scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

Æ©Ç ¯Ã °NÅŒ¢ «ÕSx ®¾yª½_-„çÕi¢C..!

Even after a failed marriage my life became beautiful again shares a lady

°N-ÅŒ¢©ð ¹³Äd©Õ ‡Ÿ¿Õ-éªjÅä œÎ©Ç X¾œË-¤ò-«œ¿¢.. ®¾Õ‘Ç©Õ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ‚Ê¢-Ÿ¿¢©ð «áE-T-¤ò-«œ¿¢ Æ¢Ÿ¿ª½Ö Íäæ® X¾¯ä.. ÂÃF ¨ ¹†¾d-®¾Õ-‘Ç-©-ÊoN ‡X¾Ûpœ¿Ö ¬Ç¬ÁyÅŒ¢ ÂëÛ. ¨ N†¾§ŒÕ¢ ¹³Äd© ®¾¢“ŸÄEo ŸÄšËÅä ÂÃF ÅŒÊÂ¹× Æª½n¢ Âéä-Ÿ¿E Íç¦Õ-Åî Æ«Ötªá.. åXRx Í䮾Õ-ÂíE ¦µ¼ª½hÅî ®¾ÕÈ¢’à °N¢-ÍÃ-©E ‚P¢-*Ê ‚„çÕ X¾Û˜ãdœ¿Õ ¹³Äd-©Åî ®¾£¾Ç-„î¾¢ Íä®Ï¢C. ƪáÅä ‚ Ÿä«Ûœ¿Õ „ÃšË ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× B®¾Õ-Âí-Íäa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒÊÂî ÅÕÊÕ «á¢Ÿä ªÃ®Ï-åX-šÇd-œ¿E.. åXRx@ÁÙx ®¾yª½_¢©ð E¬Áa-§ŒÕ-«Õ-«Û-ÅÃ-§ŒÕE ÅŒÊÂ¹× Ê«Õt¹¢ ¹×C-êª©Ç Íä¬Ç-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âí-²òh¢C. «ÕJ, ÅŒÊ Â¹Ÿ±ä¢šð ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N¢ŸÄ¢ ª½¢œË..
'ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ‚©ð-*¢ÍŒÕ ®¾yXÏoÂÃ.. F ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhÊÕ ÊÕ„äy ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䮾Õ-Âî¹×..Ñ Æ¢šðÊo ªÃèä†ý «Ö{©Õ NE ¹Fo@ÁÙx ‚’¹-©äŸ¿Õ. ‚ ¹Fo@ÁÙx Âí¯Ão@ìx ÆÊÕ-¹ׯÃo.. ÂÃF ‚ «Ö{©¯ä X¾Ÿä-X¾Ÿä ÅŒ©-ÍŒÕ-¹×-¯ä©Ç Íäæ® °NÅŒ¢ ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ¢-Ÿ¿E ¯ÃÂ¹× ÆX¾Ûpœ¿Õ ÅçL-§ŒÕ-©äŸ¿Õ.

*****

¯Ã æXª½Õ ®¾yXÏo¹.. «ÖC «ª½¢-’¹©ü.. ¯ÃÊoÂ¹× ¯äÊÕ, ƹˆ ƒŸ¿l-ª½„äÕ.. ‚œ¿-XÏ-©x-©ãj¯Ã ÅŒ«Õ ÂÃ@ÁxåXj Åëá E©-¦-œÄ-©Êo Ââ¹~Åî ¯ÃÊo «Õ«ÕtLo ¦Ç’à ͌C-N¢-Íê½Õ. ƹˆ ¦Ç’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-ÂíE Æ„çÕ-J-Âé𠅟îu’¹¢ …Êo «uÂËhE åX@ÇxœË ƹˆ-œËê „çRx-¤ò-ªá¢C. ¯äÊÖ ƒ¢>-F-J¢’û X¾ÜJh Íä¬ÇÊÕ. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð ‹ ²ÄX¶ýd-„äªý ¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢ Â¹ØœÄ «*a¢C. ªîV©Õ £¾Éªá’à ²ÄT-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÆX¾Ûpœ¿Õ X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-«Õ-§ŒÖuœ¿Õ ªÃèä†ý. ÅŒÊÕ ¯Ã šÌ¢ Mœ¿ªý.. ‹ “¤ÄèãÂúdåXj «Õªî «á’¹Õ_-JÅî ¹LXÏ ŠÂ¹ šÌ¢’à X¾E-Íä¬Ç¢. ÆX¾Ûpœä «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµÄu “æX«Õ X¾ÛšËd¢C. ƒŸ¿lª½¢ 骢œä@Áx ¤Ä{Õ “æXNÕ¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. ¯Ã åXRx ’¹ÕJ¢* ‚©ð-ÍŒÊ «*a-Ê-X¾Ûpœä Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× «Ö N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp-©E ÍÃ©Ç ªîV©Õ ‚’ÃÊÕ. ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx-’Ã¯ä ¯ÃÂ¹× ®¾¢¦¢ŸµÄ©Õ ֮͌¾Õh-Êo{Õx Íç¤Äpª½Õ ¯ÃÊo. D¢Åî Ÿµçjª½u¢ Íä®Ï ¯Ã “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp-©E «ÜJÂË „ç@ÇxÊÕ..

*****

'¯Ã¯Ão.. ¯äÊÕ ªÃèä-†ýE “æXNÕ-®¾Õh¯Ão..Ñ ÆÊo «Ö{ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÍçæXp¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯äÊÕ ‡¢Åî ƒ¦s¢-C-X¾œÄf. ÍçXÏpÊ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Çx ¯ÃÊo Â¹ØœÄ «Ÿ¿l¢-šÇ-ª½E ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx ‚§ŒÕÊ ÍÃ©Ç Â¹J¸-Ê¢’à «u«-£¾Ç-J-²Ähª½Õ. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* «ÖÂ¹× ÆEo N†¾-§ŒÖ-©ðxÊÖ æ®yÍŒa´ ƒ*a¯Ã ƦÇs-ªá-©Åî åXŸ¿l’à «ÖšÇx-œ¿-E-Íäa-„ê½Õ Âß¿Õ. Æ©Ç¢-šËC ¯äÊÕ ŠÂ¹ ƦÇs-ªáE “æXNÕ-®¾Õh¯Ão Æ¢˜ä \«Õ¢-šÇªî ÆÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ‚§ŒÕÊ Æ¦Çs-ªáÅî «ÖšÇx-œ¿Åà ƯÃoª½Õ. D¢Åî ®¾¢Åî-†¾¢’à ªÃèä-†ýÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï XÏL-XÏ¢-ÍÃÊÕ. ƒ¢šËÂË «*a «ÖšÇxœË „ç@Çxœ¿Õ. ÅŒÊÕ «Íäa-«-ª½Â¹Ø ¯ÃÊo ŠÂ¹©Ç …¢˜ä «*a „ç@Çx¹ «Õªî©Ç …¯Ãoª½Õ. Â꽺¢ «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ‚ ƦÇsªá ¦ÇuÂú-“’õ¢œþ, ¹ש¢ ÊÍŒa-©äŸ¿Õ. D¢Åî «Ö åXRxÂË Æœ¿Õf Íç¤Äpª½Õ. ©ä*-¤òªá åXRx Í䮾Õ-¹ע˜ä N†¾¢ ÅÃT ÍŒ²Äh-«ÕE ¦ãC-J¢-Íê½Õ. D¢Åî \¢ Í䧌֩ð ÅçL-§ŒÕE X¾J-®Ïn-A©ð X¾œË-¤ò§ŒÖ. ªÃèä-†ýÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï N†¾§ŒÕ¢ ÍçGÅä Âí¯Ão@Áx ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Åà ®¾ª½Õl-¹ע-{Õ¢C «Íäa-§ŒÕ-«Õ-¯Ãoœ¿Õ. ÂÃF ¯ÃÂ¹× Æ©Ç Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo ÊÊÕo ‡¢Åî “æX«Õ’à åX¢Íê½Õ. X¾ª½Õ-«¢˜ä “¤Äº-NÕ-Íäa-„Ã@ÁÙx ¯äÊÕ „çRx-¤òÅä \ ÆX¶¾Ö-ªá-ÅÃu-EÂË ¤Ä©p-œ¿-Åêî ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ŌÊê ÊÍŒa-èãXÏp NÊ-¹-¤òÅä „çᢜ˒à „ÃC¢* «C-©ä-¬ÇÊÕ. Æ©Ç ‚ª½Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ Â¹Fo-@ÁxÅî ®¾£¾Ç-„î¾¢ Íä¬Ç. Æ„ä ¯ÃÂ¹× °N-ÅâŌ¢ NÕ’¹Õ-©Õ-ÅÃ-§ŒÕE ¦µÇN¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ..

failedmarriagegh650-1.jpg

‚ª½Õ ¯ç©© ÅŒªÃyÅŒ Æ«Öt-¯ÃÊo ¯ÃÂî «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. ƦÇsªá æXª½Õ ¦µÇª½_„þ. ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð X¾E-Íä-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ. «Õ¢* æXª½ÕÊo ¹×{Õ¢¦¢. D¢Åî „ç¢{¯ä «á£¾Þ-ªÃh©Õ åX{Õd-ÂíE åXRx Íäæ®-¬Çª½Õ. ¨ åX@Áx-§ŒÖ¹ ƪá¯Ã.. ¦µÇª½_„þ ÍŒÖXÏ¢Íä “æX«ÕÅî ªÃèä-†ýE «ÕJa-¤ò-«-ÍŒaE ¦µÇN¢ÍÃ. ‡¯îo ¹©-©Åî ÂíÅŒh °N-ÅÃEo “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. åX@Áx-§ŒÖu¹ \œÄC ¤Ä{Õ ÅŒÊÕ Â¹ØœÄ ÊÊÕo ‡¢Åî “æX«Õ’à ֮͌¾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ƪáÅä ÅŒÊÂ¹× œ¿¦Õs XÏ*a ‡Â¹×ˆ«. Æ¢Ÿ¿Õê ‡X¾Ûpœ¿Ö ‡Â¹×ˆ-«’à ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒœ¿¢ ‡©Ç Æ¯ä ‚©ð-*¢-Íä-„Ãœ¿Õ. ÆŸä ¯Ã °N-ÅÃEo «Öêªa-®¾Õh¢-Ÿ¿E ¯äÊÕ ¦µÇN¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. åX@Áx-ªáÊ \œÄCÂË «Ö Æ«ÕtÂË ¦Ç’î-©ä-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî «ª½¢-’¹©ü «*a ‹ ¯ç© ªîV©Õ …¢œË AJT „ç@ÇxÊÕ. ¯äÊÕ AJT „çRxÊ ÅŒªÃyÅŒ «Ö ƒ¢šðx ÍÃ©Ç «Öª½Õp©Õ ’¹«Õ-E¢ÍÃ. ¦µÇª½_-„þE ƒŸä N†¾§ŒÕ¢ ÆœË-TÅä \«Ö“ÅŒ¢ ÆÅŒ-¹-Ê{Õx ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÍçæXp-„Ãœ¿Õ. D¢Åî ¯Ã ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «ÕJ¢ÅŒ åXJ-T¢C. ©Ç¦µ¼¢ ©äŸ¿E ÅŒÊÕ X¾œ¿Õ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊ ¤¶ò¯þ ÍçÂú Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. “XϧŒÕ Ưä Æ«Öt-ªáÅî ¨§ŒÕÊ ÍÃ©Ç Âîxèü’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ ’¹«Õ-E¢-ÍÃÊÕ. ‹ªîV ‚ Æ«Ötªá Ê’¹o OœË§çÖ ¦µÇª½_„þ ¤¶ò¯þ©ð ÍŒÖ®Ï E©-D¬Ç. D¢Åî E•¢ ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ‚ Æ«Ötªá „Ã@Áx ¦Ç®ý ¹ØÅŒÕ-ª½E.. ‡¢Åî ‚®Ïh …¢Ÿ¿E Íç¤Äpœ¿Õ. åX@Áxªá¯Ã ®¾êª.. ÅŒÊÅî …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚ Æ«Ötªá ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ-²òh¢-Ÿ¿E.. ¯ÃÅî ¹L®Ï …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ ÅŒÊÂ¹× ‡©Ç¢šË ƒ¦s¢D ©äŸ¿E ÍçX¾Ûp-Âí-ÍÃaœ¿Õ. ÂÃF ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½hÊÕ ƒ¢Âí-¹-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ®¾æ®-Nժà ŠX¾Ûp-Âî-ÊE ÍçæXp¬Ç.

