scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¯Ã ¦µ¼ª½h £¾Çô„çÖ-å®-¹×q-«©ü... Æ¢Ÿ¿ÕêÂ Æ©Ç Íä¬Ç!

I divorced my husband so that he can spend life with his gay friend explains an woman

'¯äÊÕ ÅŒX¾Ûp Íä¬Ç-ÊE ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ.. ÂÃF ‚ N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× Ÿµçjª½u¢ ÍéäxŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ¯Ão@Áx ÊÕ¢< «ÕøÊ¢’à …¢œË-¤ò§ŒÖ. EÊÕo ƒ¦s¢-C-åXšÇd.. ÊÊÕo ¹~Nբ͌Õ.. ÂÄÃ-©¢˜ä ÊÕ«Ûy ¯ÃÂ¹× NœÄ-Â¹×©Õ ƒ„íyÍŒÕa..Ñ Æ¢{Ö ªÃ£¾Ý©ü ÊÊÕo Ʀµ¼u-Jn-®¾Õh¢˜ä \¢ Í䧌֩ð ƪ½n¢ Âù Æ©Çê’ Â¹Ø©-¦-œË-¤ò-§ŒÖÊÕ. ‚ ªÃ“ÅŒ¢Åà ¯ÃÂ¹× E“Ÿä X¾{d-©äŸ¿Õ. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ©ä* NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-©Êo ’¹šËd Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹ׯÃo.. ƒC ÅŒÊ OÕŸ¿ ÂîX¾¢Åî Âß¿Õ.. “æX«ÕÅî B®¾Õ-¹×Êo Eª½g§ŒÕ¢.. ƒX¾p-šË-éÂj¯Ã ÅŒÊÂ¹× Ê*aÊ °N-ÅÃEo ÅŒÊÕ ’¹œËæX Æ«-ÂÃ-¬ÇEo ƒÍäa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯Ã «¢ÅŒÕ’à ¯äÊÕ Íäæ® *Êo “X¾§ŒÕÅŒo¢ ƒC..ƒŸ¿¢Åà ֮͌¾Õh¢˜ä.. ¦µ¼ª½h ®¾¢Å¢ Â¢ ÅŒÊÂ¹× NœÄ-Â¹×©Õ ƒ«y-œ¿-„äÕ¢šË? ÆE-XÏ-²òh¢C ¹Ÿ¿Ö.. ÆŸç¢-Ÿ¿ÕÂî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä OÕÂ¹× ¯Ã ¹Ÿ±¿ ÅçL-§ŒÖ-Lq¢Ÿä..
¯Ã æXª½Õ Â̪½hÊ.. «ÖC ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð ®Ïnª½-X¾-œËÊ Â¹×{Õ¢¦¢. «Ö Æ«Õt «ÕªÃK¸.. ¯ÃÊo Åç©Õ-’¹Õ-„ê½Õ.. ƒŸ¿lª½Ö ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð ¹L®Ï X¾E-Íä-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ “æXNÕ¢-ÍŒÕ-ÂíE åX@Çx-œÄª½Õ. ÅŒ«Õ “æX«ÕÂ¹× åXŸ¿l-„Ã@Áx ÆÊÕ-«ÕA B®¾Õ-ÂíE «ÕK åXRx Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢Åî «ÖÂ¹× ƒª½Õ ¹×{Õ¢-¦Ç-©Åî “æX«ÕÅî ¤Ä{Õ.. 骢œ¿Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* Â¹ØœÄ ÅçL-æ®C. ¯ÃÅî ¤Ä{Õ ‹ ÅŒ«átœ¿Õ ¹؜Ä. ƒŸ¿lª½¢ šÇ„þÕ Æ¢œþ èã“K©Çx Âí{Õd-¹ׯÃo.. ŠÂ¹ª½Õ ©ä¹-¤òÅä «Õªí-¹ª½Õ …¢œ¿©ä¢.. ƢŌ “æX«Õ ŠÂ¹-ª½¢˜ä ŠÂ¹-JÂË.. ƒ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °N¢Íä ¹×{Õ¢¦¢ «ÖC. ¯äÊÕ ‡¢H§äÕ X¾ÜJhÍä¬Ç¹ ‹ *Êo ²Ädª½d-XýE “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. ‚ X¾E©ð G°’à …¢œ¿-’ïä Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ ¯Ã åXRx “X¾²Äh-«Ê B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. ¯äÊÕ ‡«-JF “æXNÕ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ ÂæšËd ¯ÃÂ¹× «ª½Õ-œËE ÍŒÖæ® ¦ÇŸµ¿uÅŒ „Ã@Áx OÕŸä åX˜äd¬Ç. ‚ª½Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ „çAÂË ÂíEo ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ åX¶jÊ©ü Íä¬Çª½Õ Æ«Öt-¯ÃÊo. „Ã@Áx¢-Ÿ¿-JF ¹L®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃÂ¹× Ê*aÊ ªÃ£¾Ý-©üÅî åXRxÂË ®¾êª-ʯÃo. Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ ‡¢Åî ®¾¢Åî-†Ï¢-Íê½Õ. ƒŸ¿l-JÂÌ Æ¢’¹-ª½¢’¹ „çj¦µ¼-«¢’à åXRx •J-XÏ¢-Íê½Õ.

homosexualrg650-1.jpg

ªÃ£¾Ý-©üC «ÕªÃK¸ ¯äX¾Ÿ±¿u¢ …Êo ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ ¹×{Õ¢¦¢. „Ã@Áx Æ«Öt-¯ÃÊo X¾Ûºã©ð …¢˜ä.. ÅŒÊÕ …Ÿîu-’¹-KÅÃu ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð …¢œä-„Ãœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ åXŸ¿l’à Ɯ¿b®ýd ÂÄÃ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ªÃ©äŸ¿Õ. åXRx ÅŒªÃyÅŒ X¾C-æ£ÇÊÕ ªîV©Õ X¾Ûºã©ð …¢œË AJ-’íÍÃa¢. ¨ X¾C-æ£ÇÊÕ ªîV©Õ ÊÊÕo «Ö ÆÅŒh-’ê½Õ ‡¢Åî “X¾Åäu-¹¢’à ֮͌¾Õh¢˜ä ‹„çjX¾Û ‚¬Áaª½u¢, «Õªî-„çjX¾Û ‚Ê¢Ÿ¿¢ ÊÊÕo …Âˈ-J-G-ÂˈJ Íäæ®N. ªÃ£¾Ý©ü Â¹ØœÄ ¦Ç’Ã¯ä «ÖšÇx-œä-„Ãœ¿Õ. ÅŒÊÕ ÍÃ©Ç J•-ªýyœþ ˜ãjXý ÆE.. ÂíÅŒh-„Ã-@ÁxÅî ¹L-®Ï-¤ò-§äÕ¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E „Ã@Áx Æ«Õt, ÍçLx ÍçX¾p-œ¿¢Åî ¯ç«Õt-C’à ÆFo ®¾ª½Õl-¹ע-šÇ-§ŒÕE ¯äÊÕ åXŸ¿l’à X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ÂÃF ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½ÕÂ¹× AJ-’í-*a¯Ã ÅŒÊ “X¾«-ª½h-Ê©ð åXŸ¿l’à «Öª½Õp ªÃ©äŸ¿Õ..

*****

¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½ÕÂ¹× «Íäa-¬Ç¹ „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ¹L®Ï ªÃ£¾Ý©ü ‚X¶Ô-®ýÂË Ÿ¿’¹_ªîx ‹ ¤¶Äxšü B®¾Õ-¹ׯÃo¢. ‚ ƒ¢šË-Â¢ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªýq ÆFo ‡¢Åî ƒ†¾d-X¾œË Âí¯Ão. ¯Ã ¤ñŸ¿-J-©ÕxÊÕ “æX«ÕÅî Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo.. ƒÂ¹ „çáÅŒh¢ ‚Ê¢-Ÿ¿„äÕ ÆÊÕ-¹ׯÃo.. ÂÃF ÆŸä ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ¹ª½Õ-„çj¢C. ªÃ£¾Ý©ü NÕT-LÊ ÆEo N†¾-§ŒÖ-©ðxÊÖ «Ö«â-©Õ-’Ã¯ä …¢œä-„Ãœ¿Õ. ÂÃF åX@Áx-ªáÊ ‚ª½Õ ¯ç©-©Â¹× Â¹ØœÄ ÊÊÕo Ÿ¿’¹_-JÂË ªÃE-«y-©äŸ¿Õ. ʯîo æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-L’à ͌Öæ®-„Ãœä ÅŒX¾p.. “æX«Õ’à «áŸ¿Õl-L-«yœ¿¢, ®¾ª½-²Ä©Õ, *LXÏ «Ö{©Õ ƒ„äO «Ö «ÕŸµ¿u ©ä«Û. åX@ëkxÊ ÂíÅŒh©ð ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h© ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ ’¹ÕJ¢* ¯äÊÕ «Ü£ÏÇ¢-ÍŒÕ-¹×-Êo-«Fo «Ü£¾Ç-©Õ-’ïä NÕT-L-¤ò-ÅŒÕ-¯Ão-§ŒÕE ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿’à ÆE-XÏ¢-ÍäC. Ÿ¿’¹_-ª½-§äÕu¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ¦s¢C X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-œä„çÖ.. Âí¯Ão-@ëkxÅä ÅŒ¯ä ®¾ª½Õl-¹ע-šÇœ¿Õ ÆE ÍÃ©Ç Âé¢ „ä* ͌֬ÇÊÕ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‹ªîV ÂîX¾¢ ÅŒ{Õd-Âî-©ä¹ ÆœË-ê’¬Ç.. D¢Åî ÅŒÊÂ¹× ¬Á%¢’Ã-ª½-«Õ¢˜ä åXŸ¿l’à ‚®¾ÂËh ©äŸ¿E.. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç Ÿ¿Öª½¢’à …¢{Õ-¯Ão-ÊE ÍçX¾Ûp-Âí-ÍÃaœ¿Õ. ¯Ãê¢ Í䧌֩ð ¤Ä©Õ¤ò©äŸ¿Õ. ¯ÃÅî ¤Ä{Õ X¾E-Íäæ® ¯Ã æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃL ®¾©£¾É „äÕª½Â¹× ÅŒÊE «Õ¢* œÄ¹d-ªýÂË ÍŒÖXÏ¢-ÍÃ-©¯ä Eª½g-§ŒÖ-EÂË «ÍÃa. ƒÂ¹ åX@ëkxÊ •¢{© «ÕŸµ¿u …¢œä *LXÏ TLx-¹-èÇb©Õ «Ö «ÕŸµÄu „ç៿-©-«Û-ÅÃ-§ŒÕÊo ‚Ê¢-Ÿ¿¢Åî ‚ªîV «ÕŸµÄu-£¾Ço„äÕ ƒ¢šËÂË „çRx-¤ò§ŒÖ.

*****

ÂË¢Ÿ¿ ¤ÄJˆ¢-’û©ð ÅŒÊ Âê½Õ ÍŒÖ®Ï ‡¢Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÅŒÊÂ¹× Íç¤Äp-©E ’¹¢ÅŒÕ-©ä®¾Öh åXjÂË „ç@ÇxÊÕ. ƪáÅä ÍéÇ-æ®X¾Û ÅŒ©ÕX¾Û ÂíšËd¯Ã B§ŒÕ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ¯Ã Ÿ¿’¹_-ª½ÕÊo ÂÌÅî ÅŒ©ÕX¾Û Å窽-ÍŒÕ-ÂíE ¯ä¯ä ©ðX¾-LÂË „ç@ÇxÊÕ. ¦ãœþª½Ö¢ ÅŒ©ÕX¾Û ÂíCl’à „ä®Ï …¢œ¿-œ¿¢Åî ÅŒÊÕ X¾œ¿Õ-¹×-¯Ão-œä„çÖ ÆÊÕ-¹ע{Ö ©ðX¾-LÂË „çRxÊ ¯äÊÕ Æ¹ˆœ¿ ¹E-XÏ¢-*Ê Ÿ¿%¬Áu¢ ÍŒÖ®Ï £¾ÇÅÃ-¬ÁÙ-ªÃ-L-¯çj-¤ò§ŒÖ. ¦ãœþåXj ªÃ£¾Ý©ü «Õªî ƦÇs-ªáÅî ¹L®Ï …¯Ãoœ¿Õ. ÊÊÕo ÍŒÖ®Ï „ÃRx-Ÿ¿lª½Ö ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË¤ò§ŒÖª½Õ. „ç¢{¯ä ¯äÊÕ £¾É©ðxÂË «Íäa¬Ç. ‚ ƦÇsªá “œ¿®ý «Öª½Õa-ÂíE ¦§ŒÕ-{Â¹× „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ¨ N†¾§ŒÕ¢ ’¹ÕJ¢* ªÃ£¾Ý-©üÅî \¢ «ÖšÇx-œÄ©ð ¯ÃÂ¹× Æª½n¢ Âé䟿Õ. D¢Åî 骢œ¿Õ ªîV© ¤Ä{Õ «Ö «ÕŸµ¿u «ÕøÊ¢ ªÃ•u-„äÕ-L¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ªîV ªÃ£¾Ý©ü ¯ÃÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï «ÖšÇx-œÄ-©E ƒ¢šËÂË XÏL-ÍÃœ¿Õ. ÆX¾Ûpœä ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{ÊÕ ¦§ŒÕ-{-åX-šÇdœ¿Õ. ÆC NÊo ÅŒªÃyÅŒ ƒ¯Ão-@Áx-¤Ä{Õ ¯äÊÕ Â¹{Õd-¹×Êo “æX«Õ ¤ñŸ¿-J©Õx ¹@Áx-«á¢Ÿä ¹ØL-¤ò-ªá-Ê-{Õx’à ÆE-XÏ¢-*¢C.

homosexualrg650.jpg

'¯äÊÕ ê’E.. ¯ÃÂ¹× Æ«Öt-ªá-©¢˜ä ‚®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. ƦÇs-ªá-©¯ä “æXNÕ-²ÄhÊÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ¯Ão@ÁÚx E¯îo «Õ¢* æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-L’à ¦µÇN¢-ÍŒ-’¹-L-’ïä ÅŒX¾p “æXNÕ¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. åXRx Í䮾Õ-ÂíE EÊÕo ƒ¦s¢-C-åX-{dœ¿¢ ¯ÃÂ¹Ø åXŸ¿l’à ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. ÂÃF «Ö Æ«Õt ¯äÊÕ N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-Âî-¹-¤òÅä ÅŒÊÕ E“Ÿ¿-«Ö-“ÅŒ©Õ NÕ¢T ÍŒ*a-¤ò-ÅÃ-ÊE ÊÊÕo ¦ãC-J¢-*¢C. ÅŒÊ OÕŸ¿ …Êo “æX«ÕÅî ÅŒÊ «Ö{ Âß¿-Ê-©ä-¹-¤ò-§ŒÖÊÕ. FÂ¹× ¯äÊÕ ÍÃ©Ç Æ¯Ãu§ŒÕ¢ Íä¬Ç-ÊE ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. ÆC ÊÊÕo ƒEo ¯ç©© ÊÕ¢* E“Ÿ¿ ©ä¹עœÄ Íä²òh¢C. ÂÃF ƒC ¯äÊÕ ÂÄÃ-©E Íä®Ï-ÊC Âß¿Õ.. ¯äÊÕ ê’ ÆE ÅçLæ®h ®¾«Ö•¢ \«Õ¢-{Õ¢Ÿî ÆE «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œÄfª½Õ. åXRx Íäæ®h ¯äÊÕ «Öª½-ÅÃ-¯ä„çÖ ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¯Ã «©x F °NÅŒ¢ ¯Ã¬ÁÊ¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿E ¯Ã ¬Ç§ŒÕ-¬Á-¹×h©Ç “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍÃÊÕ. ƒX¾p-šËÂÌ F °NÅŒ¢ ¤Äœ¿-«-¹עœÄ …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÊÕ„äy¢ ÍçXÏp¯Ã Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯äÊÕ ®ÏŸ¿l´¢’à …¯Ão.. ÂÄÃ-©¢˜ä ÊÕ«Ûy ¯äÊÕ ê’ ÆE ÍçXÏp.. ¯ÃÂ¹× NœÄ-¹×L*a¯Ã ¯äÊÕ B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ®ÏŸ¿l´¢’à …¯Ão..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE ¦ÇŸµ¿ÊÕ „ç@Áx-’¹-ÂÈœ¿Õ ªÃ£¾Ý©ü.

*****

‚ªîV ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ð¯ä «ÕJa-¤ò-©äE ªîV. ŠÂ¹ˆ ªÃ“A ƢŌ ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½¢’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E ¯äÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ¯Ã ¹@Áx-«á¢Ÿä ¯äÊÕ ÆEo ªîV©Õ ¹Êo ¹©-©Fo ¯Ã¬Á-Ê-„çÕi-¤ò-Ōբ˜ä ¹@Áx-„ç¢{ F@ÁÙx ŸµÄª½©ãj Âêêá. \œ¿-«œ¿¢ ÅŒX¾p ¯ä¯ä¢ Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ‹ Eª½g-§ŒÖ-EÂË «ÍÃa. •J-TÊŸÄE©ð ªÃ£¾Ý©ü ÅŒX¾Ûp ©äŸ¿E ÍçX¾p-©äÊÕ. ƪáÅä ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦ÇEo ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©Êo ‚¬ÁÅî ÅŒÊÕ ¨ åXRxÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ®¾«Õ-®¾u¢Åà ®¾«Ö•¢Åî¯ä ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ®¾«Ö-èÇ-EÂË ‡Ÿ¿Õª½Õ EL-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ªÃ£¾Ý-©üÂË NœÄ-¹×-L*a.. ÆÅŒ-œËÂË ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-œËÅî åXRx Í䧌֩¯ä Eª½g-§ŒÖ-EÂË «ÍÃa. ‡X¾Ûpœ¿Ö ÅŒÊ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ÊÍäa «Õ¢* æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-L’à …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ§ŒÖu. ¯Ã Eª½g§ŒÕ¢ ®¾«Ö-èÇ-Eê Âß¿Õ.. ªÃ£¾Ý©ü ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Â¹ØœÄ ÊÍŒa-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂÃF ¯äÊÕ “æXNÕ¢-*Ê «uÂËh ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œ¿-œ¿„äÕ ¯ÃÂ¹× ÂÄÃ-Lq¢C..

ƒŸ¿¢Åà OÕé¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ão-Ê¢˜ä.. £¾Çô„çÖ-å®-¹×q-«-L•¢ ÅŒX¾Ûp Âß¿E ƒX¾Ûpœ¿Õ ®¾Õ“XÔ¢ ÂÕd Â¹ØœÄ ŠX¾Ûp-¹עC. ÂÃF «ÕÊ¢ «Ö“ÅŒ¢ ƒ¢Âà ŸÄEo °Jg¢-ÍŒÕ-Âî-©ä-¹-¤ò-ŌկÃo¢. £¾Çô„çÖ-å®-¹×q-«©ü ÆÊ’Ã¯ä „Ã@ìxŸî „äêª “’¹£¾Ç¢ ÊÕ¢* «*aÊ «u¹×h©Çx ͌֜¿œ¿¢ «Ö¯ä®Ï.. „Ã@ÁxF «ÕÊÕ-†¾ß-©Õ-’Ã¯ä ’¹ÕJh¢-ÍŒ¢œË. «áÈu¢’à OÕ XÏ©x©Õ £¾Çô„çÖå®Â¹×q-«©ü ƪáÅä åXRxÅî „ÃJ©ð «Öªíp-®¾Õh¢-Ÿ¿E ÍçXÏp „ÃJÂË ¦©-«¢-ÅŒ¢’à åXRx Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-¹¢œË. DE-«©x OÕª½Õ OÕ XÏ©x© °N-ÅŒ¢Åî ¤Ä{Õ «Õªî ÂíÅŒh «uÂËh °N-ÅÃEo Â¹ØœÄ ¯Ã¬ÁÊ¢ Íä®Ï-Ê-„Ã-ª½-«Û-Åê½Õ.
ƒ{Õx,
Â̪½hÊ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara