scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÆÅÃu-Íê½¢ •J-T¯Ã åX@Çx-œÄœ¿Õ.. ¤òªÃ{¢ ÍäŸÄl-«Õ-¯Ãoœ¿Õ..

A story of a rape victim

„ÃJ-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï åXJ-’ê½Õ.. ¹Læ® ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯Ãoª½Õ.. ƒ©Ç åXJT åXŸ¿l§äÕu «§ŒÕ-®¾Õ©ð „ÃJ «ÕŸµ¿u “æX«Õ Ưä A§ŒÕušË ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ åXÊ-„ä-®¾Õ-¹עC. «ÕÊ®¾Õ NXÏp «ÖšÇx-œ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.. ƒŸä N†¾-§ŒÖEo „ÃRx¢šðx „Ã@ÁxÂË ÍçX¾p-œ¿¢Åî „Ãª½Ö ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à „ÃJ åXRxÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ƢŌ-©ð¯ä ‚„çÕ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ‹ ÆÊÕ-ÂîE ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ‚ •¢{ ¹©-©ÊÕ Â¹©x©Õ Íä®Ï¢C.. ÆX¾p-šË-ŸÄÂà £¾Éªá’à ²ÄTÊ „ÃJ °N-Åéðx Bª½E ‚„ä-Ÿ¿-ÊÊÕ NÕT-La¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ “æX«Õ •¢{? \¢šÇ N³ÄŸ¿ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê? „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö åXRx XÔ{-©ã-ÂȪÃ? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!

£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ FL«Õ. «ÖC ¹K¢-Ê-’¹ªý >©Çx-©ðE Hµ«Õ-Ÿä-«-ª½-X¾Lx “’ëբ. Æ«Öt, ¯ÃÊo ƒŸ¿lª½Ö šÌÍŒêªx. «Ö ƒ¢šðx ¯ä¯ä åXŸ¿l. ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ ÅŒ«átœ¿Õ, ŠÂ¹ Íç©ãx©Õ …¯Ãoª½Õ. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ, Íç©ãx-©ÕÐ-ÅŒ-«át-œËÅî *LXÏ ’휿-«©Õ åX{Õd-¹ע{Ö, ÅŒªÃyÅŒ ¹L-®Ï-¤òÅŒÖ.. ƒ©Ç «Ö ƒ¢šðx ‡X¾Ûpœ¿Ö ®¾¢Å¢ „çLx-N-J-æ®C. «Ü@ðx¯ä X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo. ¯äÊÕ ÍŒC„ä ®¾Öˆ©ðx¯ä ÅŒ«átœ¿Õ, ÍçLx Â¹ØœÄ ÍŒC-„ê½Õ. Æ©Çê’ «Ö ƒ¢šË X¾Â¹ˆ¯ä ‚Âìü Ưä ƦÇsªá …¢œä-„Ãœ¿Õ. ÅŒÊÖ, ¯äÊÕ ÂÃx®ý-„äÕšüq. ‚Âìü Â¹ØœÄ ¯Ã©Çê’ ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð, ‚{©ðx, ƒÅŒª½ „ÃuX¾-Âéðx ‡X¾Ûpœ¿Ö «á¢Ÿ¿Õ¢œä „Ãœ¿Õ. ŸÄ¢Åî “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ƒŸ¿lª½¢ ŠÂ¹-JÅî ŠÂ¹ª½¢ ¤òšÌ X¾œä-„Ã@Áx¢.

[[[[[[

Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚Âìü, ¯äÊÕ X¾Â¹ˆ-X¾Â¹ˆ ƒ@Áx©ð …¢œ¿œ¿¢ «©x ƒ¢šË-Âí-ÍÃa¹ Â¹ØœÄ \Ÿçj¯Ã ®¾¦ãb-Âúd©ð ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕE N†¾-§ŒÖ©Õ ÆÅŒ-œËE ÆœËT Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢, ÅŒÊÖ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «Ö ƒ¢šËÂË ªÃ«-œ¿¢Åî «Ö «ÕŸµ¿u …¢œä “åX¶¢œË¥Xý «ÕJ¢ÅŒ ¦©-X¾-œË¢C. Æ©Ç ®¾ÖˆL¢’û X¾ÜJh-ÂÃ-’ïä ƹˆ-œËÂË Ÿ¿’¹_ª½ «Üªîx …¢œä WE-§ŒÕªý ¹@Ç-¬Ç-©©ð ÍäªÃ. ‚Âìü Â¹ØœÄ ÆŸä Âéä-°©ð ÍäªÃœ¿Õ. ƪáÅä ¯äÊÕ ‡¢XÔ-®Ô©ð ÍäJÅä, ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ®Ô¨®Ô N¦µÇ’¹¢ ‡¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. Æ©Ç Šê ¦®ý©ð Âéä-°ÂË „ç@ÁÚh, Šê Âéä-°©ð ÍŒŸ¿Õ-«ÛÅŒÖ ²ÄTÊ ‚ 骢œä@ÁÙx 骢œ¿Õ ¹~ºÇ©Çx ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ƒ¢{-ªý©ð «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ ªÃ«œ¿¢Åî ¹K¢-Ê-’¹-ªý-©ðE ‹ šÇXý ¹@Ç-¬Ç-©©ð œË“U ®Ô{Õ ®¾¢¤Ä-C¢ÍÃ. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯Ã-Êo©Ö ‡¢Åî £¾ÉuXÔ’Ã X¶Ô©-§ŒÖuª½Õ. ‚Âìü „Ã@Áx ¯ÃÊoÂ¹× “šÇ¯þq-X¶¾ªý Âë-œ¿Åî „Ã@Áx ¤¶ÄuNÕM Â¹ØœÄ ‚ «Üª½Õ ÊÕ¢* „äêª «ÜJÂË „çRx-¤ò-§ŒÖª½Õ.

