scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

A Story of Domestic violence victim Asma Aziz

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!
£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ ƲÄt Æ°èü. ¯Ã©Õ-ê’@Áx “ÂËÅŒ¢ NÕ§ŒÖ¯þ åX¶j•©ü Æ¯ä «uÂËhÅî N„Ã-£¾Ç-„çÕi¢C. „ç៿{ ‚ª½Õ ¯ç©©Õ ÊÊÕo ‡¢Åî “æX«Õ’à ֮͌¾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ ¯Ã ¦µ¼ª½h. ƒ©Ç ÆÅŒE “æX«ÕÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿ÕÅŒÖ 'ƒ¢ÅŒ «Õ¢* «uÂËhE ¦µ¼ª½h’à ¤ñ¢C-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ä¯ç¢Åî ÆŸ¿%-†¾d-«¢-ÅŒÕ-ªÃ-LEÑ ÆE «áJ-®Ï-¤ò§ŒÖ. ÂÃF ‚ª½Õ ¯ç©©Õ ’¹œË-Íù ÅçL-®Ï¢C. ÆÅŒÊÕ ƒ¢ÅŒ-«-ª½Â¹× ¯ÃåXj ÍŒÖXÏ¢-*¢C Æ®¾-©ãjÊ “æX«Õ Âß¿E! ƒÂ¹ ÆX¾pšË ÊÕ¢* ÆÅŒ-E©ð «Öª½Õp ’¹«Õ-E¢ÍÃ. ªîW ÊÊÕo \Ÿî ŠÂ¹ NŸµ¿¢’à £ÏÇ¢®Ï¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdœ¿Õ.

asmaazizstory650.jpg

ÂíEo ªîV© “ÂËÅŒ„äÕ «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo ÍŒE-¤ò-«-œ¿¢Åî ¯ÃÂ¹× ¯Ã Æ¯ä „Ãª½Õ ‡«ª½Ö ©ä¹עœÄ ¤ò§ŒÖª½Õ. ŸÄ¢Åî ¯Ã ¦µ¼ª½h åX˜äd ¦ÇŸµ¿-©Fo X¾¢šË G’¹Õ-«Ê ¦µ¼J¢-Íä-ŸÄEo. „ÃšË ’¹ÕJ¢* ÍçX¾Ûp-¹ע-ŸÄ-«Õ¢˜ä ¯äÊÕ ‡«JÂË ÍçX¾Ûp-ÂîÊÕ? ªîW ÅÃ’¹œ¿¢, ‚ «ÕÅŒÕh©ð ÊÊÕo £ÏÇ¢®Ï¢-ÍŒœ¿¢.. ƒ©Ç ¯Ã©Õ-ê’@ÁÙx ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ¨ ¯Ã©Õ-ê’-@Áx©ð ÆÅŒÊÕ åXšËdÊ ‡¯îo ¦ÇŸµ¿Lo ¦µ¼J¢ÍÃ. ƒÂ¹ ƒšÌ-«©ä ÆÅŒE £ÏÇ¢®¾ NÕA-OÕ-J-¤ò-ªá¢C. ¨«ÕŸµäu ŠÂ¹ ªîV ¯Ã ¦µ¼ª½h «á’¹Õ_ª½Õ ÂíM-’ûqE ƒ¢šËÂË B®¾Õ-Âí-ÍÃaœ¿Õ. ƹˆœË «ª½Â¹× ¦Ç’Ã¯ä …¢C.. ÂÃF ÆÅŒœ¿Õ, ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÅî ¹L®Ï ÊÊÖo ÅÃ’¹-«ÕE ¦©-«¢-ÅŒ-åX-šÇdœ¿Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. „ê½¢-Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Õ ÊÊÕo œÄu¯þq Í䧌Õ-«Õ-¯Ãoœ¿Õ. ÆC ¯ÃÂ¹× ‡¢Åî Æ«-«Ö-Ê-¹-ª½¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ¯äÊÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾æ®-Nժà ÆÊ-œ¿¢Åî ÆÅŒœ¿Õ, ÆÅŒE “åX¶¢œþq ‡¢Åî ÂîX¾¢’à ¯Ã „çjX¾Û ͌֬Ǫ½Õ.

