scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÊÕ„äy °NÅŒ¢ ƯÃoœ¿Õ.. ʘäd{ «á¢ÍÃœ¿Õ..!

Story of a girl who got cheated in online

‚ Æ«Öt-ªáC ªÃ•-«Õ¢“œË. …Ÿîu-’¹-KÅÃu å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð …¢šð¢C. ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ÍÃ©Ç §ŒÖÂËd„þ. Æ©Ç-’¹E ‡«-J-ÅîÊÖ Æ¢ÅŒ ÅŒyª½’à «Ö{ ¹LæX «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ Âß¿Õ.. ƪá¯Ã ®¾êª.. ‹ œäšË¢’û §ŒÖXý©ð ŠÂ¹-ÅŒE ¤¶ñšð ÍŒÖ®Ï ƒ†¾d-X¾-œË¢C. ÆÅŒ-EÅî æ®o£¾Ç¢ Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ‚ æ®o£¾Ç¢ “æX«Õ’à «ÖJ X¾J-º§ŒÕ¢ C¬Á’à Ɯ¿Õ-’¹Õ©Õ „äæ® „ä@Á ÅÃÊÕ „çÖ®¾-¤ò§ŒÖÊE “’¹£ÏÇ¢-*¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¹×NÕ-L-¤ò-Åî¢C.. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ Æ«Ötªá? Æ®¾©Õ \¢ •J-T¢C? £¾Éªá’à ²ÄT-¤ò-ÅŒÕÊo “æX«Õ “X¾§ŒÖ-º¢©ð …Êo-{Õd¢œË \¢ •J-T¢C?? ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..
£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ ©£¾ÇJ. «ÖC ªÃ•-«Õ¢“œË. ¯äÊÕ ‡¢®Ô\ X¾ÜJh Íä®Ï ÂÃu¢X¾®ý æXx®ý-„çÕ¢-šüq©ð ¦µÇ’¹¢’à ŠÂ¹ æXª½ÕÊo ‡„çÕt-Fq©ð èǦü Â¹ØœÄ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. Æ©Ç …Ÿîu-’¹-KÅÃu ¯äÊÕ ªÃ•-«Õ¢“œË ÊÕ¢* å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ªÃ„ÃLq «*a¢C. «uÂËh-’¹-ÅŒ¢’à ¯ÃC Âî¾h GµÊo-„çÕiÊ «ÕÊ-®¾hÅŒy¢. ¯äÊÕ ‡«-J-ÅîÊÖ Æ¢ÅŒ ÅŒyª½’à «Ö{ ¹©-X¾ÊÕ. ŠÂ¹-„ä@Á «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ¦Ç’à Ÿ¿’¹_-éªjÅä „ÃJE ƢŌ ¨°’à «Ÿ¿Õ-©Õ-Âî-©äÊÕ. ¦£¾Ý¬Ç.. ¨ ®¾y¦µÇ«¢ Âê½-º¢-’ïä \„çÖ.. ¯ÃÂ¹× ¦ã®ýd “åX¶¢œþq Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ«. …Êo ƒŸ¿l-ª½Õ-«á-’¹Õ_ª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ Â¹ØœÄ ªÃ•«Õ¢“œË-©ð¯ä …¯Ãoª½Õ. ®¾y®¾n©¢ «CL èǦü ENÕÅŒh¢ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÂ¹× «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ „ç៿šðx ÂíCl ªîV©Õ ¦Ç’Ã¯ä ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ÅŒªÃyÅŒ X¾’¹šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚X¶Ô®¾Õ Âê½-º¢’à åXŸ¿l’à ¦ðªý ÆE-XÏ¢-ÍäC Âß¿Õ. ÂÃF ªÃ“A ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ Š¢{JŸÄÊo¯ä X¶ÔL¢’û «ÍäaC. DE ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿-œÄ-Eê ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖÊÕ ‚“¬Á-ªá¢ÍÃ. „ç៿šðx OšË©ð ¯äÊÕ Æ¢ÅŒ §ŒÖÂËd-„þ’à …¢œä-ŸÄEo Âß¿Õ. ÂÃF ªÃ“¯ÃÊÕ „Ú˩ðx …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤¶ñšð©Õ, ®¾«Ö-Íê½¢.. «¢šËN 憪ý Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. ê«©¢ æX¶®ý-¦ÕÂú, šËy{dªý, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ÂíEo œäšË¢’û §ŒÖXýq Â¹ØœÄ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ÍŒÖæ®-ŸÄEo.

