scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¦ÇE-®¾’à ͌֬ǜ¿Õ.. ¦§ŒÕ-{-Âí-Íäa¬Ç..!

He treated me as slave..

®ÔY©Õ «Õ’¹-„Ã-JÅî ®¾«Ö-Ê¢’à ƢŌ-J-Â~Ã-EÂË Â¹ØœÄ Í䪽Õ-¹ע-{ÕÊo ªîV-LN.. “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ «Õ’¹-„Ã-JÅî ¤òšÌ-X¾-œ¿ÕÅŒÖ ÅŒ«Õ éÂKªý©ð «ÕJ¢ÅŒ …ÊoÅŒ ²Än¯Ã©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ ¯äšË «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÂÃF ƒX¾p-šËÂÌ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Õ’¹ «Õ£¾É-ªÃ-V©Õ ®ÔY©¢˜ä ê«©¢ «¢šË¢-šËÂË «Ö“ÅŒ„äÕ X¾J-NÕ-ÅŒ-«ÕE.. „ÃJÂË ƒ¢šËÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê Â̩¹ Eª½g-§ŒÖ©Õ B®¾Õ-Â¹×¯ä £¾Ç¹׈ ©äŸ¿E ¦µÇN-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ƒ©Ç¢-šË-„Ã-@ÁxÂ¹× ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË «ÕÊ °N-ÅÃEo ƒ¢šËê X¾J-NÕÅŒ¢ Í䧌Ö-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿E Íç¦Õ-Åî Æ«Ötªá.. ÅŒÊ ÆÊÕ-¦µ¼-„ÃEo èðœË¢*.. «ÕÊÂ¹× æ®yÍŒa´Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤Äª¸ÃEo ÍçX¾p-œÄ-EÂË «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*a¢C. ÅŒÊ Â¹Ÿ±ä¢šð ÅŒÊ «Ö{-©ðx¯ä N¢ŸÄ¢ ª½¢œË..
'¯äÊÕ ÍçXÏp¢C N¢šÇ„Ã? ƒ¢šðx¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× „çRx-¤ò-ÅÄÃ?Ñ ÂÃKhÂú ÆLd-„äÕ{¢©Ç¢šË “X¾¬ÁoÂ¹× ‚ ¹~º¢ ¯Ã ¦Õ“ª½ ®¾«Ö-ŸµÄ-¯ÃEo „çÅŒ-¹-©ä-¹-¤ò-Åî¢C. Æ®¾M “X¾¬Áo ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡Ÿ¿Õéªj¢Ÿî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ¯Ã ’¹ÕJ¢* OÕÂ¹× ÅçL-§ŒÖL.. «ÖC Ê©ï_¢œ¿ Ÿ¿’¹_ª½ ‹ X¾©ãx-{Öª½Õ. ¯ÃÂ¹× éª¢œä-@ÁÙx-ÊoX¾Ûpœ¿Õ.. «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÂË «ÖJ-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¯Ã ÅŒªÃyÅŒ ‹ Íç©ãx©Õ.. ƒŸ¿lª½Ö ‚œ¿-XÏ-©x©ä ƪá¯Ã ¯ÃÊo «Õ’¹ XÏ©x-©Â¹× \«Ö“ÅŒ¢ Ō¹׈« ÂùעœÄ «Õ«ÕtLo åX¢Íê½Õ. «Ö ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Â¢ ‡¢ÅŒ ¹†¾d-„çÕi¯Ã X¾œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÊo ®ÏŸ¿l´¢’à …¢œä-„ê½Õ. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢< «ÖÂ¹× ‚®¾ÂËh …Êo X¾ÊÕ-©Fo Í䧌Õ-«Õ-¯ä-„ê½Õ. Æ©Ç ¯ÃÊo ƒ*aÊ Ÿµçjª½u¢Åî ¯äÊÕ ¦µ¼ª½-ÅŒ-¯Ã{u¢, ¹ªÃ˜ä ¯äª½Õa-¹ׯÃo. ƒ¢>-F-J¢’û X¾ÜJh Íä®Ï ‡¢˜ã-Âú©ð Í䪽-œÄ-EÂË „ä* ֮͌¾ÕhÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‹ «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢-Ÿ¿¢{Ö ¯ÃÊo ÊÊÕo ÆœË-’ê½Õ. ƦÇsªáC “X¾¦µ¼Õ-Åîy-Ÿîu-’¹-«ÕE.. ‚®Ïh-¤Ä-®¾Õh©Õ Â¹ØœÄ ¦Ç’à …¯Ão-§ŒÕE.. «Õ¢* ®¾¢¦¢-Ÿµ¿-«ÕE ÍçX¾p-œ¿¢Åî åX@Áx-§ŒÖu¹ œËå®d-¯þq©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-«-ÍŒÕa©ä.. ÆÊo ‚©ð-ÍŒ-ÊÅî ®¾êª-ʯÃo..

treatedmeasslave650-1.jpg

åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©Õ ®Ï¢X¾Û-©ü’à •J-T-¤ò-§ŒÖªá. „ê½¢ ªîV-©ðx¯ä Åâ¦Ö-©Ç©Õ Â¹ØœÄ B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. Åâ¦Ö-©Ç© ÅŒªÃyÅŒ ‹²ÄJ ¯ÃÂ¹× Âæð§äÕ ¦µ¼ª½h ÂÃKh-ÂúÅî ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹ׯÃo. 'åX@Áx-§ŒÖu¹ ¯äÊÕ ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão.. ŠÂ¹-„ä@Á OÕÂ¹× ‚Jn-¹¢’à ƒ¦s¢-C’à ÆE-XÏæ®h ¯ä¯ä …Ÿîu’¹¢ Í䮾Õ-¹ע{Ö œËå®d-¯þq©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-šÇÊÕ..Ñ ÆE Íç¤ÄpÊÕ. ƪáÅä DEÂË ÅŒÊ ÊÕ¢* ¯ÃÂ¹× «ÕøÊ„äÕ ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê¢’à «*a¢C. X¾Ÿä-X¾Ÿä Æœ¿’Ã_.. ¯äÊÕ ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒÊ-êÂOÕ Æ¦µ¼u¢-ÅŒª½¢ ©äŸ¿E.. ÂÃF „ÃRx¢šðx ŸÄEÂË ŠX¾Ûp-¹ע-šÇªî ©äŸî ÆE ‚©ð-*-®¾Õh¯Ão..Ñ Æ¯Ãoœ¿Õ. ÍŒŸ¿Õ-«¢˜ä ¯Ãé¢Ō ƒ†¾d„çÖ ÅŒÊÂË ÍçXÏp ƒ¢šðx-„Ã-@ÁxE ¹Ey¯þq Í䧌Õ-«ÕE Íç¤ÄpÊÕ. ÅŒÊÖ ¯ÃÂ¹× ²Ä§ŒÕ¢ Íä²Äh-ÊE ÍçX¾p-œ¿¢Åî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Â¹×¯ä ¦µ¼ª½h ŸíJ-ÂÃ-œ¿E ‚Ê¢-C¢ÍÃ. ‚ ‚Ê¢Ÿ¿¢ Âí¯Ão-@ìx-ÊE ¯ÃÂ¹× ÆX¾Ûpœ¿Õ ÅçL-§ŒÕ-©äŸ¿Õ.

*****

¯ÃÊo ƒ*aÊ ¦µÇK ©Ç¢ÍµŒ-¯Ã-©Åî X¶¾ÕÊ¢’à ¯Ã åXRx •J-T-¤ò-ªá¢C. åX@Áx-§ŒÖu¹ ‹ ¯ç© ªîV©Õ ¦Ç’Ã¯ä …¢C. ‚ ÅŒªÃyÅä ¯ÃÂ¹× Æª½n-„çÕi¢C ÆC ƒ©Õx Âß¿Õ ¦¢D-‘ǯà ÆE.. ‚ ƒ¢šðx ‚œ¿-„Ã-@ÁxÂ¹× \ £¾Ç¹؈ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¹F®¾¢ \ªîV \¢ ¹ت½ «¢œÄ©ð Eª½g-ªá¢Íä £¾Ç¹׈ Â¹ØœÄ ‚œ¿-„Ã-@ÁxÂ¹× ©äŸ¿Õ. «Ö «Ö«Õ-’ê½Õ \ «¢{¹¢ Í䧌Õ-«Õ¢˜ä ÆŸä ƒ¢šðx «¢œÄL. ÆC NÕT-L-Ê-„Ã-JÂË «áÈu¢’à ‚œ¿-„Ã-@ÁxÂ¹× ƒ†¾d¢ …¯Ão.. ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ÆŸä A¯ÃL.. ƒ¢šðx …Êo ‚œ¿-„Ã@ÁÙx ‡X¾Ûpœ¿Ö ¹F®¾¢ ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ ÂíÊ-œÄ-EÂî.. ³ÄXÏ¢’û Â«Õ¯î ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@Áxœ¿¢ ¯äÊÕ ÍŒÖœ¿-©äŸ¿Õ. „Ã@ÁxÂ¹× ÂÄÃ-Lq-Ê-«Fo «Õ’¹-„Ã@ìx Åç*a ƒ¢šðx X¾œä-²Ähª½Õ. ƒÅŒ-ª½Õ-©Â¹× Ê*a-ÊN „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p „Ã@ÁxÂ¹× «Õªî ‚X¾¥¯þ ©äŸ¿Õ. ¹F®¾¢ ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h©Õ ¹L®Ï ‡Â¹ˆ-œË-éÂj¯Ã ¦§ŒÕ-{-éÂRxÊ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ©ä«E «Ö ÅîšË-Âî-œ¿©Õ Íç¦Õ-Ōբ˜ä ƒ¢Âà ƒ©Ç¢šË «ÕÊÕ-†¾ß©Õ …¯ÃoªÃ? ÆE-XÏ¢-*¢C. “¹«Õ¢’à ‚ ƒ¢šðx ¯ÃÂ¹× “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½-¹¢’à ÅîÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C..

*****

‡«-éª©Ç …¯Ão.. ¯Ã ¦µ¼ª½h ÊÊÕo ¦Ç’à ֮͌¾Õ-¹ע-šÇª½Õ. ¯ÃÂ¹× Åîœ¿Õ E©Õ-²Äh-ª½Êo Ê«Õt¹¢ ¯Ã¹ע-œäC. ÂÃF ªîV-ªî-VÂÌ ‚§ŒÕ-Ê©ð «Öª½Õp ’¹«Õ-E¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. “X¾A N†¾-§ŒÖ-EÂÌ ÅŒÊ ÆÊÕ-«ÕA B®¾Õ-Âî-„Ã-©E ÍçæXp-„ê½Õ. *«-ª½Â¹× «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ¤¶ò¯þ «ÖšÇx-œÄ-©¯Ão ‚§ŒÕÊ X¾Jt-†¾¯þ B®¾Õ-Âî-„Ã-Lq¢-Ÿä-Ê{. åXj’à ÆEo¢-šðxÊÖ ÅŒÊ «Ö˜ä Íç©Çx-©E X¾{Õd-¦-{dœ¿¢ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× Æ©-„Ã-˜ãj-¤ò-ªá¢C. ¯ÃÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ‚§ŒÕÊ åXÅŒhÊ¢ ¯äÊÕ ¦µ¼J¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ¦µÇª½u¢˜ä ƺË-T-«Õ-ºËT ÂÃ@Áx Ÿ¿’¹_ª½ ¦ÅŒ-ÂÃ-©-ÊoC ‚§ŒÕÊ ®ÏŸÄl´¢ÅŒ¢. DEÂË ¯äÊÕ ‚§ŒÕEo ÅŒX¾Ûp X¾{d-©äÊÕ. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* ÅŒÊÕ åXJ-TÊ „ÃÅÃ-«-ª½º¢ ‚§ŒÕEo Æ©Ç ‚©ð*¢Íä©Ç Íä²òh¢C. ÂÃF «Ö ƒ¢šðx ¯ÃÂË*aÊ æ®yÍŒa´Åî ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à åXJ-TÊ ¯äÊÕ ƒ©Ç¢šË X¾Ÿ¿l´-AE ¦µ¼J¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ.

