scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ƒª½-«-§äÕu-@ÁÙx’à ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÖ¯ä …¯Ão.. ÊÊÕo ¹~NÕ¢-ÍŒ«Ü!!

I feel very guilty  that happened 20 years ago

¦®¾Õq©ð Âéä-°-éÂ@ÁÚh ‚ Æ«Ötªá.. ¦®ý-²Äd-Xý©ð šËXý-šÇ-Xý’à Ō§ŒÖéªj E©ÕaÊo ƦÇsªá.. ‹ ªîV ƒŸ¿lJ ¹@ÁÚxй@ÁÚx ¹L-¬Çªá. '‰ „ïÃo ¤¶Ä©ð ¤¶Ä©ð ¤¶Ä©ð §Œâ..Ñ Æ¢{Ö ‚ ƦÇsªá ¹@ÁÙx ‡X¾Ûpœ¿Ö ‚ Æ«Öt-ªá¯ä „çA-Âêá. ƪá¯Ã ¯ÃÊoÂ¹× ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË ‚ Æ«Ötªá ƦÇs-ªáÅî «ÖšÇx-œË¢Ÿä ©äŸ¿Õ.. BªÃ ‹ªîV «ÖšÇx-œ¿ŸÄ¢ ÆÊÕ-Â¹×¯ä ®¾JÂË.. „çÖ¯Ã-ªýˆ’à ‚„çÕ ¯ÃÊo Æœ¿Õf-X¾-œÄfœ¿Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ \¢ •J-T¢C..? ƒ¢ÅŒÂÌ ‚ Æ«Öt-ªáÐ-Æ-¦Çsªá ¹L-¬ÇªÃ? «ÕÊ®¾Õ NXÏp «ÖšÇx-œ¿Õ-¹×-¯ÃoªÃ? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ‚„çÕ ÍçæXp £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..!

¯Ã æXª½Õ «Õ¢V©. Æ¢Ÿ¿ª½Ö «áŸ¿Õl’à «Õ¢W ÆE XÏLÍä „Ã@ÁÙx. «ÖC «ª½¢-’¹-©ü-©ðE Ê©x-’¹Õ¢{ Æ¯ä “’ëբ. ¯ÃÊo Âⓚǹdªý, Æ«Õt ’¹%£ÏǺË. ƒ¢šðx Æ«Õt, ¯ÃÊo, ¯äÊÕ, ÅŒ«átœ¿Õ.. <¹Ø-*¢-ÅŒ©Õ ©äE *Êo-¹×-{Õ¢¦¢ «ÖC. ƪáÅä ¯ÃÊo «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç ®ÏZÂúd.. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä ÅŒÊ «Ö˜ä ¯ç’Ã_L Æ¯ä ‹ „çÖ¯Ã-ªýˆ ‚§ŒÕÊ! -X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× «Üªîx¯ä ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo. *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* ÍŒŸ¿Õ„ä ©ð¹¢’à åXJ-’ÃÊÕ. ˜ã¯þh ƪá-¤ò-’Ã¯ä ƒ¢{ªý ÍŒŸ¿-«-œÄ-EÂË å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ªÃ„ÃLq «*a¢C. ƪáÅä ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹× ¯äÊÕ ƒ@ÁÙx «CL ‡Â¹ˆ-œËÂÌ „çRx¢C ©äŸ¿Õ. ƒÂ¹ ƒ¢{-ªý©ð ÍäªÃ¹ ƒ¢šËE, Æ«Öt-¯ÃÊoE ¦Ç’à NÕ®¾q-«Û-ÅŒÕ-¯Ão-ÊÊo X¶ÔL¢’û ¹L-ê’C. ŸÄE-«©x X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A©ð ®¾Öˆ©ü X¶¾®ýd «*aÊ ¯äÊÕ.. ƒ¢{-ªý©ð «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ ²ÄCµ¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖÊÕ. ¯Ã ƒ¢{-Kt-œË-§ŒÕšü, ÅŒ«átœ¿Õ ˜ã¯þh ŠêÂ-²ÄJ X¾Üª½h-§ŒÖuªá. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸ¿Õ ªÃ„Ã-©E E¬Áa-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. «Õ©-Âú-æX-{©ð ƒ©Õx B®¾Õ-¹×E ¯äÊÕ œË“U©ð, ÅŒ«átœ¿Õ ƒ¢{ªý©ð ÍäªÃ¢.

