scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

„ÃJ “ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼Â¹× Ÿ¿ÂËˆÊ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©Õ!

Women Sports persons who received Sports Day Awards in Telugu

ŠÂ¹šÇ, 骢œÄ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÆEo “ÂÌœ¿©ðxÊÖ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Â¹ØœÄ X¾Ûª½Õ-†¾ß-©Åî ®¾«Ö-Ê¢’à ªÃºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. «Õªî Æœ¿Õ’¹Õ «á¢Ÿ¿Õ-êÂ®Ï Æ¦Çs-ªá© ¹¢˜ä Æ«Öt-ªá©ä Ÿä¬Ç-EÂË ‡Â¹×ˆ-«’à X¾ÅŒ-Âé X¾¢{ X¾¢œË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ƪ½Õ-ŸçjÊ N•-§ŒÖ©Õ Ê„çÖ-Ÿ¿Õ -Í䮾Öh ÅŒ«Õ-¹¢{Ö “X¾Åäu-¹¢’à ‹ “ÂÌœÄ æX°E ®¾%†Ïd¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „ÃJ “X¾A-¦µ¼ÊÕ ’¹ÕJh¢-*Ê “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÅÃèÇ’Ã „ÃJÂË “ÂÌœÄ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃLo Æ¢C¢-*¢C. ‚’¹®¾Õd 29Ê 'èÇB§ŒÕ “ÂÌœÄ C¯î-ÅŒq-„ÃÑEo X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE CMx-©ðE ªÃ†¾Z-X¾A ¦µ¼«-¯þ©ð ªÃ†¾Z-X¾A ªÃ„þÕ-¯ÃŸ±þ ÂîN¢Ÿþ ¨ Æ„Ã-ª½ÕfLo Æ¢Ÿ¿-èä-¬Çª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð “ÂÌœÄ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃLo Æ¢Ÿ¿Õ¹×Êo Âí¢Ÿ¿ª½Õ ²òpªýdq N„çÕ¯þ ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

19sportswards650-2.jpg
D¤Ä «ÕLÂú Ð ¤ÄªÃ ÆŸ±çx-šËÂúq!
¤ÄªÃ ÆŸ±çx-šü’à Ÿä¬Á¢ ’¹Jy¢-ÍŒ-Ÿ¿’¹_ ²ÄnªáE Æ¢Ÿ¿Õ-¹×Êo D¤Ä «ÕLÂú ’¹ÕJ¢* ÅçL-§ŒÕE „ê½Õ¢-œ¿-ª½¢˜ä ÆC ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ.. „ç¯ço-«á-¹©ð ¹ºA Âê½-º¢’à ͌“Âé ¹×Kaê X¾J-NÕ-ÅŒ-„çÕiÊ ‚„çÕ.. Æ©Ç E®¾q-£¾É-§Œá-ªÃ-L’Ã¯ä …¢œË-¤ò-„Ã-©-ÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ÅŒÊ-©ðE “X¾A-¦µ¼ÊÕ „äÕ©ïˆLp ÅŒÊÊÕ ÍŒÖ®Ï Ÿä¬Á¢ ’¹ª½y-X¾-œä©Ç Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹עC. ŸÄEÂË X¶¾L-ÅŒ„äÕ Æ¢ÅŒ-ªÃb-B§ŒÕ “ÂÌœÄ „äC-¹-©åXj ¤ÄªÃ ÆŸ±çx-šü’à X¾ÅŒÂé X¾¢{ X¾¢œË¢-ÍŒœ¿¢. 2016©ð J§çÖ©ð •J-TÊ ¤ÄªÃ-L¢-XÏ-Âúq©ð ³Äšü-X¾Ûšü N¦µÇ-’¹¢©ð ª½•ÅŒ X¾ÅŒÂ¹¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×Êo ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ‚„çÕ æXª½Õ «Öªît-T-¤ò-ªá¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¤ÄªÃ-L¢-XÏ-Âúq©ð X¾ÅŒÂ¹¢ ²ÄCµ¢-*Ê ÅíL «Õ£ÏÇ-@Á’ÃÊÖ ‚„çÕ ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ ®¾Õ«-ªÃg-¹~-ªÃ-©Åî L"¢-ÍŒÕ-¹עC. ƢŌ-šËÅî ‚’¹-¹עœÄ ’¹Åä-œÄC Ÿ¿Õ¦Ç-§ýÕ©ð •J-TÊ '¤ÄªÃ ÆŸ±çxšËÂú “’âœþ “XÏÑ ¨„ç¢-šü©ð '‡X¶ýÐ53/54 èÇ„ç-L¯þ “ÅîÑ N¦µÇ-’¹¢©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒ-ÂÃEo éÂj«®¾¢ Í䮾Õ¹עD „äÕšË ÆŸ±çxšü. ÆŸä \œÄC '\†Ï-§ŒÕ¯þ ¤ÄªÃ ê’„þÕqÑ©ð Â⮾u¢Åî „çÕJ-®Ï¢C DX¾. §ŒÖ¦µãj \@ÁxÂ¹× Í䪽Õ-«©ð …¯Ão.. ‹„çjX¾Û “ÂÌœ¿©ðx ªÃºË-®¾Öh¯ä «Õªî-„çjX¾Û ¦ãjÂú éªjœ¿-ªý’Ã, „çÖšË-„ä-†¾-Ê©ü ®Ôp¹-ªý-’ÃÊÖ ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ªÃ„çÕ. ƒ©Ç ÅŒÊ “ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼Åî Ÿä¬Á ÂÌJhE £¾ÇŸ¿Õl©Õ ŸÄšË-²òhÊo ¨ ¤ÄªÃ ÆŸ±çxšü.. ÅÃèÇ’Ã “ÂÌœ¿-©ðx¯ä ÆÅŒÕu-ÊoÅŒ X¾Ûª½-²Äˆ-ª½-„çÕiÊ 'ªÃ°„þ ’âDµ ‘ä©ü ª½ÅŒo Æ„Ã-ª½ÕfÑÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.

19sportswards650-5.jpg
²òE§ŒÖ ©ÇŸ±¿ªý Ð ¦ÇÂËq¢’û
«Õ£ÏÇ-@Á-©åXj N«Â¹~ ‡Â¹×ˆ-«’à …Êo £¾ÇJ-§ŒÖ-ºÇ©ð X¾ÛšËd -åX-J-T¢C 27 \@Áx ²òE§ŒÖ ©ÇŸ±¿ªý. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< ‚„çÕÂ¹× “ÂÌœ¿-©¢˜ä ÆNÕ-ÅÃ-®¾ÂËh. „ç៿šðx ¹¦œÎf, éª>x¢’û.. «¢šË ‚{©ðx ªÃºË¢-ÍÃ-©E “X¾§ŒÕ-Ao¢-*¯Ã.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¦ÇÂËq¢-’û- „çjX¾Û „çá’¹Õ_- ÍŒÖ-XÏ¢-ŸÄ„çÕ. 18 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ¨ “ÂÌœ¿åXj Ÿ¿%†Ïd åXšËdÊ ²òE§ŒÖ.. ÂîÍý ÆÊÖXý ¹׫֪ý P¹~-º©ð ‚J-Åä-J¢C. 2012©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê '\†Ï-§ŒÕ¯þ N„çÕ¯þq Æ„çÕ-ÍŒÖuªý ¦ÇÂËq¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xýѩ𠪽•-ÅŒ¢Åî ®¾J-åX-{Õd-¹×Êo ¨ ¦ÇÂËq¢’û ’¹ªýx.. ÆŸä \œÄC Íçj¯Ã©ð •J-TÊ '«Õ£ÏÇ-@Á© “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇÂËq¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÑ©ð ÅíL ªõ¢œþ-©ð¯ä „çÊÕ-C-J-T¢C. ƪá¯Ã ÅŒÊ X¾{Õd-Ÿ¿-©ÊÕ Oœ¿-©ä-ŸÄ„çÕ.. «ÕJ¢-ÅŒ’à ¹%†Ï Íä®Ï 2016©ð ‚²Äd-¯Ã©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê '«Õ£ÏÇ-@Á© “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇÂËq¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xýѩ𠪽•-ÅÃEo ŠœË-®Ï-X¾-šËd¢C. ‚åXj '\†Ï-§ŒÕ¯þ Æ„çÕ-ÍŒÖuªý ¦ÇÂËq¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýqÑ-©ðÊÖ éª¢œ¿Õ-²Äª½Õx ®Ï©yªý „çÕœ¿©ü ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עD X¾¢*¢’û ÂÌy¯þ. ¦ÇÂËq¢-’û©ð ÅŒÊ-¹¢{Ö “X¾Åäu-¹-ÅŒÊÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö Ÿ¿Ö®¾Õ-¹×-¤ò-ÅîÊo ²òE§ŒÖ ÅÃèÇ’Ã “ÂÌœÄ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©ðx ¦µÇ’¹¢’à 'ƪ½ÕbÊ Æ„Ã-ª½ÕfÑÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC.

19sportswards650-1.jpg
Æ¢V„þÕ «ÕøC_©ü Ð †¾àšË¢’û
§ŒâE-«-JqšÌ ²Änªá †¾à{-ªý’à ªÃºË¢-*Ê ÅŒÊ ÅŒLx ¬ÁÙ¦µü «ÕøC_-©üÊÕ ÍŒÖ®Ï “æXª½º ¤ñ¢C †¾àšË¢-’ûE ÅŒÊ éÂK-ªý’à ‡¢ÍŒÕ-¹עC 25 \@Áx Æ¢V„þÕ «ÕøC_©ü. *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð åXj©šü ÂÄÃ-©E ¹©©Õ ¹Êo ‚„çÕ.. åXŸ¿l-§ŒÖu¹ ÅŒÊ ¦µ¼N-†¾uÅý ©Â¹~u¢ «Ö“ÅŒ¢ †¾àšË¢ê’ ÆE ’¹šËd’à Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹עC. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒLx ¬ÁÙ¦µü “¤òÅÃq£¾Ç¢ Â¹ØœÄ Åîœçj¢C. ÅÃÊÖ §ŒâE-«-JqšÌ †¾à{ªý Âë-œ¿¢Åî ÅŒÊ Â¹ØŌժ½Õ Æ¢V„þÕÂ¹× Â¹ØœÄ ®¾ÖˆL¢’û Ÿ¿¬Á ÊÕ¢Íä †¾àšË¢-’û©ð P¹~-º-E-XÏp¢ÍêÄçÕ. Æ©Ç †¾à{-ªý’à ‚J-Åä-JÊ Æ¢V„þÕ.. '2016 ²ùÅý \†Ï-§ŒÕ¯þ ê’„þÕq©ð Ð 50 OÕ{ª½x éªjX¶Ï©ü 3 ¤ñ>-†¾¯þq N¦µÇ-’¹¢Ñ©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒÂ¹¢ é’©Õ-ÍŒÕ-¹עC. 2017©ð “Gæ®s-¯þ©ð •J-TÊ ÂëÕ-¯çy©üh “ÂÌœ¿©ðx '10 OÕ{ª½x ‡ªáªý éªjX¶Ï©üÑ N¦µÇ-’¹¢©ð ª½•ÅŒ¢, '50 OÕ{ª½x éªjX¶Ï©ü “¤ò¯þÑ N¦µÇ-’¹¢©ð Â⮾u¢ éÂj«®¾¢ Í䮾Õ-¹עC. ƒÂ¹ 2018©ð ’î©üf Âî®ýd ÂëÕ-¯çy©üh ê’„þÕq©ð '50 OÕ{ª½x éªjX¶Ï©ü 3 ¤ñ>-†¾¯þqÑ N¦µÇ-’¹¢©ð ª½•ÅŒ¢, ÆŸä \œÄC “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð '10 OÕ{ª½x ‡ªáªý éªjX¶Ï©üÑ, '10 OÕ{ª½x šÌ„þÕ ‡ªáªý éªjX¶Ï©üÑ N¦µÇ’éðx ª½•-ÅÃ©Õ ²ÄCµ¢-*¢D ²Ädªý †¾à{ªý. ÅŒÊ N•-§ŒÖ-©Åî Ÿä¬Á¢ ’¹Jy¢-ÍŒ-Ÿ¿’¹_ †¾à{-ªý’à æXª½Õ ÅçÍŒÕa-¹×Êo Æ¢V„þÕ.. ÅÃÊÕ ¨ ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒÊ ÅŒLx “¤òÅÃq-£¾Ç„äÕ Âê½-º-«ÕE Íç¦Õ-Åî¢C. ÅŒÊ “ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼Åî 2020 šðÂîu ŠL¢-XÏ-ÂúqÂË Æª½|ÅŒ ²ÄCµ¢-*Ê ¨ †¾àšË¢’û ’¹ªýx.. ‚ “ÂÌœ¿©ðx ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒÂ¹¢ ¯ç’¹_-œ¿„äÕ ©Â¹~u¢’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹Õ-Åî¢C. ÅŒÊ Æ¢ÅŒÕ-©äE “ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼ÊÕ ’¹ÕJh¢-*Ê “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÅÃèÇ’Ã ‚„çÕÊÕ 'ƪ½ÕbÊ Æ„Ã-ª½ÕfÑÅî ®¾ÅŒˆ-J¢* ’õª½-N¢-*¢C.

19sportswards650-7.jpg
X¾ÜèÇ Ÿ¿¢œÄ Ð éª>x¢’û
'£¾ÇJ-§ŒÖºÇ Æ«Öt-ªá©Õ Ÿä¬Ç-EÂË X¾ÅŒ-Âé X¾¢{ X¾¢œË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË X¾ÛšÇd-ꪄçÖÑ ÆÊo «Ö{ÊÕ ÅŒÊ “ÂÌœÄ-“X¾-A-¦µ¼Åî E•¢ Íä²òh¢C £¾ÇJ-§ŒÖ-ºÇÂ¹× Íç¢CÊ §ŒÕ¢’û Æ¢œþ œçjÊ-NÕÂú 骕xªý X¾ÜèÇ Ÿ¿¢œÄ. *Êo-«-§ŒÕ®¾Õ ÊÕ¢Íä éª>x¢-’ûåXj «Õ¹׈« ÍŒÖæX X¾Ü• ƒ³ÄdEo ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ \¯Ãœ¿Ö Âß¿-Ê-©äŸ¿Õ. Æ©Ç ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© “¤òÅÃq-£¾Ç¢Åî 2004©ð £ÏÇ®¾-ªý-©ðE «Õ£¾Ç-Oªý æ®dœË-§ŒÕ¢©ð P¹~-º©ð ÍäJ¢-ŸÄ„çÕ. P¹~º Â¢ ªîW ÅŒÊ ÅŒ¢“œËÅî ¹L®Ï å®jÂË-©üåXj ‰Ÿ¿Õ ÂË©ð-OÕ-{ª½Õx “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍäC X¾Ü•. ƹˆœ¿ ÂîÍý ®¾Õ¦µÇ†ý ÍŒ¢Ÿ¿ªý ²òE ²Äª½-Ÿ±¿u¢©ð Wœî, éª>x¢’û N¦µÇ-’éðx P¹~º ¤ñ¢C¢C. Åí©ÕÅŒ Wœî©ð èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð ÂíEo X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ ²ÄCµ¢-*Ê ¨ §Œá« 骕xªý.. ‚åXj ÅŒÊ Ÿ¿%†ÏdE X¾ÜJh’à éª>x¢’û „çjX¾Û «ÕRx¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð 2009©ð •J-TÊ '\†Ï-§ŒÕ¯þ ÂÃuœçšü ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÑ©ð Â⮾u X¾ÅŒÂ¹¢ ¯çT_ ÅíL ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ X¾ÅŒ-ÂÃEo ÅŒÊ ‘ÇÅéð „䮾Õ-¹עC X¾Ü•. ‚åXj 2014©ð '\†Ï-§ŒÕ¯þ éª>x¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXýÑ©ð Â⮾u X¾ÅŒÂ¹¢ ¯çT_Ê ‚„çÕ.. ‚ «Õª½Õ-®¾šË ®¾¢«-ÅŒqª½¢ „çÖÂÃL ’çŒÕ¢Åî 骢œä@Áx ¤Ä{Õ ‚{Â¹× Ÿ¿Öª½-„çÕi¢C. ƪá¯Ã “¬ÁNÕ¢* AJT “ÂÌœ¿-©ðÂË X¾ÛÊÓ-“X¾-„ä¬Á¢ Íä®ÏÊ X¾Ü•.. ‚ª½¢-¦µ¼¢-©ð¯ä ÆŸ¿-ª½-’í-šËd¢C. 2017 ÂëÕ-¯çy©üh ê’„þÕq©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒ-¹¢Åî „çÕJ-®Ï¢C. ‚ «Õª½Õ-®¾šË \œÄC Æ¢˜ä 2018©ð •J-TÊ '®ÔE-§ŒÕªý «ª½©üf ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXýÑ, 'ÂëÕ-¯çy©üh “ÂÌœ¿©ðxÑ «ª½Õ-®¾’à Â⮾u¢, ª½•ÅŒ¢ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עC. ƒ©Ç ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© “¤òÅÃq£¾Ç¢ ÅîœçjÅä XÏ©x©Õ ÅŒ«Õ ¹©Lo ²ÄÂê½¢ Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢©ð N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-«Õ-«Û-Åê½Õ Ưä N†¾-§ŒÖEo ÅŒÊ ŸÄyªÃ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÍÃ{Õ-ÅîÊo X¾Ü•.. ÅÃèǒà ƢC¢-*Ê “ÂÌœÄ-X¾Û-ª½-²Äˆ-ªÃ©ðx ¦µÇ’¹¢’à 'ƪ½ÕbÊ Æ„Ãª½ÕfÑ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC.

19sportswards650-6.jpg
X¾ÜÊ„þÕ §ŒÖŸ¿„þ Ð “ÂËéšü
“ÂËéšü Æ¢˜ä ê«©¢ X¾Ûª½Õ-†¾ß© ‚{ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. «Õ£ÏÇ-@Á-©C Â¹ØœÄ ÆE ÅŒ«Õ N•-§ŒÖ-©Åî Eª½ÖXϲòh¢C «ÕÊ ¦µÇª½ÅŒ «Õ£ÏÇ-@Á© “ÂËéšü •{Õd. «ÕJ, Æ©Ç¢šË ÆX¾Û-ª½ÖX¾ N•-§ŒÖ©ðx ¤Ä©ÕX¾¢ÍŒÕ-¹×Êo «Õ£ÏÇ@Ç “ÂËéÂ-{ª½Õx ‡¢Ÿ¿ªî! „ÃJ©ð …ÅŒh-ª½-“X¾-Ÿä-¬üÂ¹× Íç¢CÊ 28 \@Áx X¾ÜÊ„þÕ §ŒÖŸ¿„þ ŠÂ¹ª½Õ. ‚Kt ¹×{Õ¢-¦¢©ð X¾ÛšËd åXJ-TÊ ‚„çÕ.. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä “ÂËéšü Æ¢˜ä «Õ¹׈« åX¢ÍŒÕ-¹עC. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ‚“’Ã-©ðE '\¹-©«u ²òpªýdq æ®dœË-§ŒÕ¢Ñ©ð “ÂËéÂ-šü©ð P¹~º B®¾Õ-¹עC. ÅÃÊÕ “ÂËéÂ-šü©ð ªÃºË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ÅŒÊ ƒ†¾d¢Åî ¤Ä{Õ ‚„çÕ ÅŒ¢“œË ¨ C¬Á’à ŌÊE “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-ÍŒ-œ¿„äÕ Â꽺¢ Æ¢šð¢C X¾ÜÊ„þÕ. 2013©ð •J-TÊ 'N„çÕ¯þq šÌ20 “X¾X¾¢-ÍŒ-¹-Xýѩ𠦢’Ãx-Ÿä-¬üÅî •J-TÊ «ÖuÍý©ð ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ “ÂËéÂ-šü-©ðÂË “X¾„ä-P¢-*Ê ¨ §Œá« “ÂËéÂ-{ªý.. ÅŒÊ ‚{-B-ª½ÕÅî •{Õd©ð ²Än¯ÃEo ®¾Õ®Ïnª½¢ Í䮾Õ-¹עC. 2017©ð ƒ¢’¹x¢-œþ©ð •J-TÊ '«Õ£ÏÇ-@Á© «¯äf “X¾X¾¢-ÍŒ-¹Xýѩ𠦵Ǫ½ÅŒ «Õ£ÏÇ-@Á© •{Õd åX¶jÊ©ü Í䪽-œ¿¢©ð X¾ÜÊ„þÕ Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. šÌ20©ðx ‡Â¹×ˆ« NéÂ{Õx X¾œ¿-’í-šËdÊ ¦µÇª½ÅŒ «Õ£ÏÇ@Ç “ÂËéÂ-{-ªý’à ‘ÇuA ’¹œË¢-*¢D œÄu†Ï¢’û æXx§ŒÕªý. ƒ©Ç ¦÷©-ªý’à «Õ¢* ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo X¾Ü•.. Â̩¹ ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx ÅŒÊ ¦ÇušüÊÕ å®jÅŒ¢ ª½—ÕR-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¦µÇª½ÅŒ «Õ£ÏÇ-@Á© •{Õd N•-§ŒÖ©Õ ²ÄCµ¢-ÍŒ-œ¿¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï®¾Öh «²òhÊo X¾ÜÊ„þÕ.. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à ÅÃèÇ’Ã 'ƪ½ÕbÊ Æ„Ãª½ÕfÑ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC.

19sportswards650-4.jpg
®¾y¤Äo ¦ª½t¯þ Ð å£Ç¤Äd-Ÿ±çxšü
ÅŒLx šÌ ‡æ®d-šü©ð X¾E-Íä-®¾Õh¢C.. ÅŒ¢“œË JÂÃ¥ wœçj«ªý.. 2013©ð ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî «Õ¢ÍÃ-Eê X¾J-NÕ-ÅŒ-«Õ-§ŒÖu-ªÃ-§ŒÕÊ.. Ê©Õ-’¹Õª½Õ XÏ©x©Õ.. \Ÿî ŠÂ¹ X¾E-Íäæ®h ÂÃF ¤ñ{d-’¹-œ¿-«E æXŸ¿-J¹¢. ƒ©Ç¢šË ¹×{Õ¢-¦¢©ð X¾ÛšËd- åX-J-T¢C X¾Pa-«Õ-¦¢-’¹Â¹× Íç¢CÊ 23 \@Áx ®¾y¤Äo ¦ª½t¯þ. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* ª½Eo¢-’ûåXj «Õ¹׈« ¹Ê-¦-JÍä ‚„çÕ.. ÅŒÊÂ¹× ŠÂîˆ ÂÃLÂË ‚ª½Õ „ä@ÁÙx¢-œ¿-œ¿¢Åî †¾à®ý „䮾Õ-ÂíE X¾ª½Õ’¹Õ åX{d-©ä-¹-¤ò-§äÕC.. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚„çÕÊÕ B“«-„çÕiÊ ¯íXÏp „äCµ¢-ÍŒ-œ¿„äÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿ÊÕ X¾¢šË G’¹Õ-«Ê ¦µ¼J®¾Öh X¾{Õd-Ÿ¿-©Åî “¬ÁNÕ¢-*¢C. *Êo *Êo X¾ª½Õ’¹Õ X¾¢ŸÄ©ðx ¤Ä©ï_¢{Ö Æ©Ç «*aÊ wåXjèü «ÕFE ƒ¢šðx Ȫ½Õa© Â¢ Æ¢C¢-ÍäC. ÅŒÊ-©ðE “X¾A-¦µ¼ÊÕ ’¹ÕJh¢-*Ê “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ‚„çÕÂ¹× ª½Ö. 1.5 ©Â¹~© ²Äˆ©-ªý-†Ï-XýÊÕ Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Âî©ü-¹-ÅÃ-©ðE '²òpªýdq ÆŸ±Ä-JšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË-§ŒÖÑ©ð P¹~º Â¹ØœÄ ƒXÏp¢-*¢C. Æ©Ç å£Ç¤Äd-Ÿ±çx-šü’à ‡C-T¢C ®¾yX¾o. (å£Ç¤Äd-Ÿ±Äx¯þ Æ¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð \œ¿Õ N¦µÇ-’Ã-©Õ¢-šÇªá. 100 OÕ{ª½x £¾ÇJf©üq, å£jÇ •¢Xý, ³Äšü-X¾Ûšü, “®Ïp¢šü ª½Eo¢’û (200 OÕ{ª½Õx) , ©Ç¢’û •¢Xý, èÇ„ç-L¯þ “Åî, “šÇÂú ª½Eo¢’û (800 OÕ{ª½Õx).. „ç៿-©ãj-ÊN) 2017©ð '\†Ï-§ŒÕ¯þ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÑ©ð X¾®ÏœË X¾ÅŒ-ÂÃEo éÂj«®¾¢ Í䮾Õ-¹×Êo ®¾yX¾o.. 2018©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê '\†Ï-§ŒÕ¯þ ê’„þÕqѩ𠦢’ê½Õ X¾ÅŒ-ÂÃEo «áŸÄlœË¢C. ¹³Äd-©-éÂ-Ÿ¿Õ-ªíœËf ÅŒÊ Â¹©ÊÕ ²ÄÂê½¢ Í䮾Õ-ÂíE ¯äšË §Œá«-ÅŒÂ¹× ®¾Öp´Jh ŸÄ§ŒÕ-¹¢’à E©Õ-²òhÊo ®¾y¤Äo ¦ª½t¯þ ¹%†ÏÂË ’¹ÕJh¢-X¾Û’à ¦µÇª½ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ÅÃèÇ’Ã ‚„çÕÊÕ 'ƪ½ÕbÊ Æ„Ã-ª½ÕfÑÅî ®¾ÅŒˆ-J¢* ’õª½-N¢-*¢C.

˜ã¢>¢’û ¯Ãêª_ Ƅê½Õf ‚„çÕêÂ!
19sportswards650-3.jpg
‹„çjX¾Û ¤òM-²Ä-X¶Ô-®¾-ªý’à Ÿä¬Ç-EÂË æ®« Í䮾Öh.. «Õªî-„çjX¾Û X¾ª½y-ÅÃ-ªî-£¾Ç-¹×-ªÃ-L’Ã ÅŒÊ “X¾«%-AhE ÍÃ{Õ-¹ע{Ö ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ƒ¢œîÐ-šË-¦ã-{¯þ ¦ðª½fªý ¤òM®¾Õ (‰šÌ-HXÔ) ÆCµ-ÂÃ-J-ºË’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh-²òhÊo ÆX¾ªÃg ¹׫֪ý. ƒšÌ-«©ä \œ¿Õ È¢œÄ©ðx \œ¿Õ ‡ÅçkhÊ X¾ª½yÅŒ PÈ-ªÃLo ÆCµ-ªî-£ÏÇ¢-*Ê (宄ç¯þ ®¾NÕšüq ͵éã¢èü X¾ÜJh-Íä-®ÏÊ) ÅíL ‰XÔ-‡®ý ÆCµ-ÂÃ-J-ºË’à ͌J-“ÅŒ©ð ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ ®¾Õ«-ªÃg-¹~-ªÃ-©Åî L"¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚®Ï-§ŒÖ-©ðE ‡«-éª-®¾ÕdÅî ¤Ä{Õ ‚“X¶ÏÂÃ, ‚æ®Z-L§ŒÖ, Ÿ¿ÂË~º Æ„çÕ-JÂÃ, §Œâª½Xý, Æ¢šÇ-Jˆ-šËÂÃ.. «¢šË È¢œÄ©ðxE ‡ÅçkhÊ PÈ-ªÃLo Æ«-M-©’à ‡êˆ-¬Çª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. Ÿ¿ÂË~º Ÿµ¿%«¢-åXj¯Ã ÂéÕ-„çÖ-¤Äª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ Ÿ¿ÂË~º Ÿµ¿%«¢åXj ÂéÕ-„çÖ-XÏÊ ÅíL «Õ£ÏÇ@Ç ‰XÔ-‡®ý ÆCµ-ÂÃ-J-ºË’Ã Â¹ØœÄ ÍŒJ“ÅŒ ®¾%†Ïd¢-ÍÃ-ªÃ„çÕ. ƒ©Ç X¾ª½y-ÅÃ-ªî-£¾Ç-ºåXj ÅŒÊ-¹×Êo «Õ¹׈-«ÊÕ ÍÃ{ÕÅŒÖ.. ‡¯îo JÂÃ-ª½Õf©Õ ÅŒÊ æXJ{ L"¢-ÍŒÕ-¹ע-šðÊo ÆX¾ª½g ÅÃèÇ’Ã ªÃ†¾Z-X¾A ¦µ¼«-¯þ©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê “ÂÌœÄ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ© „äC-¹åXj 2018 \œÄ-CÂË ’ÃÊÕ '˜ã¢>¢’û ¯Ãêª_ Ƅê½Õf (X¾ª½y-ÅÃ-ªî-£¾Ç-¹×-©Â¹× Æ¢C¢Íä “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ X¾Ûª½-²Äˆª½¢ ƒC)ÑÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-ÂíE ÅŒÊÂ¹× Aª½Õ-’¹Õ-©ä-Ÿ¿-E-XÏ¢-Íê½Õ.

https: twitter.com/rashtrapatibhvn

women icon@teamvasundhara
flight-lieutenant-shivangi-singh-will-be-first-woman-fighter-pilot-to-fly-rafale

'బంగారు బాణాలను' సంధించే మొట్టమొదటి మహిళ తనే!

బుల్లెట్‌ కంటే వేగంగా దూసుకుపోయే సామర్థ్యం, 50 వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి శత్రువును పసిగట్టి మాటు వేసే సత్తా, పది వేల కిలోల ఆయుధాల్ని మోసుకెళ్లే కెపాసిటీ, అణ్వాయుధాలను సైతం ప్రయోగించగలిగే ప్రత్యేకత, భూమిపై-సముద్రంలో నక్కి ఉన్న శత్రువులను చీల్చి చండాడే శక్తియుక్తులు.. ఇవన్నీ ఇటీవలే భారత అమ్ముల పొదిలో చేరిన రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాల ప్రత్యేకతలు. మరి, ఇలాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక యుద్ధ విమానం నడుపుతూ.. చాకచక్యంగా శత్రువును తుదముట్టించడమంటే మాటలు కాదు.. అందుకు ఎంతో కఠోర శిక్షణ తీసుకోవాలి.. అంతకంటే ముందు ఎలాంటి సవాలునైనా ఎదుర్కొనేంత ఓర్పు-నేర్పు కావాలి.. ఇవన్నీ తనలో ఉన్నాయంటోంది ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ శివాంగి సింగ్‌. ఇలా శిక్షణ ఎంత కష్టంగా ఉన్నా ఇష్టంగా భరిస్తోంది కాబట్టే రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాలను నడపనున్న తొలి మహిళా ఫైటర్‌ పైలట్‌గా చరిత్రకెక్కింది. మల్టీరోల్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ రాఫెల్‌ జెట్స్‌గా పేరున్న ఈ విమానాలను నడపడానికి తొలిసారి ఓ మహిళా పైలట్‌ శిక్షణ పొందుతున్నట్లు ఐఏఎఫ్‌ ఇటీవలే ప్రకటించినా.. ఆమె పేరు మాత్రం తాజాగా వెల్లడించింది. మరి, ‘గోల్డెన్ యారోస్’గా పేరున్న ఈ రాఫెల్‌ వైమానిక దళంలోకి చేరిన ఈ గోల్డెన్‌ గర్ల్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
incredible-chinese-girl-shoots-arrow-with-her-feet-video-viral

ఈ అమ్మాయి కాలితో బాణమేసినా గురి తప్పదు!

లక్ష్యానికి గురిపెట్టి బాణమేయమంటే మనలో చాలామంది తడబడతారు.. చేతుల్లో వణుకు పుడుతుంది. అదే విలువిద్యలో కాస్త ప్రాక్టీస్‌ ఉన్న వారు, ఆర్చరీలో ఆరితేరిన వారైతే రెండు చేతులతో బాణం సంధిస్తారు. కానీ కాళ్లతో బాణమేయడం మీరెప్పుడైనా చూశారా? వింటుంటేనే అసలు అది సాధ్యమేనా అనిపిస్తోంది కదూ! కానీ తనకు మాత్రం ఇది వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటోందో చైనా అమ్మాయి. శరీరాన్ని విల్లులా వంచుతూ ఆమె కాలితో వేసే బాణం లక్ష్యాన్ని ఛేదించాల్సిందే! అందుకే ఆమె కాళ్లతో చేసే ఈ విన్యాసాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ప్రతి ఒక్కరినీ సమ్మోహన పరుస్తున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-navys-first-women-combat-aviators-to-be-deployed-on-warships

సముద్రం సాక్షిగా పోరాటానికి సిద్ధమంటున్నారు!

అంతులేని సముద్రమంటే అలలు, ఓడలు.. ఇవే గుర్తొస్తాయి. మనలాగే చిన్నతనంలో వాళ్లకూ అవే గుర్తొచ్చేవి. అయితే వాళ్లు అక్కడితోనే ఆగిపోవాలనుకోలేదు. అదే సముద్రం సాక్షిగా నేవీలో అడుగుపెట్టాలని కలలు కన్నారు. అందులోనూ శత్రువులతో కయ్యానికి కాలు దువ్వే యుద్ధ విభాగంలో! ఆ కలను తాజాగా నిజం చేసుకొని.. ఇప్పటిదాకా పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ విభాగంలో తొలిసారిగా శివంగుల్లా అడుగుపెట్టి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారు ఇద్దరు నారీమణులు. వారే సబ్‌ లెఫ్టినెంట్లు కుముదిని త్యాగి, రితి సింగ్‌. వీరిలో రితి హైదరాబాద్‌కు చెందిన అమ్మాయి కావడం మనకు గర్వకారణం. సముద్రంలో రహస్యంగా సంచరించే శత్రు దేశాల జలాంతర్గాములు, నౌకల్ని నిఘా కంటితో కనిపెట్టి వాటిని తుదముట్టించే వ్యూహాలు రచించడం వీరి విధి. ఈ నేపథ్యంలోనే కొచ్చిలోని దక్షిణ నావికాదళంలో మల్టీరోల్ హెలికాప్టర్ లలో వ్యూహకర్తలుగా 60 గంటలకు పైగా కఠోర శిక్షణ తీసుకున్నారీ డేరింగ్‌ ఆఫీసర్స్‌. మరి, నావికాదళ యుద్ధ విభాగంలో తొలిసారి ఎంపికై గ్లాస్‌ సీలింగ్‌ని బద్దలు కొట్టిన ఈ యువ కంబాటర్స్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
nisari-mahesh-wants-to-make-women-financially-literate-through-her-financial-firms

ఆర్ధిక అంశాల పైన అలా అవగాహన కలిగిస్తోంది!

23 ఏళ్ల రమ్య డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరింది. అయితే తనకొచ్చే జీతంలో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసుకోవాలనుకుంటోంది. కానీ పొదుపు పథకాలు ఏమున్నాయి? అందులో ఏది మంచిది? ఎంత మొత్తం పొదుపు చేయాలి? తన జీతాన్ని అన్ని ఖర్చులకు ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలి? వంటి విషయాల్లో ఆమెకు పూర్తి అవగాహన లేకపోవడంతో ఏం చేయాలన్న సందిగ్ధంలో పడిపోయింది. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా అన్షు ఉద్యోగం కోల్పోయింది. దీంతో ఇంటి దగ్గరే ఓ ఫుడ్‌ బిజినెస్‌ పెట్టుకుందామని నిర్ణయించుకుంది. అయితే అందుకోసం బిజినెస్‌ లోన్‌ తీసుకోవడమెలా? అందులో మహిళల కోసం ఏమైనా రాయితీలు ఉంటాయా? ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలేమైనా ఉన్నాయా? ఇలా ఆమె మనసులో ఎన్నో సందేహాలున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
saree-clad-woman-snake-catching-video-viral-on-social-media-in-telugu

ఇలా పాముల్ని పట్టేస్తున్నారు..!

బల్లిని చూస్తేనే భయపడిపోతాం.. అలాంటిది పాము కనిపించిందంటే ఇక వెన్నులో వణుకే! వెంటనే ఇంట్లో ఉండే నాన్నో, అన్నయ్యకో పిలుపు వెళ్తుంది. కానీ కర్ణాటకలోని బెల్గాంలో ఎవరింట్లో పాము కనిపించినా నిర్జరా చిట్టికే ఫోన్‌ వెళ్తుంది.. అదేంటి పాములు పట్టడం మగవారి పని కదా.. అందుకోసం మహిళను పిలవడమేంటి.. అంటారా? పాములు పట్టడంలో ఆమె అంత అనుభవజ్ఞురాలు మరి! ఎలాంటి పరికరాలు లేకుండానే అలవోకగా పాములు పట్టేస్తోందామె.. పైగా చీరకట్టులో కూడా ఇలాంటి సాహసాలు చేస్తూ అందరి చేతా ‘వావ్‌’ అనిపించుకుంటోంది. అలాంటి వీడియోనే ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరలవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
unknown-facts-about-the-great-philanthropist-and-author-sudha-murthy
women icon@teamvasundhara
um-zeinab-working-as-a-barber-in-mens-salon-and-breaks-stereotypes

బుర్ఖా ధరించి మగాళ్ల సెలూన్లో పనిచేస్తోంది!

ఆమె బుర్ఖా ధరించి ఒంటరిగా నడిచి వెళ్తుంటే.. ‘ఏంటీ ఇంట్లోని మగవారి తోడు లేకుండా ఒంటరిగానే రోడ్డెక్కింది’ అన్నారంతా! ఇక ఆమె పయనం మగాళ్ల సెలూన్‌ వైపు అని తెలిసి ‘హవ్వ.. ముస్లిం మహిళ అయి ఉండి.. ఇదేం పని!’ అంటూ హేళన చేశారు. అయినా ఇలాంటి చాటుమాటు మాటల్ని పట్టించుకోవాలనుకోలేదామె. మహిళనైతే ఏంటి.. సమాజంలో తనకంటూ ఓ ఉనికి ఉందని నిరూపించుకోవాలనుకుంది. ఎంతో కొంత సంపాదించి తన కుటుంబానికి అండగా నిలవాలనుకుంది. అందుకే అమ్మగా ఇద్దరు పిల్లల ఆలనా పాలనా చూస్తూనే.. దువ్వెన, కత్తెర చేతపట్టి మగాళ్ల సెలూన్‌లో బార్బర్‌గా చేరింది.. అలా దక్షిణ ఇరాక్‌లో తొలి మహిళా బార్బర్‌గా ఖ్యాతి గడించి ఇప్పుడు వార్తల్లోకెక్కింది. ఇంతకీ ఎవరామె? బార్బర్‌గా ఎందుకు మారాలనుకుంది? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-pregnant-woman-traveled-1300-kilo-meters-to-reach-exam-center

పరీక్ష రాసేందుకు ఈ ఏడు నెలల గర్భిణీ పెద్ద సాహసమే చేసింది!

గర్భం ధరించిన తర్వాత మహిళలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. తన కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డనే తలుచుకుంటూ, నిరంతరం వాళ్ల ధ్యాసలోనే గడుపుతుంటారు. పుట్టబోయే బిడ్డకు ఎక్కడ కష్టం కలుగుతుందోనని కనీసం కాలైనా కదపకుండా ఇంట్లోనే కాలం గడుపుతుంటారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు ఏడు నెలల ఓ గర్భిణీ స్కూటర్‌పై కూర్చుని 1300 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసింది. వరదలు అవరోధం సృష్టించినా, కడుపు నొప్పి కష్టపెట్టినా పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకొని పెద్ద సాహసమే చేసింది. ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఏమిటా కల? అంతదూరం ఎలా ప్రయాణం చేసిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-health-minister-kkshailaja-named-winner-of-worlds-top-thinker-poll-by-uk-magazine

అందుకే ఈ టీచరమ్మ గ్రేట్!

గతేడాది చివరిలో వూహాన్‌ వేదికగా ఊపిరి పోసుకుంది కరోనా వైరస్‌. క్రమక్రమంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించిన ఈ మహమ్మారి ఇండియాలో వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు తక్కువేనని చాలామంది అనుకున్నారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధురాలు మాత్రం రాబోయే ఉపద్రవాన్ని ముందే ఊహించారు. కేరళలో మొదటి పాజిటివ్ కేసు నమోదు కాగానే మరింత అప్రమత్తమై కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు కట్టుదిట్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించారు. ‘టెస్టింగ్‌... ట్రేసింగ్‌... ఐసోలేట్‌’ పాలసీని పక్కాగా అమలు చేసి వైరస్‌ వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంతవరకు అరికట్టారు. ఆమే కేరళ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కేకే శైలజ. తన పక్కా ప్రణాళికలతో ప్రాణాంతక వైరస్‌ను నిరోధించి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రశంసలు అందుకున్న ఆమె తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నారు. బ్రిటన్‌కు చెందిన ‘ప్రాస్పెక్ట్‌’ అనే పత్రిక ‘టాప్‌ 50 థింకర్స్‌ 2020’ పేరుతో విడుదల చేసిన జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారీ సూపర్‌ వుమన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
srinagar-based-govt-school-teacher-selected-for-national-teachers-award-2020

ఈ టీచరమ్మ పాఠాలకు పెన్సిల్‌, పేపర్‌ అవసరం లేదు!

కరోనా ప్రభావంతో ప్రస్తుతం పిల్లలందరూ ఆన్‌లైన్ పాఠాలు వింటున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ట్యాబ్లెట్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు చేతుల్లో పట్టుకుంటూ డిజిటల్ తరగతుల బాట పడుతున్నారు. అయితే చాలామంది ఇళ్ల్లల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌, ఇంటర్నెట్‌ కనెక్షన్‌లు లేకపోవడంతో చాలామంది పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌ పాఠాలకు దూరమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే కశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ ఉపాధ్యాయురాలు వినూత్న బోధనా పద్ధతులతో పిల్లలకు ఆసక్తి కలిగించేలా పాఠాలు చెబుతోంది. కనీసం చాక్‌పీస్‌, బ్లాక్‌బోర్డ్‌ లేకుండా విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్‌కు బాటలు వేస్తోంది. ఈక్రమంలో ఆ టీచరమ్మ అద్భుత ప్రతిభను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలి పురస్కారానికి ఆమెను ఎంపిక చేసింది. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సెప్టెంబర్‌ 5న రాష్ర్టపతి రామ్‌నాథ్‌కోవింద్‌ చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం అందుకోనున్నారామె. ఈ సందర్భంగా ఆ పంతులమ్మ, ఆమె వినూత్న బోధనా పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
veeralakshmi-shatters-the-glass-ceiling-becomes-india-first-woman-ambulance-driver

కరోనాకు భయపడకుండా అంబులెన్స్ స్టీరింగ్ పట్టింది!

‘పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో వృద్ధి సాధించడం అంత సులభం కాదు’...ఇది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా పని చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఎంత కష్టమైనా సరే.. సవాలుగా తీసుకుని మరీ ఆ రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. వైద్యం, విద్య, రాజకీయాలు, జర్నలిజం, ఇంజినీరింగ్‌, ఆర్మీ, వ్యాపారం, నేవీ, పరిశోధన... వంటి రంగాలతో పాటు ఫుడ్‌ డెలివరింగ్‌, క్యాబ్‌ డ్రైవింగ్‌, లోకోపైలట్‌... లాంటి శారీరక శ్రమతో కూడిన రంగాల్లో సైతం సమర్థంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారీ తరం మహిళలు. తాజాగా స్ర్తీ శక్తిని మరోసారి చాటుతూ ‘108’ అంబులెన్స్‌ స్టీరింగ్‌ పట్టుకుంది ఓ మహిళ. తద్వారా దేశంలో తొలిసారిగా అంబులెన్స్‌ డ్రైవర్‌గా నియమితురాలైన తొలి మహిళగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bengaluru-zoo-names-elephant-calf-after-infosys-sudha-murthy

అందుకే ఆ బుల్లి ఏనుగుకు ఆమె పేరు పెట్టారు!

సుధామూర్తి... సామాజిక సేవకు పర్యాయ పదంగా నిలిచి, ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ఈమె గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఇన్ఫోసిస్‌ ఫౌండేషన్‌ ఛైర్‌ పర్సన్‌గా, సామాజిక కార్యకర్తగా, రచయిత్రిగా ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదిగినా సాదాసీదాగా ఉండడానికే ఇష్టపడే ఆమె వ్యక్తిత్వం ఎందరికో ఆదర్శమని చెప్పవచ్చు. ఓవైపు ఫౌండేషన్‌ బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తూనే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు మిసెస్‌ మూర్తి. తన సామాజిక సేవలకు గుర్తింపుగా పద్మశ్రీతో పాటు ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్న ఆమె తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నారు. వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో భాగంగా సుధామూర్తి అందించిన సేవలకు కృతజ్ఞతగా బెంగళూరులోని ఓ ఉద్యానవనంలో పుట్టిన ఓ బుల్లి ఏనుగుకు ‘సుధ’ అని నామకరణం చేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-tenzing-norgay-national-adventure-award-2019-winner-anita-kundu

ఒకసారి ఫిక్సయితే నా మాట నేనే వినను!

జీవితంలో ఎన్నో సాధించాలనుకుంటాం.. వాటిని చేరుకోవడానికి పరితపిస్తుంటాం.. కానీ విధి విసిరే సవాళ్లకు తలవంచి మరో మార్గాన్ని అన్వేషిస్తుంటాం.. ఇలాంటి పరిస్థితులే ఎదురైనా మనలా ఆలోచించలేదామె. ప్రతికూలతలకు ఎదురొడ్డి ధైర్యంగా ముందుకు సాగింది. తన కలల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది.. ‘నేనేదైనా మెంటల్‌గా ఫిక్సయ్యానంటే అది చేసి తీరతా!’ అంటోంది. ఆమే కనిపించని నాలుగో సింహం అనితా కుందు. ప్రస్తుతం హరియాణా పోలీసు విభాగంలో ఎస్సైగా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న ఆమె.. ఓవైపు డ్యూటీలో బిజీగా ఉన్నా.. మరోవైపు పర్వతారోహణను ప్రవృత్తిగా ఎంచుకొని అందులోనూ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఎవరెస్ట్‌ సహా మరో ఐదు ఖండాల్లోని ఐదు ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించి మౌంటెనీరింగ్‌పై తనకున్న మక్కువను చాటుకున్న ఈ సూపర్‌ కాప్‌.. తాజాగా మరో అరుదైన ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. సాహస క్రీడల్లో అత్యున్నత పురస్కారంగా భావించే ‘టెంజింగ్‌ నార్గే నేషనల్‌ అడ్వెంచర్‌ అవార్డు - 2019’ పురస్కారానికి ఎంపికైంది. ‘జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం’ సందర్భంగా ఆగస్టు 29న ఈ అవార్డును స్వీకరించనున్న సందర్భంగా ఆమె గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
rani-rampal-recounts-her-struggles-to-enter-into-indian-women-hockey-team

అది తెలిశాక కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయా!

‘కష్టంలో నుంచే కసి పుడుతుందం’టారు. భారత మహిళల హాకీ జట్టు కెప్టెన్‌ రాణీ రాంపాల్‌ విషయంలో ఇది అక్షర సత్యం. తోపుడు బండి లాగుతూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చే తండ్రి కడుపున పుట్టిన ఆమె చిన్నతనం నుంచి ఎన్నో కష్టాల్ని ఎదుర్కొంది. క్రీడలోకి వచ్చే క్రమంలో బంధువుల నుంచి ఎన్నో అవమానాలు భరించింది. ఇలా జీవితం ఆమెకు విసిరిన సవాళ్లను సోపానాలుగా మలచుకొని ఒక్కో మెట్టూ ఎక్కింది. ‘నువ్వెప్పటికీ హాకీ ప్లేయర్‌ కాలేవు’ అని అవమానించిన వారికి జాతీయ మహిళల జట్టుకే కెప్టెన్‌ అయి చూపించింది. ఉండడానికి ఇల్లే లేని తన తల్లిదండ్రులకు రెండంతస్తుల ఇంటిని బహుమతిగా అందించింది. మొత్తానికి ఇప్పటివరకు 241 అంతర్జాతీయ మ్యాచుల్లో 134 గోల్స్‌ సాధించి, కెప్టెన్‌గా జట్టును టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో అర్హత సాధించేలా చేసింది. మరి, ఇన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు, విజయాలు తనను వరించాయంటే తనెంత కష్టపడిందో మనం ఊహించగలం. అందుకే ఆ కష్టానికి ప్రతిఫలం తాజాగా తాను దేశంలోనే అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం ‘ఖేల్‌ రత్న’కు ఎంపికవడంతో దక్కినట్లయింది. ఈ ఆనంద సమయంలో కళ్లు చెమర్చుతూ రాణి నెమరువేసుకున్న గత జ్ఞాపకాలేంటో తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
siliguri’s-first-woman-toto-driver-munmun-sarkar-offers-covid-patients-free-rides

అందుకే కరోనా బాధితులకు ఇలా సాయపడుతున్నా!

అసలే కరోనా వైరస్‌ బారిన పడి శారీరకంగా, మానసికంగా కుంగిపోతుంటే.. ఏదో పాపం చేసినట్లు నలుగురూ వాళ్లను దూరం పెట్టడం, సూటిపోటి మాటలనడంతో మరింత కుంగుబాటుకు లోనవుతున్నారు బాధితులు. ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పటికీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లే వారే కరువయ్యారు. కరోనా రోగుల పట్ల చుట్టూ ఉన్న వారు చూపించే ఇలాంటి వివక్ష చూసి ఆమె మనసు చలించిపోయింది. ‘వైరస్‌ బాధితులైతే ఏంటి.. వారిని నా వాహనంలో గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతా’నని తన ఆటోను కొవిడ్‌ వాహనంగా మార్చేసింది.. అంతేనా.. హోమ్‌ ఐసోలేషన్‌లో చికిత్స తీసుకుంటోన్న వారికి మందులు, ఇతర నిత్యావసరాలు సైతం సరఫరా చేస్తోందీ కరోనా యోధురాలు. మరి, అందరూ వివక్ష చూపుతోన్న కరోనా రోగుల్ని అక్కున చేర్చుకుంటూ అందరి మన్ననలందుకుంటోన్న ఆమె ఎవరు? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
lisa-sthalekar-inducted-in-to-icc-hall-of-fame-in-telugu

లైలా అలా లీసాగా మారింది.. ఇలా ఎదిగింది!

పురుషులకు సొంతమనే క్రికెట్‌లో తనదైన ఆటతీరుతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది లీసా స్థలేకర్‌. సుమారు పదహారేళ్ల పాటు ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన ఆమె...తన ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రతిభతో జట్టుకు ఎన్నో అద్భుత విజయాలు అందించింది. మహిళల వన్డే క్రికెట్‌ చరిత్రలో వెయ్యి పరుగులు, వంద వికెట్లు తీసిన తొలి క్రికెటర్‌గా అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకున్న ఈ లెజెండరీ క్రికెటర్‌ 2013లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పింది. ప్రస్తుతం క్రికెట్ కామెంటేటర్ గా కొనసాగుతున్న లీసా తాజాగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) ‘హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌-2020’లో చోటు దక్కించుకుంది. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన అతి కొద్దిమంది మహిళా క్రికెటర్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ దిగ్గజ క్రికెటర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
si-sandhya-becomes-first-woman-cop-to-donate-plasma

అవసరమైతే ఎన్నిసార్లయినా ప్లాస్మాను దానం చేస్తా!

సాధారణంగా పోలీసులంటే సమాజంలో ఒక రకమైన వ్యతిరేక అభిప్రాయం ఉంటుంది. కర్కశంగా కనిపించే వీరికి కరుణ, దయ, జాలి లాంటివేవీ ఉండవని చాలామంది అనుకుంటుంటారు. అయితే కఠినమైన ఖాకీ దుస్తుల చాటున కరిగిపోయే మనసు కూడా ఉంటుందని నిరూపించింది హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌. వృత్తి నిర్వహణలో భాగంగా కొవిడ్‌ బారిన పడి కోలుకున్న ఆమె తాజాగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మరో కరోనా బాధితుడికి ప్లాస్మాను దానం చేసింది. తన మంచి మనసుతో మరొకరి ప్రాణాలు నిలబెట్టిన ఈ సూపర్ పోలీస్‌ ప్రస్తుతం అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. ‘పోలీసుగా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడమే నా ప్రథమ కర్తవ్యం. నా కారణంగా ఒకరి ప్రాణం నిలబడుతుందంటే ఎన్నిసార్లయినా ప్లాస్మాను దానం చేయడానికి రడీ’ అంటోన్న ఆ మహిళా సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ మనోగతమేంటో మనమూ విందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
dad-gone-inspector-masks-her-grief-leads-independence-day-parade

నాన్న చనిపోయినా.. ఆ దుఃఖాన్ని మాస్క్ మాటున దాచుకుని..!

ఇంట్లో ఓ మనిషినో, ఆత్మీయుడినో కోల్పోతే ఆ బాధను మాటల్లో చెప్పలేం. మరి చిన్నప్పటి నుంచి చేయిపట్టి నడిపించిన నాన్న చనిపోతే..ఆ విషాదం నుంచి తేరుకోవాలంటే అంత సులభమేమీ కాదు. మరి ‘ఆకాశమంత’ ప్రేమను కురిపించి, తన జీవితానికి మార్గదర్శిగా నిలిచిన నాన్న కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోతే ఓ కన్న కూతురు ఆవేదన ఎలా ఉంటుందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అలాంటిది తండ్రి మరణించాడని తెలిసినా, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పరేడ్‌కు హాజరైంది ఓ మహిళా ఇన్‌స్పెక్టర్‌. మాస్కు మాటున దుఃఖాన్ని దిగమింగుతూ దేశభక్తిని చాటింది. అప్పగించిన పరేడ్‌ బాధ్యతలు పూర్తయ్యాకే తండ్రి అంత్యక్రియలకు బయలుదేరి తన వృత్తి నిబద్ధతను చాటుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-kamala-harris-in-telugu

ఆమె కూతురిగా చెప్పుకోవడమే నాకు అసలైన గౌరవం!

ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలంటే ప్రపంచమంతా ఆసక్తి చూపిస్తుంది. అందుకు తగ్గట్టే నవంబర్‌లో జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచి అధ్యక్ష పీఠం ఎక్కేందుకు రిపబ్లిక్‌, డెమొక్రటిక్‌ పార్టీలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు, రిపబ్లిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను మరింత సమర్థంగా ఎదుర్కొ నేందుకు డెమొక్రటిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి జో బిడెన్ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత సంతతికి చెందిన కమలా హ్యారిస్ను ఉపాధ్యక్ష పదవి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేశారు. ఈ అవకాశం దక్కించుకున్న తొలి నల్ల జాతీయురాలిగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు కమల.

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-gunjan-saxena-on-the-account-of-movie-release

అందుకే ఈ 'కార్గిల్ గర్ల్' ఎంతో స్పెషల్!

యుద్ధం.. ఈ మాట వింటేనే ఒళ్లంతా ముచ్చెమటలు పడతాయి.. సినిమాల్లో యుద్ధ సన్నివేశాలు చూస్తేనే గుండె భయంతో కంపించిపోతుంది. అలాంటిది నిజంగా ఆ యుద్ధభూమిలోకి వెళ్లి యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే..? అమ్మో..! కనీసం ఆ ఆలోచన చేయడం కూడా మన తరం కాదు.. కానీ ఆ సదవకాశం ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా, దేశ సేవలో ఎప్పుడెప్పుడు తరిద్దామా అని దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ఎదురుచూసిందామె. 1999లో కార్గిల్‌ యుద్ధంలో పాల్గొనే అవకాశం రావడంతో ధైర్యంగా శత్రువుల చెరలోకి ప్రవేశించి గాయపడిన భారత సైనికుల్ని సురక్షిత స్థావరాలకు తరలించింది.. అలా యుద్ధభూమిలో హెలికాప్టర్‌ నడిపిన తొలి మహిళగా చరిత్ర పుటల్లో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకుంది. యస్‌.. ఆమే ది గ్రేట్‌ వుమన్‌ సోల్జర్‌ గుంజన్ సక్సేనా!

Know More

women icon@teamvasundhara
ambuja-iyer-this-80-years-old-teaching-mathematics-online-during-this-pandemic

ఈ 80 ఏళ్ల టీచరమ్మ ఆన్‌లైన్‌లో పాఠాలు చెబుతోంది!

గణితం.. ఎంత సులభమైన పద్ధతుల్లో వివరించినా ఇది కఠినమైన సబ్జెక్టే అనేది చాలామంది భావన. అయితే దాన్ని విద్యార్థులకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టుగా మార్చే బాధ్యత టీచర్లదే అంటున్నారు బెంగళూరుకు చెందిన అంబుజా అయ్యర్‌. ప్రస్తుతం దిల్లీలో నివసిస్తోన్న ఈ 80 ఏళ్ల టీచరమ్మ.. తన 50 ఏళ్ల టీచింగ్‌ కెరీర్‌లో కొన్ని వేలమంది విద్యార్థుల్ని గణితంలో నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దారు. హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన ఈ మలివయసులోనూ ఆన్‌లైన్‌లో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తూ.. వృత్తిని కొనసాగించడానికి వయసుతో పనేముంది అని నిరూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్‌ నేపథ్యంలో బడులన్నీ మూతపడడంతో ఆన్‌లైన్‌లో పాఠాలు చెబుతోన్న ఈ మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌.. డిజిటల్‌ వేదికగా సులభంగా ఎలా పాఠాలు చెప్పాలో సంబంధిత చిట్కాల్ని కూడా ఇతర టీచర్లకు అందిస్తున్నారు. మరి, మలి వయసులోనూ మ్యాథ్స్‌పై తనకున్న మక్కువను చూపుతూ, వృత్తి పట్ల తన అంకితభావాన్ని చాటుతోన్న ఈ ఆదర్శ గురువు గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
105-year-old-telugu-woman-recovers-from-covid-19-in-telugu

ఆ అలవాట్లే నన్ను కరోనా నుంచి కాపాడాయి!

కరోనా... ఈ పేరు వినగానే అందరికీ వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు భయంతో హడలెత్తిపోతున్నారు. వీరికి వైరస్‌ను ఎదుర్కొనే రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడమే ఈ భయానికి ప్రధాన కారణమని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అయితే మందులు లేని ఈ మహమ్మారిని కొందరు వృద్ధులు మనోధైర్యంతో జయిస్తున్నారు. వందేళ్ల వయసు మీద పడినప్పటికీ ఈ ప్రమాదకర వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తాజాగా కర్నూలుకు చెందిన 105 ఏళ్ల ఓ వృద్ధురాలు కరోనాను జయించింది. వైరస్‌ నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని ఆరోగ్యంగా ఇంటికి చేరుకుంది. మరి, వందేళ్లు పైబడిన ఈ బామ్మ ప్రమాదకర వైరస్‌పై ఎలా విజయం సాధించిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-woman-drives-ambulance-amid-corona-virus-pandemic

కూటి కోసం అంబులెన్స్‌ స్టీరింగ్‌ పట్టక తప్పలేదు!

ప్రపంచాన్ని చీడ పురుగులా పట్టి పీడిస్తోన్న కరోనా ఇప్పట్లో మనల్ని విడిచివెళ్లేలా లేదు. ఇప్పటికే లక్షలాది మందిని బలితీసుకున్న ఈ మహమ్మారి... బతికున్న వాళ్లను కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలను దెబ్బతిస్తూ అందరి కుటుంబాల్లో ఆర్థిక సంక్షోభం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బతుకు బండిని నడిపేందుకు కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ అంబులెన్స్‌ను నడుపుతోంది. కరోనా కల్లోలం కారణంగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఆమె.. పొట్ట కూటి కోసం ఈ ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. మరి, ఈ ఆపత్కాలంలో ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు అంబులెన్స్‌ స్టీరింగ్‌ పట్టుకున్న ఈ మహిళా డ్రైవర్‌ కథేమిటో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jabalpur-womans-28-years-fast-to-end-on-bhumi-puja-day

రాముని కోసం.. ఈ 'కలియుగ ఊర్మిళ' 28 ఏళ్ల దీక్ష ముగిసింది!

‘అంతా రామమయం.. ఈ జగమంతా రామమయం’ అంటూ దేశ ప్రజలంతా రామ నామ స్మరణతో భక్త సంద్రంలో మునిగితేలారు. శ్రీరామ చంద్రుడి జన్మస్థలమైన అయోధ్యలో రామ మందిరానికి అంకురార్పణ జరగడమే దీనికి కారణం. ఎట్టకేలకు ఎన్నో అవరోధాలు దాటుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చేతుల మీదుగా ఈ కోవెల నిర్మాణానికి భూమి పూజ జరిగింది. అయోధ్యలో రామ మందిరం నిర్మించాలనేది హిందువుల చిరకాల కోరిక. అందుకే భూమి పూజ జరుగుతున్న సమయంలోనే ప్రముఖులతో పాటు సామాన్యులు వారి ఇంటి వద్దనే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఇదే సమయంలో రాముని కోవెల కోసం ఓ మహిళ 28 ఏళ్లుగా చేస్తున్న తన సుదీర్ఘ ఉపవాస దీక్షకు ముగింపు పలికింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
these-two-women-sells-their-mangalasutra-and-earrings-for-kids-online-education

women icon@teamvasundhara
muslim-woman-takes-care-of-hindu-covid-positive-mother’s-new-born-twins

మతం కన్నా మానవత్వమే గొప్పదంటూ ఆ బిడ్డలకు అమ్మయింది!

కరోనా... ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పేరు వింటేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నాం. మహమ్మారి భయం నేపథ్యంలో పక్కింటివాళ్లతో కూడా ప్రశాంతంగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఇక కరోనా బాధితులను కానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను కానీ కన్నెత్తైనా చూడం. .. పన్నెత్తైనా పలకరించం. ఇలా మనుషులనే కాదు వారిలో దాగున్న మానవత్వాన్ని కూడా నామరూపాలు లేకుండా చేస్తోందీ కరోనా మహమ్మారి. కానీ ‘దైవం మానుష రూపేణా’ అన్న మాటలను నిజం చేస్తూ అక్కడక్కడ కొందరు తమ మంచి పనులతో రియల్‌ హీరోలు అనిపించుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ మహిళా టీచర్‌ కూడా ఇదే విధంగా అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. అయితే ఆపత్కాలంలో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తున్నందుకు కాదు. మరి దేనికో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More