scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¦Ç„ä ÊNÕt¢* „çÖ®¾¢ Íä¬Çœ¿Õ..!

My Brother in law cheated me in the name of love says a girl

«ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á© ¦µ¼“Ÿ¿ÅŒ Â¢ ‡Eo ÍŒšÇd©Õ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*¯Ã ©ãj¢T¹ „äCµ¢-X¾Û©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯ä Æ«Öt-ªá© ®¾¢Èu ƢŌ¹¢ÅŒÂ¹Ø åXª½Õ-’¹Õ-ÅŒÖ¯ä …¢C. ¨ ¦ÇCµ-Ōթðx *Êo-XÏ-©x©Õ Â¹ØœÄ …¢œ¿œ¿¢ *¢A¢-ÍÃ-LqÊ N†¾§ŒÕ¢. ƢŌ-¹¢˜ä ŸöªÃs´’¹u¢ \¢{¢˜ä.. Æ®¾©Õ ÅÃ«á „äCµ¢X¾Û©Â¹× ’¹Õª½-«Û-ÅŒÕ-Êo{Õx Â¹ØœÄ ‚ *Êo «§ŒÕ-®¾Õ©ð Âí¢Ÿ¿-JÂË ÅçL§ŒÕ¹¤ò-«œ¿¢! X¶¾L-ÅŒ¢’à X¾Ûª½Õ-†¾ß©ðx ‡«-JE Ê«Öt-©¯Ão «ÕÊ-®¾Õ©ð ¦µ¼§ŒÕ¢ ’¹Öœ¿Õ-¹-{Õd-ÂíE ¤òÅî¢C. ®¾J’Ã_ ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Ōթ ÊÕ¢Íä ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‹ Æ«Ötªá §Œá¹h-«-§ŒÕ-®¾ÕÂ¹× «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ «Õªí¹ ƦÇs-ªáE ÊNÕt¢C. ’Ãœµ¿¢’à “æXNÕ¢-*¢C.. ÂÃF ÆÅŒœ¿Õ Â¹ØœÄ ‚„çÕÊÕ «¢*¢-ÍÃœ¿Õ. ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Ōթðx ‚„çÕ \¢ Íä®Ï¢C? ‡©Ç¢šË Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹עC? „ç៿-©ãjÊ “X¾¬Áo-©-Eo¢-šËÂÌ ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ‚„çÕ «ÕÊ®¾Õ X¾Lê £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..
Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ê«Õ-²Äˆª½¢..
¯äÊÕ X¾Û{d-’Ã¯ä «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ NœË-¤ò-§ŒÖª½Õ. X¾ÛšËd¢-šË-„ÃJ ‚Ÿ¿-ª½º ©ä¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ÊÊÕo, ¯Ã °N-ÅÃEo ÂäÄ-œ¿œ¿¢ Â¢ «Ö Æ«Õt «Õªî «uÂËhE åXRx Í䮾Õ-¹עC. «Ü£¾Ç ÅçL-®Ï-Ê-X¾pšË ÊÕ¢* ¯Ã «Öª½Õ-ÅŒ¢“œË “æX«Õ Â¢ ‡¢ÅŒ’à ŌXÏ¢-ÍÃ¯î ¯Ãê Åç©Õ®¾Õ. ‚§ŒÕÊ “æX«Õ ¤ñ¢Ÿ¿œ¿¢ Â¢ ¯äÊÕ ‡Eo “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íä®Ï¯Ã ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo Ÿäy†Ï-®¾Öh¯ä …¢œä-„ê½Õ. ¯Ã «Öª½Õ-ÅŒ¢-“œËÂË «ÕŸ¿u¢ æ®N¢Íä Æ©-„Ã{Õ …¢C. ‡X¾Ûpœ¿Õ ‚§ŒÕÊ ÅÃT «*a¯Ã ÊÊÕo “æX«Õ’à Ÿ¿’¹_-ª½ÂË B®¾Õ-¹×-¯ä-„ê½Õ. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ‚§ŒÕÊ ¯ÃåXj ÍŒÖXÏ¢-ÍäC “æX«Õ Ưä ÆÊÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ÂÃF \œä@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð «Ö ¯ÃÊoÂ¹× ¯ÃåXj …ÊoC “æX«Õ Âß¿Õ. Âëբ ÆE Æ«ÕtÂË ÅçL-®Ï¢C. ŸÄ¢Åî ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u ’휿-«©Õ •JT NœË-¤ò-§ŒÖª½Õ. ÂÃF «ÕSx ¹©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÆX¾p-šËê «Ö Æ«ÕtÂ¹× ƒŸ¿lª½Õ ‚œ¿-XÏ-©x© ¦ÇŸµ¿uÅŒ …¢C. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ Â¹ØœÄ Æª½n¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ÂÃF ¯ÃÊoÊÕ ÍŒÖæ®h X¾{d-ªÃ-ʢŌ ÂîX¾¢, ¦ÇŸµ¿ «ÍäaC. Æ¢Ÿ¿Õê ͌¹ˆ’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-ÂíE, «Õ¢* …Ÿîu’¹¢ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ¯ÃÊo ÊÕ¢* Ÿ¿Öª½¢’à „çRx-¤ò-„ÃL ÆE ÆÊÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo.

brotherinlawcheated650.jpg

¯äÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx-’ïä åXŸ¿l §ŒâE-«-Jq-šÌ©ð ®Ô{Õ ®¾¢¤Ä-C¢ÍÃ. ‚ ¹~º¢ «Ö Æ«Õt ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©äx«Û. ÆX¾p-šËê ¯ÃÊo *NÕtÊ N†¾¢ “X¾¦µÇ-«¢Åî «Õ’¹-„Ã-@Áx©ð ‡«Jo Ê«Öt-©¯Ão ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢ „äæ®C. ®¾J’Ã_ ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ðÂË «Ö ¦Ç« “X¾„ä-P¢-ÍÃœ¿Õ. ¯ÃÊo Íä®ÏÊ X¾EÂË ‡«-JF Ê«Õt-©äE ®ÏnA©ð …Êo ¯ÃÂ¹× ¦Ç« «Ö“ÅŒ¢ 'ÍÃ©Ç «Õ¢*-„Ãœ¿ÕÑ ÆEXÏ¢ÍäC. Æ¢Ÿ¿Õê ŌÊÕ ¯ÃÂ¹× ÊÍÃaœ¿Õ. ¯Ã©Çê’ ÅŒÊÂ¹× Â¹ØœÄ „Ã@Áx Æ«Õt¢˜ä ÍçX¾p-©ä-ʢŌ ƒ†¾d¢. «Ö «Ö«§ŒÕu Æ¢˜ä ¦Ç« „Ã@Áx ¯ÃÊo “X¾«-ª½hÊ Âê½-º¢’à ÆÅŒh-§ŒÕu-„Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç Â¹³Äd©Õ X¾œÄfª½Õ. ƪá¯Ã ®¾êª.. ÆÅŒh Ÿµçjª½u¢’à ‡©Ç „çÕL-T¢Ÿî «Ö Æ«Õt ¯ÃÂ¹× ÍçX¾Ûh¢-œäC. Æ©Ç Æ«Õt ‚„çÕ ’¹ÕJ¢* ‚Ÿ¿-ª½z-«¢-ÅŒ¢’à ÍçX¾Ûh¢˜ä “¹«Õ¢’à ‚„çÕ Æ¢˜ä ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d¢ åXJ-T¢C. «Ö ¦Ç«E ‡X¾Ûpœî *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ͌֬Ç. «ÕSx X¾Ÿä@Áx ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊÅî «ÖšÇxœä Æ«-ÂìÁ¢ ŸíJ-ÂË¢C.

[[[[[

‡X¾p-{Õo¢Íî ÆÅŒh ¹×{Õ¢-¦¢åXj …Êo ƒ†¾d¢ ¦Ç«Åî «ÖšÇxœä®¾JÂË “¹«Õ¢’à “æX«Õ’à «ÖJ¢C. „çá{d-„çá-Ÿ¿-šË-²ÄJ °N-ÅŒ¢©ð åXRx OÕŸ¿ ƒ†¾d¢ ¹LT, «Ö ¦Ç«ÊÕ åXRx Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E ÆE-XÏ¢-*¢C. ƒŸä N†¾§ŒÕ¢ ÅŒÊÅî Íç¤Äp. ÂÃF ¦Ç«Ð '¯äÊÕ «Ö Æ«ÕtÂ¹× «ÖšËÍÃa.. ¯Ã åXRx ÅŒÊ ƒ†¾d¢.. ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢ X¾J-®ÏnA Æ©Ç¢-šËC. ÂÃF ÊÕ«y¢˜ä ¯ÃÂ¹Ø ƒ†¾d„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ƫÕt ’õª½«¢ E©-¤Ä-©¢˜ä «ÕÊ¢ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Çx¯ä …¢œÄLÑ Æ¯Ãoœ¿Õ. 'ÆÅŒhÂ¹× ¯ä¯ç¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÊÍŒaÊÕ?Ñ ÆE ¯äÊÕ ÆœË-TÅä.. 'ÊÕ«Ûy Âß¿Õ.. ¹×{Õ¢¦ ’휿-«-©¢˜ä Æ«ÕtÂ¹× Æ®¾q©Õ ÊÍŒa«Û..Ñ ÆE ¦Ÿ¿Õ-L-ÍÃaœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ Â¹ØœÄ „çÊ-¹-œ¿Õ’¹Õ „ä¬Ç. ƒ¢éÂ-X¾Ûpœ¿Ö ¦Ç«Åî «ÖšÇx-œË-Ê-X¾Ûpœ¿Õ “æX«Õ «Ü®¾Õ ‡ÅŒh-©äŸ¿Õ. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ÆÅŒE ®¾dœÎ®ý ’¹ÕJ¢* «Ö“ÅŒ„äÕ ÆœË-ê’-ŸÄEo. ÂíCl ªîV©Õ ƒ©Ç ¦Ç’Ã¯ä ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¦Ç« ¯ÃÅî «ÖšÇxœä Bª½Õ©ð «Öª½Õp «*a¢C. ÅŒÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “X¾A N†¾§ŒÕ¢ ¯ÃÅî ÍçX¾pœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdœ¿Õ. Âéä-èü©ð ÅŒÊ „çʹ ‡¢ÅŒ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ X¾œÄfª½Õ? ÅŒÊE ÅÃÊÕ ‡©Ç E“’¹£ÏǢ͌Õ¹×-¯Ãoœ¿Õ.. ÅŒÊÂ¹× …Êo ©Â~Ãu©Õ.. „ç៿-©ãjÊ „ÃšË ’¹ÕJ¢* X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ä-„Ãœ¿Õ. Æ©Ç ÅŒÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÍçX¾p-¹Ø-œ¿E N†¾-§ŒÖ©Õ Â¹ØœÄ ¯ÃÅî X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ²ÄnªáÂË ÅŒÊÕ «ÍÃaœ¿Õ. „ç¢{¯ä.. 'æ®o£¾Ç¢©ð ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©Õ ‡Â¹ˆ-œ¿¯Ão «ÖšÇx-œ¿-ÅêÃ? ¯ÃÅî ‚œ¿Õ-¹ע-{Õ-¯Ão„Ã?Ñ ÆE “X¾Po¢ÍÃ..! «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ «Ö¯ä¬Ç. Æ©Ç «Ö «ÕŸµ¿u ŸÄŸÄX¾Û ŠÂ¹ ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ¤Ä{Õ «Ö{-©äx«Û.

brotherinlawcheated650-1.jpg

ÂÃF ƒX¾p-šËê „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ŠÂ¹J ’¹ÕJ¢* «Õªí¹ª½¢ ÍÃ©Ç N†¾§ŒÖ©Õ X¾¢ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ‡Â¹ˆœî ‹ «â© ¦Ç« ÊÊÕo “æXNÕ-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ ÆÊo Ê«Õt¹¢ ¹LT¢C. 'ªÃ®Ï-åXšËd …¢˜ä «Ö ¦¢Ÿµ¿¢ ‚ Ÿä«Ûœä ¹©Õ-X¾Û-ÅÃ-œ¿Õ©ä!Ñ Æ¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ¯Ã Ÿ¿%†¾d¢Åà ͌Ÿ¿Õ-«Û-åXj¯ä åXšÇd. «Õ¢* ‡„çÕt-Fq©ð èǦü Â¹ØœÄ «*a¢C. ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÍçæXp¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦Ç«Â¹× ¤¶ò¯þ Íä¬Ç. „ç¢{¯ä ÅŒÊÕ ÊÊÕo “æXNÕ-®¾Õh-¯Ão-ÊE Íç¤Äpœ¿Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. „Ã@Áx-«ÕtE ŠXÏp¢* åXRx Â¹ØœÄ Í䮾Õ-¹ע-šÇ-Ê-¯Ãoœ¿Õ. ÊÊÕo «Ÿ¿Õ-©Õ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´¢’à ©äÊE ÍçX¾p-œ¿¢Åî ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ¦Ç« «Ö{©Õ Ê«ÖtÊÕ. «Ö Æ«ÕtÂË N†¾§ŒÕ¢ ÍçXÏp ŠXÏp¢ÍÃ. „ç៿šðx «Ÿ¿lE „ÃJ¢-*Ê «Ö Æ«Õt ¯äÊÕ ÍéÇ-²Äª½Õx ¦A-«Ö-©ä-®¾-JÂË «Ö “æX«ÕÊÕ Æ¢U-¹-J¢-*¢C. Æ©Ç ¯Ã©Õ-ê’-@Áx-¤Ä{Õ ¦Ç«, ¯äÊÕ Â¹L®Ï AJ’â. «Ö “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ ÆÅŒhÂ¹× ÍçX¾p-«Õ-Êo-X¾Ûp-œ¿©Çx '®¾«Õ§ŒÕ¢ ªÃ„ÃL..Ñ Æ¯ä-„Ãœ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ '«ÕÊ¢ Ÿ¿Öª½¢’à …¢ŸÄ¢.. ¯ÃÂ¹× TMd’à …¢C. OÕ Æ«ÕtÊÕ ŠXÏp¢* «*a ÊÊÕo åXRx Í䮾ÕÂî.. ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹× F Â¢ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ֲ͌Äh..Ñ Æ¯ä-ŸÄEo. ÂÃF ÆÅŒhÂ¹× «Ö N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-¹עœÄ, ÅŒÊÂ¹× åXRx ¹×C-J¢-Ÿ¿E “X¾A-²ÄK ¯ÃÅî ƦŸ¿l´¢ ÍçæXp-„Ãœ¿Õ. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÆC E•-«Õ-ÊÕ-ÂíE ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË ÊÊÕo åXRx Í䮾Õ-Âî-«ÕE ¦A-«Ö-©ä-ŸÄEo. ƒ©Ç ‡Eo-²Äª½Õx •J-T¢Ÿî ©ãêˆ ©äŸ¿Õ. «Ö N†¾§ŒÕ¢ ‡{Ö Åä©-¹-¤ò-§äÕ-®¾-JÂË «Ö Æ«Õt Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× åXRx ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ ͌֜¿œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. ¦Ç«ÊÕ Í䮾Õ-¹עšÇ ÆE ¦A-«Ö-©-œ¿¢Åî ÅŒ¯ä ¦Ç«Åî «ÖšÇx-œË¢C. ¯äÊ¢˜ä “¤Äº-«ÕE, ÂÃF Æ«ÕtÊÕ (ÆÅŒh-§ŒÕuÊÕ) ŠXÏp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÂÄÃ-©E.. Æ«ÕtÂ¹× “X¾«Öº¢ Íä¬Çœ¿Õ. ¨©ðæX «Ö ͌՚Çd-©¢-Ÿ¿-JÂÌ N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢C. ŠÂíˆ-¹ˆª½Ö ÊÊÕo, Æ«ÕtÊÕ ŠÂîˆ «Ö{ ÆÊœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdª½Õ. ¦Ç« «*a Æ¢Ÿ¿-JÂÌ •J-T¢C Íç¤Ähœ¿Õ. ÊÕ«Ûy ‡«-J-ÅîÊÖ «ÖšÇx-œ¿Â¹×.. ÆE ¯ä¯ä «Ö Æ«ÕtÊÕ ‚¤ÄÊÕ.

[[[[[

ŠÂ¹-ªîV «Ö ¦Ç« ¯ÃÅî '«Ö Æ«ÕtÂ¹× «ÕÊ åXRx ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. OÕª½Õ «ÕÊ “æX«Õ ’¹ÕJ¢* ‡«-JÂÌ Íç¤ñpŸ¿Õl..Ñ Æ¯Ãoœ¿Õ. ¨©ð’à «Ö “æX«Õ ¹Ÿ±¿ ’¹ÕJ¢* “X¾Íê½¢ Åê½-²Än-ªáÂË Í䪽Õ-¹עC. ÊÊÕo ¯Ã¯Ã-«Ö-{©Õ Æ¢{Õ¢-œ¿-œ¿¢Åî Æ«Õt ÍŒÖ®Ï ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾-œË¢C. ÆC ÍŒÖ®Ï ÅŒ{Õd-Âî-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ŸÄ¢Åî '®¾êª.. «ÕÊ “æX«ÕÊÕ «ÕJ-*-¤òŸÄ¢.. ÂÃF •J-T-Ê-Ÿ¿¢Åà OÕ Æ«ÕtÂ¹× ÊÕ«Ûy ÍçX¾Ûp.. ¯äÊÕ «Ö Æ«Õt ÍçXÏp-Ê{Õx N¢šÇÑ ÆE ¦Ç«Åî Íç¤Äp. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ «ÕøÊ„äÕ «£ÏÇ¢-ÍÃœ¿Õ. Æ©Ç «Ö ÆÅŒh, ‚„çÕ Â¹×{¢¦ ’õª½«¢ ÂäÄ-œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯äÊÕ ‡Eo-²Äª½Õx «ÕøÊ¢’à …¢{Ö «Ö{©Õ ¦µ¼J¢-Íïî, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Õ ÅŒ©-«¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¯î ¯Ã¹×, «Ö ¦Ç«Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Åç©Õ®¾Õ. «Ö ÆÅŒh§ŒÕu «á¢Ÿ¿Õ Â¹ØœÄ «Ö ¦Ç« ÅŒÊÂ¹× ¯ÃåXj \N-Ÿµ¿-„çÕiÊ X¶ÔL¢’ûq ©ä«¯ä ƯÃoœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ÊÊÕo „çÖ®¾¢ Í䮾Õh-¯Ão«Û.. ÆE ÆJ-ÍÃÊÕ. AšÇdÊÕ.. ƪá¯Ã ÅŒÊÕ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. «C-©ä®Ï „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ÆÅŒh Â¹ØœÄ ‡¯îo ¹³Äd©Õ X¾œËÊ «ÕE†Ï. Æ¢Ÿ¿ÕêÂ ÅŒÊ «CÊ (¦Ç« „Ã@Áx Æ«Õt) ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî «Ö Æ«Õt ‡«J Ÿ¿’¹_-ª½ÂÌ ¯Ãu§ŒÕ¢ Â¢ „ç@Áx-©äŸ¿Õ. ƒ¢ÅŒ •J-T¯Ã.. ¯Ã Â¢ «Ö ¦Ç« «²Ähœ¿Õ.. Ưä *Êo ‚¬Á ¯Ã©ð …¢œäC. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÅŒÊÕ ¯ÃåXj ÍŒÖXÏÊ “æX«Õ E•„äÕ ÆÊo Ÿµçjª½u¢ «ÕÊ-®¾Õ©ð ¦©¢’à …¢C. Æ¢Ÿ¿Õê éÂK-ªýåXj Ÿ¿%†Ïd åXšÇd.

[[[[[

«ÕSx ÂíCl ªîV-©Õ’à ¦Ç« ¯ÃÅî «ÖšÇxœ¿ÕŌկÃoœ¿Õ. ¹³Äd©ðx …¯Ão ƯÃoœ¿Õ. ÍäÅŒ-¯çjÊ ‚Jn¹ ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä¬Ç. ƒX¾Ûp-œçj¯Ã Ōʩð «Öª½Õp «*a¢-Ÿä„çÖ ÆÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ÅŒÊÂ¹× ¨«ÕŸµäu åXRx ¹×C-J¢-Ÿ¿E, EPa-Åê½n¢ Â¹ØœÄ •J-T¢-Ÿ¿E «Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ŸÄyªÃ ¯ÃÂ¹× ÅçL-®Ï¢C. ƒ¢ÅŒ •J-T¯Ã ¯ÃÅî ŠÂ¹ˆ-«Ö{ Â¹ØœÄ ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. ƒŸä N†¾-§ŒÕ„çÕi ¯äÊÕ E©-Dæ®h.. 'Æ«Õt Â¢ Í䮾Õ-¹ע-{Õ¯Ão.. «ÕÊ N†¾§ŒÕ¢ Æ«ÕtÂ¹× Íç¤Äp. ÂÃF ŠX¾Ûp-Âî-©äŸ¿Õ. ¯Ã °NÅŒ¢ «Ö Æ«ÕtêÂ..Ñ Æ¯Ãoœ¿Õ. «ÕJ ¯äÊÕ ÆE ÆœË-TÅä.. 'ƒEo ªîV©Õ ‡©Ç …¯Ão„î.. ƒX¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ Æ©Çê’ …¢œ¿Õ..Ñ ÆE ƯÃoœ¿Õ.

«ÕJ, ƒEo ªîV©Õ ¯Ã©ð ‚¬Á©Õ ¹Lp¢*, ÅŒX¾Ûp Íäªá¢* «Ö Æ«ÕtÊÕ Â¹ØœÄ ÊNÕt¢-ÍŒœ¿¢ ŸäEÂË? E•¢’à OÕ Æ«Õt Â„äÕ ÊÕ«Ûy ƒŸ¿¢Åà Íäæ®h.. «ÕÊ N†¾§ŒÕ¢ ÅçL®Ï Â¹ØœÄ ŠÂ¹ ‚œ¿-XÏ-©xÊÕ „çÖ®¾¢ Íä®Ï «C-©ä®Ï «Õªí-¹-JE åXRx Í䮾Õ-Âî-«ÕE ‡©Ç ÍçX¾p-’¹-©Õ-ŌբC? Æ®¾©Õ ¯äÊÕ, «Ö Æ«Õt Íä®ÏÊ ÅŒX¾Ûp EÊÕo Ê«Õt-œ¿-„äÕ¯Ã?? ÊÕ«Ûy F ¹X¾{ “æX«ÕÅî ¯Ã ’¹Õ¢œç©ðx ÆT_ ªÃèä-¬Ç«Û. ÆC ƒX¾Ûpœ¿Õ ÊÊÕo E©Õ-«Û¯Ã Ÿ¿£ÏÇ-²òh¢C. ƪá¯Ã ®¾êª.. ¯äÊÕ Ÿµçjª½u¢ Âî©ðpÊÕ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢ ¯ÃÂ¹× …¢C. ¯äÊÕ ²ÄCµ¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹×Êo ©Â~Ãu©Õ ¯ÃÂ¹× …¯Ãoªá. ÆN Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao²ÄhÑÐ ÆE ÍçXÏp «Íäa¬Ç.

ƒŸ¿¢Åà ƢŸ¿-J-ÅîÊÖ X¾¢ÍŒÕ-ÂíE ¯Ã ’¹Õ¢œç ¦ª½Õ«Û C¢X¾Û-Âî-„Ã-©¯ä ƒ©Ç «ÍÃa. Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ¯äÊÕ ÍçæXpC ŠÂ¹ˆ˜ä.. °NÅŒ¢ ‡X¾Ûpœ¿Ö «ÕÊ¢ ÂÕ-¹×-Êo{Õx …¢œ¿Ÿ¿Õ. ÊNÕt¢* „çÖ®¾¢ Íäæ® «u¹×h©Õ «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Ÿ¿ªî …¢šÇª½Õ. ŠÂ¹-Íî{ „çÖ®¾-¤òªá ‹ŸÄª½Õp Â„çÖ, “æX«Õ Â„çÖ Æ“ª½Õ©Õ Íî¾Öh «Õªí-¹-JE ’¹ÕœËf’à ʄäÕtæ®h X¾J-®ÏnA *«-ª½Â¹× ¯Ã©Çê’ Æ«Û-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ‡«-JF ’¹ÕœËf’à ʫÕt-¹¢œË. “æX«Õ æXª½ÕÅî Ÿ¿’¹_ª½ Âù¢œË. ²Äyª½n-X¾-ª½Õ©, „çÖ®¾-’Ã@Áx “æX«Õ Ÿ¿Â¹ˆ-¹-¤ò-ªá¯Ã «ÕÊê¢ Âß¿Õ.. «ÕÊ¢ ƒ†¾d-X¾-œËÊ «uÂËh©ð EèÇ-§ŒÕB ©äŸ¿E ‡X¾Ûp-œçjÅä ÅçL-®Ï¢ŸîÐ ‚ ¹~º„äÕ ‚ ®¾¢¦¢-ŸµÄEo ¹šü Íäæ®-§ŒÕ¢œË.. OÕÂ¹× OÕª½Õ’à °N¢-ÍŒ¢œË!

ƒ{Õx,
‹ “XϧŒÕ X¾Û“A¹.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
a-girl-shares-her-love-story
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady