scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÆÅŒE ªÃ¹Åî ¯Ã °N-ÅŒ„äÕ «ÖJ-¤ò-ªá¢C..!

A women saying about her love stories

“æX«Õ.. NÊ-œÄ-EÂË ê«©¢ 骢œä ƹ~-ªÃ©Õ ƪá-Ê-X¾p-šËÂÌ ƒŸ¿lª½Õ «u¹×h© °N-ÅÃ-©ÊÕ «Öêªaæ® ¬ÁÂËh ¨ X¾Ÿ¿¢ ²ñ¢ÅŒ¢. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ‡«J °N-ÅŒ¢©ð ƪá¯Ã “æX«Õ ŠÂ¹ˆ-²Äêª X¾Ûœ¿Õ-ŌբC Æ¢šÇª½Õ.. ÂÃF ÆŸ¿%-†¾d„çÖ.. Ÿ¿Õª½-Ÿ¿%-†¾d„çÖ.. ‹ Æ«Ötªá °N-ÅŒ¢©ð 骢œ¿Õ-²Äª½Õx “æX«Õ „çá’¹_©Õ ÅíœË-T¢C. „ç៿-šË-²ÄJ ‚ „çá’¹_ X¾ÜJh’à N¹-®Ï¢-ÍŒ-¹ע-œÄ¯ä ªÃL-¤òÅä... 骢œî-²ÄJ «Ö“ÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ X¾Û«Ûy©Ç NÍŒÕa-¹עC. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ Æ«Ötªá? ‚„çÕ Â¹Ÿ±¿ \¢šË?? ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..
£¾É§ýÕ..
¯Ã æXª½Õ ®Ô«Ö. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢ Âë-œ¿¢Åî ‡¢Åî Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. \¢ ÂÕ-¹ׯÃo ¹~ºÇ©ðx ¹@Áx «á¢Ÿ¿Õ …¢Íä-„ê½Õ. Æ©Çê’ œË“U *«J \œÄC ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕÊo ªîV©ðx ¯äÊÕ «ÕÊ®¾Õ X¾œËÊ «ÕF†ý ’¹ÕJ¢* ÍçXÏp-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ ‡©Ç¢šË Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. OÕÂ¹× ÍçX¾p©äŸ¿Õ ¹Ÿ¿Ö..! «ÕF†ý ¯ÃÂ¹× ƒ¢{-ªý©ð X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-«Õ-§ŒÖuœ¿Õ. „ç៿šðx ƒŸ¿lª½¢ XÏLxÐ ‡©Õ-¹©Çx Âí{Õd-¹×-¯ä-„Ã@Áx¢. ÂÃF Æ„ä TLx-¹-èÇb©Õ «Ö ƒŸ¿lJ «ÕÊ-®¾ÕLo ¹©Õ-X¾Û-ÅÃ-§ŒÕE ¯ä¯ç-X¾Ûpœ¿Ö ÆÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ƒŸ¿lª½¢ ¹Læ® Šê Âéä-èü©ð œË“U©ð ÍäªÃ¢. 骢œî ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ©ð …Êo «Ö{ÊÕ ¯ÃÂ¹× Íç¤Äpœ¿Õ «ÕF†ý. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÂÄÃ-©¯ä Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ B®¾Õ-ÂíE ÅŒÊ “æX«ÕÂ¹× X¾ÍŒa èã¢œÄ «Ü¤Ä. ƒŸ¿lª½¢ åXj ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ Â¹ØœÄ X¾ÜJh Íä®Ï, °N-Åéðx ®Ïnª½-X¾œË åXŸ¿l© Æ¢U-ÂÃ-ª½¢Åî åXRx Í䮾Õ-Âî-„Ã-©-ÊoC «Ö “X¾ºÇ-R¹.

awomenlobestory650-2.jpg

ÆFo «ÕÊ¢ ÂÕ-¹×-Êo-{Õx’à •J-T-¤òÅä ƒÂ¹ °N-ÅŒ¢©ð “X¾Åäu-¹Ō \«á¢-{Õ¢C ÍçX¾p¢œË! Æ¢Ÿ¿Õê¯ä„çÖ.. ÆÊÕ-ÂîE NŸµ¿¢’à «Ö “æX«Õ “X¾§ŒÖ-ºÇ-EÂË Â¹ØœÄ “¦äÂú©Õ X¾œÄfªá. ÅÃÅŒ-’ÃJ ‚ªî’¹u¢ ¦Ç©ä-Ÿ¿E, ÍŒÖ®Ï «²Äh-Ê¢{Ö „Ã@Áx «Üª½Õ „çRxÊ «ÕF†ý «®¾Öh.. «®¾Öh.. ¯ÃÂ¹× ‹ ÍäŸ¿Õ „ê½hÊÕ Â¹ØœÄ B®¾Õ-Âí-ÍÃaœ¿Õ. ÆŸä¢-{¢˜ä.. „Ã@Áx ÅÃÅŒ-’ÃJ *«J ÂîJ¹ „äÕª½Â¹× ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û© Æ«Öt-ªáE åXRx Í䮾Õ¹עšÇÊE «Ö{ ƒ*a «ÍÃa-œ¿{! ¨ N†¾§ŒÕ¢ ¯ÃÂ¹× ÍçX¾p-’Ã¯ä „ç៿{ ³Ä¹§ŒÖu. ÂÃæ®-X¾-šËÂË Å䪽Õ-ÂíE «Ö “æX«Õ ’¹ÕJ¢* “X¾Po¢ÍÃ..! ÂÃF 'åXŸ¿l© ‚Ê¢Ÿ¿¢ Â¢ «ÕÊ “æX«ÕÊÕ ÅÃu’¹¢ Í䧌Õ-œ¿¢©ð ÅŒX¾Ûp …¢Ÿ¿E ¯ÃÂ¹× ÆE-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿Õ..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊÕ ÍçXÏpÊ ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê¢-Åî¯ä «ÕF†ý «ÕÊ-®¾Õ©ð ¯ÃÂ¹× \ «Ö“ÅŒ¢ N©Õ« …¢Ÿî ƪ½n-„çÕi¢C. „ç¢{¯ä ƹˆ-œ¿Õo¢* ƒ¢šËÂË «Íäa¬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ŸÄŸÄX¾Û \œÄC ¤Ä{Õ ¯Ã©ð ¯äÊÕ ©äÊÕ. ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆÅŒE èÇcX¾-ÂéÕ, „äÕ¢ ÍçX¾Ûp-¹×Êo «Ü®¾Õ©Õ, Í䮾Õ-¹×Êo ¦Ç®¾©Õ.. ƒ„ä ÊÊÕo „碚Ç-œäN.

[[[[[

¯Ã X¾J-®Ïn-AE ƪ½n¢ Í䮾Õ-¹×Êo Æ«Öt-¯ÃÊo ÊÊÕo ‹ å®jÂÃ-©->®ýd «Ÿ¿lÂ¹× B®¾Õ-éÂRx Âõ¯çq-L¢’û ƒXÏp¢-Íê½Õ. Æ©Ç ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Æ¢C¢-*Ê “æX«Õ, ‚¤Äu-§ŒÕ-ÅŒ© Êœ¿Õ«Õ ÆÊÕ-¦µ¼-Vc-©ãjÊ EX¾Û-ºÕ© ®¾£¾Ç-ÂÃ-ª½¢Åî ¯äÊÕ AJT «Ö«â©Õ «ÕE-†ÏE Âë-œÄ-EÂË ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©© ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾šËd¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ’¹ÅÃEo NœË-*-åXšËd ¯Ã ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© ‚Ê¢Ÿ¿¢ Â¢ ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. XÔ° ÍŒC-„ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‹ «Õ¢* ¹@Ç-¬Ç-©©ð ®Ô{Õ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ¤ÄÅŒ èÇcX¾-ÂÃ-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄ-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-®¾Õn©Õ, æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢{Ö ÂíÅŒh-„ÃJE X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Í䮾Õ-ÂíE æ®o£¾Ç¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íä-ŸÄEo. ÂÃF «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ŠÂ¹ «â© Ʀµ¼-“Ÿ¿-ÅÃ-¦µÇ«¢ …¢œäC. ŸÄ¢Åî ‡«-J-ÅîÊÖ X¾ÜJh’à ¹©-«-©ä-¹-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ‹„çjX¾Û XÔ°åXj Ÿ¿%†Ïd åXœ¿Õ-Ō֯ä ÊÊÕo ¯äÊÕ «ÕJ¢ÅŒ „çÕª½Õ’Ã_ BJa-C-Ÿ¿Õl-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯äÊÕ Íä®ÏÊ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ ÆFo ƒFo ÂëÛ. ¨©ð’à ¯Ã XÔ° X¾Üéªkh-¤ò-ªá¢C ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð …Êo Ʀµ¼-“Ÿ¿ÅŒ «Ö“ÅŒ¢ ƒ®¾Õ-«Õ¢-Åçj¯Ã ÅŒ’¹_-©äŸ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‹ «Õ¢* ¹@Ç-¬Ç-©©ð ÆŸµÄu-X¾-¹×-ªÃ-L’à …Ÿîu’¹¢ ªÃ«-œ¿¢Åî «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ÍŒÖ®Ï Æ«Öt-¯ÃÊo ¯ÃÂ¹× åXRx Íä¬Çª½Õ.

awomenlobestory650.jpg

ÅŒÊ æXª½Õ ‚ª½u¯þ. ‚§ŒÕÊ ŠÂ¹ ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢>-Fªý. ¯Ã ’¹ÕJ¢* X¾ÜJh N«-ªÃ©Õ, •J-TÊ Â¹Ÿ±¿.. Æ¢Åà ÍçXÏpÊ ÅŒªÃyÅä ¨ åXRx Íä¬Çª½Õ Æ«Öt-¯ÃÊo. Æ¢Ÿ¿Õ-êÂ-¯ä„çÖ.. ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ ÊÊÕo ‡X¾Ûpœ¿Ö ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-Eê “X¾§ŒÕ-Ao¢Íê½Õ ÅŒX¾p ¦µ¼ª½h’à ‚Cµ-X¾ÅŒu¢ Íç©Ç-ªá¢-ÍÃ-©E Æ®¾q©Õ ÆÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊ «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ ¯ÃÂ¹× Æª½n„çÕi, ¯Ã «ÕÊ®¾Õ©ðE Ʀµ¼-“Ÿ¿ÅæµÇ«¢ Åí©-T-¤ò-§äÕ¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÂ¹× «Ö åXRx ÅŒªÃyÅŒ 骢œä@Áx ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾šËd¢C. ¨ 骢œ¿Õ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ© «u«-Cµ©ð \ ªîV Â¹ØœÄ ‚ª½u¯þ ÊÊÕo ŠÂ¹ˆ “X¾¬Áo Â¹ØœÄ „䧌Õ-©äŸ¿Õ. ¯äÊÕ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ˜ä ‹ŸÄ-êªa-„ê½Õ.. C’¹Õ-©Õ’à …¢˜ä ÊNy¢-ÍŒ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íä-„ê½Õ.. \œ¿Õ-®¾Õh¢˜ä ÅŒÊ ¦µ¼ÕèÇEo ¯ÃÂ¹× ‚®¾-ªÃ’à ƒÍäa-„ê½Õ.. ƒ©Ç “X¾A Æœ¿Õ-’¹Õ-©ðÊÖ ¯ÃÂ¹× ÅՒà E©Õ®¾Öh ÅŒÊ “æX«ÕåXj ¯ÃÂ¹× Ê«Õt¹¢ ¹L-ê’©Ç Íä¬Çª½Õ. Æ©Ç åX@ëkxÊ éª¢œä@Áx ÅŒªÃyÅä „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ «Ö ŸÄ¢X¾ÅŒu °N-ÅÃEo “¤Äª½¢-Gµ¢Íâ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ «%Ah-X¾-ª½¢’Ã, «uÂËh-’¹-ÅŒ¢’à ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °N-®¾Õh¯Ão¢. «Ö “æX«ÕÂ¹× ’¹Õª½Õh’à ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ Â¹ØœÄ X¾ÛšÇdª½Õ.
«ÕJ, ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× «*a ƒŸ¿¢Åà ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍçX¾Ûh¯ÃoÊ¢˜ä.. “X¾®¾ÕhÅŒ ®¾«Ö-•¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ Æ«-®¾-ªÃ©Õ Bª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË “æX«Õ æXª½Õ „Ãœ¿Õ-¹ע-{Õ¢˜ä.. ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “æX«Õ¯ä ŠÂ¹ Æ«-®¾-ª½¢’à «Öª½Õa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ŠÂ¹ˆ-²ÄJ “æX«Õ©ð NX¶¾-©-„çÕiÊ „ê½Õ °N-ÅŒ¢©ð «Õªî-²ÄJ ƒ¢Âî «uÂËhE “æXNÕ¢-ÍÃ-©¢-˜ä¯ä ¦µ¼§ŒÕ-X¾œä ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ¨ ®¾«Ö-•¢©ð “æX«Õ¹×, «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× N©Õ-«-EÍäa «ÕÊÕ-†¾ß©Õ ƒ¢Âà …¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË «uÂËh OÕ °NÅŒ ¦µÇ’¹-²Äy-NÕ’Ã «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ©äŸÄ NÕ«ÕtLo «ÕÊ-®¾Öp´-Jh’à “æXNÕ¢-ÍŒ-’¹-©-ª½-E-XÏ¢Íä «uÂËh OÕÂ¹× Åê½-®¾-X¾-œË-Ê-X¾Ûpœ¿Õ „ÃJE ÅŒX¾p-¹עœÄ “æXNÕ¢-ÍŒ¢œË. OÕ °N-ÅŒ¢-©ðÂË ‚£¾Éy-E¢-ÍŒ¢œË.. OÕ °NÅŒ¢ ‚Ê¢-Ÿ¿-«Õ-§ŒÕ¢’à «ÖJ-¤ò-ŌբC. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¯Ã ¹Ÿ±ä ‹ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º..!
ƒ{Õx,
®Ô«Ö
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
second-time-married-woman-wants-to-rejoin-her-first-husband

మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?

మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
i-feel-very-gulity-when-i-think-about-you
women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
heart-touching-story-of-mother-on-mothers-day
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
teenage-sisters-disguise-as-barbers
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
love-story
women icon@teamvasundhara
he-treated-me-as-slave
women icon@teamvasundhara
this-is-how-i-managed-to-make-my-love-succeed-explains-a-lady
women icon@teamvasundhara
voice-of-a-women-who-lost-her-love-to-honor-killing
women icon@teamvasundhara
i-saw-happiness-in-my-moms-eyes
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-escaped-from-hostel-and-saved-other-30-girls
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-got-cheated-in-online
women icon@teamvasundhara
he-sold-me-to-a-brothel-house
women icon@teamvasundhara
what-to-do-if-someone-is-blackmailing-you-with-fb-photos?-
women icon@teamvasundhara
a-teens-horror-story-at-home
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
an-young-widow-shares-her-experience-with-inlaws-after-her-husbands-death
women icon@teamvasundhara
they-asked-two-lakhs-to-send-me-back-to-india
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
i-stood-up-for-my-friends-marriage
women icon@teamvasundhara
chennai-woman-stands-up-to-harassment-warns-others-by-posting-shocking-conversation
women icon@teamvasundhara
job-is-must-for-every-women
women icon@teamvasundhara
story-of-a-woman-who-faced-domestic-violence
women icon@teamvasundhara
please-take-care-of-old-people---its-our-responsibility