scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¬ÇuE{K ¯ÃuXý-ÂËÊx©ð ¤Äx®ÏdÂú ‡¢Ÿ¿Õ¹×?

Ella Daish fighting for environmenstrual alternatives

¤Äx®ÏdÂú „Ãœ¿Â¹¢ «©x X¾ªÃu-«-ª½-ºÇ-EÂË ‡¢ÅŒ £¾ÉE ¹©Õ-’¹Õ-Åî Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ÂÃF ÍéÇ-Íî{x ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÅçL®Ï Â¹ØœÄ ÅŒX¾p¹ ¤Äx®Ïd-ÂúE „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¤Äx®Ïd-ÂúE „Ãœ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ‡«-JÂË „ê½Õ ’¹šËd’à E¬Áa-ªá¢-ÍŒÕ-¹ע˜ä ÅŒX¾p ŸÄEo Eæ†-Cµ¢-ÍŒœ¿¢ ƢŌ ®¾Õ©Õ«Û Âß¿¢-šð¢C ©¢œ¿-¯þÂË Íç¢CÊ ‡©Çx œ¿ªá†ý. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ „Ãœä ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂËÊÕx ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ® Â¹¢åX-F-©åXj ‚„çÕ …Ÿ¿u-NÕ-²òh¢C. ‡¢Ÿ¿ÕÂî ͌֟Äl¢ ª½¢œË !

daishellaghg650-1.jpg
¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-ÊxC ƪáŸî ²ÄnÊ¢ !
‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ „ÃÅÃ-«-ª½-º¢Åî Æ¢Ÿ¿ª½Ö ƒ†¾d-X¾œä ®¾«á-“Ÿ¿-B-ªÃ©Õ ¤Äx®ÏdÂú «©x Æ¢Ÿ¿-N-£ÔÇ-Ê¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ƒ©Ç ®¾«á-“Ÿ¿-BªÃLo ÆX¾-N“ÅŒ¢ Íäæ® ¤Äx®ÏdÂú «uªÃn©ðx ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-ÊxC ƪáŸî ²ÄnÊ-«ÕE ®¾êªy©Õ Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ƒŸä¢šË ? ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-Êx©ð ¤Äx®ÏdÂú \¢šË ? ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ão-ꪄçÖ ! «Õ£ÏÇ-@Á©Õ „Ãœä ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-Êx©ð Â¹ØœÄ ¤Äx®ÏdÂú …¢{Õ¢C. ŠÂ¹ˆ §Œá.éÂ.-©ð¯ä \šÇ 2,00,000 {ÊÕo© ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂËÊÕx ‰ªî¤Ä ®¾«á-“Ÿ¿-BªÃ©ðx Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-®¾Õh-¯Ão-§ŒÕ¢˜ä OšË «©x X¾ªÃu-«-ª½-ºÇ-EÂË ‡¢ÅŒ £¾ÉE ¹©Õ-’¹Õ-Åî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

daishellaghg650-2.jpg
‚¯þ-©ãj¯þ …Ÿ¿u«Õ¢Åî «Öª½Õp Åç²òh¢C !
NNŸµ¿ ¹¢åX-F©Õ ÅŒ«Õ ²Äyª½n¢ Â¢ ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-Êx©ð ¤Äx®Ïd-ÂúE „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. OšËE ¤Äx®ÏdÂú „Ãœ¿-¹עœÄ ®¾£¾Ç• «Ê-ª½Õ-©Åî Â¹ØœÄ ÅŒ§ŒÖª½ÕÍ䧌ÕÍŒÕa. ƪá¯Ã ¤Äx®Ïd-ÂúÊÕ „Ãœ¿Õ-ÅîÊo Æ{Õ-«¢šË ®¾¢®¾n-©åXj ©¢œ¿-¯þÂË Íç¢CÊ ‡©Çx œ¿ªá†ý …Ÿ¿u-NÕ-²òh¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-Êx-©ðE ¤Äx®ÏdÂú ’¹ÕJ¢* ÅŒÊ šËy{dªý, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ ‘ÇÅé ŸÄyªÃ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp-²òh¢C. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-ÊxÊÕ „Ãœ¿-{„äÕ ÅŒX¾p Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Äx®ÏdÂú …¢{Õ¢-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ÍéÇ-«Õ¢C ®ÔY©ÂË ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ‡©Çx …Ÿ¿u-«Ö-EÂË ‚¯þ-©ãj¯îx «Õ£ÏÇ-@Á© ÊÕ¢œË ¦µÇK «ÕŸ¿lÅŒÕ ©Gµ-²òh¢C.

daishellaghg650-3.jpg

¨ ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂËÊx©ð „Ãœä ¤Äx®Ïd-ÂúåXj ‡©ÇxC ÅíL ¤òª½Õ Âù-¤ò-ªá¯Ã ÂíEo ®¾¢®¾n©Õ ‚„çÕ …Ÿ¿u-«Ö-EÂË CT «®¾Õh-¯Ãoªá. ¨“¹-«Õ¢©ð ©¢œ¿-¯þÂË Íç¢CÊ “X¾«áÈ ®¾¢®¾n å®j¯þq-¦K „ç៿šË Æœ¿Õ’¹Õ „ä®Ï¢C. ®¾Ÿ¿ª½Õ ®¾¢®¾n ÅŒ«Õ ¬ÇuE-{K …ÅŒp-ÅŒÕh© ÅŒ§ŒÖ-K©ð ¤Äx®Ïd-ÂúE Eæ†-Cµ¢-ÍŒœ¿¢ «©x ‡¢ÅŒ ¤Äx®ÏdÂú …ÅŒpAh ‚T-¤ò-ªá¢Ÿî Åç©Õ²Ä ? \œÄ-CÂË 2.7 {ÊÕo© ¤Äx®ÏdÂú …ÅŒpAh ! «ÕJ ŠÂ¹ˆ ®¾¢®¾n ƒ©Ç Íäæ®h¯ä ƢŌ ¤Äx®ÏdÂú …ÅŒpAh ‚T-¤ò-ªá-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ÆEo ®¾¢®¾n©Ö ¹Læ®h... “X¾A ŠÂ¹ˆ «uÂËh ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹-„çÕiÅä... ‡¢ÅŒ ¤Äx®Ïd-ÂúE ‚X¾-«Íîa OÕêª ‚©ð-*¢-ÍŒ¢œË Æ¢šð¢C ‡©Çx.

ŠÂ¹ˆ ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-Â˯äx Âß¿Õ šÇu¢X¾Ü¯þq, „çÕ¯þ-®¾ÕZ-«©ü ¹Xýq «¢šË ¯ç©-®¾J …ÅŒpÅŒÕh© ÅŒ§ŒÖ-K©ð Â¹ØœÄ ¤Äx®Ïd-ÂúE „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç ÂùעœÄ ¤Äx®Ïd-ÂúÂË “X¾ÅÃu-«Öo-§ŒÕ¢’à ÆEo ®¾¢®¾n©Ö ÂÃ{¯þ, ®ÏLÂïþ, „矿ժ½Õ ’¹ÕVb.. «¢šË ®¾£¾Ç-•-„çÕiÊ X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ NE-§çÖ-T¢-ÍÃ-©E ‡©Çx ÂÕ-Åî¢C. Æ©Ç ¬ÇuE-{K ¯ÃuXý-ÂË-ÊxÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢* ¤Äx®ÏdÂú ª½£ÏÇÅŒ XÏJ-§ŒÕ-œþqÂË “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ®¾£¾Ç-¹-J¢-ÍÃ-©E ‚„çÕ ÂÕ-Åî¢C.

Photos: instagram.com/elladaish

women icon@teamvasundhara
emilia-clark-says-no-to-nude-scenes

నగ్నంగా నటించమని ఒత్తిడి చేశారు !

మహిళా సాధికారత అనీ.. లింగ భేదం లేని సమాజం అనీ.. ప్రపంచం నేడు ముక్త కంఠంతో సమానత్వం కోసం గళమెత్తుతోంది. అయితే ఇప్పటికీ చాలా రంగాల్లో చాలామంది మహిళలు పురుషాధిక్య నీడలోనే రాజీపడి పని చేయాల్సి వస్తోంది. తరచూ ఎమోషనల్‌ బ్లాక్‌మెయిల్‌కి గురవుతూ లోలోన అయిష్టత ఉన్నా పైకి ఇష్టంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వినోద రంగంలోని మహిళలు ఇలా నిత్యం నటించాల్సి వస్తోంది. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణగా నిలిచింది హాలీవుడ్‌ తార ఎమిలియా క్లార్క్‌. ప్రముఖ టీవీ సిరీస్‌ ‘గేమ్‌ ఆఫ్‌ థ్రోన్స్‌’తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫేమస్‌ అయిన ఈ తార ఇటీవలే ఈ సిరీస్‌ చిత్రీకరణ సమయంలో తాను రాజీపడి ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల గురించి తెలిపింది. ‘మీటూ’ అంటూ బయటకి కనిపించకుండా బాధపడిన వారిలో తాను కూడా ఉన్నానని చెప్పకనే చెప్పింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-says-low-carbs-are-harmful-to-health

ఫ్రూట్‌ సలాడ్‌ డ్రస్‌… పుచ్చకాయ దిద్దులు !

ఈరోజుల్లో చాలామంది శరీర బరువుపై దృష్టి పెడుతున్నారు. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు తాము తీసుకొనే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మంచి ఆహార్యం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈక్రమంలో లో కార్బ్స్‌ (తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్‌)పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. మరి దీని వల్ల మంచి ఆహార్యం అయితే వస్తుంది కానీ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని కొంతమంది వైద్యులు అంటున్నారు. మరికొంతమంది ఏం ఫర్వాలేదు అంటున్నారు. ఇలా ఎవరి వాదనలు వారు వినిపిస్తుంటే.. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన డాక్టర్‌ ఎమ్మా బెకెట్‌ అనే మహిళ మటుకు తమకు తోచింది పుష్టిగా తినమని అంటోంది. అంతే కాదు బొద్దుగా ఉన్నంత మాత్రాన సిగ్గు పడక్కర్లేదని చెబుతూ తనకు ఆహారం ఎంత ప్రియమో వేసుకొనే డ్రస్సుల ద్వారా చెబుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
south-central-railway-to-give-pepper-sprays-to-women-employees

ఇకపై వారి మీద చెయ్యేస్తే పెప్పర్ స్ప్రేకు బలవ్వాల్సిందే !

చాలామంది ఎంతో ఆశగా కావాలనుకునే ఉద్యోగం ఏదైనా ఉందంటే అది రైల్వే ఉద్యోగమే. ఎందుకంటే ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్హతకే ఇక్కడ ట్రాక్ వుమెన్, స్వీపర్ కమ్ పోర్టర్ వంటి ఉద్యోగాలకు ప్రారంభ జీతం దాదాపు 20,000 రూపాయల వరకు ఉంటోంది. వీటికే గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు పోటీ పడుతుండడం విశేషం. మరిక ఆపై ఉద్యోగాలకు పోటీ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే చాలామంది మహిళలు ఇప్పుడు పురుషులతో సమానంగా రైల్వే ఉద్యోగాలకు పోటీ పడుతున్నారు. వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరుగుతోందే తప్ప తరగడం లేదు. ఇండియన్ రైల్వేస్ మొత్తం మీద ఇప్పుడు మహిళా ఉద్యోగుల సంఖ్య లక్ష పైమాటే. అయితే వారి భద్రత మటుకు చాలా రంగాల్లోలానే ఇక్కడ కూడా అరకొరగానే ఉంది. అందుకే దక్షిణమధ్య రైల్వే ఓ ఉపాయాన్ని ఆలోచించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-man-jealous-of-hrithik-roshan-kills-wife
women icon@teamvasundhara
this-hotel-has-no-men-allowed-even-for-visitors-also
women icon@teamvasundhara
women-is-empowering-through-radio-in-malawi
women icon@teamvasundhara
free-bus-ride-for-delhi-women
women icon@teamvasundhara
women-lead-the-lebonan-protest
women icon@teamvasundhara
60-year-old-womans-dance-video-goes-viral
women icon@teamvasundhara
disabled-11-year-girl-mesmerizes-with-her-dancing-skills
women icon@teamvasundhara
this-maa-durga-idol-is-made-from-50-kg-of-gold
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
trending-woman-news-over-the-world-
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
women-news-around-the-world
women icon@teamvasundhara
ranu-mondal-is-making-her-singing-debut-in-the-music-direction-if-himesh-reshmiya
women icon@teamvasundhara
evelyn-hernandezs-case-is-again-on-trail
women icon@teamvasundhara
women-empowerment-around-the-world

Movie Masala

Video Gallery