scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ƒ©Ç¢šË “æXNÕ-Â¹×œË ’¹ÕJ¢* N¯ÃoªÃ?

A different Lover Love story

骢œ¿Õ ÍäÅŒÕ©Õ Â¹Læ®h æ®o£¾Ç¢.. 骢œ¿Õ «ÕÊ-®¾Õ©Õ ¹Læ®h “æX«Õ.. Æ©Ç *Êo-ÅŒ-Ê¢-©ð¯ä ŠÂ¹-¦Çsªá, ŠÂ¹-«Ötªá «ÕÊ-®¾Õ©Õ ¹©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoªá. ®ÏE-«Ö©Õ, †ÏÂê½Õx ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã, ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ “æXNÕ-®¾Õh-Êo{Õx ÍçX¾Ûp-Âî-¹-¤ò-ªá¯Ã NœË-¤ò-©ä-Ê¢-ÅŒ’à „ÃJ «ÕÊ-®¾Õ©Õ åXÊ-„ä-®¾Õ-¹×-¯Ãoªá. ƪáÅä NCµ ‚œËÊ N¢ÅŒ ¯Ã{-¹¢©ð ‚ •¢{ NœË-¤ò-„ÃLq «*a¢C. ‡«-JŸÄ •¢{? Æ®¾©Õ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× NœË-¤ò-ªá¢C? ÅŒªÃyÅŒ \„çÕi¢C?? ƒ«Fo Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿„ÃLq¢Ÿä..

differentlovergh650-1.jpg

¯Ã æXª½Õ ÆEÅŒ. «ÖC ¡ÂÃ-¹×@Á¢ >©Çx-©ðE ‹ «Öª½Õ«â© “’ëբ. X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× «Ö «ÜJ©ð¯ä ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯ÃoÊÕ. «Ö ÂÃx®ý©ð Æ¢Ÿ¿-J-¹¢˜ä £¾Ý³Ä-ª½Õ’à …¢{Ö, ¦Ç’à ͌C„ä '®¾Öª½uÑ Æ¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ‡«-JÂË, \ ®¾¢Ÿä-£¾Ç-«á¯Ão *šË-é©ð Bêªa-æ®-„Ãœ¿Õ. „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ *Êo-X¾p-{Õo¢< ¹Læ® ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo¢. Æ¢Ÿ¿Õê «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u «Õ¢* æ®o£¾Ç¢ ¹×C-J¢C. ‡¢Ÿ¿ÕÂî ÅçMŸ¿Õ ÂÃF Ōʢ˜ä ¯ÃÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ-ÊÕ¢< ÍÃ©Ç “X¾Åäu¹¢. „äÕ¢ Æ©Ç Â¹L®Ï ‚œ¿Õ-¹ע{Ö, ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-{Õ¢-œ¿-’ïä X¾Ÿî ÅŒª½-’¹-AÂË «Íäa¬Ç¢. X¾GxÂú X¾K-¹~©Õ ¹ŸÄ..! èÇ“’¹-ÅŒh’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-¹×E «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ ÅçÍŒÕa-Âî-«-œÄ-EÂË ¯äÊÕ ®¾Öª½u ƒ¢šËÂË „çRx ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯ä-ŸÄEo. ŠÂîˆ-²ÄJ ƹˆœä E“Ÿ¿-¤ò-§äÕ-ŸÄEo ¹؜Ä. Æ«-ÂìÁ¢ ŸíJ-Â˯à ¯Ã X¾{x ÅŒÊÕ \¯Ãœ¿Ö ÆÊÕ-*-ÅŒ¢’à “X¾«-Jh¢-*¢C ©äŸ¿Õ. ¹†¾d-X¾œË ÍŒCN X¾K-¹~-©Fo EªÃ-{¢-¹¢’à ªÃ殬Ǣ. Æ©Ç X¾K-¹~©Õ X¾ÜéªkhÊ «Õª½Õ-®¾šË ªîV «Ö ÂÃx®ý-©ðE æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©-«Õ¢Åà ¹L®Ï ®ÏE-«ÖÂË „ç@Çx¢. ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ ¯äÊÕ, ®¾Öª½u X¾Â¹ˆ-X¾-¹ˆ¯ä ¹ت½Õa¯Ão¢. ÆX¾p-šËê ¯äÊÕ ÅŒÊE “æXNÕ-®¾Õh-¯Ão-ÊE ¯Ã «ÕÊ®¾Õ©ð …Êo N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp-©E ÍÃ©Ç “X¾§ŒÕ-Ao¢ÍÃ. ÂÃF ¹ן¿-ª½-©äŸ¿Õ. ŠÂ¹-„ä@Á ÍçæXh ƒ¯äo@Áx «Ö æ®o£¾Ç¢ Â¹ØœÄ E©-«-Ÿä„çÖ ÆE ¦µ¼§ŒÕ¢ Â¹ØœÄ „ä®Ï¢C. ÂÃF ƒ¢{-éªy©ü ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð 'FÅî «ÖšÇx-œÄL.. ƒÂ¹ˆœä …¢œ¿Õ..Ñ ÆE ¦§ŒÕ-{-éÂ-RxÊ ®¾Öª½uÅî Íç¤Äp. Æ©Ç Æ¢Ÿ¿ª½Ö ©ðX¾-LÂË „çRx-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã «ÕC©ð «Ö{ÊÕ ‡©Ç Íç¤Äp©ð ÅçL-§ŒÕ¹ Åç’¹ ®¾ÅŒ-«Õ-ÅŒ-„çÕi-¤ò§ŒÖ. «ÕSx Å䪽Õ-¹×E Âî¾h Ÿµçjª½u¢ ÅçÍŒÕa-¹×E «ÕÊ-®¾Õ©ð …Êo «Ö{ ÅŒÊÂ¹× ÍçæXp¬Ç. ÅŒÊ-„çjX¾Û ÊÕ¢* ‡©Ç¢šË ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ªÃ©äŸ¿Õ. «ÕøÊ¢’à …¢œË-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ÂÃæ®-X¾-šËÂË ¯äÊÕ «ÕSx ¹CLæ®h ÆX¾Ûpœ¿ÕÐ 'ÊÕ«y¢˜ä ¯ÃÂ¹× Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ÂÃF «ÕÊC ÍÃ©Ç *Êo «§ŒÕ®¾Õ. ¨ N†¾§ŒÕ¢ «ÕÊ åXŸ¿l-©Â¹× ÅçLæ®h ¦Ç’¹Õ¢-œ¿Ÿ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õ꠫ᢟ¿Õ ÍŒŸ¿Õ«Û OÕŸ¿ “¬ÁŸ¿l´ åXšËd ͌¹ˆ’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ åXRx ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*ŸÄl¢Ñ ÆÊ-’Ã¯ä ¯Ã ®¾¢Å¢ ®¾¢“Ÿ¿„çÕi …ª½-¹-©ä-®Ï¢C.

differentlovergh650-4.jpg

ƒ¢šË Ÿ¿’¹_ª½ ¨ N†¾-§ŒÖ-©äO ÍçX¾p-¹עœÄ ƒŸ¿lª½¢ «Ü@ðx¯ä ƒ¢{-ªý©ð èǪá-ʧŒÖu¢. „ç៿šË ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ¦Ç’ïä X¾Üéªkh¢C. 骢œî ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢©ð ‹ ªîV «Ö Æ«Õt «*a 'FÂ¹× «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢C. EÊÕo ͌֜¿-šÇ-EÂË „Ã@ÁÙx ¨ªîV «ÕŸµÄu-£¾Ço„äÕ «®¾Õh-¯Ão-ª½EÑ ÍçæXp-®¾-JÂË ¯Ã ’¹Õ¢œç©ðx Æ©-•œË „ç៿-©ãj¢C. „ç¢{¯ä N†¾§ŒÕ¢ ®¾Öª½uÂË ÅçL-§ŒÕ-èä¬Ç. ¨ N†¾§ŒÕ¢ NÊo ®¾Öª½u NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ Eª½Õ-ÅÃq-£¾É-EÂË ©ðÊ-§ŒÖuœ¿Õ. ÅŒªÃyÅŒ ÂÃæ®-X¾-šËÂË Å䪽Õ-¹×E 'ÆEÅÃÐ «ÕÊ¢ “æXNÕ¢-ÍŒÕ-¹×Êo «Ö{ „î¾h«¢. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕÊ¢ ƒ¢šðx «ÕÊ åXRxÂË ŠXÏp¢-ÍŒ©ä¢. Æ©Ç-’¹E ¦§ŒÕ-{-éÂRx °N¢-ÍŒ©ä¢. «ÕÊ «§ŒÕ-®¾Õ©Õ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Æ®¾q©Õ ®¾J-¤ò«Û. «ÕÊ åXŸ¿l-„Ã@ÁÙx \¢ Íä®Ï¯Ã «ÕÊ «Õ¢*ê Íä²Ähª½Õ.. «ÕÊ¢ ŠÂ¹šË ÅŒLæ®h ‚ Ÿä«Ûœ¿Õ «Õªí-¹šË ÅŒL-ÍÃœ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ÊÕ«Ûy OÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Åç*aÊ ®¾¢¦¢-Ÿµ¿„äÕ Í䮾ÕÂî. ÆC ƒŸ¿l-JÂÌ «Õ¢*CÑ Æ¢{Ö ®¾Jl-Íç-X¾p-¦ð-§ŒÖœ¿Õ. ÂÃF ®¾Öª½u «Ö{©Õ ¯ÃÂ¹× ÊÍŒa-©äŸ¿Õ. '¯äÊ¢˜ä FÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ.. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-«¢{ÖÑ ÅŒÊE AšËd „çRx-¤ò-Ōբ˜ä ®¾Öª½u \œ¿Õ®¾Öh ÅŒÊE ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÕE, ¨ åXRxÂË ŠX¾Ûp-Âî-«ÕE ÊÊÕo ¦©-«¢ÅŒ¢ Íä¬Çœ¿Õ.

differentlovergh650-3.jpg

¯äÊÕ «Ö N†¾§ŒÕ¢ ƒ¢šðx ÍçX¾p-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Aoæ®h «Ÿ¿lE „ÃJ¢-ÍÃœ¿Õ. ¨ ª½£¾Ç®¾u¢ ¦£ÏÇ-ª½_-ÅŒ-„çÕiÅä 骢œ¿Õ ¹×{Õ¢-¦Ç© «ÕŸµ¿u …Êo ²ÄEo-£ÏÇÅŒu¢ Ÿç¦s-A¢-{Õ¢C. åXŸ¿l© «ÕÊ-®¾Õ©Õ Â¹ØœÄ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿-ÅÃ-§ŒÕE ƯÃoœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ ‚ “X¾§ŒÕ-ÅÃoEo Â¹ØœÄ Nª½-NÕ¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ¨©ðæX åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©Õ, EPa-Åê½n¢, åXRxÂË «á£¾Þ-ªÃh©Õ Ȫê½Õ Íäæ®-§ŒÕœ¿¢ ͌¹-ÍŒÂà •J-T-¤ò-§ŒÖªá. ÂÃF ¯Ã «ÕÊ®¾Õ©ð «Ö“ÅŒ¢ ƒ¢Âà \Ÿî «â© ‚¬Á.. ‡©Ç-é’j¯Ã ®¾êªÐ ®¾Öª½uÂË, ¯ÃÂ¹× åX@Áx-«Û-Ōբ-Ÿ¿E. ƒ¢ÅŒ©ð åXRx «á£¾Þª½h¢ Ÿ¿’¹_-ª½-X¾-œË¢C. ®¾Öª½u Â¹ØœÄ åXRx X¾ÊÕ©ðx ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Öh¯ä, ‹ X¾Â¹ˆ ÊÊÕo ’¹«Õ-E-®¾Öh¯ä …¯Ãoœ¿Õ. ÆÅŒE «áÈ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ ª½Â¹hX¾Û¦ï{Õd ©äŸ¿Õ. ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿’à …¯Ão-œ¿E Åç©Õ-²òh¢C. ¨©ð’à «á£¾Þª½h¢ ªÃ¯ä «*a¢C. XÔ{© OÕŸ¿ ¹ت½ÕaE ÅÃR ¹šËd¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä-{-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢ «Öª½Õ-Ōբ-Ÿä-„çÖ-ÊE ®¾Öª½u„çjX¾Û ‹²ÄJ ‚¬Á’à ͌֬ÇÊÕ. ÅŒÊÕ 'ÅÃR ¹šËd¢-ÍŒÕÂî..Ñ Æ¢{Ö å®j’¹ Íäæ® ®¾JÂË ¯äÊÕ \¢ Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖÊÕ. ¹@ÁÙx «â®Ï ÅçJÍä ®¾JÂË «Õªí-¹-JÂË ÆªÃl´¢-T-¯çj-¤ò-§ŒÖÊÕ.

*****

åX@ëkx¯Ã ¯Ã «ÕÊ®¾Õ ®¾Öª½u OÕŸä …¢œË-¤ò-ªá¢C. Æ¢Ÿ¿Õ-êÂ-¯ä„çÖ åX@ëkxÊ «âœî ªîV ÊÕ¢Íä «Ö ‚©Õ-«Õ-’¹© «ÕŸµ¿u ’휿-«©Õ “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-§ŒÖuªá. ƒ©Ç¢šË ¦µ¼ª½hÅî ¯äÊÕ ÂÃX¾Ûª½¢ Í䧌Õ-©ä-ÊE Åçê’®Ï ÍçæXp®Ï ÂíEo ªîV©Õ «Ö ƒ¢šðx¯ä …¢œË-¤ò-§ŒÖÊÕ. ÆX¾p-šËê ®¾Öª½u ƒ¢{ªý X¾ÜJh Íä®Ï ƒ¢>-F-J¢-’û©ð ÍäªÃœ¿Õ. ÅŒÊÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï '¯äÊÕ ƒÂ¹ˆœ¿ …¢œ¿-©ä-¹-¤ò-ŌկÃo. F Ÿ¿’¹_JÂË «Íäa²Äh. Âß¿¢˜ä ÍŒ²ÄhÑ Æ¯ÃoÊÕ. ÅŒÊÕ ÅçL-N’à ¯ÃÂ¹× ¯Ã©Õ’¹Õ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÂÄÃL. ¨©ðX¾Û ƒ¢>-F-J¢’û X¾ÜJh Íä®Ï, «Õ¢* …Ÿîu’¹¢ ®¾¢¤Ä-C²Äh ƯÃoœ¿Õ. ŸÄEÂË ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ®¾êª ƯÃo. ÂÃF DEÂÌ ŠÂ¹ †¾ª½ÅŒÕ åXšÇdœ¿Õ. ÆŸä¢-{¢˜ä ¯äÊÕ «Ö ÆÅÃh-J¢-šËÂË „ç@Çx-©E, ¯Ã ¦µ¼ª½hÅî ‡©Ç¢šË ’휿-«©Õ åX{Õd-Âî¹؜¿Ÿ¿E «Ö{ B®¾Õ¹×-¯Ãoœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯Ã©ð ÂíÅŒh …ÅÃq£¾Ç¢ E¢œË¢C. ÅŒÊÕ ÂÕ-¹×-Êo-{Õx-’Ã¯ä «Ö ÆÅÃh-J¢-šËÂË „çRx ¦µ¼ª½hÅî ’íœ¿-«©Õ X¾œ¿-¹עœÄ „çÕL-’ÃÊÕ. ®¾Öª½uÂË Â¹ØœÄ ªîW ¤¶ò¯þ Íäæ®-ŸÄEo. ÂÃF ‹ ªîV ®¾Öª½u ÊÕNy©Ç ªîW ¤¶ò¯þ Í䧌՜¿¢ OÕ „ê½Õ ’¹«Õ-Eæ®h ƒŸ¿l-JÂÌ «Õ¢*C Âß¿E.. „êÃ-E-Âî-²ÄJ «ÖšÇx-œ¿-ŸÄ-«ÕE ƯÃoœ¿Õ. «ÕÊ-®¾ÕÂË Â¹†¾d¢ ÆE-XÏ¢-*¯Ã ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã ¯Ã„Ãœä ¹ŸÄE ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ®¾êª ƯÃoÊÕ. ƪáÅä ¨©ðæX ¦µ¼ª½hÅî ®¾Eo-£ÏÇ-ÅŒ¢’à „çÕL-T-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾A-X¶¾-©¢’à ’¹ª½s´¢ ŸÄ©Ça. N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®ÏÊ „ç¢{¯ä ®¾Öª½uÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï ƦÇ-ª½¥¯þ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ-ÊE Íç¤Äp. Æ©Ç Í䧌Õ-Ÿ¿lE, X¾ÛšËdÊ Gœ¿fE Â¹ØœÄ ÅŒÊÕ ÍŒÖ®¾Õ-¹ע-šÇ-ÊE ÆÊ-œ¿¢Åî \OÕ Í䧌Õ-©ä¹ «Üª½Õ-¹×-¯ÃoÊÕ. ÅŒªÃyÅŒ X¾¢œ¿¢šË «Õ’¹-G-œ¿fÂ¹× •Êt-E-ÍÃaÊÕ. ¦Ç¦Õ X¾ÛšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢šË-X¾-ÊÕ©Õ Í䮾Õ-¹×E „ÃœËE ֮͌¾Õ-Â¹×¯ä ®¾JÂË ªîV©Õ ’¹œË-*-¤ò-§äÕN. Æ©Ç Âé-“¹-„äÕºÇ ¯Ã ‚©ð-ÍŒ-Ê©ðx Â¹ØœÄ «Öª½Õp «*a ®¾Öª½u ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÂ¹× †¾ª½-ÅŒÕ©Õ åXšÇdœî ƪ½n-„çÕi¢C. ¯äÊÕ, ¯Ã ¹×{Õ¢-¦¢Åî ¹L®Ï ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œÄ-©¯ä ÅŒÊÕ Æ¢ÅŒ’à ÅÃX¾-“ÅŒ-§ŒÕ-X¾-œÄfœ¿E ƪ½n-„çÕi¢C. ÆX¾p-{Õo¢* ¯Ã ¹×{Õ¢-¦„äÕ ©ð¹¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ¤¶ÄuNÕ-MÅî ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢{Õ¯Ão.

differentlovergh650-2.jpg

®¾Öª½u ƒ¢>-F-J¢’û X¾ÜJh Íä®Ï ŠÂ¹ wåXj„äšü ¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢ Í䮾Õh-¯Ãoœ¿Õ. ƒX¾p-šËÂÌ ¯äÊÕ, ®¾Öª½u «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע{Ö …¢šÇ¢. ÂÃF ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö 'FÅî «Íäa²ÄhÑ ÆÊo ¯Ã «Ö{©Õ ’¹Õªíhæ®h Âî¾h ®Ï’¹_-E-XÏ¢-ÍäC. ÂÃF ®¾Öª½u «Õ¢*-Ōʢ, ‚©ð-ÍŒ¯Ã Ÿµîª½ºË, ÆÅŒE X¾J-ºA ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע˜ä ÆÅŒE X¾{x ¯ÃÂ¹× ’õª½«¢ 骚Ëd¢-X¾-«Û-ŌբC. ¯Ã åXRx ªîV ®¾Öª½u ¯ÃÂ¹× Ÿµçjª½u¢ ÍçX¾p-¹עœÄ „äêª \ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹ׯÃo ¨¤Ä-šËÂË «Ö °N-ÅÃ©Õ ¯Ã¬Á-Ê-„çÕi-¤ò-§äÕN. *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð¯ä ƢŌ …Êo-ÅŒ¢’à ‚©ð-*¢-*Ê ÆÅŒE «uÂËh-ÅÃy-EÂË £¾ÉušÇqX¶ý.. “æX«Õ æXª½ÕÅî Æ«Öt-ªáLo „äCµ¢Íä ¹²Ä-ªá-©ÕÊo ¨ ªîV©ðx ®¾Öª½u-©Ç¢šË E•-„çÕiÊ “æXNÕ-Â¹×©Õ ÍÃ©Ç Æª½Õ-Ÿ¿¯ä ÍçX¾pÍŒÕa. OÕ °N-ÅŒ¢-©ð¯ä ¹ÊÕ¹ ƒ©Ç¢šË «uÂËh Åê½-®¾-X¾-œËÅä ‡šËd X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ðxÊÖ ÍäèÇ-ª½Õa-Âî-¹¢œË. Æ©Ç¢šË «uÂËh °NÅŒ¦µÇ’¹-²Äy-NÕ’Ã ©Gµæ®h ƢŌ-¹¯Ão ÆŸ¿%†¾d¢ «Õªí-¹šË …¢œ¿Ÿ¿Õ. Æ©Ç-’¹E *Êo «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ‚¹-ª½¥-ºÂ¹× ©ð¯çj, ŸÄE¯ä “æX«Õ-ÊÕ-¹×E, åXŸ¿lLo ‡C-J¢* «ÕK åXRx Í䮾Õ-Âî-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-ÂË. '“æX«Õ¢˜ä åXŸ¿lLo ‡C-J¢-ÍŒœ¿¢ Âß¿Õ.. ƒ¢šðx¢* ¤ÄJ-¤òªá åXRx Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ Âß¿Õ.. ÆŸä “æX«ÕÅî °N-ÅÃLo ¦Ç’¹Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ ÅçL-®¾Õ¢-œÄL!Ñ ®¾Öª½u ÊÕ¢* ¯äÊÕ ¯äª½Õa-¹×Êo ¨ °NÅŒ ¤Äª¸ÃEo OÕ Æ¢Ÿ¿-J-ÅîÊÖ X¾¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©¯ä ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa.

ƒ{Õx,
ÆEÅŒ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara