scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ „çÊ-¹×Êo «Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËh!

Powerful Women Scientists Behind Reel Life 'MOM' in Telugu.

«Öªýq ‚Js-šÇªý NÕ†¾¯þ («Ö„þÕ) ©äŸÄ «Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ.. ¨ æXª½Õx NÊ-’ïä 2013, Ê«¢-¦ªý 5Ê ƒ“²ò ÆÅŒu¢ÅŒ “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à ÍäX¾šËdÊ ÅíL “’¹£¾É¢-ÅŒª½ “X¾§çÖ’¹X¾Û N•§ŒÕ¯ÃŸ¿„äÕ ¯äšËÂÌ «ÕÊ Íç«Û©ðx «Öªît’¹ÕŌբ{Õ¢C. ¨ Â̩¹ “X¾§çÖ-’ÃEo N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Íä®ÏÊ «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„äÅŒh© «á‘Ç©ðx „çLx-N-J-®ÏÊ ‚Ê¢-Ÿ¿-͵çŒÕ©Õ, „ÃJ ¹@Áx-©ðE ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾„äÕ «ÕÊ Â¹@Áx «á¢Ÿ¿Õ ¹Ÿ¿-©Ç-œ¿-Åêá. “X¾A ŠÂ¹ˆ ¦µÇª½-B-§Œáœ¿Ö ’¹ª½y-X¾-œä©Ç, “X¾X¾¢ÍŒ Ÿä¬Ç-©Fo ƒ“²ò ÂÌJhE ÂíE-§ŒÖ-œä©Ç Íä®ÏÊ ¨ «Ö„þÕ “X¾§çÖ-’¹X¾Û ¹Ÿ±¿Åî ª½Ö¤ñ¢C.. ¨ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-« ÂÃÊÕ-¹’à “æX¹~-¹ש «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*a¢C 'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ *“ÅŒ¢. «Õ£ÏÇ-@Á© ¯Ã§ŒÕ-¹Ōy ²Ä«Õ-ª½nu¢.. ƲÄ-Ÿµ¿u-«Õ-ÊÕ-¹×Êo “X¾§çÖ-’ÃEo N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌Õ-œ¿¢©ð «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ¦%¢Ÿ¿¢ Íä®ÏÊ Â¹%†Ï, „ÃJ «ªýˆÐ-©ãjX¶ý ¦Çu©-¯þq... „ç៿-©ãjÊ Æ¢¬Ç© ’¹ÕJ¢* Â¹ØœÄ å£jÇ©ãjšü Íä®ÏÊ ¨ ®ÏE«Ö “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦ÇÂÃq-X¶Ô®¾Õ «Ÿ¿l ¹©ã-¹¥Êx «ª½¥¢ ¹×J-XÏ-²òh¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð 'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ ®ÏE-«Ö©ð «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„äÅŒh©Õ’à (¹LpÅŒ ¤Ä“ÅŒ©ðx) „çÕJ-®ÏÊ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ, „ÃJ ¤Ä“ÅŒ-©åXj «ÕÊ«â ‹ ©ÕꈟÄl¢ ª½¢œË..

'«Öªýq ‚Js-šÇªý NÕ†¾¯þ («Ö„þÕ)Ñ ©äŸÄ '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ.. 2013, Ê«¢-¦ªý 5Ê ƒ“²ò “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à ÍäX¾-šËdÊ ÅíL “’¹£¾É¢-ÅŒª½ “X¾§çÖ’¹¢. Æ¢’Ã-ª½Â¹ “’¹£¾Ç¢-åXjÂË ÅíL-²ÄJ …X¾-“’¹-£¾ÉEo X¾¢XÏ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-*Ê ŸÄŸÄX¾Û ‰Ÿä@Áx ÅŒªÃyÅŒ ¨ “X¾§çÖ’¹¢ ¹Ÿ±¿ÊÕ 'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ æXª½ÕÅî ª½Ö¤ñ¢-C¢-Íê½Õ Ÿ¿ª½z¹ל¿Õ •’¹¯þ ¬ÁÂËh. ƹ~§ýÕ Â¹×«Öªý, NŸÄu-¦Ç-©¯þ, ²ò¯ÃÂÌ~ ®Ï¯Ã|, ÅÃXÔq, EÅÃu-„äÕ-ʯþ, ¹%A ¹ש|J.. ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¨ *“ÅŒ¢©ð “X¾ŸµÄÊ ÅêÃ-’¹-º¢’à ʚˢ-Íê½Õ. “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ¨ ®ÏE«Ö ‰Ÿ¿Õ ªîV©ðx¯ä ª½Ö.124.88 Âî{x åXj’à ¹©ã-¹¥-ÊxÊÕ «®¾Ö©Õ Í䧌՜¿¢ N¬ì†¾¢. '«Õ£ÏÇ-@Á©Õ Ð ‚ÂÃ-¬Á¢©ð ®¾’¹¢Ñ ÆÊo «Ö{ÊÕ E•¢ Í䮾Öh ¨ “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Âë-œ¿¢©ð «áÈu ¦µ¼ÖNÕ¹ ¤ò†Ï¢-*Ê «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ¹%†Ï, „ÃJ X¾{Õd-Ÿ¿©, «ªýˆÐ-©ãjX¶ý ¦Çu©¯þq.. «¢šË Æ¢¬Ç© ƒA-«%-ÅŒh¢’à Å窽éÂÂˈ¢D *“ÅŒ¢.

womenbehindmom650-1.jpg

ƒ¢šÇÐ-¦-§ŒÕšÇ ¦Ç®ý!
ƒ“²ò©ð ®ÔE-§ŒÕªý „çÖ®ýd ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh’Ã, '«Ö„þÕÑ NÕ†¾-¯þÂ¹× “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à Åêà †Ï¢œä ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ* „çÕXÏp¢-¢C ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ NŸÄu ¦Ç©¯þ. ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ-@Á’à ƒ¢šðx ÅŒÊ X¾ÊÕLo ‡¢ÅŒ ®¾“¹-«Õ¢’à Eª½y-Jh-²Ähªî.. «%Ah-©ðÊÖ X¾ÊÕLo „äÕ¯äèü Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢©ð «á¢Ÿ¿Õ¢-šÇ-ªÃ„çÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ÆÊ-A-ÂÃ-©¢-©ð¯ä ÅŒÊ šÌ„þÕÂË ¦Ç®ý’à ‡C’ê½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ{Õ ƒ¢šÇ, Æ{Õ ¦§ŒÕšÇ ‡©Ç¢šË ®¾„Ã©Õ ‡Ÿ¿Õ-éªj¯Ã ŸÄEo ÆCµ-’¹-NÕ®¾Öh «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹œ¿¢ ‚„çÕ ¯çj•¢. Æ¢Ÿ¿Õê “X¾§çÖ’¹¢ Â¢ ®¾¯Ão£¾É©Õ •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo “¹«Õ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ‡¯îo ®¾„Ã-@ÁxÊÕ, ’¹œ¿Õf X¾J-®Ïn-ÅŒÕLo ‡Ÿ¿Õ-ªíˆE ÅÃÊÕ E©-¦-œ¿-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÅŒÊ ¦%¢ŸÄFo “¤òÅŒq-£ÏÇ®¾Öh «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹ÕÅê½Õ Åê½. ŠÂîˆ ®¾Eo-„ä-¬Á¢©ð ÅŒ«Õ ¦%¢Ÿ¿ ®¾¦µ¼Õu© ¹©Lo ’¹Õª½Õh-Í䮾Öh, „ÃJ©ð ®¾Öp´Jh E¢æX C¬Á’à ‚„çÕ ÍçæXp «Ö{©Õ ¦Ç®ý ÂÃuª½-¹d-ªý©ð NŸ¿u ʚˢ-ÍŒœ¿¢ Âß¿Õ.. °N¢-*¢-Ÿä„çÖ ÆE-XÏ¢-͌¹ «ÖÊŸ¿Õ. ƒ©Ç ŠÂ¹ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤ÄèãÂúd N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Âë-œ¿¢©ð ¦%¢Ÿ¿ ¯Ã§ŒÕ-¹×-ªÃ-L’Ã, X¾«-ªý-X¶¾Û©ü «Û«Õ-¯þ’à æXª½Õ -Åç-ÍŒÕa-¹×-¯Ãoª½Õ Åêà ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-*Ê NŸÄu-¦Ç-©¯þ.

womenbehindmom650-2.jpg

‚„çÕ ®¾yÅŒ¢-“ÅŒÕ-ªÃ©Õ!
'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ ®ÏE-«Ö©ð “¤ñX¾-©¥¯þ ƒ¢>-Fªý ‡Âà ’âDµ ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ* „çÕXÏp¢-*¢C ²ò¯ÃÂÌ~ ®Ï¯Ã|. ‡ÂÒà ƯÃ-Ÿ±Ä-“¬Á-«Õ¢©ð, ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇ„Ã©Õ Â¹L-TÊ «uÂËh’à ‡Ÿ¿Õ-’¹ÕŌբŸÄ„çÕ. ¨ “¹«Õ¢©ð èÇA XÏÅŒ «Õ£¾ÉÅÃt ’âDµE ÅŒÊ ÅŒ¢“œË’à ¦µÇN¢* ‚§ŒÕÊ ƒ¢šË æXª½ÕÊÕ ÅŒÊ æXª½Õ *«ª½ Í䪽Õa-ÂíE ‡Âà ’âDµ’à «Öª½Õ-ŌբC. ‚N-†¾ˆ-ª½ºä ÆEo¢-šËÂÌ «â©-«Õ¯ä ®ÏŸÄl´¢-ÅÃEo Ê„äÕt ‡ÂÃ.. …ÅŒh«Õ ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh’à ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-ŌբC.. '«Ö„þÕÑ NÕ†¾¯þ N•-§ŒÕ¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh¢C.

womenbehindmom650-3.jpg

¹%A¹ N•§ŒÕ¢ „çÊÕ¹ ‚§ŒÕÊ!
ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á ƒ{Õ ÅŒÊ Â¹×{Õ¢¦ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒLo, Æ{Õ ÅŒÊ «%AhE ¦Çu©¯þq Í䮾Öh ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹Õ-Ōբ-Ÿ¿-¯äC «ÕÊ¢ ¹%A¹ Æ’¹-ªÃy©ü ¤Ä“ÅŒ©ð ͌֜¿ÍŒÕa. ¨ ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-*Ê ÅÃXÔq ÅŒÊ Ê{-ÊÅî ŸÄEÂË “¤Äº¢ ¤ò®Ï¢-Ÿ¿E ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’Ã.. ¹%A¹ ŠÂ¹ •„Ã-ÊÕÊÕ åXRx Í䮾Õ-¹ע-{Õ¢C. ÆÅŒÊÕ §ŒáŸ¿l´¢©ð ’çŒÕ-X¾œË ‚®¾Õ-X¾“A ¤Ä©-«Û-ÅÃœ¿Õ. D¢Åî ‚„çÕ ÅŒÊ ¦µ¼ª½hÂ¹× æ®«©Õ Í䧌Õ-œÄ-EÂË Âí¯Ão@Áx ¤Ä{Õ «%AhÂË Ÿ¿Öª½-«Õ-«Û-ŌբC. ÂÃF ¹%A¹ AJT NŸµ¿Õ©ðx Í䪽-œÄ-EÂË ‡¢Åî “¤òÅÃq£¾Ç¢ Æ¢C-²Ähª½Õ ‚„çÕ ¦µ¼ª½h. ¨ “¹«Õ¢©ð Æ{Õ ÅŒÊ «%AhE, ƒ{Õ ƒ¢šËE ֮͌¾Õ-¹ע{Ö, ¦µ¼ª½hÊÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂÃÍŒÕ-¹ע{Ö.. X¾ÊÕLo ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹ע{Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹-œ¿¢-Åî- ¤Ä{Õ.. ƒ“²ò-©ðE ¯ÃN-ê’-†¾-¯þÐ-¹-«âu-E-êÂ-†¾¯þ œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢-šü©ð X¾E-Í䮾Öh '«Ö„þÕÑ NÕ†¾¯þ ®¾éÂq®ý Âë-œ¿¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh¢C. ƒ©Ç ƒ{Õ ƒ¢šðx, Æ{Õ ¦§ŒÕ{ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© “¤òÅÃq£¾Ç¢ …¢˜ä «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÅŒX¾p-¹עœÄ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ-²Äh-ª½Êo N†¾§ŒÕ¢ ¨ ¤Ä“ÅŒ ŸÄyªÃ «ÕÊ¢ ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

womenbehindmom650-4.jpg

¦µ¼ª½h ÅŒÊE OœË¯Ã..!
¦µ¼êªh ÅŒÊ ©ð¹-«Õ-ÊÕ-¹×Êo ¦µÇª½uÊÕ «CL ÆÅŒÊÕ „äêª Æ«Ötªá X¾¢ÍŒÊ ÍäJÅä ¦µÇª½u X¾J-®ÏnA ‡©Ç …¢{Õ¢C? ‚„çÕ ¦ÇŸµ¿ «ª½g-¯Ã-BÅŒ¢ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ÆC’î.. ¨ ®ÏE-«Ö©ð ÆÍŒa¢ Æ©Ç¢šË ¤Ä“Åä ¯ä£¾É ®ÏCl´-&C ¹؜Ä! ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¹%A ¹ש|J Ê{Ê ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-«ÕE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ¦µ¼ª½h «C-©ä-®ÏÊ ¦µÇª½u’à ‚„çÕ ®¾«Ö•¢ ÊÕ¢* ‡Ÿ¿Õ-ªíˆÊo ¹³Äd©Õ, ŠÂ¹ ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh’à «Ö„þÕ NÕ†¾¯þ ®¾éÂq-®ý©ð ‚„çÕ ¤Ä©Õ X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo Bª½Õ.. «¢šË-«Fo ®ÏE«Ö ŸÄyªÃ ¹@ÁxÂ¹× Â¹šËd-Ê{Õx ÍŒÖXÏ¢-Íê½Õ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ¬ÁÂËh.

womenbehindmom650-5.jpg

¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h© ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ ÆC!
åX@ëkxÊ ÅŒ«Õ Â휿Õ-¹×Ð-Âî-œ¿©Õ ‹ «ÕÊ-«-œË¯î, «ÕÊ-«-ªÃ-L¯î ¹E ÅŒyª½’à Ō«Õ ÍäA©ð åXœËÅä ¦Ç’¹Õ¢-œ¿Õ-ÊE ÆÅŒh-«Ö-«Õ©Õ X¾Ÿä X¾Ÿä ‚ •¢{ „ç¢{ X¾œ¿œ¿¢ Âëկä. ÂÃF ÅŒ«Õ éÂKªý Ÿ¿%³Ädu XÏ©x©Õ ¹ʜ¿¢ Âí¯Ão@ÁÙx „êáŸÄ „䮾Õh¢-šÇª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. Æ©Ç¢šË ¤Ä“Åä «ª½¥ XÏ@ëkxC ¹؜Ä! ¨ ¤Ä“ÅŒ©ð EÅÃu „äÕʯþ Ê{Ê E• °N-ÅÃ-EÂË Ÿ¿’¹_-ª½’à …¢Ÿ¿E ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ÅŒÊ éÂKªý Ÿ¿%³Ädu ÅŒÊÂ¹× ÆX¾Ûpœä XÏ©xLo ¹¯ä …Ÿäl¬Á¢ ©äŸ¿E Åç©Õ-®¾Õ-¹×Êo «ª½¥ ÆÅŒh ‚„çÕåXj ÂîX¾-T¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ª½¥ ¦µ¼ª½h ÅŒÊÂ¹× Æ¢œ¿’à EL* ‚„çÕÊÕ “¤òÅŒq-£ÏÇ-²Ähœ¿Õ. ƒ©Ç Æ®¾-©ãjÊ ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h© ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄEo Å窽åXj ÍŒÖX¾-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ¦µÇª½u N•-§ŒÕ¢©ð ¦µ¼ª½h “¤òÅÃq£¾Ç¢ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢-Ÿ¿¢{Ö ¨ ®ÏE«Ö ŸÄyªÃ Å窽åXj ¦£ÏÇ-ª½_-ÅŒ-„çÕi¢C.

¹LpÅŒ ¤Ä“ÅŒ©ä ƪá¯Ã.. «Õ£ÏÇ@Ç ®¾«Õ-®¾uLo ‡Ah ÍŒÖX¾ÛÅŒÖ, ¬Ç®¾Y-X¾-J-¬ð-Ÿµ¿¯Ã ª½¢’¹¢©ð å®jÅŒ¢ „ÃJ ¬ÁÂËh-§Œá-¹×hLo ÍÃ{ÕÅŒÖ, «ªýˆÐ-©ãjX¶ý ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× «Õ£ÏÇ-@Á©ä ²ÄšË ÆE.. ƒ©Ç ®ÔY©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “X¾A Æ¢¬ÇEo Å窽åXj ¹@ÁxÂ¹× Â¹šËd-Ê-{Õx’à ͌ÖXÏ¢-Íê½Õ ¨ *“ÅŒ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ •’¹¯þ ¬ÁÂËh.

'«Ö„þÕÑ „çÊ-¹×Êo J§ŒÕ©ü N„çÕ¯þ Oêª!

«Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËhE ÍØä©Ç ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê 'NÕ†¾¯þ «Õ¢’¹@üÑ ®ÏE«Ö N•-§ŒÖEo «ÕÊ«â 宩-“¦äšü Í䮾Õ-¹ע{Ö.. ‰Ÿä@Áx “ÂËÅŒ¢ ƒ“²ò “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à “X¾§çÖ-T¢* N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-*Ê '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ “X¾§çÖ-’¹¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*Ê Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ®¾©Õ ®Ï®¾-©ãjÊ «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ’¹ÕJ¢* ƒX¾Ûpœ¿Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

¹© E•-«Ö-§çÕ’Ã!

womenbehindmom650-6.jpg

2013, Ê«¢-¦ªý 5Ê ƒ“²ò ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à E¢T-©ðÂË “X¾„ä¬Á åXšËdÊ '«Ö„þÕÑ ÆL-§ŒÖ®ý '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ “X¾§çÖ’¹¢ „çÊÕ¹ 'ªÃéšü «Û«Õ¯þ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖÑ’Ã æXª½Õ-’â-*Ê KÅŒÖ Â¹J-ŸµÄ©ü ¤Ä“ÅŒ ÂÌ©-¹-«ÕE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ¨ “¤Äèã-¹×dÂ¹× œËX¾ÜušÌ ‚X¾-ꪆ¾¯þq œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃ-ªÃ„çÕ. ©Âîo©ð X¾ÛšËd-åX-J-TÊ ‚„çÕ ¦Ç©u¢©ð ‚ÂÃ-¬ÇEo ֮͌¾Öh ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã „ÚËåXj X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Í䧌Ö-©E, ‚ <¹šË ƢŌ-J¹~¢ „çÊ-¹×Êo ’¹Õ{ÕdÊÕ ¦§ŒÕ-{-åX-šÇd-©E ¹©©Õ ¹¯ä-„Ã-ª½{. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð ͌ժ½Õ-¹גà …¢œä KÅŒÖ ©Âîo §ŒâE-«-JqšÌ ÊÕ¢* ¦µ÷A-¹¬Ç®¾Y¢©ð ‡„çÕt®Ôq X¾ÜJh Íä¬Çª½Õ. ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ-©ðE 'ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ƒE-®Ïd-{Öušü ‚X¶ý å®j¯þqÑ ÊÕ¢* ‡¢˜ãÂú X¾šÇd ²ÄCµ¢-Íê½Õ. 1997©ð ƒ“²ò©ð \ªî-æ®p®ý ƒ¢>Fªý’à NŸµ¿Õ©ðx ÍäªÃª½Õ. ƒ“²ò©ð Â̩¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ-©ÊÕ ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y£ÏÇ®¾Öh X¾©Õ “X¾§çÖ-’éðx “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ-¹×-’ÃÊÕ 2007©ð ÆX¾pšË ªÃw†¾d-X¾A ƦÕl©ü ¹©Ç¢ ÍäŌթ OÕŸ¿Õ’à 'ƒ“²ò §ŒÕ¢’û å®j¢šË®ýdÑ Æ„Ãª½Õf Æ¢Ÿ¿Õ¹ׯÃoK «Û«Õ¯þ å®j¢šË®ýd. ‰Ÿä@Áx “ÂËÅŒ¢ ƒ“²ò “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à ÍäX¾-šËdÊ '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ “X¾§çÖ’¹¢ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-ÍŒ-œ¿¢©ð KÅŒÖ “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÅŒÊ ¦µ¼ª½h, ¹×{Õ¢-H-Â¹×©Õ Æ¢C¢-*Ê “¤òÅÃq£¾Ç¢, ®¾£¾Ç-Âê½¢ «Õª½Õ-«-©ä-E-Ÿ¿E Íç¦ÕÅê½Õ KÅŒÖ Â¹J-ŸµÄ©ü. «%Ah-’¹-ÅŒ¢’Ã ÅŒÊ NŸµ¿Õ©ðx G°’à …Êo-X¾p-šËÂÌ ÅŒÊ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ¦ÇŸµ¿u-ÅŒÊÕ å®jÅŒ¢ ͌¹ˆ’à Eª½y-Jh®¾Öh ¯äšË «Õ£ÏÇ@Á©Â¹× «ªýˆÐ©ãjX¶ý ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½Õp-ÅŒÕ-¯ÃoK ®¾ÖX¾ªý «Û«Õ¯þ. ƒšÌ-«©ä N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “¤Äèã-¹×dÂ¹× Â¹ØœÄ NÕ†¾¯þ œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾ÇJ¢Íê½Õ KÅŒÖ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œËåXj «ÕJEo X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ •J-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ŌկÃoK X¾«-ªý-X¶¾Û©ü «Û«Õ¯þ å®j¢šË®ýd.

'„äÕÂú ƒ¯þ ƒ¢œË§ŒÖÑ ®¾Öp´JhÅî..

womenbehindmom650-7.jpg


“X¾§çÖ-’¹¢©ð ¦µÇ’¹¢’à Ƣ’Ã-ª½-Â¹×œË ÍŒÕ{Öd …X¾-“’¹£¾Ç¢ Eêªl-PÅŒ ¹¹~u©ð X¾J-“¦µ¼-NÕ¢-ÍÃL. Æ©Ç¢šË Â̩¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ-©ÊÕ X¾ª½u-„ä-ÂË~¢Íä ¦%¢Ÿ¿¢©ð ®¾¦µ¼Õu-ªÃ©ä «ÕøNÕÅà Ÿ¿ÅÃh. ¨ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “X¾§çÖ-’Ã-EÂË “¤Äèã¹×d „äÕ¯ä-•-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-Íê½Õ «ÕøNÕÅŒ. Âî©ü-¹-Åéð X¾ÛšËdÊ «ÕøNÕÅŒ *Êo-ÅŒ-Ê¢-©ð¯ä ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þ “¤Äèã¹×d ’¹ÕJ¢* ÍŒCN æ®p®ý å®j¢šË®ýd ÂÄÃ-©-ÊÕ-¹×-¯Ão-ª½{. “¹«Õ¢’à ¦µ÷A-¹¬Ç®¾Y¢åXj ‚®¾ÂËh åX¢ÍŒÕ-¹×Êo ‚„çÕ §ŒâE-«-JqšÌ ‚X¶ý Âî©ü-¹Åà ÊÕ¢* åXkxœþ X¶Ï>Âúq N¦µÇ-’¹¢©ð ‡¢˜ãÂú X¾šÇd Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ 2006©ð Æ£¾Çt-ŸÄ-¦ÇŸþ ꢓŸ¿¢’à …Êo æ®p®ý ÆXÏx-ꆾ¯þq 客{-ªý©ð ÍäªÃª½Õ. ‹†¾-¯þ-¬Çšü, J²òªýq ¬Çšü, å£jÇЬǚü, ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ1 «¢šË “X¾§çÖ-’éðx ÂÌ©-¹-¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. «ÖªýqÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢*Ê 'OÕŸ±ä¯þ 宯ÃqªýÑ “¤Äèã¹×d „äÕ¯ä-•-ªý’Ã ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ «ÕøNÕÅŒ. '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ N•-§ŒÕ¢©ð ‚„çÕ Â¹%†ÏÂË ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 'ƒ“²ò šÌ¢ ‚X¶ý ‡Â¹q-©ãFq Æ„Ã-ª½ÕfÑÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹×-¯ÃoK å®j¢šË®ýd. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‚„çÕ “X¾ŸµÄE Êꪢ-“Ÿ¿-„çÖD XÏ©Õ-X¾Û-E-*aÊ '„äÕÂú ƒ¯þ ƒ¢œË§ŒÖÑ ®¾Öp´JhÅî ‚XÏd-¹©ü ƒ¯þ-®¾ÕZ-„çÕ¢šüq œç«-©XÏ¢’û ¦%¢ŸÄEÂË ¯Ã§ŒÕ-¹Ōy¢ «£ÏÇ-®¾Õh¯Ãoª½Õ. Eª½¢-ÅŒª½¢ ƢŌ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê-©Åî G°’à …¢{Ö¯ä.. NªÃ«Õ¢ ŸíJ-ÂË-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx “Â˧äÕ-šË„þ éªjšË¢’û, L{-êª-ÍŒ-ªý©ð Â¹ØœÄ ÅŒÊ “¤ÄOºu¢ ÍÃ{Õ-¹ע-šÇK ®¾ÖX¾ªý «Û«Õ¯þ.