[[[[[[

‹ ©äœÎ®ý £¾É®¾d@ðx …¢{Ö H\ N¦µÇ-’¹¢©ð œË“U©ð èǪá-ʧŒÖu. ÆX¾Ûp-œ¿-E-XÏ¢-*¢C.. ‚Âìü Â¹ØœÄ ƒŸä ¹@Ç-¬Ç-©©ð ÍäJÅä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C ¹ŸÄ ÆE! ÂÃF ¯äÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx’à •J-TÅä ÆC °NÅŒ¢ ‡¢Ÿ¿Õ-¹-«Û-ŌբC!! ¯äÊÕ H\ 骢œî ®¾¢«-ÅŒqª½¢©ð …¢œ¿’à ‹ ªîV ‹ ÅçL-§ŒÕE ¯ç¢¦ªý ÊÕ¢* ¤¶ò¯í-*a¢C. ¯Ãª½t-©ü’à ÅçL-§ŒÕE Âéüq ¯äÊÕ Æ˜ã¢œþ Í䧌ÕÊÕ. ÂÃF ‚ ªîV ÆŸä ¯ç¢¦ªý ÊÕ¢* ŸÄŸÄX¾Û ƒª½„çj Âéüq ŸÄÂà «Íäa-®¾-JÂË ‡«ªî Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ¤¶ò¯þ LX¶ýd Íä¬Ç. Æ«-ÅŒL„çjX¾Û «ÖšÇxœä «uÂËh «Ö{©Õ NÊ-’Ã¯ä ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ÅçL§ŒÕE ‚Ê¢Ÿ¿¢.. ‹ ®¾J-ÂíÅŒh Æ©-•œË „ç៿-©ãj¢C. '‡¢Åî ¹†¾d-X¾œË F ¤¶ò¯þ ¯ç¢¦ªý ¹ÊÕ-¹׈¢˜ä ÊÕ«Ûy ¤¶ò¯þ LX¶ýd Í䧌Õ-„䢚Ë..?Ñ Æ¢{Ö ‡¢Åî ‚“ÅŒ¢’à «ÖšÇx-œËÊ ‚Âìü «Ö{©Õ NÊo ¯Ã «ÕÊ-®¾¢Åà ‚Ê¢-Ÿ¿¢Åî …Gs-ÅŒ-Gs-¦s-ªá¢C. '‡¯Ão@ðx „ä*Ê …Ÿ¿§ŒÕ¢ ¨¯Ãœä ‡Ÿ¿Õ-éªj¢ŸÄÑ ÆÊo{Õx’à ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ¹L-TÊ ¦µÇ„ÃLo «Ö{©ðx «Jg¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ÅÃÊÖ Æ¹ˆœä „äêª Âéä-°©ð H\ ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ão-ÊE, ÅŒÊ ¤¶ÄuNÕM «Ö“ÅŒ¢ „äêª «Üªîx …¢šð¢-Ÿ¿E.. ƒ©Ç ÅŒÊ ’¹ÕJ¢* ‡¯îo N†¾-§ŒÖ©Õ Íç¦ÕÅŒÖ, ¯Ã ’¹ÕJ¢*Ê N†¾-§ŒÖ-©Fo ¹ÊÕÂ툢{Ö.. ƒ©Ç «Ö «ÕŸµ¿u ŸÄŸÄX¾Û ’¹¢{ æ®X¾-šË-ŸÄÂà ®¾¢¦µÇ-†¾º ²ÄT¢C. ê«©¢ ‚ ŠÂ¹ˆ-ªîèä Âß¿Õ.. ªîW ƒŸ¿lª½¢ ¤¶ò¯îx «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢, ®¾«Õ§ŒÕ¢ ŸíJ-ÂË-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ¹©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢.. Â¹ØœÄ •J-ê’C. Æ®¾©Õ ¯äE©Ç ªîW ‚ÂÃ-¬üÅî «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ÆÅŒEo ¹©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¯Ãé¢-Ÿ¿Õ-ÂˢŌ ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¹©Õ-’¹Õ-Åî¢-Ÿ¿E ‚©ð-*¢ÍÃ. ÆX¾Ûp-œ¿-ª½n-„çÕi¢C.. ‚ ‚Ê¢Ÿ¿¢ æXª½Õ “æX«ÕE! ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{©Õ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× Íäêª-Ÿç©Ç..? ÆE ‚©ð-*-®¾Õh¯Ão.. ƢŌ-©ð¯ä..!

rapevictimstoryg650-1.jpg

§ŒÕŸ±Ä-N-Cµ’à ‹ ªîV ‚Âìü ¤¶ò¯þ Íä®Ï.. 'F©Ö.. FÅî «ÖšÇx-œÄL.. ‹²ÄJ ¤ÄªýˆÂË «²Äh„Ã..?Ñ ÆE ÆœË-’Ãœ¿Õ. ÆÅŒ-ʢŌ ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à Ɯ¿Õ-’¹Õ-Ōբ˜ä Âß¿-Ê-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ¯äÊ-¹ˆ-œËÂË „ç@Áx-’Ã¯ä ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ’¹Õ©Ç-HÅî ¯ÃÂ¹× ²Äy’¹ÅŒ¢ X¾L-ÂÃœ¿Õ.. ‚åXj ÂÃæ®-X¾-šËÂË ‹ ¦£¾Ý-«ÕA, «ÕJ-ÂÃ-æ®-X¾-šËÂË ¯Ãé¢Åî ƒ†¾d-„çÕiÊ ÂÌÍç-ªá¯þ.. ƒ©Ç ƒ®¾Öh ÊÊÕo ®¾ªý-wåXj-èü© OÕŸ¿ ®¾ªý-wåXj-èü-©Åî «á¢Íç-ÅŒÕh-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. …¢œ¿ X¾{d-©ä¹ '\¢šËC ‚Âìü.. FÂË„Ãy@Á \„çÕi¢C..Ñ Æ¢{Ö ÆœË-ê’¬Ç. ‚ „ç¢{¯ä 'F OÕŸ¿ “æX„çÕi¢C..Ñ Æ¢{Ö «Õªî TX¶ýdÅî ¯ÃÂ¹× “X¾¤òèü Íä¬Çœ¿Õ. ÅŒÊ OÕŸ¿ÕÊo “æX«ÕÊÕ ¯ä¯ä ‡©Ç Íç¤Äp©Ç ÆE ®¾¢C-’¹l´¢©ð X¾œË-¤ò-ªáÊ ¯ÃÂ¹× ÅŒ¯ä “X¾¤òèü Í䧌Õ-œ¿¢Åî „ç¢{¯ä ÅŒÊÂ¹× ‹ê ÍçæXp¬Ç. D¢Åî ƒŸ¿lJ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©äx-¹עœÄ ¤ò§ŒÖªá. Æ©Ç «âœä@Áx œË“U «âœ¿Õ ¹~ºÇ©Çx ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. œË“U X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× ‹ “X¾«áÈ Â¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢ «*a¢C. ŸÄ¢Åî ƒŸ¿lª½¢ «Ö “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ ƒ¢šðx Íç¤Äp¢. „ê½Ö «Ö “æX«ÕÂ¹× “U¯þ ®Ï’¹o©ü ƒ«y-œ¿¢Åî ͌¹-ÍŒÂà EPa-Åê½n¢ Â¹ØœÄ •J-T-¤ò-ªá¢C. ƢŌ-©ð¯ä NCµ ¯ÃåXj *Êo ÍŒÖX¾Û ֮͌ϢC.

[[[[[[

‚ÂÃ-¬üÅî åXRx, ÂíÅŒh ÂÃX¾Ûª½¢, åXRx ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊE ƒ¢é¢Åî ¦Ç’Ã ÍŒÖ®¾Õ-Âî-„ÃL.. ƒ©Ç «Ü£¾Ç©ðx N£¾ÇJ®¾Öh ‹ªîV ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ƹˆ-œËÂË Âí¢Íç¢ Ÿ¿Öª½¢-©ðE «Ö “åX¶¢œþ ƒ¢šðx X¶¾¢Â¹¥¯þ …¢˜ä „ç@Çl-«ÕE «Ö ÅŒ«át-œËE B®¾Õ-ÂíE ¦ãjÂúåXj ¦§ŒÕ-©älªÃ. ƪáÅä „ÃRx¢šËÂË „ç@ìx ŸÄJ©ð ¤ñ©Ç©Õ, Íç{Õx.. …¢šÇªá. åXj’à ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ Âë-œ¿¢Åî ‚ “¤Ä¢ÅŒ-«Õ¢Åà EªÃt-ÊÕ-†¾u¢’à …¢C. ¯äÊÕ, ÅŒ«átœ¿Õ Æ©Ç «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע{Ö „ç@ÁÙh¯Ão¢.. ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‹ Ê©Õ-’¹Õª½Õ §Œá«-Â¹×©Õ ¦ãjÂú OÕŸ¿ «Õ«ÕtLo „碦-œË¢-ÍŒœ¿¢ ’¹«Õ-E¢Íâ. „ÃJE X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ «Ö ŸÄJ©ð „äÕ¢ „ç@ÁÙh¢˜ä ÂíCl Ÿ¿Öª½¢ „ç@Çx¹ „ê½Õ «Õ«ÕtLo «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@Áx-¹עœÄ „ÃJ¢* ÊÊÕo «á{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íê½Õ. D¢Åî «Ö ÅŒ«átœ¿Õ Æœ¿Õf-X¾-œ¿-œ¿¢Åî „ÃœËE *ÅŒ-¹-¦ÇC ÊÊÕo ¤ñŸ¿-©ðxÂË B®¾Õ-éÂRx ¯ÃåXj ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ŠœË-’¹-šÇdªÃ Âë֢-Ÿµ¿Õ©Õ. ¦µ¼J¢-ÍŒ-©äE ¦ÇŸµ¿Åî ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹×Êo ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ‡¯îo ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ..! ¯Ã „ç᣾ÉEo Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ‡©Ç ÍŒÖXÏ¢-ÍÃL? ‚ÂÃ-¬üÂ¹× ¯äÊÕ \«ÕE ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ Íç¤ÄpL? Æ¢{Ö ¯Ã «ÕÊ®¾Õ ¹ÂÃ-N¹©„çÕi¤òªá¢C. ¯Ã °NÅŒ¢ ‡©Ç’î ¯Ã¬Á-Ê-„çÕi¢C.. „äêª åXRx Í䮾Õ-ÂíE ‚Âìü ƪá¯Ã ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œÄ©E ¦µÇN¢* ‡©Ç-é’j¯Ã ¨ E•¢ ‚ÂÃ-¬üÂË Íç¤Äp-©E ÅŒÊE ƒ¢šËÂË XÏLÍÃ.

rapevictimstoryg650-2.jpg

•J-T¢-Ÿ¿¢Åà ŌÊÂË ÍçæXp-®¾-JÂË ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’Ã ÅŒÊ Â¹@Áx©ðx F@ÁÙx AJ-’êá. 'ÊÊÕo åXRx Í䮾Õ-ÂíE F °N-ÅÃEo Â¹ØœÄ ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䮾Õ-Âî-«Ÿ¿Õl.. ‹ ͌¹ˆšË Æ«Öt-ªáE ÍŒÖ®Ï åXRx Í䮾ÕÂî..Ñ ÆE Íç¤Äp. 'EÊÕo “æXNÕ¢-*¢C.. åXRx Í䮾Õ-ÂíE °N-ÅâŌ¢ FÅî ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œ¿-œÄEêÂ.. ÂÃF FêÂŸî •J-T¢-Ÿ¿E.. ‡«ªî Íä®ÏÊ ÅŒX¾ÛpÂË EÊÕo PÂË~¢-ÍŒœ¿¢, EÊÕo «ÕŸµ¿u-©ð¯ä «C-©ä-§ŒÕ-œÄ-EÂË Âß¿Õ..Ñ Æ¢{Ö åX@Áx¢{Ö Í䮾Õ-¹ע˜ä ʯäo Í䮾Õ-¹ע-šÇ-ÊE X¾{Õd-¦-šÇdœ¿Õ. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ ®¾êª-Ê-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ‚Âìü „ÃRx¢šðx «Ö åXRxÂË ®¾æ®-Nժà ÆÊ-œ¿¢Åî „Ã@ÁxÊÕ Âß¿E ’¹Õ@ðx ÊÊÕo N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü. åXRx ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ …Ÿîu’¹¢ Íä²òhÊo ¹¢åX-FÂË Ÿ¿’¹_-ªîx¯ä ‹ ƒ©Õx ÆŸçlÂ¹× B®¾Õ-ÂíE ÂÃX¾Ûª½¢ åXšÇd¢. ÂÃX¾Û-ª½-„çÕiÅä åXšÇd¢ ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ÅçL-§ŒÕE TMd X¶ÔL¢’û. ‚ÂÃ-¬üÊÕ åXRx Í䮾Õ-ÂíE ÅŒÊ °N-ÅÃEo ¯Ã¬ÁÊ¢ Íä¬Ç-¯ä-„çÖ-ÊE X¾Ÿä X¾Ÿä ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ-œä-ŸÄEo. ŠÂîˆ-²ÄJ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¦µ¼§ŒÕ¢Åî …L-Âˈ-X¾œË ©äÍä-ŸÄEo. ƒ©Ç ¯Ã Â~¼ ͌֜¿-©ä-¹-¤ò-ªáÊ ‚Âìü.. ¯Ã ¦ÇŸµ¿Â¹× Âê½-º-„çÕiÊ „Ã@ÁxÂ¹× ‡©Ç-é’j¯Ã ÂÕd-ÂÌ-œ¿-„Ã-©E, „ÃJÂË ÅŒTÊ P¹~X¾œä©Ç Í䧌Ö-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ¯ÃåXj ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ŠœË-’¹-šËdÊ „ÃJåXj ê®¾Õ åXšÇdœ¿Õ.

rapevictimstoryg650-3.jpg

¯Ã ê®¾Õ „ÃC¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒTÊ ¯Ãu§ŒÕ-„Ã-Ÿ¿ÕLo Â¹ØœÄ «ÖšÇx-œÄœ¿Õ ‚Âìü. ¨ “¹«Õ¢©ð E¢C-Ōթ ÊÕ¢* «ÖÂ¹× ¦ãC-J¢-X¾Û©Õ Â¹ØœÄ ‡Ÿ¿Õ-ª½-§ŒÖuªá. Æ«Fo ÅŒ{Õd-¹ׯÃo¢. ê®¾Õ é’©-«œ¿¢ Â¢ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× …Êo ‚®Ïh-¤Ä-®¾Õh©Õ Â¹ØœÄ Æ„äÕt-¬Çœ¿Õ. E¢C-ÅŒÕ©Õ X¾©Õ-¹×-¦œË …Êo „Ã@ÁÙx Âë-œ¿¢Åî >©Çx 宆¾¯þq ÂÕd „ÃJE Eªîl-†¾ß-©Õ’à ÅäLa¢C. ŸÄ¢Åî å£jÇÂî-ª½ÕdÊÕ ‚“¬Á-ªá¢Íâ. ƒX¾p-šËÂË ê®¾Õ åXšËd X¾Ÿä@ÁÙx ŸÄšË¢C. ¯ÃÂ¹× ¯Ãu§ŒÕ¢ •J-ê’¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒÊ ¬Ç§ŒÕ-¬Á-¹×h©Ç “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ ®¾«Õ®¾u ¤òM-®¾Õ©Õ, ¯Ãu§ŒÕ-„ß¿Õ© «©x Åä©äC Âß¿E “’¹£ÏÇ¢* Åïä '©ÇÑ©ð èǪá-Ê-§ŒÖuœ¿Õ. ÅŒyª½’à ͌Ÿ¿Õ«Û X¾ÜJh-Íä®Ï ¯Ã ꮾÕÊÕ ÅŒ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à „ÃC¢-ÍÃ-©E, E¢CÅŒÕ©Â¹× ÅŒTÊ P¹~ X¾œä©Ç Í䧌Ö-©Êo Ÿ¿%œµ¿ ®¾¢Â¹-©p¢Åî …¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü.

[[[[[[

Ʀµ¼¢ ¬ÁÙ¦µ¼¢ ÅçL-§ŒÕE *¯Ão-ª½Õ© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* Æ«Öt-ªá©Õ, «Õ£ÏÇ-@Á©Õ.. ƒ©Ç ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ’¹ÕéªjÊ Æ«Ö-§ŒÕ-Â¹×©Õ «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Åî-«Õ¢C …¯Ãoª½Õ. ‚ ¤ÄX¾¢©ð „ÃJÂË ¦µÇ’¹¢ ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ¨ ®¾«Ö•¢ ®ÔY©¯ä ÅŒX¾Ûp-X¾-{dœ¿¢, E¢Ÿ¿¢Åà Ō«Õ OÕŸä „ä§ŒÕœ¿¢ «©x, ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖLo ¦§ŒÕšËÂË ÍçæXh ¹×{Õ¢¦¢ X¾ª½Õ«Û ¤òŌբ-Ÿ¿E ¦µÇN¢Íä „Ãª½Õ ÍéÇ-«Õ¢Ÿä! Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÆÅÃu-Íê½¢ •J-T¢-Ÿ¿Êo ¯çX¾¢Åî \ ¤ÄX¾¢ ‡ª½Õ-’¹E Æ«Öt-ªá©Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË Ÿ¿Öª½-„çÕi-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. „ÃJE åXRx Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË EªÃ-¹-J-®¾ÕhÊo „ê½Ö «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Ÿ¿ªî! ÂæšËd ƒ©Ç¢šË „Ã@Áx Ÿµîª½-ºÕ©ðx «Öª½Õp ªÃ„ÃL. ÅŒ«ÕåXj •J-TÊ Æ¯Ãu-§ŒÖEo ÅŒ«Õ-©ð¯ä ŸÄÍŒÕ-ÂíE ¹×NÕ-L-¤ò-¹עœÄ ŸÄEo ¦§ŒÕ-šËÂË ÍçXÏp E¢C-ÅŒÕ-©Â¹× ÅŒTÊ P¹~ X¾œä©Ç Í䧌ÖL.. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚ «Õ£ÏÇ-@Á© °N-Åéðx ¦µÇ’¹-„çÕiÊ “X¾A «Õ’Ãœ¿Ö „ÃJÂË ÅŒ«Õ ®¾¤òªýd Æ¢C¢-ÍÃL. Æ©Ç •J-TÊ ¯Ãœä ƒ©Ç¢šË ÆX¶¾Ö-ªá-ÅÃu-©Â¹× ÍŒª½-«Õ-UÅŒ¢ ¤Äœ¿’¹©¢.