bustopstorygh650-1.jpg

¯äÊÕ Âéä-°ÂË ®ÏšÌ ¦®¾Õq©ð „ç@ìx-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢©ð ŠÂ¹ ƦÇsªá ªîW C©ü-®¾Õ-‘ü-Ê-’¹ªý ¦®ý-²Äd-Xý©ð ¹E-XÏ¢-Íä-„Ãœ¿Õ. ‚ª½-œ¿Õ-’¹Õ© ‡ÅŒÕh, «Õ¢* X¾ª½q-¯Ã-LšÌ, Æ¢Ÿ¿¢’Ã, Fšü’à “œ¿®Ïq¢’û Í䮾Õ¹×E ƹˆœ¿ E©Õa-¯ä-„Ãœ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ÍŒÂ¹ˆ’à ª½œÎ ƧäÕu„Ã@Áx¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ŸÄ¢Åî ªîW Æ{Õ’Ã „ç@ÁÙhÊo ¯äÊÕ ÆÅŒEo ’¹«Õ-E¢-Íä-ŸÄEo. ¨ ªîV \¢ “œ¿®ý „䮾Õ-¹×-¯Ãoœî, ‡©Ç ª½œÎ ƧŒÖuœî ÆE ‚ÅŒ%-ÅŒ’à ¦®ý-²Äd-Xý-êÂ®Ï ÍŒÖæ®-ŸÄEo. ÆÅŒE æXª½Õ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ ÂæšËd 'NÕ®¾d-ªý.-¦-®ý-²ÄdXýÑ Æ¢{Ö EÂú ¯ä„þÕÅî XÏ©Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ‚ ¦®ý-²ÄdXý ‡X¾Ûpœ¿Ö ª½Dl’à …¢œ¿œ¿¢ «©x ¯äÊÕ ‚ ƦÇs-ªá¯ä ֮͌¾Õh-¯Ão-ÊÊo N†¾§ŒÕ¢ ‚ ƦÇs-ªáÅî ¤Ä{Õ «Õéª-«-JÂÌ ÅçL-æ®C Âß¿Õ..

[[[[[[

ªîW Âéä-°ÂË „ç@ìx ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ÆÅŒÊÕ ‚ ¦®ý-²Äd-Xý©ð …¢œ¿œ¿¢, ¯äÊÕ ÆÅŒEo ’¹«Õ-E¢-ÍŒœ¿¢.. ƒ©Ç ÂíEo „ÃªÃ©Õ ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ƪáÅä ŠÂ¹-ªîV ®¾œç-¯þ’à ¯äÊÕ ÆÅŒE„çjX¾Û ÅŒŸä-¹¢’à ֮͌¾Õh¢˜ä ÆÅŒÊÕ Â¹ØœÄ ¯Ã„çjX¾Û ͌֬ǜ¿Õ. ŸÄ¢Åî „ç¢{¯ä „ç᣾Ǣ AæXp-®¾Õ-¹ׯÃo. ÆX¾pšË ÊÕ¢* 'NÕ®¾d-ªý.-¦-®ý-²Äd-XýÑE ͌֜¿œ¿¢ ¯äÊÕ ÅŒT_¢*¯Ã.. ÆÅŒÊÕ ÊÊÕo ¤¶Ä©ð Æ«yœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdœ¿Õ. „ç៿šðx ÂÃ©ä° «ª½Â¹× ¤¶Ä©ð ƧäÕu-„Ãœ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢šË «ª½Â¹Ø «Íäa-„Ãœ¿Õ.

bustopstorygh650-2.jpg

¯äÊÕ Æ¦Çs-ªá-©Åî ‡Â¹×ˆ« «ÖšÇx-œäŸÄEo Âß¿Õ. åXj’à ƦÇs-ªá-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× \Ÿî ÅçL-§ŒÕE ¦µ¼§ŒÕ¢, GœË§ŒÕ¢. ƒÂ¹ ÆÅŒÊÕ «Ö ƒ¢šË «ª½Â¹× ÊÊÕo ¤¶Ä©ð Æ«Û-Ōբ˜ä ¯ÃÊo ‡Â¹ˆœ¿ ÆÅŒEo ֲ͌Äh-œîÊE ¦µ¼§ŒÕ¢ „äæ®C. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ ÆÅŒ-EÂË Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ ƒ¢šËéÂRx-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ƒ©Ç 骢œä@ÁÙx ’¹œË-Íêá. ÅŒ«átœË ƒ¢{ªý Â¹ØœÄ X¾Üéªkh¢C. „ÃœËÂË NÕ§ŒÖ-X¾Üªý Ÿ¿’¹_ª½ ‹ ƒ¢>-F-J¢’û Âéä-°©ð ®Ô{Õ ªÃ«-œ¿¢Åî „äÕ¢ ƹˆ-œËê «ÖªÃ-©-ÊÕ-¹ׯÃo¢. ƪáÅä ‚ ÅŒªÃyÅŒ Âí¯Ão-@Áx¹×.. ¯äÊÕ ÍŒÖ®ÏÊ, ÊÊÕo ¤¶Ä©ð Æ«Û-ÅîÊo ƦÇsªá æXª½Õ £¾Çª½¥-«-ª½l´¯þ ÆE, „çÖœ¿-L¢’û Í䮾Õh¢-šÇ-œ¿E ÅçL-®Ï¢C.

[[[[[[

‡©Ç ÅçL-®Ï¢Ÿî ÂÃF.. „äÕ«á ƒ©Õx «Öêª ®¾¢’¹A £¾Çª½¥Â¹× Â¹ØœÄ ÅçL-®Ï-¤ò-ªá¢C. ŸÄ¢Åî ‚ ªîV ©ê’° Æ¢Åà ¤ÄuÂú Í䮾Õ-¹ע-{Õ¢˜ä «Ö ƒ¢šËÂË ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ’à …Êo “’õ¢œþ©ð ¦ãjÂú åXj¯ä ‚ ªÃ“ÅŒ¢Åà ¹ت½Õa¢-œË¤òªá ÅŒÊÕ ¯Ã Â¢ „çªášü Í䧌՜¿¢ ¯äÊÕ ’¹«Õ-E-®¾Öh¯ä …¯Ão. «Õª½Õ-®¾šË ªîV …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo «Ö ¹×¹ˆÊÕ „ÃÂË¢’ûÂË B®¾Õ-éÂ-@ÁÙh¢˜ä ÆÅŒE XÔ¹׈-¤ò-ªáÊ „ç᣾ÉEo, ‡“ª½-¦œ¿f ¹@ÁxÊÕ ÍŒÖ¬Ç.. ¯ÃÂ¢ ÆÅŒÊÕ X¾œ¿Õ-ÅŒÕÊo ÅŒX¾Ê ֮͌¾Õh¢˜ä ‹„çjX¾Û ®¾¢Å¢.. ¯Ã «©x ÆÅŒÊÕ ƒ¦s¢C X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-œä-„çÖÊ¯ä ¦ÇŸµ¿ «Õªî-„çjX¾Û.. ƒ©Ç œËX¶¾-骢šü X¶ÔL¢’ûqÅî ¯Ã «ÕÊ-®¾¢Åà …Âˈ-J-G-Âˈ-éªj-¤ò-ªá¢C. '¯äÊÕ «ÖšÇx-œ¿-¹עœÄ ƒ¢ÅŒ Ÿ¿Öª½¢ åXœ¿Õ-ŌկÃo.. ¨ ƦÇsªá ‡¢Ÿ¿ÕÂË©Ç ¯Ã „ç¢{ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ..Ñ ÆÊÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ƪá¯Ã ¨ ŠÂ¹ˆ ªîV ’¹œËæ®h ‡©Ç’¹Ö ƒ©Õxx «ÖJ-¤òÅâ ÂæšËd.. ƒÂ¹ ‚ ƦÇsªáÂÌ, ¯ÃÂ¹Ø \ ®¾¢¦¢-Ÿµ¿«â …¢œ¿Ÿ¿Õ ÆÊÕ-¹ׯÃo.