asmaazizstory650-3.jpg

ƹˆ-œËÅî ‚’¹-¹עœÄ Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Õ ÅŒÊ-©ðE ªÃ¹~-®¾Õ-œËE ¦§ŒÕ-{åXšÇdœ¿Õ ¯Ã ¦µ¼ª½h. ¯äÊÕ ÅÃT, ÅŒÊ “åX¶¢œþq «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê-¯Ão-ÊE ¯Ã ¦µ¼ª½h ÊÊÕo N«-®¾YÊÕ Íä¬Çœ¿Õ.. ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ¯ÃÂ¹× ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï ‚ V{ÕdÊÕ „ÃJ «á¢Ÿä ÅŒ’¹-©-¦ã-šÇdœ¿Õ. ŠÂ¹ ‰ª½¯þ åXjXýÅî ÊÊÕo *ÅŒ-¹-¦ÇC ÊÊÕo Eª½s¢-Cµ¢-ÍÃœ¿Õ. Ê’¹o¢-’ïä ÊÊÕo …J-B-²Äh-ÊE ¦ãC-J¢-ÍÃœ¿Õ. Æ©Ç ‚ ªÃ“ÅŒ¢Åà ¦µ¼§ŒÕ¢-¦µ¼-§ŒÕ¢’à ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. «Õª½Õ-®¾šË ªîV ¯Ã ¦µ¼ª½h “åX¶¢œþ ¤¶ò¯þ ÊÕ¢* ª½£¾Ç-®¾u¢’à ¯Ã æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-LÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï ƒ¢šËÂË ª½«Õt¯Ão. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤ÄJ-¤ò-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-*Ê ¯ÃåXj «Öu¯þ-£¾Çô©ü ¹«-ªýÊÕ N®Ï-ªÃœ¿Õ ¯Ã ¦µ¼ª½h. ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯Ã “åX¶¢œþ ƹˆ-œËÂË ªÃ«-œ¿¢Åî ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï ƹˆœË ÊÕ¢* ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-ÂíE ²ÄnE¹ ¤òM®ý æ®d†¾-¯þÂË „ç@Çx¢. ÆX¾p-šËê Š@Áx¢Åà ’çŒÖ-©Åî ¤òM®ý æ®d†¾-¯þÂ¹× Í䪽Õ-¹×Êo ¯ÃÂ¹× Æ¹ˆœÄ ÍäŸ¿Õ ÆÊÕ-¦µ¼-«„äÕ ‡Ÿ¿Õ-éªj¢C.

asmaazizstory650-2.jpg

¯Ã ¦µ¼ª½h, ÆÅŒE “åX¶¢œþqåXj ¤òM®¾Õ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ-©Â¹× ¹¢åXkx¢šü ƒŸÄl-«Õ-ÊÕ-¹ע˜ä Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× „Ã@ÁÙx EªÃ-¹-J¢-Íê½Õ. ‰Ÿ¿Õ „ä©Õ ©¢ÍŒ¢ ƒæ®h ’ÃF „ê½Õ ê®¾Õ Ê„çÖŸ¿Õ Í䧌Õ-«ÕE ÅäLa ÍçæXp-¬Çª½Õ. „çjŸ¿u X¾K-¹~© Â¢ Â¹ØœÄ Âí¢ÅŒ „çáÅÃhEo ©¢ÍŒ¢’à ƒ„Ãy-©E ¤òM®¾Õ©Õ œË«Ö¢œþ Íä¬Çª½Õ. '¯Ã Ÿ¿’¹_ª½ œ¿¦Õs ©äŸ¿Õ.. ¯äÊÕ Æ¢ÅŒ œ¿¦Õs ‡Â¹ˆœË ÊÕ¢* Åç*a ¹šÇdL..?Ñ ÆE „ÃJÂË ÍçæXp ®¾JÂË.. 'OÕª½Õ œ¿¦Õs ¹œË-Åä¯ä ê®ý åX¶j©ü Í䮾Õ-¹עšÇ¢.. ©äŸ¿¢˜ä ©äŸ¿Õ..Ñ ÆE „ç᣾Ǣ OÕŸä ÍçX¾p-œ¿¢Åî ¯äÊÕ Æ¹ˆœË ÊÕ¢* „çRx-¤ò§ŒÖ. ’¹ÅŒu¢-ÅŒª½¢ ©äE X¾J-®Ïn-Ōթðx ¹F®¾¢ ¯Ã ¦ÇŸµ¿ÊÕ Æ¢Ÿ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ¯Ã ¹Ÿ±¿Ê¢Åà ‹ OœË-§çÖ’Ã B®Ï ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Íä¬Ç.

[[[[[[

¨ OœË§çÖ ÂíEo ªîV-©ðx¯ä „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. «ÖÊ« £¾Ç¹׈© ¬ÇÈ «Õ¢“A †ÏK¯þ «ÕèÇK ¯Ã ¨ OœË§çÖ ÍŒÖ®Ï ÅŒÂ¹~-º„äÕ ®¾p¢C¢-Íê½Õ. ¯Ã ¦µ¼ª½h, ÆÅŒE “åX¶¢œþ ª½†ÔŸþ ÆME Ō¹~-º„äÕ Æ骮ýd Í䧌Ö-©¢{Ö šËy{dªý ŸÄyªÃ ¤òM®¾Õ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©ÊÕ ‚Ÿä-P¢-Íê½Õ. ¯ÃÂ¹× „çjŸ¿u X¾K-¹~©Õ Â¹ØœÄ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ÆÅŒÊÕ åXšËdÊ £ÏÇ¢®¾Â¹× ¯Ã Š@Áx¢Åà ¦©-„çÕiÊ ’çŒÖ-©-§ŒÖuªá. ‡œ¿«Õ ¦µ¼Õ•¢Åî ¤Ä{Õ éª¢œ¿Õ ¦Õ’¹_©åXj B“«¢’à ’çŒÖ-©-§ŒÖuªá.. ÍäAåXj ’Ã{Õx X¾œÄfªá.. ‡œ¿«Õ ¹ÊÕo ‡ª½Õ-åX-¹ˆœ¿¢, Fª½Õ Â꽜¿¢Åî ¤Ä{Õ ÅŒ© Aª½-’¹œ¿¢, „âŌթÕ.. ƒ©Ç ‡¯îo ®¾«Õ-®¾u©Õ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢ÍÃ. „çjŸ¿u-X¾-K-¹~©ðx Â¹ØœÄ ƒ«Fo EªÃl´-J-ÅŒ-«Õ-§ŒÖuªá. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ÅŒ©Â¹×, ÍäAÂË ‡Âúqêª, ¹¢šË X¾K-¹~©Õ, ÂÌ@ÁÙxÐ-Ê-ªÃ© EX¾Û-ºÕ-©Åî ©ðŌՒà X¾K-¹~©Õ Íäªá-æ®h¯ä ’çŒÖ© B“«ÅŒ ‡¢ÅŒ’à …¢Ÿî ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E „ê½Õ ÅçL-¤Äª½Õ. *«-J’à ¯äÊÕ ÍçX¾p-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-¹×ÊoC ŠÂ¹ˆ˜ä.. «Õªî Æ«Ötªá ¯Ã©Ç ¦©-«y-¹Ø-œ¿Ÿ¿¯äC ¯Ã ÂîJ¹. Æ¢Ÿ¿Õ꠯à ¦µ¼ª½h, ÆÅŒE æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©åXj “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ¹J¸Ê ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-©E ‚P-®¾Õh¯Ão..
ƒ{Õx
ƲÄt Æ°èü

…L-Âˈ-X¾œä EèÇ©Õ!
asmaazizstory650-4.jpg

ƒ©Ç ƲÄtåXj •J-TÊ ’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾ ‚ Ÿä¬Á¢©ðE «Õ£ÏÇ-@Á©äo Âß¿Õ.. “X¾A Ÿä¬Á¢©ð ƒ©Ç¢šË £ÏÇ¢®¾ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®ÔY©¢-Ÿ¿ª½Ö ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à …L-Âˈ-X¾-œä©Ç Íä®Ï¢-Ÿ¿E ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ð «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo ’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾ ¯Ã¯Ã-šËÂÌ åXJ-T-¤ò-Åî¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿§ŒÖu-§ŒÕE '¤ÄÂË-²Än¯þ «ÖÊ« £¾Ç¹׈© ¹NÕ-†¾¯þÑ „ç©x-œË¢-*Ê ®¾«Ö-ÍÃ-ª½¢©ð ÅäL¢C. Æ©Çê’ 2016©ð «Õ£ÏÇ-@Á© ¦µ¼“Ÿ¿ÅŒ Ưä Æ¢¬Á¢åXj 153 Ÿä¬Ç©ÊÕ X¾J-’¹-º-Ê-©ðÂË B®¾Õ-ÂíE 'C èǪýbš÷¯þ ƒE-®Ïd-{Öušüq N„çÕ¯þ, XÔ®ý Æ¢œþ å®Â¹Øu-JšÌ ƒ¢œçÂúqÑ æXJ{ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®ÏÊ ªÃu¢ÂË¢-’ûq©ð ¤ÄÂË-²Än¯þ 150« ²ÄnÊ¢©ð EL-*¢C. Æ¢˜ä ƹˆœ¿ ®ÔY©åXj ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \ ²Änªá©ð …¢Ÿî «ÕÊÂ¹× Æª½n-«Õ-«Û-ŌբC. «ÕJ, „ÃJåXj £ÏÇ¢®¾Â¹× Æœ¿Õf-¹{d X¾œÄ-©¢˜ä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƲÄt N†¾-§ŒÕ¢©ð Æéª-®¾d-ªáÊ ‚„çÕ ¦µ¼ª½h, ÆÅŒE æ®o£ÏÇ-ÅŒÕEåXj Ō¹~-º„äÕ ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-ÂíE „ÃJE PÂË~¢-ÍÃ-©E Æ„çÕo®Ôd ƒ¢{-êªo-†¾-Ê©ü ®¾yÍŒa´¢Ÿ¿ ®¾¢®¾n Ÿ¿ÂË~-ºÇ-®Ï§ŒÖ N¦µÇ’¹¢ šÌyšü Íä®Ï¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÅŒyJ-ÅŒ-’¹-AÊ ê®¾ÕLo ŠÂ¹ŸÄE ÅŒªÃyÅŒ «Õªí-¹šË X¾J-†¾ˆ-J-®¾Öh¯ä, «Õ£ÏÇ-@Á© ª½Â¹~ºä Ÿµäu§ŒÕ¢’à “X¾®¾ÕhÅŒ «u«-®¾n©ð X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Í䧌Ö-©E, ÆX¾Ûpœä ®ÔY©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo ‡©Ç¢šË £ÏÇ¢å®j¯Ã “¹«Õ¢’à Ō’¹Õ_-«áÈ¢ X¾˜äd Æ«-ÂìÁ¢ …¢Ÿ¿¢šð¢D ‡Fb„î.

ƲÄt Æ°èü N†¾-§ŒÕ¢©ð ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Íä®Ï¢C ŸÄª½Õº¢. ¤òM-®¾Õ© ÊÕ¢* Â¹ØœÄ ²Ä§ŒÕ¢ ©Gµ¢-ÍŒE X¾J-®Ïn-Ōթðx Ÿµçjª½u¢ Íä®Ï ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ „ç©Õ-’¹Õ-©ðÂË Åç*a-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Æ²ÄtÊÕ X¾©Õ-«Ûª½Õ “X¾¬Á¢-®Ï-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆEo ª½¢’éðx ªÃºË-®¾Õh¯Ão, ÅŒ«Õ ¬ÁÂËh-²Ä-«Õ-ªÃnu-©ÊÕ “X¾X¾¢-ÍÃ-EÂË ÍÃ{Õ-ŌկÃo ƒ¢Âà ƒ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Õ •ª½-’¹œ¿¢ ÆÅŒu¢ÅŒ NÍÃ-ª½-¹ª½¢.

¨ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊåXj OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÕ-„äÕ¢šË? «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj ƒ©Ç¢šË ŸÄª½Õ-ºÇ©Õ •ª½-’¹-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL? '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ N©Õ-„çjÊ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖLo, ‚©ð-ÍŒ-ÊLo «ÖÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË. ƒ©Ç¢šË £ÏÇ¢®¾©ð «Õ’¹Õ_-ÅîÊo ‡¢Ÿ¿ªî «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× Æ¢œ¿’à E©-«¢œË.All Comments

answer

This is Barbarous. The husband has to be punished immediately. Though we have the law in place, execution is very important and needs to done at once, with no delay like trials etc

Anupama, Bangalore

œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
a-girl-wants-to-quit-her-family-after-a-match-has-fixed

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?

ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
second-time-married-woman-wants-to-rejoin-her-first-husband

మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?

మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-wants-to-marry-her-mother-again
women icon@teamvasundhara
mumbai-couples-love-story-is-heart-touching
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
teenage-sisters-disguise-as-barbers
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story