¨ N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-œÄ-E꠯à °NÅŒ¢©ð •J-TÊ ÍäŸ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÊÕ ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ¢ÍÃ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‚ÂÃ-¬üÅî ¤Ä{Õ ¯äÊÖ '©ÇÑ ÍŒŸ¿Õ-«Û-ŌկÃo. ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï “’ÃOÕº “¤Ä¢Åéðx E«-®Ï¢Íä «Õ£ÏÇ-@Á© ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× «ÖÂ¹× Åî*Ê ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão¢. Æ©Çê’ ÆÅÃu-Íê½ ¦ÇCµ-Ōթ ꮾÕLo ˜ä¹Xý Í䮾Öh „ÃJÂË ÅŒTÊ ¯Ãu§ŒÕ¢ •J-ê’©Ç «Ö ¤òªÃ{¢ ²ÄT¢-ÍÃ-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. ƒ©Ç ®¾«Ö• 殫©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹ÕÅŒÖ, «Ö °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê-©Fo «ÕJa-¤òªá ƒÂ¹-¯çj¯Ã “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à °N¢Íä ¬ÁÙ¦µ¼®¾¢-Ÿ¿ª½s´¢ ÅŒyª½-©ð¯ä «®¾Õh¢-Ÿ¿E ‚¬Á’à ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão¢..


ƒ{Õx,
OÕ FL«Õ.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl-in-telugu

బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!

మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior-in-telugu

ఎవరితో మాట్లాడినా అనుమానమే.. ఆయన్ని మార్చేదెలా?

అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
delhi-woman-shares-about-her-covid-experience

కరోనా మా కుటుంబాన్ని ఇంతలా వేధిస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు!

ప్రపంచమంతటా కరోనా వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నప్పటికీ వైరస్‌ మాత్రం శాంతించడం లేదు. ‘స్ట్రెయిన్‌’, ‘వేరియంట్‌’, ‘మ్యుటేషన్‌’ అంటూ కొత్త రకం పేర్లతో లక్షలాది మందిని తమ బాధితులుగా మార్చుకుంటోంది. ఇక మన దేశంలోనూ తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్లీ పంజా విసురుతోందీ మహమ్మారి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులే దీనికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఇదే సమయంలో కొత్త కేసుల కంటే రికవరీలు తగ్గుతుండడం.. కరోనా ఇంకా మన మధ్యనే ఉందన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో కొవిడ్‌ లేదనుకొని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోన్న వాళ్లందరినీ అలర్ట్‌ చేయడానికి తన కరోనా కథను పంచుకోవడానికి మన ముందుకొచ్చింది దిల్లీకి చెందిన ఓ మహిళ. వ్యాక్సిన్‌ వచ్చినా అది మన దాకా రావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి అప్పటిదాకానైనా కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలంటూ అందరినీ వేడుకుంటూ తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా నెమరువేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-reunited-with-childhood-sweetheart-and-shares-about-their-long-distance-love-story

క్యాన్సర్ అని తెలిసినా.. నిన్నే ప్రేమించా.. పెళ్లాడతానన్నాడు!

తెలిసీ తెలియని వయసులో ప్రేమంటే అదంతా వట్టి ఆకర్షణ అని కొట్టిపడేస్తుంటాం. కానీ స్కూలింగ్‌ నుంచే వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులు.. ఒక రోజు కనిపించకపోయినా, ఒకరినొకరు చూసుకోకపోయినా వారి మనసులో ఏదో వెలితిగా అనిపించేది. కానీ అదే ప్రేమని, ఆకర్షణను మించిన అందమైన అనురాగ బంధమని విడిపోయాక కానీ తెలుసుకోలేకపోయారు. మరి, చదువు, వృత్తి-ఉద్యోగాల రీత్యా వేర్వేరు చోట్ల స్థిరపడ్డ వారు.. ఆ తర్వాత మళ్లీ కలుసుకున్నారా? తమ మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారా? లేక ‘ఎవరికి వారే యమునా తీరే..!’ అంటూ ఎవరి దారి వారు చూసుకున్నారా? విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఇంతకీ వీరి ప్రేమకథ నెగ్గిందా? ఓడిపోయిందా? తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రేమికురాలు చెప్పే ప్రేమకథ వినాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-love-story-she-waiting-for-his-parents-approval
women icon@teamvasundhara
kerala-woman-shares-her-horrifying-acid-attack-experience

పెళ్లికి నిరాకరించానని నా ముఖంపై యాసిడ్‌ పోశాడు!

ఆమెకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లైంది.. ఏడాది తిరక్కముందే అమ్మయింది.. భర్త, కొడుకుతో హాయిగా సాగిపోతోన్న ఆమె జీవితాన్ని చూసి విధికి అసూయ కలిగినట్లుంది. అందుకే తన భర్తను తన నుంచి, ఈ లోకం నుంచి శాశ్వతంగా దూరం చేసింది. ఇక అప్పట్నుంచి ఆమెకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి.. దీనికి తోడు ప్రేమ పేరుతో మరో వ్యక్తి వేధింపులు, అతనితో పెళ్లికి నిరాకరించడంతో యాసిడ్‌ దాడికి కూడా గురైందామె. సుమారు ఆరేళ్లుగా తన శారీరక, మానసిక బాధను పంటి బిగువన భరిస్తూ ఎన్నో కష్టాలకోర్చిన ఆమె.. తనలాంటి వారిలో చైతన్యం నింపేందుకు ఓ చక్కటి నిర్ణయం తీసుకుంది.. యాసిడ్‌ దాడికి గురైనంత మాత్రాన సమాజం మాలాంటి వారిని వెలివేయాల్సిన అవసరం లేదని, మేం తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలం, నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలవగలం అంటోన్న ఆమె ఎవరు? ఆమె తన ఆశయం గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటోంది? తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
patna-woman-who-recovered-from-covid-19-has-something-to-say-about-her-covid-experience
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman

నా భర్త హోమోసెక్సువల్... అందుకే అలా చేశా!

