scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¯ÃÊo «Ÿ¿l¯Ão ÂËœÎo ƒÍÃa...!

A Heartfelt story of two friends

'ª½ÖX¾Û êªÈ©Õ „䪽{.. «ÜXÏ-ªí-¹˜ä Íé{.. ‚ «ªÃ¯äo æ®o£¾Ç«Õ¢-{Õ¯Ão¢ «ÕÊ¢..Ñ ¨ ®¾%†Ïd-©ðE ƢŌ ’íX¾p æ®o£¾Ç-¦¢-ŸµÄ-EÂË E©Õ-„çÅŒÕh EŸ¿-ª½zÊ¢ ¨ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ@ÁÙx. ¹Læ® ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo „ê½Õ …Ÿîu’¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒLo Â¹ØœÄ Â¹Læ® Eª½y-Jh-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. '«ÖÊ« æ®„ä «ÖŸµ¿« æ®«Ñ Æ¯ä ®ÏŸÄl´¢-ÅÃEo Ê„äÕt „ÃJŸ¿lJ «ÕÅÃ©Õ „äêª Æªá-Ê-X¾p-šËÂÌ ÆC „ÃJ æ®o£¾É-EÂË ‡X¾Ûpœ¿Ö Æœ¿Õf-Âé䟿Õ.. ÂÃF ¯äœ¿Õ ÆŸä «ÕÅŒ¢ ¹³Äd©ðx …Êo ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃLE ‚Ÿ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒÊÂ¹× Æœ¿Õf’à EL-*¢-Ÿ¿E Íç¦Õ-Åî¢ŸÄ §Œá«A. “¤ÄºÇ-EÂË “¤Äº¢’à ¦µÇN¢Íä ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃL “¤ÄºÇLo ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË N¬Áy-“X¾-§ŒÕÅŒo¢ Í䮾Õh¯ÃoÊ¢{Ö ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ «ÕÊÅî ƒ©Ç X¾¢ÍŒÕ-¹עC.

£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ ÂÌJh. «ÖC å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸä ƪá¯Ã “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö ¯ÃÊo …Ÿîu’¹ KÅÃu ’¹ÅŒ X¾Ÿä@Áx ÊÕ¢* «á¢¦-ªá©ð¯ä …¢{Õ¯Ão¢. H˜ãÂú X¾ÜJh-Íä-®ÏÊ ¯äÊÕ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «á¢¦-ªá-©ð¯ä ‹ ‡¢‡-¯þ-®Ô©ð …Ÿîu’¹¢ Í䮾Õh¯Ão. ¯ÃÂí¹ ÅŒ«átœ¿Õ. „Ãœ¿Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒÂ¹ˆœË ‰‰-šÌ©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-{Õ-¯Ãoœ¿Õ. Æ«Öt-¯ÃÊo, ¯äÊÕ, ÅŒ«átœ¿Õ.. ƒ©Ç *Êo-¹×-{Õ¢¦¢ Æ¢˜ä *¢ÅŒ©Õ ©äE ¹×{Õ¢¦ÇEÂË «Ö ¤¶ÄuNÕ-M¯ä …ŸÄ-£¾Ç-ª½-º’à B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ƒÂ¹ˆœË ‰‰-šÌ-©ð¯ä H˜ãÂú ÍŒC„Ã. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ¯ÃÂ¹× ¤¶ÄA«Ö X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕi¢C. ¯äÊÕ ‡¢ÍŒÕ-¹×Êo „çÕÂÃ-E-¹©ü ƒ¢>-F-J¢’û ÂÕq©ð¯ä ÅÃÊÖ èǪá-¯çj¢C. „Ã@ÁxC ’¹Õªý-’Äþ. ƒÂ¹ˆœ¿ Âéäèü £¾É®¾d@ðx …¢œË ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯äC.

aheartfulstory650-1.jpg

„ç៿šË ªîV ÂÃx®¾Õ-éÂ-@Áx-’ïä X¶¾®ýd ¦ã¢Íý©ð ¹ت½ÕaÊo „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo¢. ÅŒÊÅî «ÖšÇx-œ¿Õ-Ōբ˜ä ‡¢Åî Ÿ¿’¹_-éªjÊ «uÂËhÅî «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-Ê¯ä ¦µÇ«Ê ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð …¤ñp¢-T-¤ò-ªá¢C. Æ©Ç ƒŸ¿lª½Ö ¹L®Ï «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢, ®¾«Õ§ŒÕ¢ ŸíJ-ÂË-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ¦§ŒÕ{ ÂÃX¶Ô ³ÄX¾Û-©Â¹× „ç@Áxœ¿¢, “åX¶¢œþqÅî ®ÏE-«Ö©Õ Ð †ÏÂê½Õx.. ƒ©Ç «Ö ƒŸ¿lJ æ®o£¾Ç¢ «âœ¿Õ X¾Û«Ûy©Õ ‚ª½Õ ÂçŒÕ-©Õ’à X¾J-ºA Íç¢C¢C. ÍŒŸ¿Õ-«Û-©ð¯ä Âß¿Õ.. ƒÅŒª½ „ÃuX¾-ÂéÕ, ¹©a-ª½©ü §ŒÖÂËd-N-šÌ-©©ð Â¹ØœÄ ƒŸ¿lª½¢ «á¢Ÿ¿Õ¢-œä-„Ã@Áx¢. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä «Ö Âéäèü „ÃJ¥-Âî-ÅŒq-«¢©ð '¦ã®ýd “åX¶¢œþq ‚X¶ý C ÂéäèüÑ Æ¯ä ˜ãjšË©ü Â¹ØœÄ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo¢. Æ©Ç ÂÌJh Æ¢˜ä ¤¶ÄA«Ö, ¤¶ÄA«Ö Æ¢˜ä ÂÌJh Ưä¢ÅŒ©Ç ƒŸ¿lª½¢ «Õ„äÕ-¹-„çÕi-¤ò§ŒÖ¢.

[[[[[[

Âéä-°©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯ä-{-X¾Ûpœ¿Õ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ ¤¶ÄA-«ÖÊÕ «Ö ƒ¢šËÂË Â¹ØœÄ B®¾Õ-éÂ-@ìx-ŸÄEo. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. «Ö ƒ¢šðx \„çj¯Ã X¶¾¢Â¹¥ÊÕx, ¤ÄKd©Õ, “X¾Åäu¹ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx Â¹ØœÄ ÅŒÊE ƒ¢šËÂË ‚£¾Éy-E¢-Íä-„Ã@Áx¢. ŸÄ¢Åî «Ö ƒ¢šðx „Ã@ÁxÂ¹× Â¹ØœÄ ÅŒÊÕ ¦Ç’à Ÿ¿’¹_-éªj¢C. „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ƒ¢ÅŒ «Õ¢* “åX¶¢œþq’à «Öª½-œÄ-EÂË «ÖÂË-Ÿ¿l-JÂÌ …Êo …«ÕtœË ÆGµ-ª½Õ-͌թä Âê½-º-„äÕ„çÖÊE ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ÆE-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ÍŒŸ¿Õ-«¢˜ä «Õ¹׈« ÍŒÖæX „äÕ«á «Û„çÕ¯þ “ÂËéšü «ÖuÍŒÕLo ‡Â¹×ˆ-«’à ͌Öæ®-„Ã@Áx¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‡«-éªj¯Ã ¹³Äd©ðx …¢˜ä „ç¢{¯ä „ÃJÂË ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË Æ¹ˆ-œË-éÂ-@ìx-„Ã@Áx¢. Æ©Ç ªîœ¿Õf X¾Â¹ˆÊ Âé¢ „ç@Áx-Dæ® Âí¢ÅŒ«Õ¢C æXŸ¿-„Ã-JÂË Ÿ¿ÕX¾p{Õx, ‚£¾Éª½¢ X¾¢*-åXšÇd¢. Æ©Çê’ „äÕ¢ ¤ÄéÂ-šü-«ÕF ÂË¢Ÿ¿ ŸÄÍŒÕ-¹×Êo œ¿¦ÕsÅî «á¢¦ªá ®¾x„þÕ \J-§ŒÖ©ð E«-®Ï¢Íä *¯Ãoª½Õ©Â¹× ¦{d©Õ ÂíEÍÃa¢. ƪáÅä ƒŸ¿¢Åà „äÕ„äÕ Íä¬Ç«á ÆE ÍçX¾pœ¿¢ ¯Ã …Ÿäl¬Á¢ Âß¿Õ.. ÂÃF ¹³Äd©ðx …Êo Ê©Õ-’¹Õ-JÂÌ æ®« Í䧌Ö-©Êo ¨ ÅŒX¾¯ä ¦£¾Ý¬Ç «Õ«ÕtLo «ÕJ¢ÅŒ Ÿ¿’¹_ª½ Íä®Ï¢-Ÿä„çÖ ÆÊÕ-¹עšÇ!