bustopstorygh650.jpg

ÂÃF ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÊÕ¢* ÂÃ©ä° Ÿ¿’¹_ª½ ÆÅŒÊÕ ¯ÃÂ¢ „çªášü Í䧌՜¿¢.. ÂÃx®ý ƪá-¤ò-§ŒÖ¹ ÅŒª½-’¹A ’¹C-©ðÂË ªÃ«œ¿¢.. ¯Ã æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©ÊÕ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Í䮾Õ-ÂíE „ÃJÅî «ÖšÇx-œ¿œ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-„Ãœ¿Õ. ¯ä¯ä„çÖ ÆÅŒEo ͌֜¿-’Ã¯ä ¤ÄJ-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ŠÂ¹-ªîV ¯ÃÅî ¤Ä{Õ NÕ§ŒÖ-X¾Üªý „ç@ìx ¦å®ˆÂˈ ÊÊÕo ¤¶Ä©ð ƧŒÖuœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ ¦Ç’à ¹¢’Ã-ª½Õ-X¾œÄf. ÆOÕ-ªý-æX-{©ð ¦®ý CT æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃL ƒ¢šËÂË „ç@Çx. ÆX¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊÖ ¦®ý CT ÊÊÕo ¤¶Ä©ð Æ«ÛÅŒÖ „ç៿-šË-²ÄJ ¯ÃÅî «ÖšÇx-œ¿-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍÃœ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ„äծϢC. 'XÔxèü.. XÔxèü.. ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ¯ÃÅî «ÖšÇxœ¿Õ..Ñ Æ¢{Ö ¦A-«Ö-©Çœ¿Õ. ÂÃF ¯äÊÕ «Ö“ÅŒ¢ 'ƒ©Ç «ÕÊ¢ «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢ ‡«éªj¯Ã ÍŒÖæ®h ¦Ç’Õ.. „çRx-¤ò¢œË..Ñ ÆE Íç¤ÄpÊÕ. 'ÊÕ«Ûy ¯ÃÅî «ÖšÇx-œÄL Æ¢˜ä ¯ä¯ä¢ Í䧌ÖL..Ñ ÆE ÆœË-’Ãœ¿Õ. 'ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒÂ¹ˆœË ÊÕ¢œË „çRx-¤ò-„ÃL..Ñ ÆE Íç¤ÄpÊÕ. ¤ÄX¾¢ Æ©Ç¯ä „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ.

[[[[[[

ÆX¾Ûpœä Æ®¾©Õ ¹Ÿ±¿ „ç៿-©ãj¢C. ¯äÊÕ ÆÅŒ-EÅî «ÖšÇx-œË-Ê-X¾Ûpœ¿Õ.. «Ö ¯ÃÊo “åX¶¢œþ ŠÂ¹ª½Õ ͌֬Ǫ½Õ. ÆŸä N†¾-§ŒÖEo ƒ¢šËÂË «*a ¯ÃÊoÂ¹× Íç¤Äpª½Õ. Æ®¾©ä «Ö ¯ÃÊo „ç֯êýˆ.. ¯äÊÕ ƒ¢šË-éÂ-@Áx-’Ã¯ä ‚ ƦÇsªá ’¹ÕJ¢* ÆœË-ê’-®¾-JÂË.. '«ÕÊ¢ ¤ÄA¢šðx …Êo-X¾pšË ÊÕ¢Íä ‚ ƦÇsªá ¯Ã „ç¢{-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ.. ƪá¯Ã ¯äÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆÅŒ-EÅî «ÖšÇx-œ¿-©äŸ¿ÕÑ Æ¢{Ö Â¹¢’ê½Õ X¾œ¿ÕÅŒÖ, ¦µ¼§ŒÕ¢-¦µ¼-§ŒÕ¢’à ÍçæXp¬Ç. '«ÕSx ¹E-XÏæ®h ÍçX¾Ûp.. ¯Ã Ÿ¿’¹_ª½ ŸÄ͌¹×..Ñ ÆE ®ÏZÂúd’à „ÃJo¢’û ƒÍÃaª½Õ ¯ÃÊo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „ê½¢ ªîV©Â¹× £¾Çª½¥ «ÕSx ÊÊÕo ¤¶Ä©ð ƪáu «Ö ƒ¢šË Ÿ¿’¹_ª½ ¦®ý-²Äd-Xý©ð C’Ãœ¿Õ. «Ö ¯ÃÊo „ÃJo¢’û ’¹Õª½ÕhÂ¹× ªÃ«-œ¿¢Åî ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ-„äÕ-®Ï¢C. ¯Ã „ç¢{ ªÃ„í-Ÿ¿lE «¢Ÿ¿ ²Äª½Õx ÍçXÏp¯Ã NE-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ.

[[[[[[

'¯äÊÕ ÍçæXpC ŠÂ¹ˆ-²ÄJ NÊÕ.. ÂÄÃ-©¢˜ä OÕ ƒ¢šËÂË «*a OÕ ¯ÃÊoÅî ¯äÊÕ «ÖšÇx-œ¿ÅÃ..Ñ ÆE „çᢜ˒à „ÃC¢-ÍÃœ¿Õ. „ç¢{¯ä ¯äÊÕ «Ö ÅŒ«át-œËÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï ¦®ý-²Äd-XýÂË ª½«Õt-¯ÃoÊÕ. «Ö ¨ ®¾¢¦µÇ-†¾-º¢Åà Æ{Õ’Ã ÅŒÊ “åX¶¢œþÅî «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע{Ö „ç@ðhÊo ¯ÃÊo N¯Ãoª½Õ. 'EÊÕo ‚ ƦÇs-ªáÅî «ÖšÇx-œí-Ÿ¿lE ÍçXÏp¯Ã.. ÊÕ«Ûy «ÖšÇx-œ¿-ÅÄÃ..Ñ ÆE ÂîX¾¢Åî ÊÊÕo ƒ¢šË-éÂ-@Áx-«ÕE ’¹Ÿ¿-«Ö-ªá¢-Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃÊo, ‚§ŒÕÊ æ®o£ÏÇ-Ō՜¿Õ ¹L®Ï Æ®¾©Õ N†¾-§ŒÕ-„äÕ¢šð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-¹עœÄ £¾Çª½¥E ¯Ã¯Ã «Ö{©Ö ƯÃoª½Õ.. <„Ã{Õx åXšÇdª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ \¢ •J-T¢Ÿî ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ.. ƒÂ¹ ÆX¾p-{Õo¢* ƒX¾p-šË-ŸÄÂà £¾Çª½¥ ¯Ã ¹¢šËê ¹E-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ.

[[[[[[

‚ \œÄŸä œË“U «âœî ®¾¢«-ÅŒqª½¢ X¾Üéªkh¢C.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „äêª Æ¦Çs-ªáÅî ¯Ã åX@ëkx-¤ò-ªá¢C.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x-©Åî ¯äÊÕ £¾ÉuXÔ’Ã¯ä …¯Ão.. ÂÃF ¯Ã «©x ÆÂÃ-ª½-º¢’à £¾Çª½¥ A{Õx A¯Ão-œ¿Êo ¦ÇŸµ¿ «Ö“ÅŒ¢ ƒX¾p-šËÂÌ ÊÊÕo ¹©-*-„ä-²òh¢C. ¯Ã¹×, £¾Çª½¥Â¹× «ÕŸµ¿u •J-TÊ ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð ¯Ã ÅŒæXp ‡Â¹×ˆ-«’à …¢C. Æ®¾©Õ £¾Çª½¥ ‚ ªîV \¢ Íç¦Õ-ŸÄ«Õ-ÊÕ-¹×-¯Ãoœî ¯äÊÕ NE …¢œÄ-Lq¢C. ÆÅŒ¯ä¢ Íç¦Õ-ÅÃœî NÊ-¹עœÄ ÆÅŒE ’¹ÕJ¢* ¯ÃÊoÂ¹× ÍçXÏp ÆÅŒEo ¦ÇŸµ¿-åXšÇd. ¯ÃÂ¢ ÅŒÊ ®¾«Õ§ŒÕ¢ «%Ÿ±Ä Í䮾Õ-¹×-¯Ão-œ¿Êo TMd-¯ç®ý ƒX¾p-šËÂÌ ÊÊÕo „äCµ-²òh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒX¾ÛpÂË ÅŒÊE ¹~NÕ¢-ÍŒ-«ÕE Æœ¿Õ-’¹Õ-ŸÄ-«ÕE 20 \@ÁÙx’à “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¯Ão.. ÆÅŒE Â¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð Â¹ØœÄ „çAÂÃ.. ¯Ã¹×, ÆÅŒ-EÂË Âëկþ “åX¶¢œþq Â¹ØœÄ ‡«ª½Ö ©äª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê «ÕÊ®¾Õ NXÏp ªÃ®ÏÊ ¨ …ÅŒhª½¢ ŸÄyªÃ ÆÅŒEo ¹~NÕ¢-ÍŒ-«ÕE Æœ¿-’¹-œÄ-EÂË ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa.. '‰ §ŒÖ„þÕ ²ÄK £¾Çª½¥.. F N†¾-§ŒÕ¢©ð ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒX¾ÛpÂ¹× ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo.. ÊÊÕo ¹~NÕ¢* ¯ÃÂî «Õ¢* “åX¶¢œþ’à …¢šÇ„Ã?Ñ

ƒ{Õx
«Õ¢V©.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
heart-touching-story-of-mother-on-mothers-day
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
teenage-sisters-disguise-as-barbers
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family