cheatedonlinegh650.jpg

Æ©Ç ‹²ÄJ ¯äÊÕ ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ ֮͌ÏÊ «uÂËh ¤¶ñšð ÊÊÕo ¦Ç’à ‚¹-J¥¢-*¢C. ͌֜¿-œÄ-EÂË Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ÍÃ©Ç «Õ%Ÿ¿Õ-®¾y-¦µÇ-N©Ç ¹E-XÏ¢-ÍÃœ¿Õ. ‚ ‚®¾-ÂËh-Åî¯ä ÆÅŒE æXª½Õ ͌֬Ç. ©LÅý.. æXª½Õ©ð …Êo ²ù«ÕuÅŒ ÆÅŒ-E©ð «áÈ¢©ð ®¾p†¾d¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ƒ¢êÂOÕ ‚©ð-*¢-ÍŒ-¹ע-œÄ¯ä æX¶®ý-¦Õ-Âú©ð “åX¶¢œþ JéÂy®ýd X¾¢XÏ¢ÍÃ! ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã X¾E©ð ¯äÊÕ E«Õ-’¹o-„çÕi-¤ò§ŒÖ. «ÕªÃoœ¿Õ ‚X¶Ô®¾ÕÂ¹× „ç@ïx-*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ‡X¶ýH ÅçJ* ͌֜¿-’Ã¯ä ƒ¯þ-¦Ç-Âúq©ð ÆÅŒE ÊÕ¢* „çÕæ®èü «*a-Ê{Õx ¹E-XÏ¢-*¢C. \¢šÇ ÆE ÍÃ©Ç …ÅÃq-£¾Ç¢’à Å窽* ͌֬Ç. '£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ ©LÅý. ¯äÊÕ «âœ¿Õ ¯ç©© «á¢Ÿä OÕ “¤ñåX¶j©ü ͌֬Ç.. “åX¶¢œþ JéÂy®ýd åXšÇd-©E ÆE-XÏ¢-*¢C. ÂÃF «uÂËh-’¹-ÅŒ¢’à ¯äÊÕ ‡«JÅîÊÖ Æ¢ÅŒ ÅŒyª½’à «ÖšÇxœä «ÕE-†ÏE ÂÃÊÕ.. Æ¢Ÿ¿Õê „çÊ-¹-œ¿Õ’¹Õ „ä¬Ç..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ ’¹ÕJ¢* ÍçX¾Ûp-Âí-ÍÃaœ¿Õ. ÆC ÍŒŸ¿Õ-«Û-Ōբ˜ä ¯Ã ’¹ÕJ¢* ¯äÊÕ ÍçX¾Ûp-¹ע-{Õ-Êo˜äx ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ „çÕæ®-èüÂ¹× 'X¶¾ªÃy-©äŸ¿Õ.. ¯ÃC Â¹ØœÄ ÆÍŒa¢ OÕ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾h-ÅŒy„äÕ..Ñ ÆE JåXkx ƒÍÃa..! ‚ ÅŒªÃyÅŒ ŸÄŸÄX¾Û 骢œ¿Õ „êÃ-©-¤Ä{Õ ƒŸ¿lJ «ÕŸµÄu £¾É§ýÕ, £¾Ç©ð.. Æ¢{Ö ®¾¢Ÿä-¬Ç© “X¾„ã¾Ç¢ ¦Ç’à ÂíÊ-²Ä-T¢C. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä «Ö ¹×{Õ¢¦Ç©Õ, ¯äX¾Ÿ±¿u¢ ’¹ÕJ¢* Â¹ØœÄ X¾ª½-®¾pª½¢ ÅçL-§ŒÕ-èä-®¾Õ-¹ׯÃo¢.

[[[[[

«Ö æ®o£¾Ç¢ ƒ©Ç ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ‹²ÄJ 'EÊÕo ͌֜Ä-©E …¢C.. F å®Mp´ X¾¢X¾«Ü..Ñ Æ¢{Ö ÍÃ©Ç ’î«á’à ƜË-’Ãœ¿Õ ©LÅý. „ç¢{¯ä Ê«Õt-¹-„çÕiÊ «uêÂh ¹ŸÄ ÆE «Õªî ‚©ð-ÍŒÊ ©ä¹עœÄ å®Mp´ X¾¢æX¬Ç. ¯äÊÕ Æœ¿-’¹-¹ע-œÄ¯ä ©LÅý Â¹ØœÄ ÅŒÊ å®Mp´ X¾¢XÏ¢-ÍÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÆÅŒœ¿Õ ‡¢ÅŒ «Õ%Ÿ¿Õ ®¾y¦µÇN ÆE «Ü£ÏÇ¢-Íïî ÆÅŒ-¹¢˜ä ²ù«Õu¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à …¯Ãoœ¿Õ. ÆÅŒE ¤¶ñšð ֮͌¾Õh¢-œ¿-’ïä 'ÊÕ«Ûy ¯ÃÂ¹× ÊÍÃa«Û.. ¯äÊÕ EÊÕo “æXNÕ-®¾Õh-¯ÃoÊÕ..Ñ Æ¢{Ö «Õªí¹ „çÕæ®èü X¾¢XÏ¢-ÍÃœ¿Õ. ÆC ÍŒÖ®Ï „ç៿{ Âî¾h ³ÄÂú ƧŒÖu. ÂÃF ÆÅŒE ª½ÖX¾¢, «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ ÊÍŒa-œ¿¢Åî Âî¾h ˜ãj¢ B®¾Õ¹×E ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÆÅŒE “æX«ÕÊÕ Æ¢U-¹-J¢ÍÃ. OÕÂ¹× ÍçX¾p-©äŸ¿Õ ¹Ÿ¿Ö..! ©LÅý ŠÂ¹ ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢>-Fªý. …¢œäC ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ©ð! «Ö “æX«Õ X¾šÇd-©ãÂˈ 骢œ¿Õ ¯ç©©Õ ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ŠÂîˆ ªîV ŠÂîˆ Â¹~º¢©Ç ÍÃ©Ç £¾Éªá’à Ōyª½ÅŒyª½’à «áT-®Ï-¤ò-ÅŒÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ä¯ä ©LÅýÊÕ ÍŒÖœÄ-©-E-XÏ¢* ‚ N†¾§ŒÕ¢ ÅŒÊÂË Íç¤Äp. ÅŒÊÕ Â¹ØœÄ X¾{d-ªÃ-ʢŌ ®¾¢Åî-†¾¢Åî '¨ «Ö{ ÊÕ«Ûy ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ Æ¢šÇ„à ÆE ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh-¯ÃoÊÕ..Ñ Æ¢{Ö ‡TJ ’¹¢Åä-®Ï-ʢŌ X¾E Íä¬Çœ¿Õ. '¨ „êâ-ÅŒ¢-©ð¯ä å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÂ¹× «®¾Õh¯Ão..Ñ ÆE Íç¤Äpœ¿Õ. ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× ¤¶ò¯þ, ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ֮͌¾Õ-¹×Êo „äÕ«á ƒÂ¹ ¯äª½Õ’à ¹L®Ï «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-ÊÕ-¯Ão-«ÕÊo ®¾¢Å¢Åî ¯äÊÖ …Âˈ-J-G-Âˈ-éªj-¤ò§ŒÖ. „êâŌ¢ Â¢ „äªá ¹@ÁxÅî ‡Ÿ¿Õª½Õ͌֜¿œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ.

[[[[[

ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× ªîèï¹ ¹~º¢©Ç ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C.. ÂÃF „êâŌ¢ Â¢ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-œ¿œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ ¹~º¢ ŠÂ¹ §Œá’¹¢©Ç ’¹œË-*-Ê{Õx ÆE-XÏ¢-*¢C. ¨©ð’à ‡¢Åî ‚¬Á’à ֮͌¾ÕhÊo ®¾«Õ§ŒÕ¢ ªÃ¯ä «*a¢C. ¬Áٓ¹-„ê½¢ '¯äÊÕ ¦§ŒÕ-©älªÃÑ Æ¢{Ö ©LÅý X¾¢æX „çÕæ®èü Â¢ ‡¢Åî ‚¬Á’à ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð¯ä ÆÅŒ-ÊÕo¢* ¤¶ò¯þ «*a¢C. ‡¢Åî ®¾¢Åî-†¾¢’à LX¶ýd Íä¬Ç.. 'Æ«ÕtÂ¹× Š¢šðx ¦Ç©äŸ¿Õ.. ‚®¾Õ-X¾-“A©ð ÍäJp¢Íâ.. ¯äÊÕ ¨ªîV ªÃ©ä-¹-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ.. ²ÄK..Ñ Æ¢{Ö ¦ÇŸµ¿Åî «ÖšÇx-œÄœ¿Õ ©LÅý. 'X¶¾ªÃy-©äŸ¿Õ.. «Õªî-²ÄJ ƒÂ¹ˆ-œ¿Â¹× «Ÿ¿Õl-«Û-’ÃF.. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ«ÕtÊÕ èÇ“’¹-ÅŒh’à ֮͌¾ÕÂî..Ñ ÆE ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ¦Ÿ¿Õ-LÍÃa. ®¾êª-ÊE ¤¶ò¯þ ¹šü Íä¬Çœ¿Õ. ‚ N†¾§ŒÕ¢ ’¹ÕJ¢Íä ‚©ð-*®¾Öh ÍéÇ-æ®X¾Û Æ©Çê’ …¢œË-¤ò§ŒÖ. «ÕSx ÆŸä ªîV ªÃ“A 11’¹¢II© ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ©LÅý ¤¶ò¯þ Íä¬Çœ¿Õ. 'Æ«ÕtÂ¹× \„î „çjŸ¿u X¾K-¹~©Õ Í䧌Ö-©{! ŸÄŸÄX¾Û ©Â¹~ «ª½Â¹× Ȫ½a-«Û-ŌբC. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯Ã «Ÿ¿l ƢŌ œ¿¦Õs ©äŸ¿Õ.. \¢ Í䧌֩ð ¤Ä©Õ ¤ò«-˜äxŸ¿Õ..Ñ Æ¢{Ö \œËa-ʢŌ X¾E Íä¬Çœ¿Õ. ¯äÊÕ „ç¢{¯ä 25„ä© ª½Ö¤Ä-§ŒÕ©Õ ÆÅŒE ÆÂõ¢-šüÂ¹× “šÇ¯þq-X¶¾ªý Íä®Ï Ÿµçjª½u¢’à …¢œ¿-«ÕE Íç¤Äp. 'Ÿ±Äu¢ÂúqÑ ÆE ÍçXÏp ¤¶ò¯þ åX˜äd-¬Çœ¿Õ. «ÕªÃoœ¿Õ …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo 'Æ«ÕtÂ¹× ‡©Ç …¢C?Ñ ÆE Ɯ˒Ã! 'ÆEo X¾K-¹~©Õ Íä®Ï Æ«ÕtÂ¹× ÂÃuÊqªý …¢Ÿ¿E Íç¤Äpª½Õ. ƒX¾p-šË-ÂË-X¾Ûpœä *ÂËÅŒq “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃ-©E Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ.Ñ Æ¢{Ö «Õªî-²ÄJ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ˜ä ÅŒ{Õd-Âî-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ¯äÊÕ èǦü Í䮾Öh ŸÄÍŒÕ-¹×Êo æ®N¢’ûq 3 ©Â¹~© ª½Ö¤Ä§ŒÕ©ðx 2 ©Â¹~©Õ ÅŒÊÂ¹× X¾¢XÏ¢ÍÃ. ÍÃ©Ç Ÿ±Äu¢Âúq Æ¢{Ö ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÍçXÏp ¤¶ò¯þ ¹šü Íä¬Çœ¿Õ.

[[[[[

‚ ÅŒªÃyÅŒ ÆÅŒE ÊÕ¢* ¯ÃÂ¹× ‡©Ç¢šË ¤¶ò¯þ ©äŸÄ „çÕæ®-èü©Õ ªÃ©äŸ¿Õ. ¯äÊÕ X¾¢XÏÊ ®¾¢Ÿä-¬Ç©Õ, Íä®ÏÊ ¤¶ò¯þ ÂéüqÂ¹× Â¹ØœÄ ‡©Ç¢šË ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ©äŸ¿Õ. 骢œ¿Õ ªîV©Õ ‚X¶Ô®¾ÕÂ¹× Â¹ØœÄ „ç@Áx-¹עœÄ XÏ*a-ŸÄ-E©Ç ©LÅý Æ«Õt-’Ã-JÂË \„çÕi¢ŸÄ ÆE ¦Ç’à ˜ãÊ¥¯þ X¾œÄf. «âœî ªîVÂË ÂÃF ¯ÃÂ¹× Æª½n¢ Âé䟿Õ.. ¯äÊÕ „çÖ®¾-¤ò§ŒÖ ÆE! Æ«ÛÊÕ.. 骢œ¿Õ ªîV©¤Ä{Õ ÆÅŒ-ÊÕo¢* ‡©Ç¢šË ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ©ä¹-¤ò-§äÕ-®¾-JÂË \„çÕi¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÆÅŒÊÕ X¾E Í䮾Õh-¯Ão-ÊE ÍçXÏpÊ ®¾¢®¾nÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä¬Ç. ¯äÊÕ ÍçXÏpÊ «uÂËh æXª½Õ, N«-ªÃ-©Åî ƹˆœ¿ ‡«ª½Ö X¾E Í䧌Õ-˜äx-Ÿ¿E Íç¤Äpª½Õ. Æ©Çê’ £¾É®Ïp-{-©üÂ¹× Â¹ØœÄ ¤¶ò¯þ Íä¬Ç. ‚ £¾É®Ïp-{-©ü©ð Æ®¾©Õ ÂÃuÊq-ªýÅî ‡«ª½Ö Í䪽-©ä-Ÿ¿E ®¾p†¾d¢ Íä¬Çª½Õ. ¯äÊÕ „çÖ®¾-¤ò-§ŒÖ-ÊE Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ¢ÅŒ-¹×-NÕ¢* ª½ÕV-«Û©ä¢ ÂÄÃL??

cheatedonlinegh650-2.jpg

¨ N†¾§ŒÕ¢ ÍçXÏp, ¯Ã ¦ÇŸµ¿ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹ע-ŸÄ-«Õ¢˜ä ƒÂ¹ˆœ¿ ¯ÃÂ¹× æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©¢{Ö ‡«ª½Ö ©äª½Õ. ¤òF.. Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂ¹× Íç¦Õ-ŸÄ«Ö Æ¢˜ä.. '„ç©-’¹-¦ã-šËdÊ EªÃy¹¢ ÍéÕ.. ƒ¢šËÂË «Íça§ýÕÑ Æ¢šÇ-ª½E ¦µ¼§ŒÕ¢. Íäæ®C ©ä¹ „ê½¢ ªîV© ¤Ä{Õ ¯Ã©ð ¯ä¯ä ¹×NÕ-L-¤ò§ŒÖ. ÍçX¾p-©ä-ʢŌ ¦ÇŸµ¿©ð ¹ت½Õ-¹×-¤ò§ŒÖ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä 'Æ®¾©Õ ƒ¢ÅŒ’à ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿-œÄ-EÂË ¯ä¯ä¢ ÅŒX¾Ûp Íä¬ÇÊÕ?Ñ ÆE ‚©ð-*¢ÍÃ! „ç¢{¯ä Å䪽Õ-¹ׯÃo.. å®j¦ªý wéÂj¢ ‚X¶Ô-®¾ÕÂ¹× „çRx •J-T-Ê-Ÿ¿¢Åà ÍçXÏp X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä¬Ç. „Ã@ÁÙx X¾C-æ£ÇÊÕ ªîV© ¤Ä{Õ NÍÃ-ª½º Í䧌Ւà ƢŸ¿Õ©ð N®¾Õh-¤ò§äÕ EèÇ©Õ ÅçL-¬Çªá. ¯ÃÅî «ÖšÇx-œËÊ «uÂËh æXª½Õ ©LÅý Âß¿Õ.. “X¾¬Ç¢Åý.. åXj’à ÆÅŒÊÕ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx …X¾-§çÖ-T-®¾ÕhÊo ¤¶ñšð©Õ, ¯ÃÂ¹× X¾¢XÏÊ å®Mp´ ®Ïd©üq.. ƒ„äO ÆÅŒ-EN Âë{! ƒŸ¿¢Åà ÅçL®Ï ¯äÊÕ EªÃ`¢-ÅŒ-¤ò§ŒÖ. ÆÅŒœ¿Õ ê«©¢ ¯Ã Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢Íä Âß¿Õ.. «Õªî X¾C «Õ¢C Æ«Öt-ªá© ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Æ©Ç ©Â¹~©ðx œ¿¦Õs B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿-JF „çÖ®¾¢ Íä¬Çœ¿Õ. ÆŸ¿%-†¾d-«-¬ÇÅŒÕh ÆÅŒœË ÊÕ¢* ‚ ²ñ«átÊÕ ¤òM-®¾Õ©Õ ªÃ¦-{d-œ¿¢Åî ¯Ã œ¿¦Õs ¯ÃÂ¹× AJT «*a¢C. ÂÃF ÆÅŒœ¿Õ “æX«Õ æXª½ÕÅî ÊÊÕo „çÖ®¾¢ Íä¬Çœ¿Õ. £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖEo ’çŒÕ-X¾-J-ÍÃœ¿Õ. ¯Ã ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî ‚ ’çŒÖ-EÂË «Õ¢Ÿ¿Õ X¾Ü®¾Õ-¹ׯÃo.. ‡Êo-šËÂÌ «Ö§ŒÕE ŠÂ¹ *Êo «ÕÍŒa©Ç ¨ X¶¾Õ{Ê ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò-ŌբC.

[[[[[

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà ƒX¾Ûpœ¿Õ OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ¯Ão¯î Åç©Õ²Ä? ¨ ªîV©ðx ª½Â¹-ª½-Âé ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ, œäšË¢’û §ŒÖXýq Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢{Õ-¯Ãoªá. „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢Íä Æ«Öt-ªá© ®¾¢Èu Â¹ØœÄ ÅŒÂ¹×ˆ-„äOÕ Âß¿Õ. ƪáÅä OšË NE-§çÖ-’¹¢©ð «ÕÊ¢ \«Ö“ÅŒ¢ ÆèÇ-“’¹-ÅŒh’à …¯Ão «ÕÊLo „çÖ®¾-T¢Íä «u¹×h©Õ ÍéÇ-«Õ¢C …¢šÇ-ª½E ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL! Æ¢Ÿ¿¢’à …¯Ão-ª½¯î, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ão-ª½¯î.. «*aÊ “åX¶¢œþ JéÂy-®ýdÊÕ Æ¢U-¹-Jæ®h ¯Ã©Ç¯ä OÕª½Õ Â¹ØœÄ „çÖ®¾-¤ò-«ÍŒÕa. ÆD-ÂÃ-¹עœÄ «ÕÊÂ¹× «Ö§ŒÕ «Ö{©Õ Íç¦Õ-ÅŒÖ¯ä „ÃJ „çÕi¹¢©ð X¾œä©Ç Íäæ®-„Ã@ÁÙx ‡¢Ÿ¿ªî! ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ‚ „çÕi¹¢©ð X¾œÄf«Ö.. «ÕÊ NÍŒ-¹~-ºÊÕ å®jÅŒ¢ Âî©ðpÅâ ÆÊ-œ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ! Æ¢Ÿ¿Õê ‡©x-„ä-@Á©Ç Æ“X¾-«Õ-ÅŒh¢’à …¢œ¿¢œË.. “X¾A-ŸÄ-EÂÌ £¾ÇŸ¿Õl©Õ …¢šÇ-§ŒÕE ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-ÂË! ÆX¾-J-*-ÅŒÕ-©Åî èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍŒ¢œË..! Æ«Öt-ªá©Ö.. ÅŒ²ÄtÅý èÇ“’¹ÅŒh..!
ƒ{Õx,
©£¾ÇJ.All Comments

answer

yes ela mosam cheysay vallaney esay ga namutham

REKHA, bhimavaram

œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
afghan-woman-shares-her-pathetic-story-about-taliban-attack-on-her

ఉద్యోగం చేస్తున్నానని కంటి చూపు కోల్పోయేలా చేశారు!

ఆడపిల్ల పుట్టడమే శాపంగా భావిస్తారక్కడ. అలాంటిది స్కూలుకెళ్తానంటే ఊరుకుంటారా? ‘చదువు, ఉద్యోగం నీకెందుకు? ఆ పనులు చేయాల్సింది మగాళ్లు! నువ్వు గడప దాటి బయటికి రావడానికి వీల్లేదు’ అంటూ పైగా బోలెడన్ని షరతులు! ఇలాంటి వివక్షను చూస్తూనే పెరిగింది అఫ్గానిస్థాన్‌కు చెందిన వహీదా బేగం. అయినా ఇలాంటి బెదిరింపులకు తలొగ్గే నైజం కాదామెది. కారణం.. తన తండ్రి అండ! ఆడపిల్ల అయితే ఏంటి .... మగాళ్లకు తీసిపోని విధంగా తనని తయారుచేయాలనుకున్నాడు వహీదా తండ్రి. అలా నాన్న చొరవతో చక్కగా చదువుకుని ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించిందామె. అయితే ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. వద్దని వారించినా ఉద్యోగం సంపాదించిందన్న నెపంతో అన్యాయంగా ఆమెపై దాడికి తెగబడ్డారు దుండగులు. ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరచడమే కాదు.. ఆమె ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం కూడా కోల్పోయేలా చేశారు. అలాగని అదే తలచుకుంటూ కుమిలిపోకుండా, పడిలేచిన కెరటంలా విజృంభించిదామె.. ఓవైపు బాలికల హక్కులు, వారి విద్య కోసం అహర్నిశలూ శ్రమిస్తోంది. అతివలు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరనే పోరాట స్ఫూర్తిని చాటుతూ తన జీవిత కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-martyred-army-jawan-wife-shares-about-struggles-in-her-life

ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు.. వెళ్ళిపోయాడు.. ఈ గుండె కోత తీరేదెలా?

‘పుట్టుకతోనే తల్లిని పొట్టన పెట్టుకుంది’ అనే అపవాదును మూటగట్టుకుందామె! తల్లి లేని తన బాగోగులు చూడాల్సిన తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ పీజీ పూర్తి చేసింది. ఇలా అడుగడుగునా కష్టాలే పరిచయమైన ఆమెకు.. మహేష్ ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపించాడు. అతడిని వలచింది.. అతనూ ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు. పెద్దల అంగీకారంతో ఒక్కటయ్యారు. ఓ వీర జవాను భార్యగా గర్వపడుతూనే.. విధి నిర్వహణలో తన భర్తకేమీ కాకూడదని వెయ్యి దేవుళ్లకు మొక్కిందామె. అలా మూడేళ్ల పాటు అన్యోన్యంగా సాగిన వారి జీవితంలో అనుకోని ఉపద్రవం.. తన భర్త వీర మరణం! మరికొన్ని రోజుల్లో వస్తాను.. నిన్ను తీసుకెళ్తాను.. అని బాస చేసిన భర్త దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించినందుకు గర్వపడుతున్నా.. అతను లేని నా జీవితం శూన్యమంటూ, ఆ లోటు ఎప్పటికీ పూడ్చలేనిదంటూ కంటికి ధారగా విలపిస్తోంది. ఆ వీర జవాను భార్య కన్నీటి గాథే ఇది!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-new-mom-who-is-nurse-shares-her-story-about-to-contribute-to-the-fight-against-covid-19

పచ్చి బాలింతవి.. కరోనా టైంలో డ్యూటీకి వెళ్లొద్దన్నారు!

‘వద్దమ్మా.. వద్దు..! అసలే నువ్వు పచ్చి బాలింతవి.. ఇలాంటి సమయంలో డ్యూటీకి వెళ్తే.. అటు నీకు, ఇటు పాపాయికి ఇద్దరికీ ముప్పే!’ అన్నారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు. కానీ అందుకు ఆమె ఒప్పుకోలేదు. వృత్తే దైవంగా భావించే ఆ నర్సు.. తన కుటుంబ సభ్యులను ఎలాగోలా ఒప్పించి కరోనాతో పోరుకు కదిలింది. కరోనాకు ముందు మెటర్నిటీ సెలవు కోసం తన సొంతూరుకు చేరుకున్న ఆమె.. ప్రసవానంతర సెలవు పూర్తయ్యే సరికి లాక్‌డౌన్‌ ఆంక్షల వల్ల ఇక్కడే ఆగిపోయింది. ఓవైపు డ్యూటీ చేయాలన్న తపన.. మరోవైపు వెళ్లలేని పరిస్థితి! అయినా మనసుంటే మార్గముంటుందన్నట్లు ఇంట్లో వాళ్లను ఎలాగోలా ఒప్పించి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటింది.. తిరిగి విధుల్లో చేరింది..! అటు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కరోనా విధుల్లో పాల్గొంటూనే, ఇటు తన చిన్నారినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానంటోంది. మరి, చంటి బిడ్డతో కరోనాతో పోరు చేస్తోన్న ఈ కొవిడ్‌ వారియర్‌ కథేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-shares-her-covid-experience-in-telugu

అనుకోని ప్రయాణం కరోనా తిప్పలు తెచ్చిపెట్టింది!

కరోనా దూకుడుకు కళ్లెం వేయాలంటే దాని అంతు చూసే వ్యాక్సిన్‌ రావాలి. మరి, అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు.. అంతదాకా అన్ని పనులూ ఆపుకొని ఇంట్లో కూర్చుందామంటే కుదరదు. అందుకే కరోనాతో సహవాసం చేయడానికే అలవాటు పడిపోయారంతా! అయితే అటు గృహిణులు, ఇటు ఇంటి నుంచి పనిచేసే మహిళలు వైరస్‌ ముప్పు ఉందని తెలిసినా కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. అలా అనుకోకుండా తాను చేసిన ప్రయాణం వల్ల కరోనా బారిన పడ్డానంటోంది హైదరాబాద్‌కి చెందిన నీరజ. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందో చెప్పలేమని ఓవైపు అందరినీ అలర్ట్‌ చేస్తూనే.. మరో వైపు వైరస్‌ సోకిందని ఆందోళన చెందకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్నే ఆయుధంగా మలచుకుంటే కరోనా మహమ్మారిని జయించవచ్చనడానికి తననే ఉదాహరణగా చూపుతోందామె. ఈ క్రమంలోనే తాను కరోనాపై గెలిచిన తీరును, తన అనుభవాలను మనందరితో ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-sneha-a-nurse-in-delhi-who-treats-covid-patients-as-her-family

కరోనాతో క్షణాల్లో వారి ఆరోగ్యం క్షీణించడం కళ్లారా చూశాను!

సాధారణంగా ఏదైనా అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు రోగికి కచ్చితంగా తోడుగా ఉంటారు. చికిత్స సమయంలో బంధువులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులు కూడా హాస్పిటల్‌కు వచ్చి మనో ధైర్యం చెబుతుంటారు. కానీ కరోనా సోకి చికిత్స తీసుకునే రోగులకు ఇలాంటి సదుపాయాలేవీ ఉండవు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఆస్పత్రిలో ఉన్నంతసేపూ ఏకాకిగానే గడపాలి. ఫలితంగా వారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో వైద్యులు, నర్సులే కరోనా బాధితుల కుటుంబ సభ్యులుగా మారిపోతున్నారు. వైరస్ తమకు సోకే ప్రమాదముందని తెలిసినా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో దిల్లీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తోన్న స్నేహ ఏడు నెలలుగా కరోనా బాధితులకు సేవలు చేస్తోంది. కరోనా రోగులను తన కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటూ వారిని ఆరోగ్యంగా తిరిగి ఇంటికి పంపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గత నెలలో కరోనాను జయించి తిరిగి విధుల్లో నిమగ్నమైన ఆ నర్సు హృదయరాగమేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
navya-shares-her-covid-story-it-started-with-her-son-developing-flu-and-fever

మేమొకటి తలిస్తే.. కరోనా మరొకటి తలచింది!

కరోనా మనుషుల జీవితాలనే కాదు.. ప్రత్యేక సందర్భాల రూపురేఖల్ని కూడా మార్చేసింది..! అంతకుముందు వరకూ ఏ వేడుకైనా అందరితో కలిసి ఎంతో సంబరంగా జరుపుకొనే మనం ఇప్పుడు ఇంటికే పరిమితమై సింపుల్‌గా చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. హైదరాబాద్‌కి చెందిన నవ్య కూడా తన కొడుకు పుట్టినరోజు వేడుకల విషయంలో ఇలాగే ఆలోచించింది. వాడి మొదటి పుట్టినరోజులాగే ఐదో పుట్టినరోజునూ ఘనంగా జరపాలనుకుంది.. అయినా కరోనా వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు..! సరికదా.. సింపుల్‌గానైనా చేసుకుందామంటే అందుకూ కరోనా అడ్డుపడి.. మరోసారి తనను, తన కొడుకును నిరాశపరిచిందంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఏమైంది? వాళ్ల బాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆగడానికి, కరోనాకు సంబంధమేంటి? రండి.. తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mumbai-girl-meghana-who-came-from-london-shares-her-covid-story-in-telugu

ఎందుకైనా మంచిదని టెస్ట్‌ చేయించుకుంటే పాజిటివ్ అని తేలింది!