treatedmeasslave650.jpg

¯Ã …Ÿîu’¹¢ ’¹ÕJ¢* «ÖšÇx-œ¿-«ÕE ÂÃKh-ÂúE ÂÃ@Çx-„ä@Çx X¾œË ¦A-«Ö-©Õ-¹ׯÃo. «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ÍçXÏp¢ÍÃ. D¢Åî …Ÿîu’¹¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹ׯÃo.. ƒ¢šðx X¾ÊÕ©ðxÊÖ ²Ä§ŒÕ¢ Íäæ®h¯ä ÆE ª½Ö©ü åXšÇdª½Õ. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ‰C¢-šËÂË ©ä* ƒ¢šË-X¾-ÊÕ©ðx ‚œ¿-„Ã-@ÁxÂ¹× ²Ä§ŒÕ¢ Íä®Ï ‡E-NÕ-C¢-šËÂË ‚X¶Ô-®ýÂË „çRx AJT \œË¢-šËÂË «*a «ÕSx ƒ¢šðx X¾ÊÕ-©Fo Íä®Ï X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä ®¾JÂË ªÃ“A X¾Ÿ¿-Âí¢-œ¿-§äÕuC. ƪá¯Ã ¯äÊÕ ÂÕ-¹×Êo °NÅŒ¢ ƒÍäa ‚Ê¢Ÿ¿¢ «á¢Ÿ¿Õ ¨ ¹†¾d¢ åXŸ¿l’à ƒ¦s¢C ÆE-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ÂÃF ¯Ã °ÅŒ¢ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ÍäAê ƒ„Ãy-©E.. ¯ÃêÂ-„çÕi¯Ã ÂÄÃ-©¢˜ä ÅŒÊE ÆœËT B®¾Õ-Âî-„Ã-©E ÂÃKhÂú ª½Ö©ü åX{d-œ¿¢Åî ƒÂ¹ ¯äÊÕ …Ÿîu’¹¢ Íä®Ï \¢ “X¾§çÖ-•-Ê-«ÕÊo ‚©ð-ÍŒÊ Â¹ØœÄ ªÃ«œ¿¢ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¨ X¾J-ºÇ-«Ö-©Åî «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u ’휿-«©Õ “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-§ŒÖuªá. ¯äÊÕ ƒ¢ÅŒ-¹×-«á¢-Ÿ¿ÕÊo X¾Ÿ¿l´-A-©ð¯ä æ®yÍŒa´’à °N¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯Ã ¯îª½Õ Å窽-«-œÄ-EÂË Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ¯Ã OÕŸ¿ ‚Cµ-X¾ÅŒu¢ Â¢ ÂÃKhÂú “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íä-„Ãœ¿Õ. D¢Åî ÅŒª½ÍŒÖ «Ö «ÕŸµ¿u ’휿-«©Õ •J-ê’N.

*****

*«-ª½’à ‹ªîV ’휿« «áCJ ÂÃKhÂú ¯ÃÂ¹× ÆLd-„äÕ{¢ èÇK Íä¬Çœ¿Õ. ÅŒÊ Ÿ¿%†Ïd©ð ¯ÃÂ¹× ¨ N†¾-§ŒÖ-©Fo ¯äêªpC «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo ÂæšËd „ÃJÅî «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ ‚æX-§ŒÖL. …Ÿîu’¹¢ «©äx ¯ÃÂ¹× ¤ñ’¹ª½Õ ‡Â¹×ˆ-„çj¢C ÂæšËd ÆC «Ö¯ä®Ï „Ã@Áx Æ«Õt, «C-Ê©Çx ƒ¢šðx¯ä …¢{Ö X¾ÊÕ©Õ ÍŒÖ®¾Õ-Âî-„ÃL. ƒO ÅŒÊÕ ¯ÃÂ¹× åXšËdÊ †¾ª½-ŌթÕ. ƒN ¤ÄšËæ®h ƒ¢šðx …¢œ¿Õ.. ©äŸ¿¢˜ä ƒ¢šðx¢* „çRx¤ò.. Æ¢{Ö ÍçXÏp „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. •J-T¢-Ÿ¿¢Åà ‚©ð-*¢-*Ê ¯ÃÂ¹× «Öª½_¢ ®¾Õ®¾p-†¾d¢’à Åî*¢C. ŠÂ¹-„çjX¾Û ƒÂ¹ˆœä …¢{Ö °N-ÅâŌ¢ \ ÅŒX¾Üp Í䧌Õ-¹-¤ò-ªá¯Ã ¨ èãj©Õ °NÅŒ¢ ’¹œ¿-¤ÄL.. «Õªî-„çjX¾Û NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-ÂíE ¯Ã æ®yÍŒa´ÊÕ ¯äÊÕ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-ÍÃL. ®¾«Ö•¢ \«Õ¢-{Õ¢ŸÄ? ÆE ‚©ð-*¢* ¯Ã °N-ÅÃEo ʪ½Â¹¢ Í䮾Õ-Âî-Ÿ¿-©Õa-Âî-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê NœÄ-Â¹×©Õ ƒ«y-œÄ-Eê Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ «á¢Ÿ¿Õ Âî¾h ¦µ¼§ŒÕ-X¾œÄf ¯Ã Eª½g§ŒÕ¢ «Öª½Õa-Âî-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ¯ÃÂ¹× Æ¢œ¿’à EL-Íê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊ ÊÕ¢* NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-ÂíE ‹ ²ÄX¶ýd-„äªý ®¾¢®¾n©ð …Ÿîu’¹¢ Í䮾Õh¯Ão. ¤Äªýd˜ãj¢ ‡¢H§äÕ ÂÕq-©ðÊÖ ÍäªÃÊÕ. ¯Ã ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhÊÕ ¯ÃÂ¹× Ê*a-Ê-{Õx’à «Õ©Õ-ÍŒÕ-Âî-’¹-©-ÊÊo Ê«Õt¹¢ ¯Ã¹עC.

*****

ƒŸ¿¢Åà ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× «*a ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ŌկÃo Æ¢˜ä.. ¯Ã©Ç’à ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ åXŸ¿l ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo ¦µ¼ª½h NCµ¢-*Ê ‚¢Â¹~© ÍŒ“{¢©ð ¦¢D-©Õ’à «ÖJ.. X¾©Õ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©Â¹× ’¹Õª½-«ÛÅŒÖ ¦ÅŒÕ-ÂÌ-œ¿Õ®¾Õh¯Ãoª½Õ. ®¾«Ö•¢ \«Õ-ÊÕ-¹ע-{Õ¢Ÿî ÆE OÕÂ¹× OÕª½Õ P¹~ „䮾Õ-Âî-„Ã-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. åX@Áx¢˜ä ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-L-Ÿ¿lª½Ö ®¾«Ö-ÊÅŒy¢Åî Íäæ® æ®o£¾Ç¢©Ç¢šËC. ‚œ¿C ¦ÇE®¾ «Õ’¹-„Ãœ¿Õ §ŒÕ•-«ÖE ÆE ¦µÇN¢-Íä-„Ã@Áx©ð «Öª½Õp ªÃ¹-¤òÅä „ÃJ ÆDµ-Ê¢©ð NÕ«ÕtLo OÕª½Õ ƒ¦s¢-C-åX-{Õd-¹ע{Ö Â¹L®Ï …¢œÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. åXRx ¦¢Ÿµ¿¢ OÕ °N-ÅÃEo ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à «ÖªÃa©ä ÅŒX¾p Ÿ¿ÕÓÈ¢ „çjX¾Û, ¦ÇE-®¾ÅŒy¢ „çjX¾Û B®¾Õ-éÂ-@Áx-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. Æ©Ç …¢˜ä ‚ ¦¢ŸµÄEo «Ÿ¿Õ-©Õ-ÂíE ¨ ®¾«Ö-èÇ-EÂË NÕ«ÕtLo OÕª½Õ Eª½Ö-XÏ¢* ÍŒÖXÏ¢-ÍŒ-œ¿„äÕ «Õ¢*C.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara