scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

X¾E-«Õ-E†Ï ÊÕ¢* ª½ÍŒ-ªá-“A’à «ÖªÃ..!

How a domestic worker turns into a great author

‡Â¹ˆœî ¹Qtªý ©ð§ŒÕ©ð X¾ÛšËd¢C ‹ X¾ÛÅŒhœË ¦ï«Õt X¾Üª½g«Õt... ¯Ã©Õ-ê’@Áx “¤Ä§ŒÕ¢©ð¯ä «ÖÅŒ%-“æX-«ÕÂ¹× Ÿ¿Öª½-„çÕi¢C... ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-LqÊ «§ŒÕ®¾Õ©ð ®¾«A ÅŒLx ÍäA©ð £ÏÇ¢®¾Â¹× ’¹Õéªj¢C... Åîœ¿Õ …¢œÄ-LqÊ Â¹Êo-ÅŒ¢“œË ©ãj¢T¹¢’à „äCµ¢ÍÃœ¿Õ... 12 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ© «§ŒÕ-®¾Õ©ð¯ä «áåXjp´ \@Áx «uÂËhÅî åX@ëkx¢C. „ç៿šË ªÃ“A ÊÕ¢Íä ¦µ¼ª½h ÍäA©ð *“ÅŒ-£ÏÇ¢®¾©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢C.. ÂÃF... ‡Â¹ˆœÄ ‚„çÕ Â¹×¢T¤ò-©äŸ¿Õ.. ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ “X¾A ®¾«Õ®¾uÊÖ ÅŒ{Õd-ÂíE ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-E-L-*¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ’à «ÖJ¢C. ‡¢ÅŒ©Ç Æ¢˜ä ‚„çÕ ªÃ®ÏÊ X¾Û®¾h-ÂÃEo 25 ¦µÇ†¾-©ðxÂË ÆÊÕ-«-C¢-Íä¢-ÅŒ©Ç. ‚„çÕ æXª½Õ ¦äH £¾Ç©lªý. ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N¢ŸÄ¢ ª½¢œË..
*Êo «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä....
«ÖC ¹Qt-ªý-©ðE ‹ *Êo “’ëբ. *Êo-ÅŒ-Ê¢-©ð¯ä ¹³Äd-©Â¹× Æ©-„Ã{Õ X¾œË-¤ò§ŒÖ. ¯Ã©Õ-ê’@ÁÙx …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ÅŒLx Ÿ¿Öª½-„çÕi¢C. DEÅî «Ö ¯ÃÊo «Õªí-¹-JE N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. *Êo-XÏ-©xE ¹ŸÄ.. ÅŒLx ©ä¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ÍÃ©Ç ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯Ão. ®¾«A ÅŒLx «æ®h ƪá¯Ã ¯Ã ®¾«Õ-®¾u©Õ Åí©-’¹Õ-ÅÃ-§ŒÕE ¦µÇN¢ÍÃ... ÂÃF ¯Ã ‚¬Á©Õ ÆœË-§ŒÖ-¬Á©Õ ƧŒÖuªá. ‚„çÕ ÊÊÕo EÅŒu¢ „äCµ¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. åXj’à ‚ªî ÅŒª½-’¹AÅî¯ä ÍŒŸ¿Õ«Û «ÖEp¢-Íä-®Ï¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ÃÊo \„çÕi¯Ã ²Ä§ŒÕ¢ Íä²Äh-êª-„çÖ-ÊE ‡¯îo-²Äª½Õx ÆœËT ͌֬Ç. ‡©Ç¢šË ®¾p¢Ÿ¿¯Ã ©äŸ¿Õ. ‚§ŒÕÊ Æ«Õt ÍçXÏpʘäx N¯ä-„Ãœ¿Õ. ŠÂîˆ-²ÄJ ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ ÊÊÕo ©ãj¢T-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢-Íä-„Ãœ¿Õ. ¯Ã¹×Êo \éÂj¹ ÅÕ.. ÊÊÕo ‹ŸÄêªa «uÂËh ¯Ã ¹>¯þ «Ö“ÅŒ„äÕ..babyhalderstory650.jpg
ÆC X¾Ü• ÆÊÕ¹ׯÃo..
¯äÊÕ ŠÂ¹-ªîV œ¿Õ-¹ע-{Õ¢-œ¿’à ŠÂ¹-ÅŒÊÕ ÊÊÕo ƒ¢šËÂË B®¾Õ-éÂ-@Çxœ¿Õ.. ÆX¾p-šËê ƒ@Áx¢Åà ÆA-Ÿ±¿Õ-©Åî E¢œË-¤ò-ªá¢C. ƹˆœ¿ \¢ •ª½Õ-’¹Õ-ŌբŸî ¯ÃÂ¹× Æª½n¢ Âé䟿Õ. ¯ÃÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à <ª½ ¹šËd¢* åXŸ¿l «§ŒÕ-®¾ÕÊo «uÂËh «á¢Ÿ¿Õ ¹تîa-¦ã-šÇdª½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 12 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ. ‚ ŌŌ¢-’¹-«Õ¢ÅÃ ÍŒÖ®Ï \Ÿî X¾Ü• •ª½Õ-’¹Õ-Åî¢C ÆÊÕ-¹ׯÃo.. ÂÃF, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃÂ¹× Æª½n-„çÕi¢C.. ¯Ã¹¢˜ä X¾ŸÄo-©Õ-ê’@ÁÙx åXŸ¿l «§ŒÕ-®¾ÕÊo ƦÇs-ªáÅî ¯ÃÂ¹× åXRx Íä¬Ç-ª½E. ®¾êª.. ‡©Ç’¹Ö åX@Áx-ªá-¤ò-ªá¢C åXRx-Åî-¯çj¯Ã ¯Ã ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ’¹Õ_-ÅÃ-§äÕ-„çÖ-ÊE ‚P¢ÍÃ.
„ç៿šË ªÃ“A ÊÕ¢Íä...
åX@ëkxÅä ƪá¢C ÂÃF.. ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ‚Ê¢Ÿ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ©äŸ¿Õ.. ¹{Õd-¹×Êo ¦µ¼ª½h „ç៿šË ªÃ“A ÊÕ¢Íä £ÏÇ¢®Ï¢ÍŒœ¿¢ „ç៿©Õ åXšÇdœ¿Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ \ Í䧌Õ-©äE X¾J-®ÏnA. ªîW Æ©Ç £ÏÇ¢®Ï¢-ÍŒœ¿¢ Æ©-„Ã-{Õ’Ã «ÖJ-¤ò-ªá¢C. X¾Ÿ¿-«â-œä-@Áxê „ç៿šË Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-ÍÃaÊÕ. ‚åXj «Õªî ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ X¾ÛšÇdª½Õ. ¦µ¼ª½h ƒ¢šË Ȫ½Õa©Õ Â¹ØœÄ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© ƒ@Áx©ðx ¤Ä* X¾E Í䮾Õ-¹ע{Ö.. ¬ÇœË®¾Õd ¦µ¼ª½hÅî X¾Ÿä@ÁÙx ÂÃX¾Ûª½¢ Íä¬ÇÊÕ. ªîV©Õ ’¹œ¿Õ-®¾ÕhÊo ÂíDl °NÅŒ¢ Ÿ¿Õª½s´-ª½¢’à «ÖJ¢C. ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ÃÂ¹× ‡X¾Ûpœ¿Ö ÅբœË ELÍä ¯Ã Â¹>¯þ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ¦µ¼ª½h „äCµ¢X¾Û©Õ ÅŒ{Õd-Âî-©ä¹ ÍŒE-¤ò-ªá¢C. ŸÄ¢Åî ¯Ã ¦ÇŸµ¿ X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ ©ä¹.. X¾J-®ÏnA «ÕJ¢ÅŒ X¶¾Õ𪽢’à Ō§ŒÖ-éªj¢C. Âí¯Ão-@ÁxÂ¹× „äCµ¢-X¾Û©Õ ‡Â¹×ˆ-«-§ŒÖuªá. ¯Ã ¦µ¼ª½hÅî \«Ö“ÅŒ¢ ÂÃX¾Ûª½¢ Í䧌Õ-©äE X¾J-®Ïn-AÂË «ÍÃaÊÕ. ¯ÃÂ¹× ¤ÄA-êÂ@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ... ƒÂ¹ ¯Ã «©x Âß¿-ÊÕ-ÂíE ¦µ¼ª½hÊÕ «CL «á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x-©ÊÕ B®¾Õ-ÂíE CMxÂË «ÍÃaÊÕ.babyhalderstory650-2.jpg
“¤ñåX¶®¾ª½Õ ’ÃJ Ííª½-«Åî...
«á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x-©ÊÕ B®¾Õ-ÂíE CMxÂË ªÃ«-œ¿-„çÕiÅä «Íäa¬Ç.. ÂÃF... ƹˆœ¿ \¢ Í䧌֩ð ÅçL-§ŒÕ-©äŸ¿Õ. ƒ¢ÅŒ-¹׫ᢟ¿Õ Íä®Ï-Ê-{Õd-’ïä ÂíEo ƒ@Áx©ð X¾E Í䮾Öh °NÅŒ¢ ÂíÊ-²Ä-T¢-ÍÃÊÕ. Š¢šËJ «Õ£ÏÇ-@Á’Ã, X¾E-«Õ-E-†Ï’à ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯Ão „ÚËE ÅŒ{Õd-¹ע{Ö ¯Ã XÏ©x-©ÊÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂÃÍŒÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ƒ©Ç Í䮾Õh¢-œ¿’à J˜ãjªýf “¤ñåX¶-®¾ªý, ª½ÍŒ-ªáÅŒ “X¾¦ðŸµþ ¹ث֪ý ƒ¢šðx X¾E Í䧌՜¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdÊÕ. ‚§ŒÕÊ “X¾«áÈ £ÏÇ¢D ²Ä£ÏÇ-B-„äÅŒh «áE¥ “æX„þÕ-ÍŒ¢Ÿþ «ÕÊ-«œ¿Õ. ‚§ŒÕÊ X¾J-ÍŒ-§ŒÕ¢-Åî¯ä ¯Ã °NÅŒ¢ ÆÊÕ-ÂîE «Õ©ÕX¾Û AJ-T¢C. ¯Ã©Õ’¹Õ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ „ÃJ ƒ¢šðx X¾E-Íä-¬ÇÊÕ. ƹˆœ¿ „ÃJ ƒ¢šËE ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-ª½-ÍŒœ¿¢, «¢{ Í䧌՜¿¢ «¢šË X¾ÊÕ©Fo Íäæ®-ŸÄEo.. \¯Ãœ¿Ö ‚§ŒÕÊ ÊÊÕo ŠÂ¹ˆ-«Ö{ Â¹ØœÄ ÆÊ-©äŸ¿Õ. ƪáÅä X¾E Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ X¾Û®¾h-Âé Æ©Çt-ªÃE ͌֜¿-’Ã¯ä ‡¢Ÿ¿ÕÂî ¯Ã ÍäÅŒÕ©Õ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹C-©äN ÂëÛ... ÂíEo-²Äª½Õx ‡«ª½Ö ©äÊ-X¾Ûpœ¿Õ X¾Û®¾h-ÂÃ-©ÊÕ ÍŒÖ®Ï «ÕSx AJT §ŒÕŸ±Ä-²Än-Ê¢©ð åX˜äd-ŸÄEo. ƪáÅä ŠÂ¹-²ÄJ ÂíEo X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ®¾éªjÊ ²ÄnÊ¢©ð ©ä¹-¤ò-«œ¿¢ “¤ñåX¶-®¾ª½Õ ’ê½Õ ’¹«Õ-E¢-Íê½Õ. ÆN ¯ä¯ä ÍŒC-„Ã-ÊE Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ÆX¾p-šË-ÊÕ¢* ‚§ŒÕÊ „ÚËE ÍŒŸ¿-«-«ÕE “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿©ÕåXšÇdª½Õ. ‚§ŒÕÊ Ÿ¿’¹_ª½ NNŸµ¿ ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ ª½*¢-*Ê ÍÃ©Ç X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ …¢œäN.
¯Ã °N-ÅŒ„äÕ Â¹E-XÏ¢-*¢C..
Æ©Ç X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿Õ-«Û-Ōբ-œ¿’à ƫժý „çÕ§çÕ-¦ã©(¯Ã *Êo-Ōʢ) Ưä X¾Û®¾h-ÂÃEo ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ã °N-ÅÃEo ¯ä¯ä ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-Êo{Õx ÆE-XÏ¢-*¢C. “¤ñåX¶-®¾ªý ’ê½Õ Ÿ¿ÂË~º ¦µÇª½-ÅŒŸä¬Á §ŒÖ“ÅŒ-©Â¹× „ç@ÁÚh.. ¯ÃÂí¹ Åç©xšË X¾Û®¾h¹¢, åX¯þ ƒ*a ÊÕ«Ûy Â¹ØœÄ ‹ X¾Û®¾h¹¢ ªÃªá ƯÃoª½Õ. ‚ «Ö{ N¯ä-®¾-JÂË „ç៿šðx ¯ÃÂ¹× ‹ ¹©-«ª½¢ „ç៿-©ãj¢C. ÂÃF ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ N†¾-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢Íä ªÃŸÄl-«Õ-ÊÕ-ÂíE X¾Û®¾h¹¢ ªÃ§ŒÕœ¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd.. Æ©Ç “¤ñåX¶-®¾ªý ’ê½Õ «Íäa ®¾JÂË ŸÄŸÄX¾Û 100 æX°©Õ X¾Üª½h§ŒÖuªá. ÆC ֮͌ÏÊ ‚§ŒÕÊÂ¹× Â¹@ÁÙx Íç«Õt-T-©Çxªá. ÆC ¯Ã „ç៿šË ª½ÍŒÊ. ¯Ã ‚ÅŒt-¹Ÿ±¿. “¤ñåX¶-®¾ª½Õ ’ê½Õ ¯äÊÕ ªÃ®ÏÊ ÂÃXÔ Æ¢ÅŒ-šËF ŠÂ¹ X¾Û®¾h¹ ª½ÖX¾¢-©ðÂË B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. ¯Ã „ç៿šË ¦ÕÂú æXª½Õ Æ©ð Æ¢Ÿµ¿J(„ç©Õ-Ōժ½Õ, <¹šË). “¤ñåX¶-®¾ª½Õ ’ê½Õ ¯Ã X¾Û®¾h-ÂÃEo ²Ä£ÏÇ-B-„äÅŒh©Åî X¾¢ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ „ê½Õ åXŸ¿l åXŸ¿l ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ© X¾Û®¾h-ÂÃ-©Åî ¯Ã X¾Û®¾h-ÂÃEo ¤ò©äa-„ê½Õ. ƒC ¯Ã©ð ‚Ê¢-ŸÄEo, ‚ÅŒt-N-¬Çy-²ÄEo åX¢*¢C.

X¾Û®¾h¹¢ ¦Ç’¹Õ¢-Ÿ¿E ‡¢ÅŒ-«Õ¢C ÍçXÏp¯Ã.. ¯Ã X¾Û®¾h-ÂÃEo X¾Gx†ý Í䧌Õ-œÄ-EÂË «Ö“ÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C X¾Gx-†¾ªýq „çÊÕ-¹¢• „ä¬Çª½Õ. *«JÂË Â¹©-¹-ÅÃh-©ðE ‹ *Êo X¾Gx-†Ï¢’û ¹¢åXF ¯Ã X¾Û®¾h-ÂÃEo «á“C¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹עC. Æ©Ç ¯Ã „ç៿šË X¾Û®¾h¹¢ “X¾ÍŒÕJÅŒ-„çÕi¢C. ¨ X¾Û®¾hÂÃEÂË “X¾A ŠÂ¹ˆ «ª½_¢ ÊÕ¢< «Õ¢* ®¾p¢Ÿ¿Ê «*a¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã©Õ’¹Õ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Â¹× “X¾«áÈ «Õ£ÏÇ-@Ç-„ÃC «Üª½yP ¦ÕšÇ-L§ŒÖ ¯Ã X¾Û®¾hÂÃEo ƒ¢Tx†ý©ðÂË ÆÊÕ«C¢-Íê½Õ. DEÂË ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ®¾p¢Ÿ¿Ê «*a¢C. ÆÊ-A-ÂÃ-©¢-©ð¯ä ÆÅŒu-Cµ-¹¢’à ƫát-œ¿Õ-¤ò-ªáÊ X¾Û®¾h-Âé èÇG-ÅÃ©ð ¨ X¾Û®¾h¹¢ EL-*¢C. ƒX¾p-šËÂË ¨ X¾Û®¾h-ÂÃEo 21 “¤Ä¢B§ŒÕ ¦µÇ†¾-©©ð, 13 NŸäQ ¦µÇ†¾©©ð ÆÊÕ-«-C¢-Íê½Õ. ‚ X¾Û®¾h¹¢Åî ª½ÍŒÊ Æ©-„Ã-˜ãjÊ ¯äÊÕ ‚ ÅŒªÃyÅŒ «Õªî 骢œ¿Õ X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ªÃ¬ÇÊÕ.
¯äÊÕ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÍçæXpC ŠÂ¹˜ä.. °NÅŒ¢ ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ‡¯îo ®¾„Ã-@ÁxÊÕ N®Ï-J¢C. „Ã{-Eo¢-šËF ÅŒ{Õd-¹ע{Ö ‡©Ç’î©Ç ¦ÅŒ-ÂÃ-©-ÊÕ-¹×-¯Ão¯ä ÂÃF ‡X¾Ûpœ¿Ö ÍÄÃ-©Êo ÂîJ¹ ¯Ã©ð ¹©-’¹-©äŸ¿Õ. °N-ÅŒ¢©ð *Êo ¹³Äd-Eꠦ㢦ä-©ã-Ah-¤ò-«œ¿¢ ®¾J-Âß¿Õ.. ¹³Äd-©ï-æ®h¯ä °NÅŒ¢ N©Õ« «ÕJ¢ÅŒ åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ “X¾A ¹³ÄdEo «ÕÊ¢ °N-ÅŒ¢©ð åXjÂË ‡C-ê’¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «*a¢-Ÿ¿-ÊÕ-ÂíE „ÚËE ÆCµ-’¹-NÕ¢Íä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Í䧌ÖL ÅŒX¾p ‹œË-¤ò-ÅÃ-ÊÊo ¦µ¼§ŒÕ¢Åî „çÊ-¹-œ¿Õ’¹Õ „䧌՜¿¢, °N-ÅÃEo ƢŌ¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ®¾J-Âß¿Õ..
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
toni-hammer-letter-to-her-daughter-about-