*****

‚ªîV ÊÕ¢* ¯ÃÂ¹× Êª½Â¹¢ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. 'NœÄ-¹×-©¯Ão ƒ«Ûy.. ©ä¹-¤òÅä «á’¹Õ_ª½¢ ¹L®Ï …¢œ¿-œÄ-EÂË ŠX¾ÛpÂî.. ¯ÃÂ¹× F¹¢˜ä Ōʢ-˜ä¯ä ‡Â¹×ˆ« ƒ†¾d¢. ÅŒÊÂ¹× ‚®Ïh, Æ¢Ÿ¿¢, ÅçLNÅä{©Õ ÆFo …¯Ãoªá.. ¯äÊÕ ÅŒÊ¯ä “æXNÕ-®¾Õh¯Ão..Ñ Æ¯ä-„Ãœ¿Õ. ¯äÊÕ «Ö“ÅŒ¢ NœÄ-Â¹×©Õ ƒ«y-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯ä-ŸÄEo Âß¿Õ. „Ã@Áx Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ÍçXÏp¢-*¯Ã ÅŒÊ “X¾«-ª½hÊ «Öª½-©äŸ¿Õ. «á¢Ÿ¿Õ «Ö{-©Åî “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕiÊ „äCµ¢-X¾Û©Õ ‚ ÅŒªÃyÅŒ B“«-ª½ÖX¾¢ ŸÄLa Âí{dœ¿¢, ®Ï’¹-éª-šüÅî Âéaœ¿¢ «ª½Â¹Ø «*a¢C. D¢Åî Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ «*a ÊÊÕo «ª½¢-’¹©ü B®¾Õ-éÂ-Rx-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¤òM®ý ê®¾Õ „ä¬Ç. ¯äÊ¢˜ä ‚®¾ÂËh ©äE «uÂËhÅî ÂÃX¾Ûª½¢ Íä®Ï ®¾«Õ§ŒÕ¢ «%Ÿ±Ä Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ¹¢˜ä ÅŒÊ «Ö¯ÃÊ ÅŒÊE «C-©ä®Ï ¯Ã ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh ֮͌¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê NœÄ-Â¹×©Õ ƒ«y-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹ׯÃo. ‚ª½Õ ¯ç©©ðx NœÄ-Â¹×©Õ «Íäa-¬Çªá. «ÕÊ-®¾Õ-©ðE ¦ÇŸµ¿ Bꪢ-Ÿ¿ÕÂ¹× G°’à …¢œ¿œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. Ÿ¿’¹_-ªîxE ‹ *Êo ¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢©ð ÍäªÃÊÕ.