E“Ÿ¿-©ä-¹עœÄ NŸµ¿Õ©Õ

womenbehindmom650-8.jpgƒ“²ò “X¾A-³Äe-ÅŒt¹¢’à ÍäX¾-šËdÊ «Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ “X¾§çÖ’¹¢ ®¾éÂq®ý „çÊÕ¹ «Õªî «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y„äÅŒh Ê¢CE £¾ÇJ-¯ÃŸ±þ ¹%†Ï Â¹ØœÄ ‡¢Åî ŸÄ’¹Õ¢C. ‚„çÕ ¨ “¤Äèã¹×d „äÕ¯ä-•-ªý’Ã, NÕ†¾¯þ œËèãj-ʪý, œËX¾ÜušÌ ‚X¾-êª-†¾¯þq œçjéª-¹d-ªý’à X¾©Õ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y-£ÏÇ¢* “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ¢©ð ¤Ä©ÕX¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¦Ç©u¢-©ð¯ä å®j¯þq, X¶Ï¹¥¯þ ²òdK®ýåXj ‚®¾ÂËh åX¢ÍŒÕ¹×Êo ‚„çÕ.. ÅŒÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Åî ¹L®Ï '²Ädªý ˜ãÂúÑ ˜ãL-N-•¯þ ®ÏK®ý ÍŒÖæ®-Ÿ¿{. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ®¾©Õ ÅŒÊÕ ¬Ç®¾Y-„äÅŒh Æ„Ãy-©-ÊÕ-Âî-©äŸ¿{. ÂÃF “¹«Õ¢’Ã ÅŒÊ ÆGµ-ª½Õ-*E «Öª½Õa-¹×E ƒ“²ò©ð ÍäªÃª½Õ Ê¢CE. ’¹ÅŒ 20 \@ÁÙx’à NNŸµ¿ N¦µÇ-’éðx X¾E-Íä-²òhÊo ‚„çÕ 14 NÕ†¾-Êx©ð ¦µÇ’¹-²Äy-«á-©-§ŒÖuª½Õ. «Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ “¤Äèã¹×d ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÂíEo ªîV©Õ E“Ÿ¿¤ò¹עœÄ NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-£ÏÇ¢Íê½{. ÆŸäNŸµ¿¢’à ©Ç¢*¢’û ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚„çÕ Â¹ØŌժ½Õ 12« ÅŒª½-’¹A X¾K-¹~©Õ …¢œ¿-œ¿¢Åî Âí¢ÅŒ ŠAh-œËÂË ©ðʧŒÖuÊE Íç¦Õ-Åê½Õ Ê¢CE. NŸµ¿Õ©ðx ¦µÇ’¹¢’à ƪ½l´-ªÃ“A 12 ’¹¢{-©Â¹× ƒ¢šËÂË ÍäJ¯Ã, …Ÿ¿§ŒÕ¢ 4’¹¢{-©Â¹× E“Ÿ¿©ä* ¹ØÅŒÕ-JE ÍŒC-N®¾Öh ‚„çÕ Â¹ØœÄ “¤Äèã-¹×dåXj K宪ýa Íä殄ê½{. '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ ®¾éÂq®ý Âë-œ¿¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*Ê Ê¢CE.. ª½Ö.2„ä© ¯î{ÕåXj «á“C¢-*Ê ‚ “¤ÄèãÂúd Ê«â¯ÃÊÕ ÍŒÖ®Ï-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ’¹ª½y¢’à X¶Ô©-«ÛÅÃÊ¢šÇª½Õ. “¤ñåX¶-†¾Ê©ü éÂK-ªýÅî ¤Ä{Õ ÅŒÊ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ®¾¢ª½-¹~-ºåXj “X¾Åäu¹ “¬ÁŸ¿l´ ÍŒÖX¾ÛÅŒÖ «Õ£ÏÇ@Ç©ðÂÃ-EÂË ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©Õ-®¾Õh-¯ÃoK «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„äÅŒh.

骢œä@Áx ¤Ä{Õ å®©-«Û©Õ ©ä¹עœÄ..

«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à «Öªýq ¹¹~u©ð “X¾„ä-P¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ÂÌ©-¹-¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ Nկéü ªî£ÏÇÅý. ‚„çÕ '«Ö„þÕÑ “X¾§çÖ-’¹¢©ð “¤Äèã¹×d ƒ¢>-Fªý „äÕ¯ä-•-ªý’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh¢-Íê½Õ. ªÃèü-Âî-šü©ð •Et¢-*Ê Nկéü.. ¦Ç©u¢©ð œÄ¹dªý Æ„Ãy-©-ÊÕ-¹עŸ¿{. ÂÃF šÌO©ð æ®p®ý ³ò®ý ÍŒÖ®Ï ÅŒÊ ÆGµ-ª½Õ-*E «Öª½Õa¹ׯÃoÊE Íç¦Õ-Åê½Õ. EªÃt ƒE-®Ïd-{Öušü ‚X¶ý ˜ãÂÃo-©-°©ð “’Ãœ¿Õu§äÕ†¾¯þ X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ƒ“²ò©ð ¬ÇšË-©ãjšü ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ ƒ¢>-F-ªý’à éÂKªý “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. «Ö„þÕ “X¾§çÖ’¹¢ ®¾éÂq®ý Âë-œ¿¢©ð ƒ¢>-F-ªý’Ã ÅŒÊ æ®«©Õ ƲÄ-ŸµÄ-ª½º¢ ÆE ÍçX¾p-«ÍŒÕa. 骢œä@Áx ¤Ä{Õ ‡©Ç¢šË 宩-«Û©Õ B®¾Õ-Âî-¹עœÄ X¾E-Íä-¬Ç-ª½¢˜ä ‚„çÕ Âê½u-Ÿ¿-¹~ÅŒ ‡©Ç¢-šËŸî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƒ“²ò©ð ‚„çÕ æ®«-©Â¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 2007, 2013©ð 骢œ¿Õ-²Ä-ª½Õx '-ƒ“²ò §ŒÕ¢’û å®j¢šË®ýdÑ Æ„Ãª½Õf Æ¢Ÿ¿Õ¹ׯÃoª½Õ. «Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ N•-§ŒÕ¢©ð ÂÌ©-¹-¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÆX¾pšË “X¾ŸµÄE «Õ¯ît-£¾Ç¯þ ®Ï¢’û ÊÕ¢* “X¾¬Á¢-®¾©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC Nկéü ªî£ÏÇÅý ¦%¢Ÿ¿¢.

®¾„Ã-@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õ-ªíœËf..

womenbehindmom650-9.jpg„ç៿šË “X¾§ŒÕ-ÅŒo¢-©ð¯ä Æ¢’Ã-ª½-¹×-œË -åXjÂË N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à …X¾-“’¹-£¾ÉEo X¾¢XÏ¢-ÍŒœ¿¢, ƒÅŒª½ Ÿä¬Ç-©Åî ¤òLaÅä ÆC Â¹ØœÄ ÅŒÂ¹×ˆ« Ȫ½ÕaÅî Â뜿¢.. ƒ©Ç ‡¯îo X¶¾ÕÊ-ÅŒ©Õ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עC «Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ. ¨ ®¾éÂq¯þ „çÊÕ¹ «Õªî «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„äÅŒh ®ÔÅà ²ò«Õ-®¾Õ¢-Ÿ¿ª½¢ ¹%†Ï Â¹ØœÄ «Õª½Õ-«-©ä-EC. “¤Äèã-¹×d©ð ¦µÇ’¹¢’à æX©ðœ¿x ÂÃuéª-¹d-éªj-èä-†¾¯þ, ÆN ®¾«Õ-ª½n¢’à X¾EÍ䧌՜¿¢©ð ÂÌ©-¹¢’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃ-ªÃ„çÕ. œÄ¹dªý ®ÔÅà ²ò«Õ-®¾Õ¢-Ÿ¿ª½¢ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ“²ò©ðE æ®p®ý å®j¯þq “¤ò“’â ‚X¶Ô®ý œçjéª-¹d-ªý’à ¦ÇŸµ¿uÅŒ©ÊÕ ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y£ÏÇ®¾Õh-¯Ãoª½Õ . ƒ“²ò ÍäX¾-šËdÊ æ®p®ý å®j¯þq “¤Äèã¹×d©Õ ÆEo¢-šË-©ðÊÖ ÂÌ ªî©ü ¤ò†Ï¢-ÍÃK «Û«Õ¯þ å®j¢šË®ýd. ƒ{Õ «%AhE, Æ{Õ ƒ¢šËE ¦Çu©¯þq Í䧌Õ-œ¿¢©ð ‹ «Õ£ÏÇ-@Á’à ŌÊÂ¹× X¾©Õ ®¾„Ã@ÁÙx ‡Ÿ¿Õ-ª½-§ŒÖu-§ŒÕE, ÂÃF ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© “¤òÅÃq£¾Ç¢, ®¾£¾Ç-ÂÃ-ª½¢Åî OšËE N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍÃ-ÊE Íç¦Õ-ÅÃ-ªÃ„çÕ. ƒ“²ò “X¾§çÖ-’éðx ‚„çÕ æ®«-©Â¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à X¾©Õ Æ„Ã-ª½Õf©Õ å®jÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. '®ÔO ªÃ«Õ¯þ §ŒÕ¢’û X¶Ï>Âúq å®j¢šË®ýd Ƅê½ÕfÑ, '¦ã®ýd «Û«Õ¯þ å®j¢šË®ýdÑ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ-©Åî ¤Ä{Õ ‚²òZ-¯Ã-NÕ-¹©ü ²ñå®jšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖ Æ¢C¢Íä X¾©Õ Æ„Ã-ª½ÕfLo Â¹ØœÄ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ ®ÔÅŒ.

34 \@ÁÙx’à 殫©Õ..

womenbehindmom650-10.jpg«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þ “¤Äèã-¹×d-©ð¯ä ÂùעœÄ ƒ“²ò ÍäX¾-šËdÊ X¾©Õ “X¾§ç֒éÕ, X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx ¦µÇ’¹-²Äy-«á-©-«ÛÅŒÖ ÅŒ«Õ …E-ÂËE ÍÃ{Õ¹×Êo «Õ£ÏÇ-@Ç-«Õ-ºÕ©Õ ‡¢Ÿ¿ªî …¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „ÃJ©ð ŠÂ¹ª½Õ ƒ“²ò ®ÔE-§ŒÕªý å®j¢šË®ýd šÌê ÆÊ֪ßµ¿. 34 \@ÁÙx’à ƒ“²ò-©ðE NNŸµ¿ N¦µÇ-’éðx Â̩¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©ðx X¾E-Íä-®¾Õh-¯ÃoªÃ„çÕ. ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à ƒ“²ò ¬ÇšË-©ãjšü “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ÅíL «Õ£ÏÇ-@Á’à ‘ÇuA ’¹œË¢-ÍÃ-ªÃ„çÕ. ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð X¾ÛšËdÊ ÆÊ֪ßµ¿ ‡©-ÂÃZ-EÂúq N¦µÇ-’¹¢©ð “’Ãœ¿Õu§äÕ†¾¯þ X¾šÇd Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƒ“²ò ¬ÇšË©ãjšü 客{-ªý©ð >§ç֬ǚü “¤ò“’â œçjéª-¹d-ªý’Ã, ¬Çšü-ÂÄþÕ©ð å®j¢šË-®¾Õd’à 殫-©¢-C¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ƒ“²ò ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ ¬ÇšË©ãj{Õx °¬ÇšüÐ12, °¬ÇšüÐ10, °¬ÇšüÐ9, °¬ÇšüÐ17, °¬ÇšüÐ18 ©Ç¢*¢-’û-©©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-ÍÃK ®ÔE-§ŒÕªý å®j¢šË®ýd. 'ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ J„çÖšü å®Eq¢’ûÑ, 'ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ K>-§ŒÕ¯þ ¯äN-ê’-†¾-Ê©ü ¬ÇšË-©ãjšü ®Ï®¾d„þÕ “¤ò“’Ã-„þÕÑ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* Â̩¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ-©ÊÕ ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y-£ÏÇ¢* «Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËhE ÍÚǪ½Õ. ƢŌ-J-¹~¢©ðÂË X¾¢XÏ¢-*Ê …X¾-“’¹-£¾É© X¾E-Bª½Õ, „ÚËE X¾ª½u-„ä-ÂË~¢-ÍŒœ¿¢©ð “X¾Åäu¹ EX¾Û-ºÕ-ªÃ-L’à ÂÌJh ’¹œË¢-ÍÃK ®ÔE-§ŒÕªý å®j¢šË®ýd.

OJÅî ¤Ä{Õ ƒšÌ-«©ä N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “¤Äèã¹×d©ð ÂÌ©-¹¢’à «u«-£¾ÇJ¢Íê½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh©Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð «áÅŒh§ŒÕu «EÅŒ, ¬Çu«Ö Êꪢ“Ÿ¿¯ÃŸ±þ, „äÕX¶¾Ö ¦µ¼šü ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ÅŒ«Õ-ÂË-*aÊ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ-©ÊÕ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à Eª½y-Jh¢* Åëá X¾Ûª½Õ-†¾ß-©Â¹× \«Ö“ÅŒ¢ B®Ï-¤ò-«ÕE Eª½Ö-XÏ¢-Íê½Õ. O‚ªý ©L-Åâ-G¹, ‡¯þ. «ª½-©ÂË~t.. «¢šË ‡¢Ÿ¿ªî «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y„äÅŒh©Õ ƒ“²ò©ðE X¾©Õ N¦µÇ-’éðx …ÊoÅŒ X¾Ÿ¿-«Û©ðx ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Oª½¢Åà ‚§ŒÖ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤Äèã-¹×d©ðx ¦µÇ’¹-«Õ-«ÛÅŒÖ „ÚËE N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌Õ-œ¿¢©ð ÅŒ«Õ «¢ÅŒÕ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¦µÇª½-B§ŒÕ «Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËhE Ê©Õ C¬Á©Ç ÍÃ{Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

womenbehindmom650-11.jpg

ƢŌJ¹~ “X¾§çÖ-’éðx «Õ£ÏÇ-@Á© «Öªýˆ
ÅÃèÇ’Ã 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Æ«-œ¿¢©ð 30 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ÆN-ª½@Á ¹%†Ï ŸÄ’¹Õ¢-Ÿ¿E ƒ“²ò Íçjª½t¯þ P«¯þ “X¾¬Á¢-®¾©Õ ¹×JXÏ¢*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒ“²ò©ð „çáÅŒh¢ 17 „ä©Â¹× åXj’à ®Ï¦s¢C X¾E-Íä-®¾Õh¢˜ä Æ¢Ÿ¿Õ©ð 20 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C Æ¢˜ä ®¾Õ«Öª½Õ 3,500 «Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ …¢œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢. ƒÂ¹ Æ„çÕ-J-ÂÃ-©ðE '¯ä†¾-Ê©ü \ªî-¯Ã-šËÂúq, æ®p®ý ÆœËt-E-wæ®d-†¾¯þ (¯Ã²Ä)Ñ©ð ®¾Õ«Öª½Õ 17,219 «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Ç …Ÿîu-’¹Õ©Õ NNŸµ¿ £¾ÇôŸÄ©ðx X¾E -Íä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒC-©Çê’ ÂíÊ-²Ä-TÅä '«Õ£ÏÇ-@Á©ÕÐ ‚ÂÃ-¬Á¢©ð ®¾’¹¢Ñ Âë-œÄ-EÂË ƒ¢é¯îo ªîV©Õ X¾{dŸ¿Õ!!

Photos: Social Media

women icon@teamvasundhara
flight-lieutenant-shivangi-singh-will-be-first-woman-fighter-pilot-to-fly-rafale

'బంగారు బాణాలను' సంధించే మొట్టమొదటి మహిళ తనే!

బుల్లెట్‌ కంటే వేగంగా దూసుకుపోయే సామర్థ్యం, 50 వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి శత్రువును పసిగట్టి మాటు వేసే సత్తా, పది వేల కిలోల ఆయుధాల్ని మోసుకెళ్లే కెపాసిటీ, అణ్వాయుధాలను సైతం ప్రయోగించగలిగే ప్రత్యేకత, భూమిపై-సముద్రంలో నక్కి ఉన్న శత్రువులను చీల్చి చండాడే శక్తియుక్తులు.. ఇవన్నీ ఇటీవలే భారత అమ్ముల పొదిలో చేరిన రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాల ప్రత్యేకతలు. మరి, ఇలాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక యుద్ధ విమానం నడుపుతూ.. చాకచక్యంగా శత్రువును తుదముట్టించడమంటే మాటలు కాదు.. అందుకు ఎంతో కఠోర శిక్షణ తీసుకోవాలి.. అంతకంటే ముందు ఎలాంటి సవాలునైనా ఎదుర్కొనేంత ఓర్పు-నేర్పు కావాలి.. ఇవన్నీ తనలో ఉన్నాయంటోంది ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ శివాంగి సింగ్‌. ఇలా శిక్షణ ఎంత కష్టంగా ఉన్నా ఇష్టంగా భరిస్తోంది కాబట్టే రాఫెల్‌ యుద్ధ విమానాలను నడపనున్న తొలి మహిళా ఫైటర్‌ పైలట్‌గా చరిత్రకెక్కింది. మల్టీరోల్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ రాఫెల్‌ జెట్స్‌గా పేరున్న ఈ విమానాలను నడపడానికి తొలిసారి ఓ మహిళా పైలట్‌ శిక్షణ పొందుతున్నట్లు ఐఏఎఫ్‌ ఇటీవలే ప్రకటించినా.. ఆమె పేరు మాత్రం తాజాగా వెల్లడించింది. మరి, ‘గోల్డెన్ యారోస్’గా పేరున్న ఈ రాఫెల్‌ వైమానిక దళంలోకి చేరిన ఈ గోల్డెన్‌ గర్ల్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
incredible-chinese-girl-shoots-arrow-with-her-feet-video-viral

ఈ అమ్మాయి కాలితో బాణమేసినా గురి తప్పదు!

లక్ష్యానికి గురిపెట్టి బాణమేయమంటే మనలో చాలామంది తడబడతారు.. చేతుల్లో వణుకు పుడుతుంది. అదే విలువిద్యలో కాస్త ప్రాక్టీస్‌ ఉన్న వారు, ఆర్చరీలో ఆరితేరిన వారైతే రెండు చేతులతో బాణం సంధిస్తారు. కానీ కాళ్లతో బాణమేయడం మీరెప్పుడైనా చూశారా? వింటుంటేనే అసలు అది సాధ్యమేనా అనిపిస్తోంది కదూ! కానీ తనకు మాత్రం ఇది వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటోందో చైనా అమ్మాయి. శరీరాన్ని విల్లులా వంచుతూ ఆమె కాలితో వేసే బాణం లక్ష్యాన్ని ఛేదించాల్సిందే! అందుకే ఆమె కాళ్లతో చేసే ఈ విన్యాసాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ప్రతి ఒక్కరినీ సమ్మోహన పరుస్తున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-navys-first-women-combat-aviators-to-be-deployed-on-warships

సముద్రం సాక్షిగా పోరాటానికి సిద్ధమంటున్నారు!

అంతులేని సముద్రమంటే అలలు, ఓడలు.. ఇవే గుర్తొస్తాయి. మనలాగే చిన్నతనంలో వాళ్లకూ అవే గుర్తొచ్చేవి. అయితే వాళ్లు అక్కడితోనే ఆగిపోవాలనుకోలేదు. అదే సముద్రం సాక్షిగా నేవీలో అడుగుపెట్టాలని కలలు కన్నారు. అందులోనూ శత్రువులతో కయ్యానికి కాలు దువ్వే యుద్ధ విభాగంలో! ఆ కలను తాజాగా నిజం చేసుకొని.. ఇప్పటిదాకా పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ విభాగంలో తొలిసారిగా శివంగుల్లా అడుగుపెట్టి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారు ఇద్దరు నారీమణులు. వారే సబ్‌ లెఫ్టినెంట్లు కుముదిని త్యాగి, రితి సింగ్‌. వీరిలో రితి హైదరాబాద్‌కు చెందిన అమ్మాయి కావడం మనకు గర్వకారణం. సముద్రంలో రహస్యంగా సంచరించే శత్రు దేశాల జలాంతర్గాములు, నౌకల్ని నిఘా కంటితో కనిపెట్టి వాటిని తుదముట్టించే వ్యూహాలు రచించడం వీరి విధి. ఈ నేపథ్యంలోనే కొచ్చిలోని దక్షిణ నావికాదళంలో మల్టీరోల్ హెలికాప్టర్ లలో వ్యూహకర్తలుగా 60 గంటలకు పైగా కఠోర శిక్షణ తీసుకున్నారీ డేరింగ్‌ ఆఫీసర్స్‌. మరి, నావికాదళ యుద్ధ విభాగంలో తొలిసారి ఎంపికై గ్లాస్‌ సీలింగ్‌ని బద్దలు కొట్టిన ఈ యువ కంబాటర్స్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
nisari-mahesh-wants-to-make-women-financially-literate-through-her-financial-firms

ఆర్ధిక అంశాల పైన అలా అవగాహన కలిగిస్తోంది!

23 ఏళ్ల రమ్య డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరింది. అయితే తనకొచ్చే జీతంలో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసుకోవాలనుకుంటోంది. కానీ పొదుపు పథకాలు ఏమున్నాయి? అందులో ఏది మంచిది? ఎంత మొత్తం పొదుపు చేయాలి? తన జీతాన్ని అన్ని ఖర్చులకు ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలి? వంటి విషయాల్లో ఆమెకు పూర్తి అవగాహన లేకపోవడంతో ఏం చేయాలన్న సందిగ్ధంలో పడిపోయింది. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా అన్షు ఉద్యోగం కోల్పోయింది. దీంతో ఇంటి దగ్గరే ఓ ఫుడ్‌ బిజినెస్‌ పెట్టుకుందామని నిర్ణయించుకుంది. అయితే అందుకోసం బిజినెస్‌ లోన్‌ తీసుకోవడమెలా? అందులో మహిళల కోసం ఏమైనా రాయితీలు ఉంటాయా? ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలేమైనా ఉన్నాయా? ఇలా ఆమె మనసులో ఎన్నో సందేహాలున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
saree-clad-woman-snake-catching-video-viral-on-social-media-in-telugu

ఇలా పాముల్ని పట్టేస్తున్నారు..!

బల్లిని చూస్తేనే భయపడిపోతాం.. అలాంటిది పాము కనిపించిందంటే ఇక వెన్నులో వణుకే! వెంటనే ఇంట్లో ఉండే నాన్నో, అన్నయ్యకో పిలుపు వెళ్తుంది. కానీ కర్ణాటకలోని బెల్గాంలో ఎవరింట్లో పాము కనిపించినా నిర్జరా చిట్టికే ఫోన్‌ వెళ్తుంది.. అదేంటి పాములు పట్టడం మగవారి పని కదా.. అందుకోసం మహిళను పిలవడమేంటి.. అంటారా? పాములు పట్టడంలో ఆమె అంత అనుభవజ్ఞురాలు మరి! ఎలాంటి పరికరాలు లేకుండానే అలవోకగా పాములు పట్టేస్తోందామె.. పైగా చీరకట్టులో కూడా ఇలాంటి సాహసాలు చేస్తూ అందరి చేతా ‘వావ్‌’ అనిపించుకుంటోంది. అలాంటి వీడియోనే ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరలవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
unknown-facts-about-the-great-philanthropist-and-author-sudha-murthy
women icon@teamvasundhara
um-zeinab-working-as-a-barber-in-mens-salon-and-breaks-stereotypes

బుర్ఖా ధరించి మగాళ్ల సెలూన్లో పనిచేస్తోంది!

ఆమె బుర్ఖా ధరించి ఒంటరిగా నడిచి వెళ్తుంటే.. ‘ఏంటీ ఇంట్లోని మగవారి తోడు లేకుండా ఒంటరిగానే రోడ్డెక్కింది’ అన్నారంతా! ఇక ఆమె పయనం మగాళ్ల సెలూన్‌ వైపు అని తెలిసి ‘హవ్వ.. ముస్లిం మహిళ అయి ఉండి.. ఇదేం పని!’ అంటూ హేళన చేశారు. అయినా ఇలాంటి చాటుమాటు మాటల్ని పట్టించుకోవాలనుకోలేదామె. మహిళనైతే ఏంటి.. సమాజంలో తనకంటూ ఓ ఉనికి ఉందని నిరూపించుకోవాలనుకుంది. ఎంతో కొంత సంపాదించి తన కుటుంబానికి అండగా నిలవాలనుకుంది. అందుకే అమ్మగా ఇద్దరు పిల్లల ఆలనా పాలనా చూస్తూనే.. దువ్వెన, కత్తెర చేతపట్టి మగాళ్ల సెలూన్‌లో బార్బర్‌గా చేరింది.. అలా దక్షిణ ఇరాక్‌లో తొలి మహిళా బార్బర్‌గా ఖ్యాతి గడించి ఇప్పుడు వార్తల్లోకెక్కింది. ఇంతకీ ఎవరామె? బార్బర్‌గా ఎందుకు మారాలనుకుంది? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-pregnant-woman-traveled-1300-kilo-meters-to-reach-exam-center

పరీక్ష రాసేందుకు ఈ ఏడు నెలల గర్భిణీ పెద్ద సాహసమే చేసింది!

గర్భం ధరించిన తర్వాత మహిళలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. తన కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డనే తలుచుకుంటూ, నిరంతరం వాళ్ల ధ్యాసలోనే గడుపుతుంటారు. పుట్టబోయే బిడ్డకు ఎక్కడ కష్టం కలుగుతుందోనని కనీసం కాలైనా కదపకుండా ఇంట్లోనే కాలం గడుపుతుంటారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు ఏడు నెలల ఓ గర్భిణీ స్కూటర్‌పై కూర్చుని 1300 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసింది. వరదలు అవరోధం సృష్టించినా, కడుపు నొప్పి కష్టపెట్టినా పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకొని పెద్ద సాహసమే చేసింది. ఇంతకీ ఎవరా మహిళ? ఏమిటా కల? అంతదూరం ఎలా ప్రయాణం చేసిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-health-minister-kkshailaja-named-winner-of-worlds-top-thinker-poll-by-uk-magazine

అందుకే ఈ టీచరమ్మ గ్రేట్!

గతేడాది చివరిలో వూహాన్‌ వేదికగా ఊపిరి పోసుకుంది కరోనా వైరస్‌. క్రమక్రమంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించిన ఈ మహమ్మారి ఇండియాలో వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు తక్కువేనని చాలామంది అనుకున్నారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధురాలు మాత్రం రాబోయే ఉపద్రవాన్ని ముందే ఊహించారు. కేరళలో మొదటి పాజిటివ్ కేసు నమోదు కాగానే మరింత అప్రమత్తమై కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు కట్టుదిట్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించారు. ‘టెస్టింగ్‌... ట్రేసింగ్‌... ఐసోలేట్‌’ పాలసీని పక్కాగా అమలు చేసి వైరస్‌ వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంతవరకు అరికట్టారు. ఆమే కేరళ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కేకే శైలజ. తన పక్కా ప్రణాళికలతో ప్రాణాంతక వైరస్‌ను నిరోధించి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రశంసలు అందుకున్న ఆమె తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నారు. బ్రిటన్‌కు చెందిన ‘ప్రాస్పెక్ట్‌’ అనే పత్రిక ‘టాప్‌ 50 థింకర్స్‌ 2020’ పేరుతో విడుదల చేసిన జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారీ సూపర్‌ వుమన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
srinagar-based-govt-school-teacher-selected-for-national-teachers-award-2020

ఈ టీచరమ్మ పాఠాలకు పెన్సిల్‌, పేపర్‌ అవసరం లేదు!

కరోనా ప్రభావంతో ప్రస్తుతం పిల్లలందరూ ఆన్‌లైన్ పాఠాలు వింటున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ట్యాబ్లెట్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు చేతుల్లో పట్టుకుంటూ డిజిటల్ తరగతుల బాట పడుతున్నారు. అయితే చాలామంది ఇళ్ల్లల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌, ఇంటర్నెట్‌ కనెక్షన్‌లు లేకపోవడంతో చాలామంది పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌ పాఠాలకు దూరమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే కశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ ఉపాధ్యాయురాలు వినూత్న బోధనా పద్ధతులతో పిల్లలకు ఆసక్తి కలిగించేలా పాఠాలు చెబుతోంది. కనీసం చాక్‌పీస్‌, బ్లాక్‌బోర్డ్‌ లేకుండా విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్‌కు బాటలు వేస్తోంది. ఈక్రమంలో ఆ టీచరమ్మ అద్భుత ప్రతిభను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలి పురస్కారానికి ఆమెను ఎంపిక చేసింది. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సెప్టెంబర్‌ 5న రాష్ర్టపతి రామ్‌నాథ్‌కోవింద్‌ చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం అందుకోనున్నారామె. ఈ సందర్భంగా ఆ పంతులమ్మ, ఆమె వినూత్న బోధనా పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More