aheartfulstory650-3.jpg

ƒ©Ç Æ{Õ ÍŒŸ¿Õ«Û, ƒ{Õ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ƒ©Ç¢šË 殄à Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¤Ä©ï_¢{Ö ¯Ã©Õ-ê’@ÁÙx ͌¹-ÍŒÂà ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ÂÃu¢X¾®ý æXx®ý-„çÕ¢-šüq-©ð¯ä ƒŸ¿lª½¢ …Ÿîu’¹¢ Â¹ØœÄ ®¾¢¤Ä-C¢Íâ. ÆC Ÿä«ÛœË Ÿ¿§çÖ ©äŸ¿¢˜ä «Ö ÆŸ¿%-†¾d„çÖ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ ÂÃF ƒŸ¿l-JÂÌ Šê ¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢ «*a¢C. ƒÂ¹ «Ö ®¾¢Åî-³Ä-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©äx-¹עœÄ ¤ò§ŒÖªá. ‹ªîV ‚X¶Ô®¾Õ X¾E-OÕŸ¿ ¯äÊÕ X¾Ûºä „ç@ÇxLq «*a¢C. ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Ö ¯ÃÊo ƒ¢šËÂË «®¾Öh ªîœ¿Õf OÕŸ¿ X¾œË-¤ò-§ŒÖª½Õ. \„çÕi¢Ÿî ÆE Æ¢Ÿ¿ª½Ö ‚§ŒÕÊ ÍŒÕ{Öd ’¹ÕNÕ-’¹ÖœÄª½Õ. ƹˆ-œ¿ÕÊo ‹ «uÂËh Æ¢¦Õ-©ã-¯þqÂË ¤¶ò¯þ Â¹ØœÄ Íä¬Ç-ª½{. ÆX¾Ûpœä ‚X¶Ô®¾Õ ÊÕ¢* ƒ¢šËÂË „ç@ðhÊo ¤¶ÄA«Ö.. 'ƒÂ¹ˆ-œä¢šË ƒ¢ÅŒ «Õ¢C …¯Ãoª½Õ?Ñ ÆE „çRx ͌֜¿-’Ã¯ä ®¾p%£¾Ç ÅŒXÏp X¾œË-¤ò-ªáÊ «Ö ¯ÃÊo ¹E-XÏ¢-Íê½Õ. ƢŌ-©ð¯ä Æ¢¦Õ-©ã¯þq Â¹ØœÄ ªÃ«-œ¿¢Åî ‚®¾Õ-X¾-“AÂË «Ö ¯ÃÊoÅî ¤Ä{Õ ÅÃÊÖ „çRx¢C. Æ«ÕtÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï ‚ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË ª½«Õt¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ÃÊo *ÂË-ÅŒq-éÂjÊ Èª½Õa-©Fo „çÊÂà «á¢Ÿ¿Ö ‚©ð-*¢-ÍŒ-¹עœÄ ÅŒ¯ä ¦µ¼J¢-*¢C. ¨ N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ-®¾Õ-¹×Êo ¯äÊÕ „ç¢{¯ä X¾Ûºä ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-©älJ «Íäa¬Ç. ƒ©Ç ‚X¾-Ÿ¿©ð …Êo «Ö ¯ÃÊoÊÕ ÂäÄ-œËÊ ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ‡©Ç ¹%ÅŒ-•c-ÅŒ©Õ Íç¤Äp©ð ¯ÃÂ¹× Æª½n¢ Âé䟿Õ. ƒ¢ÅŒ ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä®Ï¯Ã ÅÃÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÅŒÊ ƒ¢šðx „Ã@Áx Â„äÕ ƒŸ¿¢Åà Íä¬Ç-¯ä„çÖ ÆÊo¢ÅŒ ‚Bt-§ŒÕ¢’à «ÖšÇx-œË¢C.

[[[[[[

ƒ©Ç ªîV-ªî-VÂÌ «Ö æ®o£¾Ç-¦¢Ÿµ¿¢ «ÕJ¢ÅŒ ¦©-X¾œ¿ÕÅŒÖ «*a¢C. ƒ¢ÅŒšË ÆX¾Û-ª½Ö-«Õ-„çÕiÊ «Ö ÆÊÕ¦¢Ÿµ¿¢åXj ‡«J ¤ÄXφÏd ¹ÊÕo X¾œË¢Ÿî ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ ’ÃF ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤¶ÄA«Ö ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ‚ªî’¹u ®¾«Õ®¾u ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿ª½¢ ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾œÄf¢. ƪáÅä «Ö ¯ÃÊo ‚®¾Õ-X¾“A ÊÕ¢* œË¬Ça´Jb ƧŒÖu¹ ŠÂ¹ ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ªîV©Õ ‚X¶Ô-®¾ÕÂ¹× å®©«Û åXšÇd. ‚§ŒÕÊ Âî¾h Âî©Õ-¹×-¯Ão¹ ‚X¶Ô-®¾ÕÂ¹× „ç@ìx-®¾-JÂË ¤¶ÄA«Ö ’¹ÅŒ 骢œ¿Õ ªîV© ÊÕ¢* 宩-«Û©ð …¢Ÿ¿E ÅçL-®Ï¢C. \¢šÇ ÆE ÅŒÊÂ¹× ¤¶ò¯þ Íäæ®h •yª½¢’à …¢C ÆE ÍçXÏp¢Ÿä ÅŒX¾p Æ®¾©Õ N†¾-§ŒÕ-„äÕ¢šð ¯ÃÂ¹× ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. Â꽺¢.. ÅŒÊ ®¾«Õ®¾u ’¹ÕJ¢* ¯ÃÂ¹× ÅçLæ®h ¯ä¯ç-¹ˆœ¿ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿-Åïî ÆE! ‚ ªîV ‚X¶Ô®¾Õ ÊÕ¢* œçjéª-Âúd’à ŌÊÕ¢œä ª½Ö„þÕÂË „ç@Çx. „ç@ìx-®¾-JÂË ÅŒÊÕ X¾œ¿Õ-¹עC. œË®¾dªýs Í䧌՜¿¢ ‡¢Ÿ¿Õ-¹שä ÆE ÂÃæ®X¾Û „çªášü Íä¬Ç. ƪá¯Ã ©ä«-¹-¤ò§äÕ ®¾JÂË ¯ä¯ä „çRx ©äX¾Û-ŸÄ-«ÕE ÅŒÊE «á{Õd-¹ׯÃo. Š@Áx¢ÅŒ ÂÃL-¤ò-Åî¢C. ƒÂ¹ ÅŒÊE ©äXÏ ¯Ã ¦ãjÂúåXj Ÿ¿’¹_-ªîxE ‚®¾Õ-X¾-“AÂË B®¾Õ-éÂ@Çx. AJT ª½Ö„þÕÂË «ÍÃa¹ ÅŒÊ ª½Ö„þÕ-„äÕšü ŠÂ¹ª½Õ ¯ÃÅî ¨ N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äpª½Õ. 'ÂÌJh.. ¤¶ÄA«Ö FÂ¹× ÍçX¾p-©äŸÄ.. „çáÊo Š¢šðx ¦Ç’î-©ä-Ÿ¿E œÄ¹dªý Ÿ¿’¹_-J-éÂ@ìh ˜ã®¾Õd-©ä„î ªÃ¬Ç-ª½{! ÆN Íäªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ão¹ ÅŒÊ éª¢œ¿Õ ÂËœÎo©Õ ¤Äœ¿-§ŒÖu-§ŒÕE Íç¤Äp-ª½{. O©ãj-ʢŌ Åí¢Ÿ¿-ªîx¯ä ÅŒÊÂË ÂËœÎo “šÇ¯þq-¤Äx¢-˜ä-†¾¯þ Í䧌Ö-©E.. ÆX¾Ûpœä ÅŒÊÕ ÅŒyª½’à Âî©Õ-¹ע-{Õ¢-Ÿ¿E ƯÃo-ª½{!Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊÕ ÍçXÏpÊ «Ö{©Õ N¯ä ®¾JÂË ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ŠÂ¹ åXŸ¿l ¦¢œ¿-ªÃªá X¾œË-Ê-{x-ªá¢C.

aheartfulstory650-4.jpg

‡X¾Ûpœ¿Ö §ŒÖÂËd-„þ’Ã, Ê©Õ-’¹Õ-JF ÊNy¢Íä ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ƒ©Ç¢šË ƯÃ-ªî’¹u¢ …¢œ¿-œ¿-„äÕ¢šË ÆE ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾œÄf. ÅŒÊÂ¹× Ÿµçjª½u¢ ÍçXÏp ‚ «Õª½Õ-®¾šË ªîV ‚X¶Ô-®¾ÕÂ¹× M„þ åXšËd ¤¶ÄA«Ö ÍŒÖXÏ¢-ÍŒÕ-¹×Êo œÄ¹d-ªýÊÕ Â¹©-«-œÄ-EÂË ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï „ç@Çx¢. ¯äÊÕ ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ÂËœÎo ŸÄÊ¢ Íä²Äh-ÊE ‚§ŒÕ-ÊÅî Íç¤Äp. „ç¢{¯ä ‚§ŒÕÊ «Ö ƒŸ¿lJ ¦xœþ ¬Ç¢XÏ©üq B®¾Õ-ÂíE X¾K-ÂË~¢-Íê½Õ. Ÿä«ÛœË Ÿ¿§ŒÕ «©x ƒŸ¿l-JÂÌ Šê ª½Â¹h “’¹ÖX¾Û©Õ Âë-œ¿¢Åî £¾Ç«Õt§ŒÕu ÆÊÕ-¹ׯÃo¢. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤¶ÄA«Ö ‚ªî’¹u ®¾«Õ®¾u, œÄ¹dª½Õx ÅŒÊÂ¹× ÂËœÎo “šÇ¯þq-¤Äx¢-˜ä-†¾¯þ Íä²Äh-«Õ¢-{Õ-¯Ão-ª½E ƒ¢šðx „Ã@ÁxÅî Íç¤Äp. ¨ N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾-œÄfª½Õ. ¤¶ÄA«Ö ÂËœÎo “šÇ¯þq-¤Äx¢-˜ä-†¾¯þ Â¢ ÅÃÊÖ “X¾§ŒÕ-Ao-²Äh-ÊE ¯ÃÊo ¯ÃÅî Íç¤Äpª½Õ. 'ÆŸä¢šË ¯Ã¯Ão.. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ ÆŸä X¾E OÕŸ¿ „çRx œÄ¹d-ªýE ¹L®Ï «®¾Õh¯Ão. ¯äÊÕ ÅŒÊÂ¹× ¯Ã ÂËœÎo ŸÄÊ¢ Íä²Äh-ÊE œÄ¹dªýÂË ÍçX¾p-œ¿¢Åî ‚§ŒÕÊ X¾K-ÂË~¢* ®¾êª-Ê-¯Ãoª½Õ..Ñ ÆE ¯ÃÊoÂ¹× ÍçX¾p-œ¿¢Åî ‚§ŒÕÊ ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à '«Ÿ¿Õl.. F ÂËœÎo ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ƒ«yœ¿¢ ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ..Ñ ÆE ‚§ŒÕÊ ÆÊ-œ¿¢Åî ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ³ÄÂúÂË ’¹Õª½§ŒÖu.

[[[[[[

æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Íä®ÏÊ …X¾-ÂÃ-ªÃ-EÂË “X¾ÅŒÕu-X¾-Âê½¢ Íäæ® ®¾Ÿ¿-«-ÂìÁ¢ ŸíJ-ÂË¢-Ÿ¿E, ¯ÃÊoÂ¹× Íä®ÏÊ ®¾£¾É-§ŒÖ-EÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’Ã ÅŒÊ ª½ÕºÇEo ¨ NŸµ¿¢-’Ã-¯çj¯Ã Bª½Õa-ÂíE «Ö ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄEo «ÕJ¢-ÅŒ’à åX¢ÍŒÕ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ‚¬Á-X¾œÄf. ‡¢Åî ®¾¢Åî-†¾¢’à ¨ N†¾§ŒÕ¢ ƒ¢šðx Íç¦Õ-ŸÄ-«ÕE, ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ¢šðx „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ ®¾«Õt-A-²Äh-ª½-ÊÕ-¹ע˜ä ¯Ã¯äo¢šÌ ƒ©Ç Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ ÆE ‚¬Áa-ª½u-¤ò§ŒÖ. Æ¢Ÿ¿Õê „ç¢{¯ä '‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¯Ã¯Ão.. ¯äÊÕ ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ÂËœÎo ƒ«yœ¿¢ FÂ¹× ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ..Ñ ÆE ÆœËê’¬Ç. '«ÕÊ¢ £ÏÇ¢Ÿ¿Õ-«Û©¢, ÅŒÊÕ «á®Ïx¢.. ƒŸ¿l-JO „äêªyª½Õ ¹שǩÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ÊÕ«Ûy ¨ X¾E-Íä-§ŒÕœ¿¢ ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ.. ƒ©Ç Íäæ®h «ÕÊ ¦¢Ÿµ¿Õ-NÕ-“ÅŒÕ©Õ Â¹ØœÄ ŠX¾Ûp-ÂÕ..Ñ ÆE ÍçX¾p-œ¿¢Åî ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾œÄf. '«ÕJ, ÊÕ«Ûy ªîœ¿Õf OÕŸ¿ X¾œË-¤òªá ‚X¾-Ÿ¿©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ, ‚®¾Õ-X¾-“A©ð ¤¶ÄA«Ö F „çjŸ¿u Ȫ½Õa©éÂjÊ œ¿¦Õs©Õ ¹šËd-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ƒŸ¿lJ «ÕÅÃ©Ö „äª½Õ ÆÊo N†¾§ŒÕ¢ FÂ¹× ’¹Õª½Õh- ªÃ-©äŸÄ..Ñ ÆE ‚“Âî-¬Á¢’à …¢œ¿-¦-{d-©ä¹ ¯ÃÊoE ÆœË-ê’¬Ç. ŸÄEÂË ¯ÃÊo.. ÂÄÃ-©¢˜ä ‚ œ¿¦ÕsÊÕ AJ-T-ÍäaŸÄl¢.. Æ¢Åä-ÂÃF F ÂËœÎo ƒ«y-œÄ-EÂË ¯äÊÕ ÍµŒæ®h ŠX¾ÛpÂîÊÕÑ ÆE ‚ N†¾-§ŒÖEo ƹˆ-œËÅî ‚XÏÅä ¦ã{ªý ƯÃoœ¿Õ.

aheartfulstory650-5.jpg

¨ N†¾-§ŒÖEo ¯ÃÊo ê«©¢ ¯ÃÅî ÍçX¾p-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. „äÕ«á X¾K-¹~©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹×Êo œÄ¹d-ªýÂË ¯îšÌ-®¾Õ©Õ Â¹ØœÄ X¾¢XÏ¢* «Ö ÂËœÎo “šÇ¯þq-¤Äx¢-˜ä-†¾¯þ ª½Ÿ¿Õl Íäªá¢-ÍÃœ¿Õ. ƪáÅä ¯ÃÊo ‡¢ÅŒ «Ÿ¿l¯Ão, ‡Eo Íä®Ï¯Ã ¯äÊÕ ¤¶ÄA-«ÖÊÕ «ÕŸµ¿u-©ð¯ä «C-©ä-§ŒÕ-©äŸ¿Õ. ¯ÃÊo „ÃJ¢-*¯Ã ‚§ŒÕÊÅî X¾Ÿä X¾Ÿä ¨ N†¾§ŒÕ¢ “X¾²Äh-N¢-ÍÃ. ƪá¯Ã ¯ÃÊo «ÕÊ®¾Õ ¹ª½-’¹-©äŸ¿Õ. ÂíEo ªîV© ¤Ä{Õ ƒ¢šðx ‡«-J-ÅîÊÖ «ÖšÇx-œ¿-©äŸ¿Õ.. A¢œË Â¹ØœÄ «Ö¯ä¬Ç. ‹ ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ªîV© ¤Ä{Õ EªÃ-£¾Éª½ D¹~ Íä®Ï-ʢŌ X¾E-Íä¬Ç. 'ÂÌJh Æ®¾©ä „çᢜËC.. ÅŒÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo¢ÅŒ X¾E Íä®Ï¯Ã Í䮾Õh¢C.. ®¾J’Ã_ A¢œË Â¹ØœÄ AÊ-˜äxŸ¿Õ.. ÅŒÊ-êÂ-„çÕi¯Ã ƪáÅä ¯äÊÕ ÅŒ{Õd-Âî-©äÊÕ..Ñ ÆE ‹ ªîV ¯Ã «Ÿ¿l-Âí-ÍÃaª½Õ ¯ÃÊo. ‡©Ç-é’j-Åä¯ä¢ F «Ö˜ä ¯çT_¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ão«Û’Ã.. Æ¢{Ö ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× ¯Ã ÂËœÎo ŸÄÊ¢ Í䧌Õ-«ÕE ÍçX¾p-¹¯ä Íç¤Äpª½Õ ¯ÃÊo. ŸÄ¢Åî ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ‡TJ ’¹¢Åä¬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã ÂËœÎo ¤¶ÄA-«ÖÂ¹× Æ«Õ-ª½aœ¿¢, ƒŸ¿lª½¢ ‚®¾Õ-X¾“A ÊÕ¢* £¾ÉuXÔ’Ã ƒ¢šËÂË Í䪽œ¿¢ ͌¹-ÍŒÂà •J-T-¤ò-§ŒÖªá. ƒX¾Ûpœ¿Õ „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ‡¢Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’Ã, ‚ªî-’¹u¢’à …¯Ão¢. «Ö æ®o£¾Ç-¦¢Ÿµ¿¢ Â¹ØœÄ «ÕJ¢ÅŒ Ÿ¿%œµ¿-„çÕi¢C.

ƒ{Õx 
ÂÌJh.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
a-girl-wants-to-quit-her-family-after-a-match-has-fixed

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?

ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
second-time-married-woman-wants-to-rejoin-her-first-husband

మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?

మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-wants-to-marry-her-mother-again
women icon@teamvasundhara
mumbai-couples-love-story-is-heart-touching
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media