scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ƒœÎx-©Åî „ÃJ ‚¹L BJÅä «Ö Â¹œ¿ÕX¾Û E¢œË-ʘäx!

Brief story on Tamil Nadu 'Idli Ammas' in Telugu

¹«Õ-©-ÅÃh@ü.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ æXª½Õ NÊ-’Ã¯ä «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ ’¹Õªíh-ÍäaC ƒœÎx©ä. ª½Ö¤Ä-ªá꠯éՒ¹Õ ƒœÎx©Õ Æ«átÅŒÖ æXŸ¿-„Ã@Áx ‚¹L Bª½Õa-ÅîÊo ¨ 80 \@Áx ¦Ç«Õt ’¹ÕJ¢* ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ X¾Ûºu-«ÖE “X¾X¾¢-ÍŒ-«Õ¢Åà ¤ÄÂË¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ ¦Ç«Õt ®¾ª½-®¾Ê «Õªî 'ƒœÎxÑ ¦Ç«Õt «*a ÍäJ¢C. ‚„äÕ ªÃ„äÕ-¬Áy-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ 70 \@Áx ªÃºË. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚„çÕ ƒœÎx© Ÿµ¿éª¢Åî Åç©Õ²Ä? æXŸ¿-„Ã-@Áx-ªáÅä ŠÂ¹ˆ åXj²Ä Â¹ØœÄ ƒ«y-¹ˆ-êªxŸ¿Õ. ‚¹L Bª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒ«Õ «Ÿ¿l-ÂíÍäa Eª½Õ-æX-Ÿ¿Lo ÅÄçÕ-X¾Ûpœ¿Ö ¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à ¦µÇN¢-ÍŒ-©ä-Ÿ¿E, ÅŒ«Õ ƒ¢šðx „Ã@Áx ¹œ¿ÕX¾Û E¢X¾Û-ÅŒÕÊo{Õx’Ã¯ä ®¾¢ÅŒ%XÏh X¾œÄf-«ÕE Æ¢{Õ-¯ÃoK ƒŸ¿lª½Õ ¦Ç«Õt©Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÅŒ«ÕÂ¹× ©Ç¦µÇ© ¹¢˜ä æXŸ¿ „ÃJ ‚¹L Bª½a-œ¿„äÕ “X¾Ÿ±¿«Õ ¹ª½h«u«Õ¢{Ö ¨ «%Ÿ¿l´ «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÅŒ«Õ åXŸ¿l «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ÍÃ{Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ ƒŸ¿lª½Õ ¦Ç«Õt© ’¹ÕJ¢*, ‚¤Äu-§ŒÕÅŒ Æ¯ä ª½Õ*E ª½¢’¹-J¢* „ê½Õ «¢œä ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* ÂíEo N†¾-§ŒÖ©Õ „ÃJ «Ö{-©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

¹®¾d-«Õª½Õx Âß¿Õ.. ¯Ã XÏ©x©Õ!

«ºÂ¹ˆ¢.. ¯äÊÕ Â¹«Õ-©-ÅÃh@ü.. ÆŸä OÕ Æ¢Ÿ¿J 'ƒœÎxÑ Æ«yE! ¨«ÕŸµ¿u ¤¶òÊÕx, šÌO©©ð ¯Ã ’¹ÕJ¢* Åç’¹ «Öªît-T¤ò«œ¿¢ ÍŒÖ®Ï Âî¾h ‚¬Áaª½u¢.. ƒ¢Âî¾h ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¹L-T¢C. Æ¢Ÿ¿Õ꠯à ’¹ÕJ¢* ÂíEo N†¾-§ŒÖ©Õ OÕÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa. «ÖC ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ©ðE æXª½Ö-ªýÂ¹× ®¾OÕ-X¾¢-©ðE «œË-„ä-©¢-X¾-©§ŒÕ¢ Æ¯ä “’ëբ. «ÖC «u«-²Ä-§ŒÖ-ŸµÄ-JÅŒ ¹×{Õ¢¦¢ Âë-œ¿¢Åî ªîW ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ ÊÊÕo «C-©ä®Ï ¤ñ©Ç-EÂË X¾EÂË „ç@ìx-„ê½Õ. ŸÄ¢Åî ®¾«Õ§ŒÕ¢ Æ®¾q©Õ ’¹œË-ÍäC Âß¿Õ. ÆX¾Ûpœä ¨ ‘ÇS ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð \Ÿî ŠÂ¹šË Í䧌Ö-©E ‚©ð-*¢ÍÃ. Æ©Ç «*a¢Ÿä ¨ ƒœÎx ‚©ð-ÍŒÊ.


‚ª½Õ ’¹¢{-©Â¹× „ç៿©Õ..
¯äÊÕ ƒœÎx©Õ Í䧌՜¿¢ ֮͌Ï.. ¨ «§ŒÕ-®¾Õ©ð ¨Nœ¿ ƒEo ƒœÎx©Õ ‡©Ç Í䮾Õh¢Ÿî? ÆE ‚¬Áa-ª½u-¤ò-§Œá¢-šÇ-ª½E ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. ÂÃF, ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð «¢{©Õ Í䧌՜¿¢ ¯ÃÂ¹× ÂíÅähOÕ Âß¿Õ. «ÖC …«ÕtœË ¹×{Õ¢¦¢ Âë-œ¿¢Åî ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ¯ä¯ä «¢{-Íä®Ï åX˜äd-ŸÄEo. Æ©Ç ‡Â¹×ˆ« «Õ¢CÂË «¢{ Í䧌՜¿¢ Æ©-„Ã-{Õ’Ã «ÖJ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒœÎx©Õ Í䧌՜¿¢ Â¹ØœÄ åXŸ¿l’à ¹†¾d-«Õ-E-XÏ¢-ÍŒ-˜äxŸ¿Õ. ƒÂ¹ ¯Ã ªîV-„ÃK ƒœÎx ÅŒ§ŒÖK ’¹ÕJ¢* Íç¦ÕÅà NÊ¢œË. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ‚ª½Õ ’¹¢{-©Â¹× ©ä«œ¿¢ ¯ÃÂ¹× Æ©-„Ã{Õ. ‚åXj ͌¹-ÍŒÂà ²ÄoÊ¢, X¾Ü• «áT¢-ÍŒÕ-ÂíE ¯Ã Â휿Õ-¹×Åî ¹L®Ï Åî{Â¹× „ç@ÇhÊÕ. ƹˆœ¿ ÅÃèÇ ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½©Õ ÂÕ-ÂíE AJT ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹ע-šÇÊÕ. OšËÅî ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ ²Ä¢¦Çªý ‹„çjX¾Û ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Öh¯ä «Õªî-„çjX¾Û Âí¦sJ ÍŒšÌo “XÏæXªý Íä²ÄhÊÕ. ƒÂ¹ ƒœÎx XÏ¢œË Æ¢šÇªÃ.. ÆC «á¢Ÿ¿Õ ªîV ªÃ“Åä ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä®Ï åX{Õd-¹ע-šÇÊÕ. Æ©Ç-’¹E \ NÕÂÌq-©ð¯î ©äŸ¿¢˜ä wé’j¢œ¿-ªý-©ð¯î ª½Õ¦Õs-ÅÃ-¯ä„çÖ ÆÊÕ¹ׯ䪽Õ. Æ®¾q©Õ Âß¿Õ.. ªîW ¯Ã XÏ¢œË Æ¢Åà ª½Õ¦äsC ¯Ã ªî©ä. Æ©Ç ªîW „çªáu ƒœÎx-©Â¹× ®¾J-X¾œÄ XÏ¢œËE.. Æ¢˜ä ®¾Õ«Öª½Õ ‚ª½Õ ÂË©ð© ÍíX¾ÛpÊ NÕÊ-X¾pX¾Ûp, G§ŒÕu¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ¯ÃÊ-¦ãšËd.. ‚åXj ŸÄŸÄX¾Û ¯Ã©Õ-’¹_¢{© ¤Ä{Õ ÍŒÂ¹ˆ’à ªîšðx¯ä ª½Õ¦Õs-ÅÃÊÕ.

idlibammalugh650-1.jpg
„çáÊo-šË-ŸÄÂà ¹˜ãd© ¤ñ§äÕu..!
ƒÂ¹ …Ÿ¿§ŒÕ¢ ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý ÅŒ§ŒÖ-ª½§äÕu ®¾JÂË ‡E-NÕ-Ÿ¿-«Û-ŌբC. ÆX¾Ûpœ¿Õ ƒœÎx©Õ åX{dœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-œ¿-ÅÃÊÕ. ÆX¾p-šËê ÍéÇ-«Õ¢C ¯Ã ƒœÎx© Â¢ ‡Ÿ¿Õª½Õ ֮͌¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ©Ç ŠÂ¹ Nœ¿-ÅŒ©ð 37 ƒœÎx© ÍíX¾ÛpÊ ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-Åêá. ¯äÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ƒœÎx XÏ¢œË Æ¢Åà ƪá-¤ò§äÕ «ª½Â¹× «ÕŸµÄu£¾Ço¢ ŸÄÂà «*aÊ „Ã@ÁxÂË ƒœÎx©Õ Æ¢C²Äh. ƒœÎx, ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® “X¾“ÂË-§ŒÕ¢Åà ¹˜ãd© ¤ñªáu OÕŸä •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC.

(ƪáÅä ƒšÌ-«©ä ¨ ¦Ç«Õt ’¹ÕJ¢* ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ÄX¾Û-©ªý Â뜿¢, ‚ ¤¶ñšð©Õ, OœË-§çÖ©Õ “X¾«áÈ „Ãu¤Ä-ª½-„äÅŒh ‚Ê¢Ÿþ «Õ£ÔÇ¢“ŸÄ ¹¢{ X¾œ¿-œ¿¢Åî ‚§ŒÕÊ ¨ ƒœÎx ¦Ç«ÕtÂ¹× ‹ ‡©ü-XÔ° ’Ãu®ý ²ùd ƒ«y-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ‚„çÕ „Ãu¤Ä-ª½¢©ð åX{Õd-¦œË åX˜äd¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃÊÕ ®ÏŸ¿l´¢’à …Êo{Õx ‹ šÌyšü ŸÄyªÃ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. ‚ «Õª½Õ-®¾šË ªîèä ¦µÇª½Åý ’Ãu®ý Âբ-¦-ÅŒÖhªý N¦µÇ’¹¢ ¹«Õ-©-ÅÃh-@üÂ¹× «¢{-’Ãu®ý ¹¯ç-¹¥¯þ Æ¢C¢-*¢C. ‚åXj ‚Ê¢Ÿþ «Õªî šÌyšü©ð ¦µÇ’¹¢’à ®¾p¢C®¾Öh.. ¦Ç«ÕtÂ¹× ’Ãu®ý ¹¯ç-¹¥¯þ Æ¢C¢-*Ê ¦µÇª½Åý ’Ãu®ý Âբ-¦-ÅŒÖhª½Õ N¦µÇ-’Ã-EÂË Â¹%ÅŒ-•c-ÅŒ©Õ ÅçL¤Äª½Õ.. Æ©Çê’ ƒX¾pšË ÊÕ¢* ¦Ç«Õt ’Ãu®ýÂ¹× Æ§äÕu Ȫ½ÕaÊÕ ÅÃ¯ä ¦µ¼J-²Äh-Ê¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢Åî ®¾¢Åî-†¾-X¾œ¿f ¦Ç«Õt.. ‚§ŒÕÊ X¾Ûºu-«ÖE ƒÂ¹ ƒX¾Ûpœ¿Õ ’Ãu®ý ²ùdåXj ÅŒÊ X¾EE ‡¢Åî ®¾Õ¯Ã-§ŒÖ-®¾¢’à Í䮾Õ-¹ע-{Õ¯ÃoÊE, ‚§ŒÕÊÂË ¯Ã ¹%ÅŒ-•c-ÅŒ©Õ Åç©Õ-X¾Û-¹ע-{Õ¯ÃoÊ¢{Ö ®¾¢¦-ª½-X¾-œË-¤ò-ªá¢C..)

idlibammalugh650-2.jpg
¹®¾d-«Õª½Õx Âß¿Õ.. ¯Ã XÏ©x©Õ!
¯äÊÕ ¨ ƒœÎx „Ãu¤Äª½¢ “¤Äª½¢-Gµ¢* ŸÄŸÄX¾Û 30 \@ëkx¢C. X¾Ÿä@Áx “ÂËÅŒ¢ «ª½Â¹× ƪ½l´ ª½Ö¤Ä-ªá꠯éՒ¹Õ ƒœÎx©Õ Æ„äÕt-ŸÄEo. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ «áœË-®¾-ª½Õ-¹ש Ÿµ¿ª½©Õ åXª½-’¹-œ¿¢Åî «Õªî ƪ½l´ ª½Ö¤Äªá åX¢* ’¹ÅŒ X¾Ÿä-@ÁÙx’à ª½Ö¤Ä-ªáÂË ¯Ã©Õ’¹Õ ƒœÎx© ÍíX¾ÛpÊ Æ«át-ŌկÃo. ¨ ÍŒÕ{Õd X¾Â¹ˆ© …¢œä ‡¢Åî-«Õ¢C æXŸ¿„Ã@ÁxÂ¹× ª½Ö. 20 åXœËÅä ÂÃF ¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ Æ©Çp-£¾Éª½¢ Ÿíª½-¹E X¾J-®ÏnA ƒX¾Ûp-œ¿Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ«Õ «Ÿ¿l œ¿¦Õs©Õ ©ä¹ Æ©Çê’ Â¹œ¿ÕX¾Û «Öœ¿Õa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢšË „ÃJ ¹œ¿ÕX¾Û E¢X¾-œÄ-Eê ¨ ƒœÎx-©-«Õtœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃÊÕ ÂÃF.. œ¿¦Õs© Â¢ Æ®¾q©Õ Âß¿Õ! ƪá¯Ã ¨ ƒœÎx „Ãu¤Äª½¢ ŸÄyªÃ ¯ÃÂ¹× ªîVÂ¹× ®¾Õ«Öª½Õ ª½Ö. 200 ŸÄÂà «®¾Õh-¯Ãoªá. ¯Ã ƒœÎx©Õ AÊ-œÄ-EÂË ¯Ã £¾Çô{-©üÂË «Íäa „Ã@ÁÙx ¯ÃÂ¹× Â¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à Ʈ¾q©Õ ÆE-XÏ¢-ÍŒª½Õ. „Ã@ÁÚx ¯Ã Gœ¿f-©Åî ®¾«ÖÊ¢. „ÃJF ¯Ã ¹×{Õ¢-¦¢©ð ŠÂ¹-J’à ¦µÇN¢* ‡¢Åî ÅŒ%XÏh’à „ÃJÂË ƒœÎx©Õ «œËf¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à …¢C. „Ã@ÁÙx ¹؜Ä.. ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ X¾Ÿ¿l´-Ōթðx ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ¯Ã ƒœÎx©Õ ‡¢Åî ª½Õ*’à …¯Ão-§ŒÕ¢{Ö Â¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ A¯ä®Ï „ç@ÁÙh¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ‡¢ÅŒ-«Õ¢C «*a¯Ã ƒœÎx Ÿµ¿ª½ «Ö“ÅŒ¢ åX¢ÍŒÊÕ. „Ã@Áx ÂîJ¹ „äÕª½ê ƒšÌ-«©ä ƒœÎx-©Åî ¤Ä{Õ …V¢ÅŒÕ ¦ð¢œÄ („çÕi®¾Öªý ¦ð¢œÄ) Â¹ØœÄ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õh¯Ão. ¯Ã©Õ’¹Õ ¦ð¢œÄ©Õ ª½Ö. 2.50Â¹× Æ«át-ŌկÃo.
‚X¾-«Õ¯Ão.. ‚X¾-©äŸ¿Õ!
ƒÂ¹ ¯Ã «ÕÊ-«©Õ, «ÕÊ-«-ªÃ-@ëkxÅä.. '¦Ç«Öt.. ¨ «§ŒÕ-®¾Õ©ð FÂ¹× ‡¢Ÿ¿Õ-ÂˢŌ “¬Á«Õ. ¨ X¾E «Ö¯ä®Ï £¾Éªá’à N“¬Ç¢A B®¾Õ-Âî-«-ÍŒÕa’Ã..Ñ Æ¢{Õ¢šÇª½Õ. ÂÃF ¯äÊÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾æ®-Nժà ƯÃo. æXŸ¿ „ÃJÂË ƒ©Ç ¯Ã ÍäÅîh «¢œË-åX-{dœ¿¢©ð¯ä ¯ÃÂ¹× Æ®¾-©ãjÊ ‚Ê¢Ÿ¿¢ …¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ¯äÊÕ ÍÃ©Ç …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¯Ão. ¯Ã Š¢šðx ¬ÁÂËh …Êo¢ÅŒ «ª½Â¹× ¨ X¾EE, DE ŸÄyªÃ «Íäa ‚Ê¢-ŸÄEo Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õ-ÂîÊÕ.. OÕª½Õ Â¹ØœÄ ‡X¾Ûp-œçj¯Ã «Ö «Üªíæ®h «Ö ƒ¢šË-Âí*a ƒœÎx©Õ AE „ç@Áxœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «ÕJa-¤ò-¹¢œË. ƒœÎx XÏ¢œË ª½Õ¦äs ®¾«Õ-§ŒÕ-„çÕi¢C.. …¢šÇÊÕ «ÕJ..!

æXŸ¿© ‚¹L Bª½a-œÄ-EêÂ..
idlibammalugh650.jpg
«ºÂ¹ˆ¢.. ¯äÊÕ ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿Õ-©ðE ªÃ„äÕ-¬Áy-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ ªÃºËE. ÆŸäŸî ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ Æ¢{.. ŸÄE «â©¢-’Ã¯ä ¯Ã ’¹ÕJ¢*, ¯äÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* ÍéÇ-«Õ¢-CÂË ÅçL-®Ï¢C. ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢C.. ‡¢Ÿ¿ÕÂî Åç©Õ²Ä.. ¯Ã ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï-Ê¢Ÿ¿ÕÂ¹× Âß¿Õ.. ¯Ã ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* «ÕJ¢-ÅŒ-«Õ¢C Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE „ÃJÂÌ …*-ÅŒ¢’à ƒœÎx©Õ A¯ä «Öª½_¢ ŸíJ-ÂË-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚Ê¢-Ÿ¿-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƒÂ¹ˆœ¿ ª½Ö. 60 åX{d-EŸä \ £¾Çô{©Ö šËX¶Ï¯þ åX{dŸ¿Õ. ÂÃF «Ö ³ÄX¾Û©ð ª½Ö. 30ê ƒœÎx©Õ ¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ A¯ä-§ŒÕÍŒÕa. ƒÂ¹ «Ö £¾Çô{-©ü-Âí-*aÊ æXŸ¿-„ê½Õ „ÃJ èä¦Õ©ð œ¿¦Õs ©äŸ¿E „çÊÕ-C-ª½-’Ã-LqÊ Æ«-®¾-ª½„äÕ ©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. Æ©Ç¢šË „ê½Õ «Ö £¾Çô{-©ü©ð …*-ÅŒ¢’à ƒœÎx©Õ AÊÍŒÕa. ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ ªÃ„äÕ-¬Áy-ª½¢-©ðE ÆTo Bª½n¢ Æ¯ä ®¾«á“Ÿ¿ BªÃ-EÂË ‚ÊÕ-ÂíE «Ö £¾Çô{©ü …¢C.
„ê½¢Åà ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©ä!
XÏ¢œË ª½Õ¦sœ¿¢ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢*, ƒœÎx©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕœ¿¢, ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý.. ƒ©Ç ÆEo¢-šËÂÌ ªî©Õ, ¹˜ãd© ¤ñªáu.. «¢šË ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ X¾Ÿ¿l´-Ōթäo ÆÊÕ-®¾-J-®¾Õh¢šÇ. ¯Ã Ÿ¿’¹_ª½ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C X¾E-„Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ. ƒÂ¹ˆ-œËÂË «Íäa ¹ØM© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* X¾ª½u-{-¹ש ŸÄÂà ¯Ã ƒœÎx-©¢˜ä “¤Äº¢ åXœ¿-Åê½Õ. ‡¢Åî ª½Õ*’à …¯Ão-§ŒÕ¢{Ö Íç¦Õ-Åê½Õ. ƒ©Ç ¯Ã Ÿ¿’¹_-JÂË «Íäa „ÃJE ¯ä¯ç-X¾Ûpœ¿Ö ¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à ¦µÇN¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. „ê½Õ ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©¯ä ÆÊÕ¹עšÇ. Æ¢Ÿ¿Õê AÊo ŸÄEÂË œ¿¦Õs©Õ ƒ«y¢œË ÆÊ-©äÊÕ. ƒÍäa „ê½Õ ƒ®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƪá¯Ã ¯äÊÕ ¨ ƒœÎx ³ÄX¾Û åXšËd¢C œ¿¦Õs Â¢ Âß¿Õ.. ¯Ã ƒœÎx©Õ æXŸ¿© ¹œ¿ÕX¾Û E¢XÏÅä Íé-ÊÕ-¹עšÇ. ¯Ã©Ç ƒÂ¹ˆœä «œË-„ä-©¢-X¾-©-§ŒÕ¢©ð ¹«Õ-©-ÅÃh@ü Ưä åXŸÄl-Nœ¿ Â¹ØœÄ ƒœÎx©Õ ƒ²òh¢-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ¨ «ÕŸµäu ¯ÃÂ¹× ÅçL®Ï¢C. «ÕJ, OÕª½Õ ¨²ÄJ ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «œË-„ä-©¢-X¾-©-§ŒÕ¢-©ðE ¹«Õ-©Ç-ÅÃh@ü ¦Ç«Õt Ÿ¿’¹_-Jê Âß¿Õ.. «Ö ƒœÎx ³ÄX¾Û-Âí*a «Ö ƒœÎx-©ÊÕ Â¹ØœÄ ª½Õ* ͌֜¿œ¿¢ «Õª½-«-¹¢œË. …¢šÇÊÕ «ÕJ!

‹„çjX¾Û «§çÖ-¦µÇª½¢ OÕŸ¿ X¾œ¿Õ-ŌկÃo ŸÄEo ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ ¨ «§ŒÕ-®¾Õ-©ðÊÖ ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à Ō«Õ ÂÃ@ÁxåXj Åëá E©-¦-œ¿ÕÅŒÖ.. ƒÅŒ-ª½Õ-©Â¹× 殫 Í䧌Õ-œ¿¢-©ð¯ä ®¾¢ÅŒ%-XÏhE „çÅŒÕ-¹׈¢-šðÊo ¨ ¦Ç«Õt©Õ E•¢’à “ê’šü ¹ŸÄ!!

£¾ÉušÇqX¶ý 'ƒœÎxÑ ¦Ç«Õt©Ö!!

women icon@teamvasundhara
who-is-vanita-gupta?-get-to-know-joe-biden-pick-to-serve-as-us-associate-attorney-general

అందుకే ఈ లాయరమ్మకు అమెరికాలో అంత గౌరవం!

భారతగడ్డపై పుట్టి పెరిగి, విదేశాల్లో స్థిరపడి, అక్కడ వివిధ రంగాల్లో సత్తా చాటుతోన్న మహిళలు ఎందరో ఉన్నారు. ప్రవాస భారతీయులుగా శాస్ర్త, సాంకేతిక రంగాల్లో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటూ ఉన్నత అవకాశాలను అందుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ దేశాల రాజకీయాల్లోనూ స్పష్టమైన ముద్ర వేసి అక్కడ ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్నారు. ఇక ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయులే కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాంటి అగ్రరాజ్యంలో మరో భారతీయ సంతతి మహిళకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అసోసియేట్‌ అటార్నీ జనరల్‌గా భారతీయ అమెరికన్‌ న్యాయవాది వనితా గుప్తా నామినేట్‌ అయ్యారు. వనిత నియామకాన్ని సెనేట్ ఆమోదిస్తే... అమెరికా చరిత్రలో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక స్థానాన్ని అధిరోహించిన తొలి శ్వేత జాతీయేతర మహిళగా అరుదైన చరిత్ర సృష్టించనుంది వనిత.

Know More

women icon@teamvasundhara
breaking-another-glass-ceiling-these-women-make-history-in-telugu

మహిళా శక్తికి ప్రతిరూపాలు ఈ వనితలు!

‘పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించడం అంత సులభం కాదు’...ఇది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా మహిళలు పురుషులతో సమానంగా పనిచేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టంతో కూడిన రంగమైనా సరే...సవాళ్లకు ఎదురొడ్డి మరీ అందులో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఫుడ్‌ డెలివరీ, క్యాబ్‌ డ్రైవింగ్‌, లోకో పైలట్‌, పైలట్‌.. వంటి అధిక శారీరక శ్రమతో కూడిన రంగాల్లోనూ ఎందరో మహిళలు సమర్థంగా విధులు నిర్వర్తిస్తుండడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈక్రమంలో మహిళల శక్తి సామర్థ్యాలేంటో మరోసారి ప్రపంచానికి చాటి చెబుతూ ఎయిర్‌ ఇండియా మహిళా పైలట్ల బృందం ఉత్తర ధ్రువం మీదుగా విమానం నడిపేందుకు సిద్ధపడింది. ఇక మరోవైపు పశ్చిమ రైల్వేకు చెందిన మహిళా సిబ్బంది తాజాగా గూడ్స్‌ రైలును నడిపి సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరతీసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
megha-bhatia-uses-animation-to-educate-children-about-sexual-abuse
women icon@teamvasundhara
apollo-hospitals-vice-chairperson-shobana-kamineni-cycled-600-km-her-birthday-day

అందుకే ఈ వయసులో 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ యాత్ర చేశా!

వ్యాయామం చేయడం, ఫిట్‌నెస్‌ సాధించడం.. ఇవి ఫలానా వయసుకే పరిమితమా? అంటే కాదని నిరూపిస్తున్నారు ఎందరో మహిళలు. వయసు పెరుగుతున్నా విభిన్న వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ అదరగొడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో అపోలో హాస్పిటల్స్‌ వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ శోభనా కామినేని ఒకరు. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నైకి 600 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ రైడ్‌ పూర్తి చేసి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారామె. అది కూడా తన 60వ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఈ ఫీట్‌ పూర్తి చేయడం విశేషం. మరి, ఈ వయసులో ఇంత సాహసం చేయడం వెనుక ఏదైనా ముఖ్య కారణముందా? అని అడిగితే.. మహిళలు తలచుకుంటే సాధించలేనిదేదీ లేదని నిరూపించడానికే ఇలా చేశానంటున్నారామె. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ సైకిల్‌ యాత్ర గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-karuna-singh-wife-of-lt-cdr-d-s-chauhan-soon-to-join-indian-army

పెళ్లైన 40 రోజులకే లోకం విడిచి వెళ్లారు.. అయినా నాతోనే ఉంటారు!

అందరమ్మాయిల్లాగే భవిష్యత్తు పైన ఎన్నో కలలు, ఆశయాలతో చదువు పూర్తి చేసిందామె. అదే సమయంలో కన్న తండ్రి కాలం చేయడంతో తీవ్ర నిరాశలోకి కూరుకుపోయింది. అయినా ఆ బాధలోంచి తేరుకొని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంది. ఆపై సద్గుణవంతుడైన భాగస్వామిని భర్తగా పొందింది. వీరిద్దరి అన్యోన్యతను చూసి విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. దురదృష్టవశాత్తూ పెళ్లైన 40 రోజులకే తన ఐదో తనాన్ని దూరం చేసింది. ఆ సమయంలో ‘నాకు సమస్యల మీద సమస్యలొస్తున్నాయంటే ఆ దేవుడు నన్ను ఓ గొప్ప కార్యంలో భాగం చేయాలనుకుంటున్నాడేమో!’ అనుకుందే తప్ప అధైర్యపడలేదామె. అందుకే దేశ రక్షణలో అమరుడైన తన భర్త ఆశయాన్ని భుజాలపైకెత్తుకుంది. పరీక్షలో పాసై త్వరలోనే సైన్యంలో శిక్షణ పొందేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఆమే.. ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రమాదిత్య యుద్ధ నౌక ప్రమాదంలో అసువులు బాసిన లెఫ్టినెంట్‌ కమాండర్‌ ధర్మేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ సతీమణి కరుణా సింగ్‌. తన కలను పక్కన పెట్టి కట్టుకున్న భర్త ఆశయం కోసం కదిలిన ఈ వీర వనిత ధీర గాథ ఆమె మాటల్లోనే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
68-years-old-lady-earning-millions-by-making-island-in-waterlogged-fields

women icon@teamvasundhara
meet-pooja-devi-the-first-woman-bus-driver-from-jammu-and-kashmir

‘ఆడవాళ్లు బస్సు నడపడమేమిటీ' అన్నారు!

‘ఆకాశంలో సగం... అవకాశాల్లో సగం’ అంటూ ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా పని చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టమైనా సరే... సవాలుగా తీసుకుని మరీ ఆ రంగంలో తమ సామర్థ్యాన్ని చాటుకుంటున్నారు. శారీరక శ్రమతో కూడిన బాధ్యతలను సైతం చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారీ తరం మహిళలు. ఈ క్రమంలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే స్త్రీలపై ఎక్కువ ఆంక్షలుండే జమ్మూ కశ్మీర్‌లో తొలిసారిగా ఓ మహిళ బస్సు స్టీరింగ్ పట్టుకుంది. కుటుంబ అవసరాల కోసం తన కుమారుడిని వెంట పెట్టుకుని మరీ బస్సు నడిపింది. మరి ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఎందుకు బస్సు డ్రైవర్‌గా మారిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-usha-soman-who-makes-us-believe-that-age-is-just-a-number

ఇలాంటి 'వండర్ ఉమన్' ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతా ఫిట్ గానే ఉంటుంది!

ఫిట్‌నెస్‌.. ఇది ఒక వయసుకే పరిమితమనుకుంటాం.. ఆ వయసులోనైతేనే విభిన్న వ్యాయామాలు చేయడానికి శరీరం సహకరిస్తుందనుకుంటాం. కానీ ఇదే ప్రశ్న ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ మిలింద్‌ సోమన్‌ తల్లి ఉషా సోమన్‌ని అడిగితే ‘ఫిట్‌నెస్‌కి వయసుతో సంబంధమేముంది? దానిపై మనసు పెడితే చాలు.. ఏ వయసులోనైనా దీన్ని మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు..’ అని నిర్మొహమాటంగా చెబుతారామె. ‘వయసు అనేది ఒక సంఖ్య మాత్రమే!’ అనే ఫిలాసఫీని నమ్మే ఈ ఫిట్‌నెస్‌ ఔత్సాహికురాలు 81 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎలాంటి వ్యాయామమైనా అలవోకగా చేసేస్తుంటారు. అది కూడా సంప్రదాయ చీరకట్టులో చేస్తూ అందరినీ ఒకింత అబ్బురపరుస్తారు!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-farmer-on-why-she-is-protesting-at-delhi-border

women icon@teamvasundhara
meet-the-woman-behind-ipo-star-mrs-bectors-food-specialities

ఈ బిస్కట్ల రారాణి విజయగాథ విన్నారా?

‘ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు.. ఉద్యోగమెందుకు..? హాయిగా పెళ్లి చేసుకొని భర్తను, పిల్లల్ని, కుటుంబాన్ని చూసుకోక!’ అనే రోజులవి! అలాంటి ఆలోచనలతోనే ఆమెను 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఓ అయ్య చేతిలో పెట్టారు ఆమె తల్లిదండ్రులు! కానీ ఆమెకేమో బాగా చదువుకోవాలి, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలన్న తపన ఉండేది. ఇందుకు అత్తింటి వాళ్లు అడ్డు చెప్పినా.. భర్త మాత్రం తన పూర్తి సహకారం అందించారు. అలా నాడు బేకింగ్‌లో ప్రయోగాలు చేస్తూ తన పెరట్లోనే చిన్న బేకరీ షాపుగా ప్రారంభమైన ఆమె వ్యాపారం.. నేడు ఉత్తర భారతదేశంలోనే దిగ్గజ సంస్థగా ఎదిగింది. దేశంలో ఓ ట్రేడ్‌మార్క్గా ఎదగడమే కాదు.. మేటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు ముడిసరుకుల్ని పంపిణీ చేసే స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదంతా ఆమె కృషి, పట్టుదల వల్లే సాధ్యమైంది. కాబట్టే నేడు ఈ కంపెనీ షేర్లు స్టాక్‌మార్కెట్లో లిస్ట్‌ అయ్యాయి. పబ్లిక్ ఇష్యూ నుంచి వందల కోట్లు సేకరించడమే కాదు.. ఈ ఏడాది అత్యధికంగా సబ్‌స్క్రైబ్‌ అయిన ఐపీవోల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది కూడా! ఆ దిగ్గజ సంస్థే ‘మిసెస్‌ బెక్టార్‌ - క్రీమికా’. విదేశీ బ్రాండ్ల పోటీని తట్టుకొని దేశీయ మార్కెట్లో ఈ సంస్థను అగ్రగామిగా నిలిపిన ఘనత ఈ సంస్థ అధినేత్రి రజనీ బెక్టార్‌దే!

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-gaur-five-month-pregnant-mom-to-be-finishes-tcs-work-10k-bengaluru

ఐదు నెలల గర్భంతో పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తా!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ అతి సుకుమారంగా తయారవుతుంటారు గర్భిణులు. కడుపులోని బిడ్డకు అసౌకర్యంగా ఉంటుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని కఠినతరమైన పనులు చేయడానికి సంకోచిస్తుంటారు. ఇక ఈ సమయంలో వ్యాయామం మంచిదని చెప్పినా దాని జోలికి వెళ్లని వారూ లేకపోలేదు. ఇంట్లో ఉండే కొందరు పెద్ద వాళ్లు కూడా గర్భిణులు ఏది చేస్తామన్నా ససేమిరా అంటుంటారు. కానీ వీటన్నింటినీ అధిగమించి వ్యాయామాలు చేస్తూ, మారథాన్‌లలో పాల్గొంటూ నలుగురిలో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ తరం మహిళలు. అలాంటి వారిలో ఒకరే బెంగళూరుకు చెందిన అంకితా గౌర్‌. ప్రస్తుతం ఐదు నెలల గర్భిణి అయిన ఆమె తాజాగా టీసీఎస్‌ వరల్డ్‌ 10కె రన్‌లో పాల్గొంది. గంటలోనే పది కిలోమీటర్లు పరుగెత్తి.. గర్భంతో ఉన్న వారికి పరుగు మంచి వ్యాయామమని చాటుతోంది. తొమ్మిదేళ్లుగా పరుగునే ఊపిరిగా మార్చుకున్నానని, ఆ ఉత్సాహమే గర్భంతోనూ తనను పరిగెత్తేలా చేసిందని చెబుతోన్న ఈ న్యూ మామ్‌ తన గురించి ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
baloch-activist-gender-inequality-critic-karima-baloch-found-dead-in-canada

అందుకే కరీమా ఎప్పటికీ ఓ హీరోనే!

పరువు పేరుతో హత్యలు చేయడం, నిరక్షరాస్యత, నిరుద్యోగం, లింగ వివక్ష, ప్రసూతి మరణాలు, అత్యాచారాలు, యాసిడ్‌ దాడులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మహిళల్ని ఓ గడ్డి పరకలా భావిస్తుంటారక్కడ! ఒకవేళ వీటిని ఎదిరిస్తే వారికి మరణ శాసనం తప్పదు. మహిళల పట్ల ఇంతటి క్రూరమైన వివక్ష ఉంది కాబట్టే పాక్‌ ఆక్రమిత బలోచిస్థాన్‌ స్త్రీలకు అసురక్షితమైన ప్రదేశాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇలాంటి చోటే పుట్టి పెరిగింది కరీమా బలోచ్‌. అయితే అందరు మహిళల్లా అణిగిమణిగి ఉండాలనుకోలేదామె. మహిళా హక్కులపై ఉద్యమించింది.. అక్కడి మహిళలు ఎదుర్కొంటోన్న దుస్థితిని అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎండగట్టింది. అలాంటి ఉద్యమకారిణి గొంతు నేడు మూగబోయింది. 2016 నుంచి కెనడాలో శరణార్థిగా ఉంటోన్న కరీమా రెండు రోజుల క్రితం హత్యకు గురైంది. అయితే దీని వెనుక పాక్‌ నిఘా సంస్థ ఐఎస్‌ఐ హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా మహిళలకు న్యాయం జరగాలని ముక్తకంఠంతో నినదించిన ఈ ఉద్యమకారిణి తన కొన ఊపిరిదాకా అదే పట్టుదలను కొనసాగించడం ఆమె ధైర్యానికి ప్రతీక!

Know More

women icon@teamvasundhara
jeff-bezos-former-wife-mackenzie-scott-donates-over-4-billion-dollars-in-4-months
women icon@teamvasundhara
meet-the-chief-justice-of-telangana-high-court-here-is-hima-kohli-story

మనకే కాదు.. ప్రకృతికీ న్యాయం జరగాలంటారామె!

మనదేశంలో సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల గురించి అడిగితే పురుషుల పేర్లే ఎక్కువగా వినిపిస్తాయి. సంచలనమైన తీర్పులు ఇచ్చిన సందర్భంలో మినహా.. మహిళా న్యాయమూర్తుల గురించి పెద్దగా బయటికి తెలియదు. అయినప్పటికీ తమ అచంచల ప్రతిభాపాటవాలతో.. ఈ రంగంలో కొందరు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకొంటున్నారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనాల్లో జడ్జిలుగా కొనసాగుతున్నారు. హైకోర్టుల్లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్థాయికి ఎదుగుతున్నారు. ఆ కోవకే చెందుతారు తాజాగా తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితురాలైన జస్టిస్‌ హిమా కోహ్లీ. తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలోనే హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న తొలి మహిళ ఆమెనే కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఈ సీనియర్‌ మహిళా జడ్జి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
four-indian-women-placed-in-forbes-most-powerful-women-list
women icon@teamvasundhara
ips-ankita-sharma-teaches-students-studying-upsc-so-that-their-dreams-are-not-left-incomplete-due-to-poverty

ఈ లేడీ సింగం.. అమ్మాయిల సివిల్స్ కలను నెరవేర్చే టీచరమ్మ కూడా!

ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌.. వంటి దేశ అత్యున్నత ప్రభుత్వోద్యోగాల్లో చేరాలన్న కల ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ, ఓటమిని జయిస్తూ ముందుకు సాగితేనే ఈ కొలువులు మన సొంతమవుతాయి. అయితే వీటిలో విజయం సాధించిన కొంతమంది ‘హమ్మయ్య.. నా కల నెరవేరింది’ అని సంతృప్తి పడిపోతే.. ఇంకొందరేమో తనలా మరికొందరు కూడా తమ కలల్ని నెరవేర్చుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తమలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని నలుగురికీ పంచుతుంటారు. ఇందుకు అసలు సిసలైన ఉదాహరణే ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాయ్‌పూర్‌కు చెందిన పోలీసాఫీసర్‌ అంకితా శర్మ. సివిల్స్‌ ప్రిపరేషన్‌ కోసం వేలకు వేలు డబ్బులు పోసే స్థోమత లేని అమ్మాయిల్ని చేరదీసి తానే ఉచితంగా కోచింగ్‌ ఇస్తున్నారామె. అది కూడా ఆఫ్‌లైన్‌తో పాటు ఆన్‌లైన్లో కూడా! ఓవైపు వృత్తిపరంగా నేరస్థుల గుండెల్లో గుబులు రేపుతోన్న ఈ సూపర్‌ కాప్‌.. ఇటు టీచర్‌గా మారి ఎందరో విద్యార్థుల కలల్ని నెరవేర్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. తాను చదువుకునే రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లే తనను ఈ దిశగా నడిపించాయంటోన్న ఈ మహిళా పోలీసాఫీసర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
hcl-tech-chief-roshini-nadar-malhotra-india’s-wealthiest-woman-here-is-the-full-list

దేశంలో అత్యంత సంపన్న మహిళలు వీరే!

రంగమేదైనా మహిళలు తమ పూర్తి స్థాయి ప్రతిభా పాటవాలను ప్రదర్శిస్తూ అందులో తమ ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నారు. ప్రత్యేకించి వ్యాపార రంగంలో తమదైన మెలకులను ప్రదర్శిస్తున్నారు కొందరు అతివలు. ప్రతికూల పరిస్థితులు, సవాళ్లను ఎదుర్కొని గ్రేట్‌ బిజినెస్‌ వుమన్‌గా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆదాయం ఆర్జిస్తూ అత్యంత సంపన్నమైన మహిళలుగా సత్తా చాటుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలో అత్యంత సంపన్న మహిళలందరినీ ఒక చోట చేర్చుతూ కోటక్‌ వెల్త్‌-హురన్ ఇండియా సంయుక్తంగా ఓ జాబితా రూపొందించింది. ‘కోటక్‌ వెల్త్‌ హురున్‌-లీడింగ్‌ వెల్దీ వుమెన్‌ 2020’ పేరుతో మొత్తం 100 మంది భారతీయ సంపన్న మహిళల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ లిస్టులో హెచ్‌సీఎల్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ రోష్నీ నాడార్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
para-badminton-player-manasi-joshi-recalls-the-day-she-lost-her-leg-reflects-on-how-her-life-has-changed

అవకాశమొస్తే ఆ జీవితాన్నే ఎంచుకుంటా!

భవిష్యత్తుపై బోలెడు ఆశలు పెట్టుకున్న ఆమెను 22 ఏళ్లకే విధి వెక్కిరించింది. ఒంటికాలితో జీవితాన్ని అంధకారం చేయాలనుకుంది. అయితే కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఆమెను మరింత కఠినంగా మార్చాయి. ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందించాయి. అందుకే కృత్రిమ కాలితోనే బ్యాడ్మింటన్‌ రాకెట్‌ పట్టుకుని బరిలోకి దిగింది. మొండి పట్టుదలతో పతకాల జోరు కొనసాగించింది. ఆమే పారా అథ్లెట్‌ మానసి జోషి. ‘కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు’ అన్న మాటలకు కచ్చితమైన ఉదాహరణగా నిలిచే మానసి.. సరిగ్గా నిల్చోవడానికి కాలు లేకపోయినా పారా బ్యాడ్మింటన్‌లో ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది. దేశానికి పతకాల పంట పండిస్తోంది. తన పోరాట స్ఫూర్తితో ఎంతోమంది అమ్మాయిలు, తనలాంటి దివ్యాంగుల్లో స్ఫూర్తి నింపుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sania-mirza-writes-emotional-ode-to-all-mothers-in-viral-post

ఇజాన్ పుట్టాకే అవన్నీ నాకు అర్థమయ్యాయి!

అమ్మతనం.. ఈ లోకంలో అన్నింటికంటే అమూల్యమైనది. స్వయంగా అనుభవిస్తే తప్ప అందులో ఉన్న కమ్మదనాన్ని మనం ఆస్వాదించలేం. అంతేకాదు.. బాధ్యత, ఓపిక, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం, నిస్వార్థమైన ప్రేమను పంచడం.. ఇలా ఎన్నో విషయాలు నేర్పుతుందీ అద్భుతమైన భావన. ఇలాగే అమ్మతనం తననీ ఓ మంచి మనిషిని చేసిందంటోంది హైదరాబాదీ టెన్నిస్ స్టార్‌ సానియా మీర్జా. రెండేళ్ల క్రితం ఇజాన్‌కు జన్మనిచ్చిన ఈ సూపర్‌ మామ్‌.. ఆ తర్వాత ఎంతో కష్టపడి ఫిట్‌గా మారి ఈ ఏడాది కోర్టులోకి అడుగుపెట్టింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి తల్లయ్యాకా మహిళలు తమ కెరీర్‌లో దూసుకుపోగల సమర్థులు అని నిరూపించింది. ఇలా తన పోస్ట్‌ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీకి అమెరికన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సెరెనా విలియమ్స్‌ స్ఫూర్తి అంటూ తాజాగా ఓ సుదీర్ఘ లేఖ రాసింది సానియా. అమ్మతనం తనకు అందించిన అనుభవాలు, ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం, సెరెనా తనలో ప్రేరణ నింపిన విధానం, వర్క్‌-లైఫ్‌ బ్యాలన్స్‌.. ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలు రంగరించి రాసిన ఆ లేఖ సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవడమే కాదు.. ఎంతోమంది తల్లుల్లో స్ఫూర్తి నింపుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-know-about-anupa-das-third-woman-to-become-a-crorepati-in-kbc-season-12

ఈ కోటి రూపాయలతో మా అమ్మను క్యాన్సర్‌ నుంచి కాపాడుకుంటా!

కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి... 20 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ షోకు నేటికీ ఏ మాత్రం క్రేజ్‌ తగ్గలేదు. బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ బుల్లితెర కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని, హాట్ సీట్ వరకు చేరుకోవాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నిస్తారు. ఈ షో ద్వారా వచ్చిన పేరు, ప్రైజ్‌ మనీతో తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ ఆ అదృష్టం కొందరికే దక్కుతుంది. అలాంటి వారిలో ఒకరు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన అనూపాదాస్. వృత్తిరీత్యా టీచర్‌ అయిన ఆమె ఈ షో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అంటే గత 20 ఏళ్లుగా దీనిలో పాల్గొనాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన కలను సాకారం చేసుకోవడమే కాకుండా ఏకంగా కోటి రూపాయలు గెలుచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
farah-khan-writes-open-letter-on-choosing-to-become-mom-at-43-via-ivf

ఆ విషయంలో నా మనసు చెప్పిందే విన్నా.. దాన్నే లాక్ చేశా!

‘లోకులు కాకులు.. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చుతుంటారు. పెళ్లి, పిల్లలు, కెరీర్‌.. ఇలా అన్ని విషయాల్లో నిర్ణయాధికారం వారిదే అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు.. అయితే ఇలా ఎవరెన్ని చెప్పినా మీరు మాత్రం మీ మనసు చెప్పిందే వినండి..!’ అంటున్నారు ప్రముఖ దర్శకనిర్మాత ఫరా ఖాన్‌. 43 ఏళ్ల వయసులో ఐవీఎఫ్‌ ద్వారా ముగ్గురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన ఈ సెలబ్రిటీ మామ్‌.. వయసుకు, పిల్లల్ని కనడానికి సంబంధం లేదంటున్నారు. సైన్స్‌ అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఈ కాలంలో తమకు నచ్చినప్పుడు, అందుకు మానసికంగా సిద్ధమైనప్పుడు పిల్లల్ని కనొచ్చంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన ఐవీఎఫ్‌ స్టోరీని, ఈ క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను గుదిగుచ్చి ఓ సుదీర్ఘ లేఖ రాశారామె. వర్క్‌-లైఫ్‌ బ్యాలన్స్‌ గురించి మహిళలందరికీ దిశానిర్దేశం చేసేలా ఉన్న ఈ లేఖ సారాంశమేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
four-indian-women-featured-in-bbc-100-women-list-of-2020

ప్రపంచ గతిని మార్చారు.. నలుగురికీ ‘స్ఫూర్తి’గా నిలిచారు!

ప్రపంచాభివృద్ధిలో పలువురు మహిళలు తమదైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ అపురూప విజయాలు సాధిస్తూ...తోటి వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తమ మార్గంలో మరింతమంది అడుగులు వేసేలా స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమదైన ముద్ర వేస్తోన్న మహిళల్లో వందమందిని ఎంపిక చేసి ఏటా ఓ జాబితాను విడుదల చేస్తోంది బీబీసీ. అలా ఈ ఏడాది కూడా వివిధ రంగాల్లో తమదైన రీతిలో దూసుకుపోతోన్న 100 మంది అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన, ప్రభావశీలురైన మహిళల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ లిస్టులో నలుగురు భారతీయ నారీమణులు చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
film-maker-nidhi-parmar-dontes-above-40-liters-breast-milk-amid-corona-pandemic

చనుబాలు దానం చేస్తూ పసిపిల్లల ఆకలి తీరుస్తోంది!

అమ్మ పాలు అమృతంతో సమానం. తల్లి పాలల్లో ఉండే ప్రొటీన్లు, కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు... ఇతరత్రా పోషకాలు పిల్లల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి దోహదం చేస్తాయి. వారిని బాలారిష్టాల నుంచి రక్షిస్తాయి. అందుకే బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి కనీసం ఆరు నెలల దాకా తల్లి పాలే పట్టాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతమున్న యాంత్రిక జీవనంలో అమ్మపాలకు చాలా కొరతొచ్చి పడింది. అందుకు కారణాలు అనేకం. ఈ క్రమంలో ముంబయికి చెందిన ఓ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ తన బిడ్డకు అమృతమంటి పాలను అందిస్తూనే, అదనంగా ఉత్పత్తైన పాలను దానం చేసి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
major’s-wife-completes-training-set-to-join-army-two-years-after-his-death

అమరవీరుడైన భర్త ఆశయాన్ని ఇలా నెరవేరుస్తోంది!

ఉన్నతోద్యోగంలో కొనసాగుతోన్న ఆమెను అడుగడుగునా ప్రోత్సహించే భర్త.. దేశ రక్షణే ధ్యేయంగా భావించే అతడికి ఏ అపాయమూ రాకూడదని అనుక్షణం ఆ దేవుడిని ప్రార్థించే భార్య.. ఇలా ఆ ఆలుమగల అన్యోన్యతను చూసి విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. శత్రు సైన్యం చేసిన దాడి ఆ జంటను శాశ్వతంగా విడదీసింది. ఆమె నుదుటి కుంకుమను తుడిచేసింది. ఆ బాధను దిగమింగుతూ.. దేశ రక్షణే ఆరోప్రాణంగా భావించే తన భర్త కోసం తన ఆశలు, ఆశయాలనే వదులుకుందామె.. తన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు అతని అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తానని నిర్ణయించుకుంది. భర్త కలల్ని నిజం చేస్తానని కంకణం కట్టుకుంది. అనుకున్నట్లుగానే రెండేళ్ల కఠోర శిక్షణను తాజాగా పూర్తిచేసుకొని త్వరలోనే భారత సైన్యంలో చేరేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది.. గుండె ధైర్యంతో, నిండైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇండియన్‌ ఆర్మీ యూనిఫాం ధరించేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతోన్న ఆమే.. అమర వీరుడైన ఆర్మీ మేజర్‌ కౌస్తుభ్‌ రాణే సతీమణి కనిక. తన కొన ఊపిరి దాకా భర్త కల కోసమే పని చేస్తానంటోన్న ఈ వీర నారి తన ఆశయం గురించి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
delhi-cop-found-76-missing-children-first-to-be-promoted-out-of-turn-in-telugu

ఆ చిన్నారుల్ని తల్లి ఒడికి చేర్చింది.. అరుదైన ఘనత అందుకుంది!

హైదరాబాద్‌, దిల్లీ, ముంబై... లాంటి మహా నగరాలను ఒకసారి గమనిస్తే వేలాది మంది వీధి బాలలు రోడ్డుపై కనిపిస్తుంటారు. రోడ్డుపై వెళ్లే వారిని డబ్బులు యాచిస్తూ పొట్ట నింపుకొనే ఆ పిల్లలను చూస్తే చాలామందికి జాలి వేయకమానదు. అందులో కొందరు అనాథ పిల్లలున్నప్పటికీ.. తెలిసీ తెలియని వయసులో క్షణికావేశంతోనూ, కుటుంబ సభ్యుల వేధింపులు తట్టుకోలేక ఇంటి నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వారే ఎక్కువ! ఈక్రమంలో అలా తప్పిపోయిన చిన్నారులు, బాలలను తిరిగి వారి ఇంటికి చేర్చుతూ అందరి మన్ననలు అందుకుంటున్నారు ఓ మహిళా హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌. విధి నిర్వహణలో భాగంగా పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ వారి తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో సంతోషం నింపుతున్నారామె. ఇలా తాను చేస్తోన్న మంచి పనితో అటు అందరి మన్ననలు అందుకుంటూనే.. ఇటు తాజాగా అరుదైన పదోన్నతి కూడా పొందారు. మరి, ఆ మహిళా కాప్‌ ఎవరు? తప్పిపోయిన పిల్లల్ని ఎలా వెతికి పట్టుకొని వారి ఇంటికి చేర్చుతున్నారు? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More