'నేను తప్పు చేశానని నాకు తెలుసు.. కానీ ఆ విషయం చెప్పాలంటే నాకు ధైర్యం చాల్లేదు. అందుకే ఇన్నాళ్ల నుంచీ మౌనంగా ఉండిపోయా. నిన్ను ఇబ్బందిపెట్టా.. నన్ను క్షమించు.. కావాలంటే నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వొచ్చు..' అంటూ రాహుల్ నన్ను అభ్యర్థిస్తుంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక అలాగే కూలబడిపోయాను. ఆ రాత్రంతా నాకు నిద్రే పట్టలేదు. ఉదయాన్నే లేచి విడాకులు తీసుకోవాలన్న గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నా.. ఇది తన మీద కోపంతో కాదు.. ప్రేమతో తీసుకున్న నిర్ణయం.. ఇప్పటికైనా తనకు నచ్చిన జీవితాన్ని తను గడిపే అవకాశాన్ని ఇచ్చేందుకు నా వంతుగా నేను చేసే చిన్న ప్రయత్నం ఇది..ఇదంతా చూస్తుంటే.. భర్త సంతోషం కోసం తనకు విడాకులు ఇవ్వడమేంటి? అనిపిస్తోంది కదూ.. అదెందుకో తెలియాలంటే మీకు నా కథ తెలియాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
preganant-woman-from-kerala-shares-her-horrible-covid-story

డెలివరీకి వారం ముందు కరోనా వచ్చింది..!

‘హమ్మయ్య.. మన జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు ఏడాది ముగింపు దశకు చేరుకుంది.. వైరస్‌ కూడా నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతోంది.. కొత్త ఏడాదైనా సంతోషంగా మొదలుపెడదాం..’ ప్రస్తుతం మనలో చాలామంది ఆలోచనలు ఇలాగే ఉన్నాయి. నూతన సంవత్సరం సంతోషంగా ప్రారంభించాలనుకోవడం మంచిదే కానీ.. వైరస్‌ కనుమరుగవుతుందన్న నిర్లక్ష్యం మాత్రం అస్సలు పనికి రాదంటోంది కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ. నిండు గర్భంతో అమ్మయ్యే అపురూప క్షణం కోసం ఆనందంగా ఎదురుచూస్తోన్న ఆమెకు డెలివరీకి వారం రోజులుందనగా వైరస్‌ సోకడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. గర్భిణుల్లో వైరస్‌ ప్రభావం తక్కువగా ఉందనుకోవడానికి లేదని, ఎందుకంటే ఈ మహమ్మారి కారణంగా తను జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని చెబుతోంది. వైరస్‌కు వ్యాక్సిన్‌ వచ్చేంత వరకు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ఒక్కరి వల్ల అందరూ నష్టపోవాల్సి వస్తుందని అంటోన్న ఆమె తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl

బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!

మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-doctor-puts-service-before-self-rejoins-covid-duty-despite-ailments

డాక్టర్‌గా సేవలందించిన చోటే కరోనా రోగిగా చేరాను!

ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కరోనాతో పోరాడుతూ ఎంతోమందికి ప్రాణం పోస్తున్నారు వైద్యులు. తమ చుట్టూ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నా లెక్కచేయకుండా ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ డాక్టర్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. అదే సమయంలో న్యుమోనియా సోకడంతో మరణం అంచుల దాకా వెళ్లింది. అలా సుమారు రెండు వారాల పాటు ఐసీయూలో ఉన్న ఆమె ఇటీవల కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకుంది. ఇప్పటికీ కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్న ఈ డాక్టరమ్మ కరోనా రోగులను కాపాడేందుకు మళ్లీ ఆస్పత్రిలో అడుగుపెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-delhi-mom-shares-her-breast-cancer-battle-story
women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-shares-her-covid-story-in-telugu
women icon@teamvasundhara
afghan-woman-shares-her-pathetic-story-about-taliban-attack-on-her

ఉద్యోగం చేస్తున్నానని కంటి చూపు కోల్పోయేలా చేశారు!

ఆడపిల్ల పుట్టడమే శాపంగా భావిస్తారక్కడ. అలాంటిది స్కూలుకెళ్తానంటే ఊరుకుంటారా? ‘చదువు, ఉద్యోగం నీకెందుకు? ఆ పనులు చేయాల్సింది మగాళ్లు! నువ్వు గడప దాటి బయటికి రావడానికి వీల్లేదు’ అంటూ పైగా బోలెడన్ని షరతులు! ఇలాంటి వివక్షను చూస్తూనే పెరిగింది అఫ్గానిస్థాన్‌కు చెందిన వహీదా బేగం. అయినా ఇలాంటి బెదిరింపులకు తలొగ్గే నైజం కాదామెది. కారణం.. తన తండ్రి అండ! ఆడపిల్ల అయితే ఏంటి .... మగాళ్లకు తీసిపోని విధంగా తనని తయారుచేయాలనుకున్నాడు వహీదా తండ్రి. అలా నాన్న చొరవతో చక్కగా చదువుకుని ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించిందామె. అయితే ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. వద్దని వారించినా ఉద్యోగం సంపాదించిందన్న నెపంతో అన్యాయంగా ఆమెపై దాడికి తెగబడ్డారు దుండగులు. ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరచడమే కాదు.. ఆమె ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం కూడా కోల్పోయేలా చేశారు. అలాగని అదే తలచుకుంటూ కుమిలిపోకుండా, పడిలేచిన కెరటంలా విజృంభించిదామె.. ఓవైపు బాలికల హక్కులు, వారి విద్య కోసం అహర్నిశలూ శ్రమిస్తోంది. అతివలు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరనే పోరాట స్ఫూర్తిని చాటుతూ తన జీవిత కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-martyred-army-jawan-wife-shares-about-struggles-in-her-life

ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు.. వెళ్ళిపోయాడు.. ఈ గుండె కోత తీరేదెలా?

‘పుట్టుకతోనే తల్లిని పొట్టన పెట్టుకుంది’ అనే అపవాదును మూటగట్టుకుందామె! తల్లి లేని తన బాగోగులు చూడాల్సిన తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ పీజీ పూర్తి చేసింది. ఇలా అడుగడుగునా కష్టాలే పరిచయమైన ఆమెకు.. మహేష్ ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపించాడు. అతడిని వలచింది.. అతనూ ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు. పెద్దల అంగీకారంతో ఒక్కటయ్యారు. ఓ వీర జవాను భార్యగా గర్వపడుతూనే.. విధి నిర్వహణలో తన భర్తకేమీ కాకూడదని వెయ్యి దేవుళ్లకు మొక్కిందామె. అలా మూడేళ్ల పాటు అన్యోన్యంగా సాగిన వారి జీవితంలో అనుకోని ఉపద్రవం.. తన భర్త వీర మరణం! మరికొన్ని రోజుల్లో వస్తాను.. నిన్ను తీసుకెళ్తాను.. అని బాస చేసిన భర్త దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించినందుకు గర్వపడుతున్నా.. అతను లేని నా జీవితం శూన్యమంటూ, ఆ లోటు ఎప్పటికీ పూడ్చలేనిదంటూ కంటికి ధారగా విలపిస్తోంది. ఆ వీర జవాను భార్య కన్నీటి గాథే ఇది!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-new-mom-who-is-nurse-shares-her-story-about-to-contribute-to-the-fight-against-covid-19

పచ్చి బాలింతవి.. కరోనా టైంలో డ్యూటీకి వెళ్లొద్దన్నారు!

‘వద్దమ్మా.. వద్దు..! అసలే నువ్వు పచ్చి బాలింతవి.. ఇలాంటి సమయంలో డ్యూటీకి వెళ్తే.. అటు నీకు, ఇటు పాపాయికి ఇద్దరికీ ముప్పే!’ అన్నారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు. కానీ అందుకు ఆమె ఒప్పుకోలేదు. వృత్తే దైవంగా భావించే ఆ నర్సు.. తన కుటుంబ సభ్యులను ఎలాగోలా ఒప్పించి కరోనాతో పోరుకు కదిలింది. కరోనాకు ముందు మెటర్నిటీ సెలవు కోసం తన సొంతూరుకు చేరుకున్న ఆమె.. ప్రసవానంతర సెలవు పూర్తయ్యే సరికి లాక్‌డౌన్‌ ఆంక్షల వల్ల ఇక్కడే ఆగిపోయింది. ఓవైపు డ్యూటీ చేయాలన్న తపన.. మరోవైపు వెళ్లలేని పరిస్థితి! అయినా మనసుంటే మార్గముంటుందన్నట్లు ఇంట్లో వాళ్లను ఎలాగోలా ఒప్పించి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటింది.. తిరిగి విధుల్లో చేరింది..! అటు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కరోనా విధుల్లో పాల్గొంటూనే, ఇటు తన చిన్నారినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానంటోంది. మరి, చంటి బిడ్డతో కరోనాతో పోరు చేస్తోన్న ఈ కొవిడ్‌ వారియర్‌ కథేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-shares-her-covid-experience-in-telugu

అనుకోని ప్రయాణం కరోనా తిప్పలు తెచ్చిపెట్టింది!

కరోనా దూకుడుకు కళ్లెం వేయాలంటే దాని అంతు చూసే వ్యాక్సిన్‌ రావాలి. మరి, అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు.. అంతదాకా అన్ని పనులూ ఆపుకొని ఇంట్లో కూర్చుందామంటే కుదరదు. అందుకే కరోనాతో సహవాసం చేయడానికే అలవాటు పడిపోయారంతా! అయితే అటు గృహిణులు, ఇటు ఇంటి నుంచి పనిచేసే మహిళలు వైరస్‌ ముప్పు ఉందని తెలిసినా కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. అలా అనుకోకుండా తాను చేసిన ప్రయాణం వల్ల కరోనా బారిన పడ్డానంటోంది హైదరాబాద్‌కి చెందిన నీరజ. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందో చెప్పలేమని ఓవైపు అందరినీ అలర్ట్‌ చేస్తూనే.. మరో వైపు వైరస్‌ సోకిందని ఆందోళన చెందకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్నే ఆయుధంగా మలచుకుంటే కరోనా మహమ్మారిని జయించవచ్చనడానికి తననే ఉదాహరణగా చూపుతోందామె. ఈ క్రమంలోనే తాను కరోనాపై గెలిచిన తీరును, తన అనుభవాలను మనందరితో ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-sneha-a-nurse-in-delhi-who-treats-covid-patients-as-her-family

కరోనాతో క్షణాల్లో వారి ఆరోగ్యం క్షీణించడం కళ్లారా చూశాను!

సాధారణంగా ఏదైనా అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు రోగికి కచ్చితంగా తోడుగా ఉంటారు. చికిత్స సమయంలో బంధువులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులు కూడా హాస్పిటల్‌కు వచ్చి మనో ధైర్యం చెబుతుంటారు. కానీ కరోనా సోకి చికిత్స తీసుకునే రోగులకు ఇలాంటి సదుపాయాలేవీ ఉండవు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఆస్పత్రిలో ఉన్నంతసేపూ ఏకాకిగానే గడపాలి. ఫలితంగా వారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో వైద్యులు, నర్సులే కరోనా బాధితుల కుటుంబ సభ్యులుగా మారిపోతున్నారు. వైరస్ తమకు సోకే ప్రమాదముందని తెలిసినా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో దిల్లీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తోన్న స్నేహ ఏడు నెలలుగా కరోనా బాధితులకు సేవలు చేస్తోంది. కరోనా రోగులను తన కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటూ వారిని ఆరోగ్యంగా తిరిగి ఇంటికి పంపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గత నెలలో కరోనాను జయించి తిరిగి విధుల్లో నిమగ్నమైన ఆ నర్సు హృదయరాగమేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
navya-shares-her-covid-story-it-started-with-her-son-developing-flu-and-fever

మేమొకటి తలిస్తే.. కరోనా మరొకటి తలచింది!

కరోనా మనుషుల జీవితాలనే కాదు.. ప్రత్యేక సందర్భాల రూపురేఖల్ని కూడా మార్చేసింది..! అంతకుముందు వరకూ ఏ వేడుకైనా అందరితో కలిసి ఎంతో సంబరంగా జరుపుకొనే మనం ఇప్పుడు ఇంటికే పరిమితమై సింపుల్‌గా చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. హైదరాబాద్‌కి చెందిన నవ్య కూడా తన కొడుకు పుట్టినరోజు వేడుకల విషయంలో ఇలాగే ఆలోచించింది. వాడి మొదటి పుట్టినరోజులాగే ఐదో పుట్టినరోజునూ ఘనంగా జరపాలనుకుంది.. అయినా కరోనా వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు..! సరికదా.. సింపుల్‌గానైనా చేసుకుందామంటే అందుకూ కరోనా అడ్డుపడి.. మరోసారి తనను, తన కొడుకును నిరాశపరిచిందంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఏమైంది? వాళ్ల బాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆగడానికి, కరోనాకు సంబంధమేంటి? రండి.. తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mumbai-girl-meghana-who-came-from-london-shares-her-covid-story-in-telugu

ఎందుకైనా మంచిదని టెస్ట్‌ చేయించుకుంటే పాజిటివ్ అని తేలింది!

కంటికి కనిపించకుండా, లక్షణాలు తెలియనివ్వకుండా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోంది కరోనా మహమ్మారి. దీని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినా కొంతమందిలో ఇది బయటపడుతూ కలవరపెడుతోంది. తనకూ ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైందంటోంది ముంబయికి చెందిన మేఘన. ముందు నుంచీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఎందుకైనా మంచిదని పరీక్ష చేయించుకుంటే పాజిటివ్‌గా తేలిందని చెబుతోందామె. అంతేకాదు.. కరోనా నుంచి కోలుకునే క్రమంలో తన జీవనశైలిలో ఎన్నో మార్పులొచ్చాయని.. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, సానుకూల దృక్పథం ఉంటే కరోనాను సులభంగా జయించచ్చంటూ తన కొవిడ్‌ స్టోరీని ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
he-always-suspecting-me-how-to-change-my-husband-behavior
women icon@teamvasundhara
kolkata-woman-shares-about-her-early-menopause-story-how-to-deal-with-it

30 ఏళ్లకే మెనోపాజ్‌.. అదో భయంకరమైన అనుభవం!

ఆడపిల్లకు అంతంత పెద్ద పెద్ద చదువులెందుకన్నారంతా! అయినా ఆ మాటలు ఆమె చెవికెక్కించుకోలేదు. కారణం ఆమెకు చదువంటే ప్రాణం. వయసొచ్చింది కదా పెళ్లి చేయమని బంధువులు పోరు పెట్టారు.. అయినా తన పూర్తి ధ్యాసను కెరీర్ పైనే ఉంచిందామె. ఇలా ఆమె సంకల్ప బలానికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కూడా తోడవడంతో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి విదేశాల్లో ఉద్యోగం సంపాదించింది. తాను కోరుకున్న కెరీర్, చక్కటి జీతం.. రెండేళ్లు స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా జీవించింది. అక్కడే తనకు నచ్చిన అబ్బాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. జీవితం సుఖంగా సాగుతోంది.. పిల్లలు పుడితే ఆ సంతోషం రెట్టింపవుతుందనుకుందా జంట. కానీ అంతలోనే మెనోపాజ్‌ రూపంలో ఆమెకు అనుకోని ఉపద్రవం ఎదురైంది. అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ముప్ఫై అంటే ముప్ఫై ఏళ్లే! ‘ఇంత చిన్న వయసులోనే ఏంటి నాకీ కష్టం’ అని పిల్లల కోసం పరితపించిపోయింది. ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి మాతృత్వ మాధురిమలను ఆస్వాదించలేకపోయానే అని బాధపడింది.అన్ని దారులూ మూసుకుపోవడంతో ఇక చేసేది లేక ఓ పిల్లాడిని దత్తత తీసుకుందామె. అకాలంలో వచ్చిన మెనోపాజ్.. తల్లిని కావాలన్న తన కలను ఎలా కల్లలు చేసిందో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-pregnancy-struggle-after-failed-several-ivf-attempts

ఐవీఎఫ్‌ ఫెయిలైనా.. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో సహజంగానే తల్లయ్యా!

పెళ్లయిన ప్రతి మహిళా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతుంది.. ఎప్పుడెప్పుడు తల్లినవుతానా అని తపిస్తుంది. ఐర్లాండ్‌లోని డబ్లిన్‌కు చెందిన ఓ మహిళ కూడా అమ్మతనం కోసం ఎంతగానో పరితపించింది.. ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిరిగింది.. ఎందరో డాక్టర్లను కలిసింది. అయినా తన కల నెరవేరకపోయేసరికి తల్లడిల్లింది. ఆఖరి ప్రయత్నంగా ఐవీఎఫ్‌ చికిత్స కూడా తీసుకుంది. అక్కడా ఆమెకు నిరాశే ఎదురైంది. ‘ఇక ఈ జీవితంలో నాకు అమ్మయ్యే యోగం లేదేమో’ అనుకుంటోన్న తరుణంలోనే దేవుడు వరమిచ్చినట్లు సహజంగానే గర్భం ధరించిందామె. పండంటి కూతురు పుట్టడంతో పట్టరానంత సంతోషంలో మునిగిపోయింది. ప్రస్తుతం తన కూతురితో, భర్తతో సంతోషంగా జీవిస్తోన్న ఆమె.. తనలాంటి వారి గురించి నాకెందుకులే అనుకోలేదు. అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకు ఎదురైన సమస్యలు, సవాళ్లను నలుగురితో పంచుకోవాలనుకుంది.. తద్వారా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతోన్న మహిళల్లో స్ఫూర్తి నింపాలనుకుంది. ఇందుకోసం ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా.. మహిళలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో చిట్కాలను అందిస్తోన్న ఆమె అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను, సవాళ్లను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
suspicion-ruin-my-life-in-telugu
women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-experience-on-sexual-harassment-in-the-age-of-zoom-calls-and-covid-19

‘నాతో ఒక్క రోజు గడుపు.. నిన్నొదిలేస్తా’ అన్నాడు!

అసలే ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉందామె.. దానికి తోడు కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆమెకున్న ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకొని ఆమెను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి. అయినా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మానుకోలేదామె. తన పనితనం, ప్రతిభకు మెచ్చి ఓ కంపెనీ ఆమెకు ఉద్యోగమిచ్చింది.. అందులోనూ కరోనా కారణంగా ఇంటి నుంచే పని చేయమనే ఆఫర్‌ కూడా ఇచ్చింది. ‘నా అదృష్టమో, దేవుడి దయో గానీ.. ఉద్యోగమైతే వచ్చింది’ అని సంబరపడిపోయిందామె. ఇక తన కష్టాలు తీరిపోయినట్లే అనుకుంది.. కానీ అప్పట్నుంచి ఆ కష్టాలకు మించిన నరకం అనుభవిస్తానని ఊహించలేదామె. మరి, ఉద్యోగం చేద్దామంటే రోజూ వేధింపులే, మానేద్దామంటే మానేయలేని పరిస్థితి.. అంటూ తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More