failedmarriagegh650.jpg

ÆX¾Ûpœä AJT ªÃèä†ý «ÕSx ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ðÂË «ÍÃaœ¿Õ. ¯ÃÂ¢ «Õ¢* …Ÿîu’¹¢ „çAÂË åXšÇdœ¿Õ. ¯äÊÖ °N-ÅŒ¢©ð ‡Ÿ¿-’Ã-©Êo ¹®ÏÅî Æ{Õ …Ÿîu’¹¢ Í䮾Öh¯ä ²ñ¢ÅŒ¢’à „Ãu¤Äª½¢ Â¹ØœÄ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. ƪáÅä ÅŒÊÂË ÆX¾p-šËê åXRx E¬Áa-§ŒÕ-„çÕi¢C. Æ«Ötªá ‡¢˜ãÂú X¾Üª½h-§ŒÖu¹ åXRx Íä²Äh-«ÕE åXŸ¿l©Õ Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½{. åXj’à ¯äÊÕ åX@Áxªá ¦µ¼ª½h ÊÕ¢* NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹×Êo «uÂËhE.. D¢Åî ÅŒÊE ê«©¢ ‹ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-œË-’Ã¯ä ¦µÇN¢-ÍÃÊÕ. ƪá¯Ã ÆX¾p-šËÂÌ ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ʯäo åXRx Í䮾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. D¢Åî ÅŒÊ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ¤Ä{Õ.. ‚ Æ«Öt-ªáE, „Ã@Áx ƒ¢šðx-„Ã-@ÁxÊÕ Â¹ØœÄ ŠXÏp¢* ‚ åXRx ÂÃuEq©ü Í䮾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ¯ÃÅî ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÍçXÏp-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ¯Ã «©x ÅŒÊ °NÅŒ¢ ¯Ã¬ÁÊ¢ Â뜿¢ ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. åX@Áxªá NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹×Êo Æ«Öt-ªáÅî ÅŒÊÂ¹× åX@ëx¢-Ÿ¿Õ¹×? ÆE-XÏ¢-*¢C. ÂÃF åX@Áx-ªá¯Ã.. XÏ©x©Õ X¾ÛšËd¯Ã.. ¯ÃåXj ÅŒÊ-¹×Êo “æX«Õ ‡X¾p-šËÂÌ Æ©Çê’ …¢{Õ¢-Ÿ¿E Íç¤Äpœ¿Õ ªÃèä†ý. ¯ÃÂ¢ ‡¯Ão-@ëkx¯Ã „ä* ֲ͌Äh-ÊE Íç¤Äpœ¿Õ. ÍçX¾p-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ’¹ÅŒ¢ ÅéÖÂ¹× ÍäŸ¿Õ èÇcX¾-ÂÃ-©ÊÕ ¯äÊÕ «ÕJa-¤ò-§äÕ¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä¬Çœ¿Õ. ÅŒÊ «©äx ¯äÊÕ AJT «Ö«â©Õ «ÕE-†Ï-ʧŒÖu. ƒŸ¿¢Åà ֮͌ÏÊ «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ «ÕE-†ÏÂË ¦ÇuÂú-“’õ¢œþ, ¹ש¢ «¢šËN Âß¿Õ.. «ÕÊ®¾Õ «áÈu¢ ÆE ’¹ÕJh¢-Íê½Õ. «Ö åXRxÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ªÃèä†ý Â¹ØœÄ ¯Ã©ðE TMd X¶ÔL¢-’ûE Åí©-T¢*.. ÅŒÊÂ¹× ®¾éªjÊ «uÂËh¯ä ÆE ¯äÊÕ ¦µÇN¢Íä©Ç Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÍÃ©Ç “X¾§ŒÕ-ÅÃo©ä Íä¬Çœ¿Õ. D¢Åî ÅŒÊE ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ðÂË ‚£¾Éy-E¢-ÍÃ-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ÅŒyª½-©ð¯ä åXŸ¿l-©¢-Ÿ¿J ®¾«Õ-¹~¢©ð Aª½Õ-X¾-A©ð ®Ï¢X¾Û-©ü’à „äÕ¢ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œ¿-ÊÕ¯Ão¢. ¯Ã °NÅŒ¢ ƒÂ¹ ®¾ÕÈ¢’à ²Ä’¹Õ-Ōբ-Ÿ¿Êo Ê«Õt¹¢ ¯Ã¹עC.

ƒŸ¿¢Åà OÕé¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ão-Ê¢˜ä.. °N-ÅŒ¢©ð ÂíEo-²Äª½Õx ÆÊÕ-ÂîE ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½-«yÍŒÕa. „ÚËE ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢{Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄT-¤ò-«-œ¿„äÕ «Õ¢*C. ¹³Äd© ²Ä’¹-ªÃEo ŸÄšË-Åä¯ä ‚Ê¢-Ÿ¿-«Õ¯ä ECµ «ÕÊ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-ŌբC. «ÕÊ¢ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx’à ²ÄTÅä °NÅŒ¢ Â¹ØœÄ ¦ðªý Â휿Õ-ŌբC. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ «Íäa ¹³Äd©ä °N-ÅŒ¢©ð \Ÿçj¯Ã ²ÄCµ¢-ÍÃ-©¯ä X¾{Õd-Ÿ¿-©ÊÕ «ÕÊ©ð åX¢ÍŒÕ-Åêá. Æ¢Ÿ¿Õê ¹³Äd-©Â¹× ¹עT-¤ò-¹עœÄ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄT-¤ò-«œ¿¢ ¯äª½Õa-Âî-„ÃL.
ƒ{Õx,
®¾yXÏo¹
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara