ Ÿä¬Á ª½ÕÍŒÕLo «ÕJa-¤ò-¹עœÄ NNŸµ¿ ª½Âé «¢{-ÂÃLo Íä®Ï «œËf¢-*Ê ¯äÊÕ «ÕÊ Ÿä¬Ç-Cµ¯äÅŒÊÕ „çÕXÏp¢-ÍÃ-©¢˜ä «Õ骯îo “X¾Åäu¹ «¢{-ÂÃ©Õ Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. ¯äÊÖ ÆŸä Íä¬Ç.

aboutkiranvarma650-3.jpg
Æ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ‡¢Åî ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ Íä¬Ç!
£¾Þu®¾d¯þ X¾ª½u-{-ʩ𠦵ǒ¹¢’à ƒÂ¹ˆ-œËÂË NÍäa-²òhÊo “X¾ŸµÄE Â¢ ¦µð•Ê¢ ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ ªÃ’Ã¯ä «á¢Ÿ¿Õ’à „çÖD ƒ†¾d-ªá³Äd©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹ׯä X¾E©ð X¾œÄfÊÕ. „çÖD X¾ÛšËd-Ê-ªîV ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚§ŒÕÊ ÅŒLx £ÔǪà ¦ã¯þ ‚§ŒÕÊ Â¢ Íäæ® ƒ†¾d„çÕiÊ «¢{Âé䢚𠂪à B¬ÇÊÕ. ŸÄE “X¾Â꽄äÕ 'Ê„çÖ Ÿ±ÄMÑ, 'Ê„çÖ NÕª¸Ãªá Ÿ±ÄMÑ Æ¯ä 骢œ¿Õ “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ Ÿ±ÄM©ÊÕ ®ÏŸ¿l´¢ Íä¬ÇÊÕ. Ê„çÖ Ÿ±ÄM©ð ¦µÇ’¹¢’à „äÕD± Åç¤Äx, ÂË*œÎ, *¢ÅŒ-X¾¢œ¿Õ ÍŒšÌoÅî ¹ÍîK, X¾ÛD¯Ã ÍŒšÌoÅî ®¾„çÖ²Ä, X¾X¾Ûp, ‘Ç¢œÎy.. «¢šËN ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä¬Ç. Æ©Çê’ 'Ê„çÖ NÕª¸Ãªá Ÿ±ÄMѩ𠦵ǒ¹¢’à ‡Â¹×ˆ-«’à ¦µÇª½-Åý©ð «Ö“ÅŒ„äÕ ŸíJê ¡È¢œþ, ª½®ý-«Õ©ãj, ÂÃuª½šü £¾Ç©Çy, ’¹Õ©Ç-¦ü-èÇ-«á¯þ, ¦ÇŸ¿¢ £¾Ç©Çy, ¤Ä§ŒÕ®¾¢.. „ç៿-©ãjÊ «¢{-ÂÃ-©ÊÕ ÍäªÃa. O{Eo¢šËF ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-œÄ-EÂË X¾ÜJh’à ®¾yÍŒa´-„çÕiÊ ‚«Û ¯çªáuE …X¾-§çÖ-T¢ÍÃ. ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä®ÏÊ ¨ Ÿ±ÄM-©ÊÕ ƒÂ¹åXj «Ö 骮¾d-ª½¢šðx ªîV-„ÃK «¢{-ÂÃ-©Õ’à ƢC¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão.

aboutkiranvarma650-9.jpg
18 \@Áxê åX@ëkx¢C..!
«ÖC ŠœË¬Ç. ®¾¢®¾ˆ%B ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ©Õ, ‚Íê½ «u«-£¾É-ªÃ-©ê ‡Â¹×ˆ-«’à “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕÍäa ¹×{Õ¢¦ ¯äX¾Ÿ±¿u¢ ¯ÃC. Æ¢Ÿ¿Õê ‚œ¿-XÏ-©x-©Â¹× ÍŒŸ¿Õ«Û, …Ÿîu-’Ã-©¢{Ö X¾¢XÏ¢-ÍŒœ¿¢ «Ö Æ«ÕtÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. ¯Ãê„çÖ *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< «¢{-©¢˜ä XÏ*a. ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã ¤Ä¹-¬Ç-²ÄY¯äo éÂK-ªý’à «Öª½Õa-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ¯Ã ƒ³Äd-ªá-³ÄdLo, ÆGµ-ª½Õ-ÍŒÕLo åXœ¿-Íç-NÊ åXšËdÊ Æ«Öt-¯ÃÊo ¯ÃÂ¹× 18 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð¯ä N„ã¾Ç¢ Íä¬Çª½Õ. ŸÄ¢Åî ÍçX¶ý ÂÄÃ-©Êo ¯Ã ¹©©Õ ¦µ¼’¹o-«Õ-§ŒÖuªá. ‚åXj ¯Ã ¦µ¼ª½hÂ¹× Æ„çÕ-J-Âé𠅟îu’¹¢ ªÃ«-œ¿¢Åî ƹˆ-œËÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ƹˆœ¿ ÍÃ©Ç ªîV© ¤Ä{Õ ƒ¢šðx Š¢{-J’à …¢œä-ŸÄEo. ŸÄ¢Åî ƒ¢šËåXj ¦ã¢’¹’à …¢œäC. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä «Ö X¾Âˈ¢šðx …¢œä ‹ «uÂËh ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî ‹ ¦Çu¢Â¹× ¹®¾d-«Õªý ®¾Ky®ý N¦µÇ-’¹¢©ð …Ÿîu’¹¢ «*a¢C. ÅŒŸÄyªÃ Š¢{-J-Ōʢ, ƒ¢šË ¦ã¢’¹.. 骢œ¿Ö ¯ç«Õt-C’à Ÿ¿Öª½-«Õ-§ŒÖuªá. ‚©ðæX ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ Â¹ØœÄ X¾ÛšÇdª½Õ. ƒÂ¹ „ÃJ ‚©¯Ã ¤Ä©-Ê©ð X¾œË …Ÿîu-’Ã-EÂÌ ªÃ°-¯Ã«Ö Íä¬ÇÊÕ.

aboutkiranvarma650-8.jpg
…Ÿîu-TE ÊÕ¢* 骮¾d-ª½¢šü ‹Ê-ªý’Ã..!
“¹«Õ¢’à XÏ©x©Õ åXJT åXŸ¿l-«Û-ÅŒÕÊo ÂíDl ÍçX¶ý ÂÄÃ-©Êo ÂîJ¹ «ÕSx ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð „ç៿-©ãj¢C. ÂÃF ÆC ‡©Ç ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-ŌբC? ÆE ‚©ð-*¢-Íä-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä „êâ-Åéðx ƒ¢šË-ÂíÍäa æ®o£ÏÇ-Ōթ Â¢ “X¾Åäu¹ «¢{-ÂÃ©Õ Íä®Ï åX˜äd-ŸÄEo. „Ã@ÁÚx ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ®¾J-ÂíÅŒh «¢{-ÂÃLo ‚²Äy-C®¾Öh ©ï{d-©ä-®¾Õ-¹ע{Ö A¯ä-„ê½Õ. ÆC ÍŒÖ®Ï ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ‚åXj ‹ ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ 骮¾d-ª½¢-šü©ð …Ÿîu’¹¢ ©Gµ¢-*¢C. ÆŸä ÆŸ¿-ÊÕ’Ã ¦µÇN¢-*Ê ¯äÊÕ ¯ÃÂ¹× ÅçL-®ÏÊ ¦µÇª½-B§ŒÕ «¢{-ÂÃ-©åXj ®¾J-ÂíÅŒh “X¾§çÖ-’Ã©Õ Í䮾Öh ¯Ã “¤ÄO-ºÇu-EÂË «ÕJ¢ÅŒ „çÕª½Õ-’¹Õ©Õ CŸ¿Õl-¹ׯÃo. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ‹ ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ 骮¾d-ª½¢šü Æ«Õt-ÂÃ-EÂË …¢Ÿ¿¯ä N†¾§ŒÕ¢ ¯ÃÂ¹× ÅçL-®Ï¢C. ŸÄEo Âí¯Ã-©-ÊÕ-¹ׯÃo. „ç¢{¯ä ¨ N†¾§ŒÕ¢ ¯Ã ¦µ¼ª½hÅî Íç¤ÄpÊÕ. *«-JÂË ‚§ŒÕEo ŠXÏp¢* ‚ 骮¾d-ª½¢-šüE ¯Ã ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. Æ©Ç “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢Ÿä 'Â˪½ºýq 骮¾d-ª½¢šü Æ¢œþ ¦ÇªýÑ.

«Ö 骮¾d-ª½¢šü “X¾Åäu-¹-ÅŒ-L„ä!
aboutkiranvarma650-2.jpg

¨ 骮¾d-ª½¢šü „äC-¹’à ¯Ã ¯çjX¾Û-ºÇuLo, ¦µÇª½-B§ŒÕ ª½ÕÍŒÕLo, „ÃšË “X¾Åäu-¹-ÅŒLo ƒÂ¹ˆœË „ÃJÂË Æ¢C-®¾Öh¯ä, “X¾„î¾ ¦µÇª½-B-§Œá©Õ «ÕÊ ª½ÕÍŒÕLo «ÕJa-¤ò-¹עœÄ ¯Ã «¢{-ÂÃ-©Åî EÅŒu¢ „ÃJÂË ’¹Õª½Õh-Íä-®¾Õh¯Ão. «áÈu¢’à «Ö 骮¾d-ª½¢-šü©ð ¬Áٓ¹, ¬ÁE-„Ã-ªÃ©ðx Íäæ® ÍµÃ§ýÕÂË “X¾Åäu¹ ‚Ÿ¿-ª½º …¢C. ®¾„çÖ²Ä, X¾ÛD¯Ã, šï«Öšð ÍŒšÌo-©Åî Íäæ® ¬Ç¢œþ-NÍý.. ŸÄEÂË •ÅŒ’à «Ö å®p†¾©ü šÌ Â„äÕ ƒÂ¹ˆ-œËÂË ÍéÇ-«Õ¢C «®¾Õh¢-šÇª½Õ. ‚åXj ¹®¾d-«Õª½x ÆGµ-ª½Õ-ÍŒÕLo ¦šËd ¦ãx¢œçœþ šÌ©ÊÕ Â¹ØœÄ “¤ÄÍŒÕ-ª½u¢-©ðÂË B®¾Õ-ÂíÍÃa¢. \Ÿä-„çÕi¯Ã ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ, ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à °ª½g-«Õ-§äÕu©Ç …¢œä ÅÃèÇ ‚£¾É-ªÃEo Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿„äÕ «Ö 骮¾d-ª½¢šü “X¾ŸµÄÊ ©Â¹~u¢.

aboutkiranvarma650-6.jpg

¯äÊÕ éª®¾d-ª½¢šü ‹Ê-ªýE ¹ŸÄ.. ‡X¾Ûpœ¿Ö ®Ôšðx¯ä ¹ت½Õa¢-šÇ-ª½E OÕª½Õ ÆÊÕ-Âî-«ÍŒÕa.. ÆC ¯ÃÂ¹× Æ®¾q©Õ ƒ†¾d-«á¢-œ¿Ÿ¿Õ. 骮¾d-ª½¢-šü©ð «¢{-ÂÃ©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½«Û-ÅîÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÂËÍç-¯þ©ð ’¹œ¿-X¾œ¿¢, ‚åXj ƹˆ-œË-ÂíÍäa „ÃJE X¾©-¹-J¢-ÍŒœ¿¢ ¯ÃÂ¹× Æ©-„Ã{Õ. ‡¢Ÿ¿ÕÂî „ÃJE ÍŒÖæ®h ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©ä-¯ä„çÖ ÆÊo X¶ÔL¢’û ¹©Õ-’¹Õ-ŌբC.. «ÕÊ®¾Õ ‚Ê¢-Ÿ¿¢Åî E¢œË-¤ò-ŌբC.

aboutkiranvarma650-5.jpg

‡¯îo Æ„Ã-ª½Õf©Õ Ÿ¿ÂȪá!
aboutkiranvarma650-7.jpg
ŠÂ¹ˆ ¹×ÂË¢-’û©ð ÅŒX¾p «Õêª «%Ah©ð ƒ¢ÅŒ ÅŒyª½’à ’¹ÕJh¢X¾Û, “X¾¬Á¢-®¾©Õ Ÿ¿Â¹ˆ«Û. Æ¢Ÿ¿Õê *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< ¯ÃÂ¹× «¢{-©¢˜ä “¤Äº¢. 2005©ð 骮¾d-ª½¢šü “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ¯Ã¹×.. ‚ «Õª½Õ-®¾šË \œÄŸä Æ¢˜ä 2006©ð¯ä '•’¹ÅýÑ Æ¯ä ¯ä†¾-Ê©ü 骮¾d-ª½¢šü J«Üu ¹¢åXF „Ã@ÁÙx «Ö 骮¾d-ª½¢-šüÂ¹× '¦ã®ýd ÊÖu 骮¾d-ª½¢šüÑ Æ„Ãª½Õf ƒ*a ’õª½-N¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ÆC ¯Ã©ð «ÕJ¢ÅŒ …ÅÃq-£¾ÉEo E¢XÏ¢C. ‚åXj '„çj¯þ å®pêÂd-{ªýÑ Æ¯ä «Öu’¹-°¯þ '‡Âúq-©ã¯þqÑ Æ„Ã-ª½ÕfÊÕ Æ¢C¢-*¢C. 2010, 2013©©ð '„çÕi ˜ä¦Õ©ü «Öu’¹-°¯þÑ “X¾Â¹-šË¢-*Ê 'ÍçX¶ý ‚X¶ý C ƒ§ŒÕªýÑ Æ„Ã-ª½ÕfÂ¹× ¯ÃNÕ-¯äšü ƧŒÖu. Æ©Çê’ NÕ冩ü Š¦Ç«Ö Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê 'ÍçX¶ýq «â„þ {Õ ®¾Öˆ©üqÑ Æ¯ä ÂÃu¢åX-ªá-¯þ©ð Â¹ØœÄ ¦µÇ’¹-«Õ§ŒÖu. ƒ©Ç «Ö 骮¾d-ª½¢-šüÂ¹× ƒEo æXª½Õ-“X¾-‘Çu-ŌթÕ, Æ„Ã-ª½Õf-©ÕÐ-J-„Ã-ª½Õf©Õ Ÿ¿Â¹ˆœ¿¢ ÍÃ©Ç ’íX¾p’Ã, ’¹ª½y¢’à ÆE-XÏ-²òh¢C.
¯Ã ’¹ÕJ¢* «ÕJ-ÂíEo..

[ ¤Ä¹-¬Ç-®¾Y¢©ð ¯Ã ÅíL …Ÿîu’¹¢ ’¹ÕJ¢* Íç¤Äp-©¢˜ä.. '©ÖŸ±¿ªýq HH-¹ØuÑ©ð ÂÃu†Ï-§ŒÕ-ªý’à X¾E-Íä¬Ç.
[ ÍéÇ-«Õ¢-C ÂËÍç-¯þ©ð \Ÿçj¯Ã «âu>Âú åX{Õd-ÂíE X¾E-Í䧌՜ÄEÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿-Åê½Õ. ÂÃF ¯ÃÂ¹× ÆC Æ®¾q©Õ ƒ†¾d-«á¢-œ¿Ÿ¿Õ. ¯Ã 骮¾d-ª½¢šü ÂËÍç¯þ ƪá¯Ã, ƒ¢šðx ÂËÍç¯þ ƪá¯Ã å®j©ã¢-šü’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿ÅÃ.

aboutkiranvarma650-1.jpg
[ ƒÂ¹ ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d-„çÕiÊ «¢{-Âé ’¹ÕJ¢* Íç¤Äp-©¢˜ä.. ÂîœË-’¹Õœ¿Õx.. D¢Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ \ 骮ÏXÔ Æªá¯Ã ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d„äÕ. Æ©Çê’ éª®¾d-ª½¢šü ÊÕ¢* ƒ¢šË-éÂ-@Çx¹ NNŸµ¿ ª½Âé 宪½©üq ¹©Õ-X¾Û-ÂíE ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×Êo X¾ŸÄª½n¢ B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿ÅÃ.
[ ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ‡X¾p-šËÂÌ ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò§äÕ Â¹~º¢.. ¯Ã XÏ©x-©Åî ¹L®Ï œäE-§ŒÕ©ü 骮¾d-ª½¢-šü©ð ¯äÊÕ Íä®ÏÊ œËÊoªý.
[ ÍçX¶ýÊÕ Âù-¤ò-§Œá¢˜ä ‚Jˆ-˜ãÂúd ©äŸ¿¢˜ä ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-Ê-ªý’à ®Ïnª½-X¾-œä-ŸÄEo.

²ò.. ƒ«¢œÎ! ¯Ã ’¹ÕJ¢*, ¯Ã 骮¾d-ª½¢šü ’¹ÕJ¢* ÂíEo N¬ì-³Ä©Õ. «ÕJ, OÕª½Ö ‡X¾Ûp-œçj¯Ã £¾Þu®¾d-¯þÂË «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ã 骮¾d-ª½¢-šüÂË ªÃ«œ¿¢, ¯Ã ÍäA «¢{-ÂÃ©Õ ª½Õ* ͌֜¿œ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ Æ®¾q©Õ «ÕJa-¤ò-¹¢œä¢.. ®¾êª¯Ã.. …¢šÇÊÕ «ÕJ.. ¦ãj ¦ãj!!

women icon@teamvasundhara
doctor-v-shantha-renowned-indian-oncologist-passes-away-pm-modi-pays-homage

శాంతమ్మా.. ఎప్పటికీ మా గుండెల్లోనే ఉంటారు!

‘వైద్యో నారాయణో హరి’ అంటూ వైద్యులను సాక్షాత్తూ నారాయణుడి (భగవంతుడు)తో పోల్చారు మన పెద్దలు. తాము నేర్చుకున్న విద్యతో తరతమ భేదం లేకుండా సహాయం చేయమనే ‘వైద్య వృత్తి’ నిజంగానే ఎంతో పవిత్రమైనది. అలాంటి వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి, దేశ ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలు దాటించారు డాక్టర్‌ విశ్వనాథన్‌ శాంత. తన జీవితంలో ఏనాడూ వైద్యాన్ని వృత్తిగా, వ్యాపారంగా చూడని ఆమె... పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఎంతో కృషి చేశారు. మందు లేని మహమ్మారి క్యాన్సర్‌పై అసమాన పోరాటం చేస్తూ లక్షలాది మంది క్యాన్సర్‌ పీడితులకు ప్రాణం పోశారు. తన జీవితంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు రోగులకు సేవ చేసి వైద్య వృత్తికే వన్నె తెచ్చిన శాంత (93) జనవరి 19న తుదిశ్వాస విడిచారు. ఛాతీ నొప్పితో చెన్నైలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆమె చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ క్రమంలో వైద్య రంగానికి ఆమె అందించిన సేవలను స్మరించుకుంటూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ఆమెకు నివాళి అర్పిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-jill-biden-from-teacher-to-us-first-lady-in-telugu

బైడెన్‌ ప్రేమను ఆరోసారి అంగీకరించిందట !

అర్ధాంగి అంటే భర్త జీవితంలో అర్ధ భాగం కావడమే కాదు.. వారి ప్రతి అడుగులోనూ తోడుండాలంటారు. ఈ మాటలు అమెరికా మొదటి మహిళ జిల్‌ బైడెన్‌కు అచ్చు గుద్దినట్లు సరిపోతాయి. జోతో ఏడడుగులు నడిచిన క్షణం నుంచి ఆయన మొదటి భార్య పిల్లలకు తల్లయ్యారు జిల్‌.. ఆపై అటు తన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే.. ఇటు అమెరికా రెండో మహిళగా తన బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తించారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో భర్తకు ప్రతి అడుగులోనూ తోడుంటూ జీవిత భాగస్వామికి అసలు సిసలైన అర్థం చెప్పారామె. ఎన్నికల్లో భర్త విజయాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటూ ‘ఆయన మనందరి కుటుంబాలకు కాబోయే అధ్యక్షులు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసిన జిల్‌.. జో ప్రేమ ప్రతిపాదనను ఆరోసారి అంగీకరించారన్న విషయం మనలో చాలామందికి తెలియదు. అంతేనా.. ఇటు కుటుంబాన్ని, అటు వృత్తినీ బ్యాలన్స్‌ చేసుకుంటూనే.. మరోవైపు ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాల్లో సైతం భాగమయ్యారామె. మరి, అమెరికా మొదటి మహిళగా శ్వేత సౌధంలోకి అడుగుపెట్టే సందర్భంలో ఈ పవర్‌ఫుల్‌ లేడీ గురించి, జో-జిల్‌ అందమైన ప్రేమకథ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
thrissur-woman-rebuilds-chips-business-after-robbery-left-her-with-rs-100

దోపిడీలో సర్వం పోయినా హాట్‌ చిప్స్‌తో మళ్లీ లక్షలు సంపాదిస్తోంది!

‘అవరోధాల దీవుల్లో ఆనంద నిధి ఉన్నది... కష్టాల వారధి దాటిన వారికి అది సొంతమవుతుంది..’ అన్నాడో సినీ కవి. ఈ మాటలు అక్షరాలా సత్యమని నిరూపిస్తోంది కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ. లక్షలు ఆర్జించిపెడుతున్న స్వీట్ షాప్ కాస్తా దోపిడీకి గురైతే ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడింది. అలాగని చేతకానిదానిలా ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు. పడిలేచిన కెరటంలా రెట్టింపు వేగంతో జీవితంలో మళ్లీ ముందుకు దూసుకువచ్చింది. కష్టాలకు కుంగిపోకుండా తన సంకల్పబలంతో విజయం సాధించి వార్తల్లో నిలిచింది. అందరి జీవితాల్లో కష్టాలనేవి సర్వసాధారణమని.. అయితే వాటినే తలుచుకుంటూ కూర్చోవడం కంటే... ఆ పరిస్థితులను అధిగమించే మార్గం అన్వేషించినప్పుడే మన జీవితానికి ఓ అర్థం ఉంటుందని చెబుతూ అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తున్న ఆ మహిళ విజయ గాథను మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
who-is-vanita-gupta?-get-to-know-joe-biden-pick-to-serve-as-us-associate-attorney-general

అందుకే ఈ లాయరమ్మకు అమెరికాలో అంత గౌరవం!

భారతగడ్డపై పుట్టి పెరిగి, విదేశాల్లో స్థిరపడి, అక్కడ వివిధ రంగాల్లో సత్తా చాటుతోన్న మహిళలు ఎందరో ఉన్నారు. ప్రవాస భారతీయులుగా శాస్ర్త, సాంకేతిక రంగాల్లో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటూ ఉన్నత అవకాశాలను అందుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ దేశాల రాజకీయాల్లోనూ స్పష్టమైన ముద్ర వేసి అక్కడ ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్నారు. ఇక ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయులే కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాంటి అగ్రరాజ్యంలో మరో భారతీయ సంతతి మహిళకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అసోసియేట్‌ అటార్నీ జనరల్‌గా భారతీయ అమెరికన్‌ న్యాయవాది వనితా గుప్తా నామినేట్‌ అయ్యారు. వనిత నియామకాన్ని సెనేట్ ఆమోదిస్తే... అమెరికా చరిత్రలో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక స్థానాన్ని అధిరోహించిన తొలి శ్వేత జాతీయేతర మహిళగా అరుదైన చరిత్ర సృష్టించనుంది వనిత.

Know More

women icon@teamvasundhara
breaking-another-glass-ceiling-these-women-make-history-in-telugu

మహిళా శక్తికి ప్రతిరూపాలు ఈ వనితలు!

‘పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించడం అంత సులభం కాదు’...ఇది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా మహిళలు పురుషులతో సమానంగా పనిచేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టంతో కూడిన రంగమైనా సరే...సవాళ్లకు ఎదురొడ్డి మరీ అందులో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఫుడ్‌ డెలివరీ, క్యాబ్‌ డ్రైవింగ్‌, లోకో పైలట్‌, పైలట్‌.. వంటి అధిక శారీరక శ్రమతో కూడిన రంగాల్లోనూ ఎందరో మహిళలు సమర్థంగా విధులు నిర్వర్తిస్తుండడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈక్రమంలో మహిళల శక్తి సామర్థ్యాలేంటో మరోసారి ప్రపంచానికి చాటి చెబుతూ ఎయిర్‌ ఇండియా మహిళా పైలట్ల బృందం ఉత్తర ధ్రువం మీదుగా విమానం నడిపేందుకు సిద్ధపడింది. ఇక మరోవైపు పశ్చిమ రైల్వేకు చెందిన మహిళా సిబ్బంది తాజాగా గూడ్స్‌ రైలును నడిపి సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరతీసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
megha-bhatia-uses-animation-to-educate-children-about-sexual-abuse
women icon@teamvasundhara
apollo-hospitals-vice-chairperson-shobana-kamineni-cycled-600-km-her-birthday-day

అందుకే ఈ వయసులో 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ యాత్ర చేశా!

వ్యాయామం చేయడం, ఫిట్‌నెస్‌ సాధించడం.. ఇవి ఫలానా వయసుకే పరిమితమా? అంటే కాదని నిరూపిస్తున్నారు ఎందరో మహిళలు. వయసు పెరుగుతున్నా విభిన్న వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ అదరగొడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో అపోలో హాస్పిటల్స్‌ వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ శోభనా కామినేని ఒకరు. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నైకి 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ రైడ్‌ పూర్తి చేసి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారామె. అది కూడా తన 60వ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఈ ఫీట్‌ పూర్తి చేయడం విశేషం. మరి, ఈ వయసులో ఇంత సాహసం చేయడం వెనుక ఏదైనా ముఖ్య కారణముందా? అని అడిగితే.. మహిళలు తలచుకుంటే సాధించలేనిదేదీ లేదని నిరూపించడానికే ఇలా చేశానంటున్నారామె. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ సైకిల్‌ యాత్ర గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-karuna-singh-wife-of-lt-cdr-d-s-chauhan-soon-to-join-indian-army

పెళ్లైన 40 రోజులకే లోకం విడిచి వెళ్లారు.. అయినా నాతోనే ఉంటారు!

అందరమ్మాయిల్లాగే భవిష్యత్తు పైన ఎన్నో కలలు, ఆశయాలతో చదువు పూర్తి చేసిందామె. అదే సమయంలో కన్న తండ్రి కాలం చేయడంతో తీవ్ర నిరాశలోకి కూరుకుపోయింది. అయినా ఆ బాధలోంచి తేరుకొని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంది. ఆపై సద్గుణవంతుడైన భాగస్వామిని భర్తగా పొందింది. వీరిద్దరి అన్యోన్యతను చూసి విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. దురదృష్టవశాత్తూ పెళ్లైన 40 రోజులకే తన ఐదో తనాన్ని దూరం చేసింది. ఆ సమయంలో ‘నాకు సమస్యల మీద సమస్యలొస్తున్నాయంటే ఆ దేవుడు నన్ను ఓ గొప్ప కార్యంలో భాగం చేయాలనుకుంటున్నాడేమో!’ అనుకుందే తప్ప అధైర్యపడలేదామె. అందుకే దేశ రక్షణలో అమరుడైన తన భర్త ఆశయాన్ని భుజాలపైకెత్తుకుంది. పరీక్షలో పాసై త్వరలోనే సైన్యంలో శిక్షణ పొందేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఆమే.. ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రమాదిత్య యుద్ధ నౌక ప్రమాదంలో అసువులు బాసిన లెఫ్టినెంట్‌ కమాండర్‌ ధర్మేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ సతీమణి కరుణా సింగ్‌. తన కలను పక్కన పెట్టి కట్టుకున్న భర్త ఆశయం కోసం కదిలిన ఈ వీర వనిత ధీర గాథ ఆమె మాటల్లోనే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
68-years-old-lady-earning-millions-by-making-island-in-waterlogged-fields

women icon@teamvasundhara
meet-pooja-devi-the-first-woman-bus-driver-from-jammu-and-kashmir

‘ఆడవాళ్లు బస్సు నడపడమేమిటీ' అన్నారు!

‘ఆకాశంలో సగం... అవకాశాల్లో సగం’ అంటూ ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా పని చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టమైనా సరే... సవాలుగా తీసుకుని మరీ ఆ రంగంలో తమ సామర్థ్యాన్ని చాటుకుంటున్నారు. శారీరక శ్రమతో కూడిన బాధ్యతలను సైతం చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారీ తరం మహిళలు. ఈ క్రమంలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే స్త్రీలపై ఎక్కువ ఆంక్షలుండే జమ్మూ కశ్మీర్‌లో తొలిసారిగా ఓ మహిళ బస్సు స్టీరింగ్ పట్టుకుంది. కుటుంబ అవసరాల కోసం తన కుమారుడిని వెంట పెట్టుకుని మరీ బస్సు నడిపింది. మరి ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఎందుకు బస్సు డ్రైవర్‌గా మారిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-usha-soman-who-makes-us-believe-that-age-is-just-a-number

ఇలాంటి 'వండర్ ఉమన్' ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతా ఫిట్ గానే ఉంటుంది!

ఫిట్‌నెస్‌.. ఇది ఒక వయసుకే పరిమితమనుకుంటాం.. ఆ వయసులోనైతేనే విభిన్న వ్యాయామాలు చేయడానికి శరీరం సహకరిస్తుందనుకుంటాం. కానీ ఇదే ప్రశ్న ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ మిలింద్‌ సోమన్‌ తల్లి ఉషా సోమన్‌ని అడిగితే ‘ఫిట్‌నెస్‌కి వయసుతో సంబంధమేముంది? దానిపై మనసు పెడితే చాలు.. ఏ వయసులోనైనా దీన్ని మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు..’ అని నిర్మొహమాటంగా చెబుతారామె. ‘వయసు అనేది ఒక సంఖ్య మాత్రమే!’ అనే ఫిలాసఫీని నమ్మే ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఔత్సాహికురాలు 81 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎలాంటి వ్యాయామమైనా అలవోకగా చేసేస్తుంటారు. అది కూడా సంప్రదాయ చీరకట్టులో చేస్తూ అందరినీ ఒకింత అబ్బురపరుస్తారు!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-farmer-on-why-she-is-protesting-at-delhi-border

women icon@teamvasundhara
meet-the-woman-behind-ipo-star-mrs-bectors-food-specialities

ఈ బిస్కట్ల రారాణి విజయగాథ విన్నారా?

‘ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు.. ఉద్యోగమెందుకు..? హాయిగా పెళ్లి చేసుకొని భర్తను, పిల్లల్ని, కుటుంబాన్ని చూసుకోక!’ అనే రోజులవి! అలాంటి ఆలోచనలతోనే ఆమెను 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఓ అయ్య చేతిలో పెట్టారు ఆమె తల్లిదండ్రులు! కానీ ఆమెకేమో బాగా చదువుకోవాలి, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలన్న తపన ఉండేది. ఇందుకు అత్తింటి వాళ్లు అడ్డు చెప్పినా.. భర్త మాత్రం తన పూర్తి సహకారం అందించారు. అలా నాడు బేకింగ్‌లో ప్రయోగాలు చేస్తూ తన పెరట్లోనే చిన్న బేకరీ షాపుగా ప్రారంభమైన ఆమె వ్యాపారం.. నేడు ఉత్తర భారతదేశంలోనే దిగ్గజ సంస్థగా ఎదిగింది. దేశంలో ఓ ట్రేడ్‌మార్క్గా ఎదగడమే కాదు.. మేటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు ముడిసరుకుల్ని పంపిణీ చేసే స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదంతా ఆమె కృషి, పట్టుదల వల్లే సాధ్యమైంది. కాబట్టే నేడు ఈ కంపెనీ షేర్లు స్టాక్‌మార్కెట్లో లిస్ట్‌ అయ్యాయి. పబ్లిక్ ఇష్యూ నుంచి వందల కోట్లు సేకరించడమే కాదు.. ఈ ఏడాది అత్యధికంగా సబ్‌స్క్రైబ్‌ అయిన ఐపీవోల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది కూడా! ఆ దిగ్గజ సంస్థే ‘మిసెస్‌ బెక్టార్‌ - క్రీమికా’. విదేశీ బ్రాండ్ల పోటీని తట్టుకొని దేశీయ మార్కెట్లో ఈ సంస్థను అగ్రగామిగా నిలిపిన ఘనత ఈ సంస్థ అధినేత్రి రజనీ బెక్టార్‌దే!

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-gaur-five-month-pregnant-mom-to-be-finishes-tcs-work-10k-bengaluru

ఐదు నెలల గర్భంతో పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తా!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ అతి సుకుమారంగా తయారవుతుంటారు గర్భిణులు. కడుపులోని బిడ్డకు అసౌకర్యంగా ఉంటుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని కఠినతరమైన పనులు చేయడానికి సంకోచిస్తుంటారు. ఇక ఈ సమయంలో వ్యాయామం మంచిదని చెప్పినా దాని జోలికి వెళ్లని వారూ లేకపోలేదు. ఇంట్లో ఉండే కొందరు పెద్ద వాళ్లు కూడా గర్భిణులు ఏది చేస్తామన్నా ససేమిరా అంటుంటారు. కానీ వీటన్నింటినీ అధిగమించి వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ నలుగురిలో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ తరం మహిళలు. అలాంటి వారిలో ఒకరే బెంగళూరుకు చెందిన అంకితా గౌర్‌. ప్రస్తుతం ఐదు నెలల గర్భిణి అయిన ఆమె తాజాగా టీసీఎస్‌ వరల్డ్‌ 10కె రన్‌లో పాల్గొంది. గంటలోనే పది కిలోమీటర్లు పరుగెత్తి.. గర్భంతో ఉన్న వారికి పరుగు మంచి వ్యాయామమని చాటుతోంది. తొమ్మిదేళ్లుగా పరుగునే ఊపిరిగా మార్చుకున్నానని, ఆ ఉత్సాహమే గర్భంతోనూ తనను పరిగెత్తేలా చేసిందని చెబుతోన్న ఈ న్యూ మామ్‌ తన గురించి ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
baloch-activist-gender-inequality-critic-karima-baloch-found-dead-in-canada

అందుకే కరీమా ఎప్పటికీ ఓ హీరోనే!

పరువు పేరుతో హత్యలు చేయడం, నిరక్షరాస్యత, నిరుద్యోగం, లింగ వివక్ష, ప్రసూతి మరణాలు, అత్యాచారాలు, యాసిడ్‌ దాడులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మహిళల్ని ఓ గడ్డి పరకలా భావిస్తుంటారక్కడ! ఒకవేళ వీటిని ఎదిరిస్తే వారికి మరణ శాసనం తప్పదు. మహిళల పట్ల ఇంతటి క్రూరమైన వివక్ష ఉంది కాబట్టే పాక్‌ ఆక్రమిత బలోచిస్థాన్‌ స్త్రీలకు అసురక్షితమైన ప్రదేశాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇలాంటి చోటే పుట్టి పెరిగింది కరీమా బలోచ్‌. అయితే అందరు మహిళల్లా అణిగిమణిగి ఉండాలనుకోలేదామె. మహిళా హక్కులపై ఉద్యమించింది.. అక్కడి మహిళలు ఎదుర్కొంటోన్న దుస్థితిని అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎండగట్టింది. అలాంటి ఉద్యమకారిణి గొంతు నేడు మూగబోయింది. 2016 నుంచి కెనడాలో శరణార్థిగా ఉంటోన్న కరీమా రెండు రోజుల క్రితం హత్యకు గురైంది. అయితే దీని వెనుక పాక్‌ నిఘా సంస్థ ఐఎస్‌ఐ హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా మహిళలకు న్యాయం జరగాలని ముక్తకంఠంతో నినదించిన ఈ ఉద్యమకారిణి తన కొన ఊపిరిదాకా అదే పట్టుదలను కొనసాగించడం ఆమె ధైర్యానికి ప్రతీక!

Know More

women icon@teamvasundhara
jeff-bezos-former-wife-mackenzie-scott-donates-over-4-billion-dollars-in-4-months
women icon@teamvasundhara
meet-the-chief-justice-of-telangana-high-court-here-is-hima-kohli-story

మనకే కాదు.. ప్రకృతికీ న్యాయం జరగాలంటారామె!

మనదేశంలో సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల గురించి అడిగితే పురుషుల పేర్లే ఎక్కువగా వినిపిస్తాయి. సంచలనమైన తీర్పులు ఇచ్చిన సందర్భంలో మినహా.. మహిళా న్యాయమూర్తుల గురించి పెద్దగా బయటికి తెలియదు. అయినప్పటికీ తమ అచంచల ప్రతిభాపాటవాలతో.. ఈ రంగంలో కొందరు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకొంటున్నారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనాల్లో జడ్జిలుగా కొనసాగుతున్నారు. హైకోర్టుల్లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్థాయికి ఎదుగుతున్నారు. ఆ కోవకే చెందుతారు తాజాగా తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితురాలైన జస్టిస్‌ హిమా కోహ్లీ. తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలోనే హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న తొలి మహిళ ఆమెనే కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఈ సీనియర్‌ మహిళా జడ్జి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
four-indian-women-placed-in-forbes-most-powerful-women-list
women icon@teamvasundhara
ips-ankita-sharma-teaches-students-studying-upsc-so-that-their-dreams-are-not-left-incomplete-due-to-poverty

ఈ లేడీ సింగం.. అమ్మాయిల సివిల్స్ కలను నెరవేర్చే టీచరమ్మ కూడా!

ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌.. వంటి దేశ అత్యున్నత ప్రభుత్వోద్యోగాల్లో చేరాలన్న కల ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ, ఓటమిని జయిస్తూ ముందుకు సాగితేనే ఈ కొలువులు మన సొంతమవుతాయి. అయితే వీటిలో విజయం సాధించిన కొంతమంది ‘హమ్మయ్య.. నా కల నెరవేరింది’ అని సంతృప్తి పడిపోతే.. ఇంకొందరేమో తనలా మరికొందరు కూడా తమ కలల్ని నెరవేర్చుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తమలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని నలుగురికీ పంచుతుంటారు. ఇందుకు అసలు సిసలైన ఉదాహరణే ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాయ్‌పూర్‌కు చెందిన పోలీసాఫీసర్‌ అంకితా శర్మ. సివిల్స్‌ ప్రిపరేషన్‌ కోసం వేలకు వేలు డబ్బులు పోసే స్థోమత లేని అమ్మాయిల్ని చేరదీసి తానే ఉచితంగా కోచింగ్‌ ఇస్తున్నారామె. అది కూడా ఆఫ్‌లైన్‌తో పాటు ఆన్‌లైన్లో కూడా! ఓవైపు వృత్తిపరంగా నేరస్థుల గుండెల్లో గుబులు రేపుతోన్న ఈ సూపర్‌ కాప్‌.. ఇటు టీచర్‌గా మారి ఎందరో విద్యార్థుల కలల్ని నెరవేర్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. తాను చదువుకునే రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లే తనను ఈ దిశగా నడిపించాయంటోన్న ఈ మహిళా పోలీసాఫీసర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
hcl-tech-chief-roshini-nadar-malhotra-india’s-wealthiest-woman-here-is-the-full-list

దేశంలో అత్యంత సంపన్న మహిళలు వీరే!

రంగమేదైనా మహిళలు తమ పూర్తి స్థాయి ప్రతిభా పాటవాలను ప్రదర్శిస్తూ అందులో తమ ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నారు. ప్రత్యేకించి వ్యాపార రంగంలో తమదైన మెలకులను ప్రదర్శిస్తున్నారు కొందరు అతివలు. ప్రతికూల పరిస్థితులు, సవాళ్లను ఎదుర్కొని గ్రేట్‌ బిజినెస్‌ వుమన్‌గా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆదాయం ఆర్జిస్తూ అత్యంత సంపన్నమైన మహిళలుగా సత్తా చాటుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలో అత్యంత సంపన్న మహిళలందరినీ ఒక చోట చేర్చుతూ కోటక్‌ వెల్త్‌-హురన్ ఇండియా సంయుక్తంగా ఓ జాబితా రూపొందించింది. ‘కోటక్‌ వెల్త్‌ హురున్‌-లీడింగ్‌ వెల్దీ వుమెన్‌ 2020’ పేరుతో మొత్తం 100 మంది భారతీయ సంపన్న మహిళల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ లిస్టులో హెచ్‌సీఎల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ రోష్నీ నాడార్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
para-badminton-player-manasi-joshi-recalls-the-day-she-lost-her-leg-reflects-on-how-her-life-has-changed

అవకాశమొస్తే ఆ జీవితాన్నే ఎంచుకుంటా!

భవిష్యత్తుపై బోలెడు ఆశలు పెట్టుకున్న ఆమెను 22 ఏళ్లకే విధి వెక్కిరించింది. ఒంటికాలితో జీవితాన్ని అంధకారం చేయాలనుకుంది. అయితే కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఆమెను మరింత కఠినంగా మార్చాయి. ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందించాయి. అందుకే కృత్రిమ కాలితోనే బ్యాడ్మింటన్‌ రాకెట్‌ పట్టుకుని బరిలోకి దిగింది. మొండి పట్టుదలతో పతకాల జోరు కొనసాగించింది. ఆమే పారా అథ్లెట్‌ మానసి జోషి. ‘కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు’ అన్న మాటలకు కచ్చితమైన ఉదాహరణగా నిలిచే మానసి.. సరిగ్గా నిల్చోవడానికి కాలు లేకపోయినా పారా బ్యాడ్మింటన్‌లో ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది. దేశానికి పతకాల పంట పండిస్తోంది. తన పోరాట స్ఫూర్తితో ఎంతోమంది అమ్మాయిలు, తనలాంటి దివ్యాంగుల్లో స్ఫూర్తి నింపుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sania-mirza-writes-emotional-ode-to-all-mothers-in-viral-post

ఇజాన్ పుట్టాకే అవన్నీ నాకు అర్థమయ్యాయి!

అమ్మతనం.. ఈ లోకంలో అన్నింటికంటే అమూల్యమైనది. స్వయంగా అనుభవిస్తే తప్ప అందులో ఉన్న కమ్మదనాన్ని మనం ఆస్వాదించలేం. అంతేకాదు.. బాధ్యత, ఓపిక, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం, నిస్వార్థమైన ప్రేమను పంచడం.. ఇలా ఎన్నో విషయాలు నేర్పుతుందీ అద్భుతమైన భావన. ఇలాగే అమ్మతనం తననీ ఓ మంచి మనిషిని చేసిందంటోంది హైదరాబాదీ టెన్నిస్ స్టార్‌ సానియా మీర్జా. రెండేళ్ల క్రితం ఇజాన్‌కు జన్మనిచ్చిన ఈ సూపర్‌ మామ్‌.. ఆ తర్వాత ఎంతో కష్టపడి ఫిట్‌గా మారి ఈ ఏడాది కోర్టులోకి అడుగుపెట్టింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి తల్లయ్యాకా మహిళలు తమ కెరీర్‌లో దూసుకుపోగల సమర్థులు అని నిరూపించింది. ఇలా తన పోస్ట్‌ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీకి అమెరికన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సెరెనా విలియమ్స్‌ స్ఫూర్తి అంటూ తాజాగా ఓ సుదీర్ఘ లేఖ రాసింది సానియా. అమ్మతనం తనకు అందించిన అనుభవాలు, ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం, సెరెనా తనలో ప్రేరణ నింపిన విధానం, వర్క్‌-లైఫ్‌ బ్యాలన్స్‌.. ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలు రంగరించి రాసిన ఆ లేఖ సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవడమే కాదు.. ఎంతోమంది తల్లుల్లో స్ఫూర్తి నింపుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-know-about-anupa-das-third-woman-to-become-a-crorepati-in-kbc-season-12

ఈ కోటి రూపాయలతో మా అమ్మను క్యాన్సర్‌ నుంచి కాపాడుకుంటా!

కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి... 20 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ షోకు నేటికీ ఏ మాత్రం క్రేజ్‌ తగ్గలేదు. బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ బుల్లితెర కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని, హాట్ సీట్ వరకు చేరుకోవాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నిస్తారు. ఈ షో ద్వారా వచ్చిన పేరు, ప్రైజ్‌ మనీతో తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ ఆ అదృష్టం కొందరికే దక్కుతుంది. అలాంటి వారిలో ఒకరు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన అనూపాదాస్. వృత్తిరీత్యా టీచర్‌ అయిన ఆమె ఈ షో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అంటే గత 20 ఏళ్లుగా దీనిలో పాల్గొనాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన కలను సాకారం చేసుకోవడమే కాకుండా ఏకంగా కోటి రూపాయలు గెలుచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
farah-khan-writes-open-letter-on-choosing-to-become-mom-at-43-via-ivf

ఆ విషయంలో నా మనసు చెప్పిందే విన్నా.. దాన్నే లాక్ చేశా!

‘లోకులు కాకులు.. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చుతుంటారు. పెళ్లి, పిల్లలు, కెరీర్‌.. ఇలా అన్ని విషయాల్లో నిర్ణయాధికారం వారిదే అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు.. అయితే ఇలా ఎవరెన్ని చెప్పినా మీరు మాత్రం మీ మనసు చెప్పిందే వినండి..!’ అంటున్నారు ప్రముఖ దర్శకనిర్మాత ఫరా ఖాన్‌. 43 ఏళ్ల వయసులో ఐవీఎఫ్‌ ద్వారా ముగ్గురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన ఈ సెలబ్రిటీ మామ్‌.. వయసుకు, పిల్లల్ని కనడానికి సంబంధం లేదంటున్నారు. సైన్స్‌ అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఈ కాలంలో తమకు నచ్చినప్పుడు, అందుకు మానసికంగా సిద్ధమైనప్పుడు పిల్లల్ని కనొచ్చంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన ఐవీఎఫ్‌ స్టోరీని, ఈ క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను గుదిగుచ్చి ఓ సుదీర్ఘ లేఖ రాశారామె. వర్క్‌-లైఫ్‌ బ్యాలన్స్‌ గురించి మహిళలందరికీ దిశానిర్దేశం చేసేలా ఉన్న ఈ లేఖ సారాంశమేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
four-indian-women-featured-in-bbc-100-women-list-of-2020

ప్రపంచ గతిని మార్చారు.. నలుగురికీ ‘స్ఫూర్తి’గా నిలిచారు!

ప్రపంచాభివృద్ధిలో పలువురు మహిళలు తమదైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ అపురూప విజయాలు సాధిస్తూ...తోటి వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తమ మార్గంలో మరింతమంది అడుగులు వేసేలా స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమదైన ముద్ర వేస్తోన్న మహిళల్లో వందమందిని ఎంపిక చేసి ఏటా ఓ జాబితాను విడుదల చేస్తోంది బీబీసీ. అలా ఈ ఏడాది కూడా వివిధ రంగాల్లో తమదైన రీతిలో దూసుకుపోతోన్న 100 మంది అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన, ప్రభావశీలురైన మహిళల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ లిస్టులో నలుగురు భారతీయ నారీమణులు చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.

Know More