కంటికి కనిపించకుండా, లక్షణాలు తెలియనివ్వకుండా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోంది కరోనా మహమ్మారి. దీని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినా కొంతమందిలో ఇది బయటపడుతూ కలవరపెడుతోంది. తనకూ ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైందంటోంది ముంబయికి చెందిన మేఘన. ముందు నుంచీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఎందుకైనా మంచిదని పరీక్ష చేయించుకుంటే పాజిటివ్‌గా తేలిందని చెబుతోందామె. అంతేకాదు.. కరోనా నుంచి కోలుకునే క్రమంలో తన జీవనశైలిలో ఎన్నో మార్పులొచ్చాయని.. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, సానుకూల దృక్పథం ఉంటే కరోనాను సులభంగా జయించచ్చంటూ తన కొవిడ్‌ స్టోరీని ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
he-always-suspecting-me-how-to-change-my-husband-behavior
women icon@teamvasundhara
kolkata-woman-shares-about-her-early-menopause-story-how-to-deal-with-it

30 ఏళ్లకే మెనోపాజ్‌.. అదో భయంకరమైన అనుభవం!

ఆడపిల్లకు అంతంత పెద్ద పెద్ద చదువులెందుకన్నారంతా! అయినా ఆ మాటలు ఆమె చెవికెక్కించుకోలేదు. కారణం ఆమెకు చదువంటే ప్రాణం. వయసొచ్చింది కదా పెళ్లి చేయమని బంధువులు పోరు పెట్టారు.. అయినా తన పూర్తి ధ్యాసను కెరీర్ పైనే ఉంచిందామె. ఇలా ఆమె సంకల్ప బలానికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కూడా తోడవడంతో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి విదేశాల్లో ఉద్యోగం సంపాదించింది. తాను కోరుకున్న కెరీర్, చక్కటి జీతం.. రెండేళ్లు స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా జీవించింది. అక్కడే తనకు నచ్చిన అబ్బాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. జీవితం సుఖంగా సాగుతోంది.. పిల్లలు పుడితే ఆ సంతోషం రెట్టింపవుతుందనుకుందా జంట. కానీ అంతలోనే మెనోపాజ్‌ రూపంలో ఆమెకు అనుకోని ఉపద్రవం ఎదురైంది. అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ముప్ఫై అంటే ముప్ఫై ఏళ్లే! ‘ఇంత చిన్న వయసులోనే ఏంటి నాకీ కష్టం’ అని పిల్లల కోసం పరితపించిపోయింది. ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి మాతృత్వ మాధురిమలను ఆస్వాదించలేకపోయానే అని బాధపడింది.అన్ని దారులూ మూసుకుపోవడంతో ఇక చేసేది లేక ఓ పిల్లాడిని దత్తత తీసుకుందామె. అకాలంలో వచ్చిన మెనోపాజ్.. తల్లిని కావాలన్న తన కలను ఎలా కల్లలు చేసిందో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-pregnancy-struggle-after-failed-several-ivf-attempts

ఐవీఎఫ్‌ ఫెయిలైనా.. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో సహజంగానే తల్లయ్యా!

పెళ్లయిన ప్రతి మహిళా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతుంది.. ఎప్పుడెప్పుడు తల్లినవుతానా అని తపిస్తుంది. ఐర్లాండ్‌లోని డబ్లిన్‌కు చెందిన ఓ మహిళ కూడా అమ్మతనం కోసం ఎంతగానో పరితపించింది.. ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిరిగింది.. ఎందరో డాక్టర్లను కలిసింది. అయినా తన కల నెరవేరకపోయేసరికి తల్లడిల్లింది. ఆఖరి ప్రయత్నంగా ఐవీఎఫ్‌ చికిత్స కూడా తీసుకుంది. అక్కడా ఆమెకు నిరాశే ఎదురైంది. ‘ఇక ఈ జీవితంలో నాకు అమ్మయ్యే యోగం లేదేమో’ అనుకుంటోన్న తరుణంలోనే దేవుడు వరమిచ్చినట్లు సహజంగానే గర్భం ధరించిందామె. పండంటి కూతురు పుట్టడంతో పట్టరానంత సంతోషంలో మునిగిపోయింది. ప్రస్తుతం తన కూతురితో, భర్తతో సంతోషంగా జీవిస్తోన్న ఆమె.. తనలాంటి వారి గురించి నాకెందుకులే అనుకోలేదు. అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకు ఎదురైన సమస్యలు, సవాళ్లను నలుగురితో పంచుకోవాలనుకుంది.. తద్వారా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతోన్న మహిళల్లో స్ఫూర్తి నింపాలనుకుంది. ఇందుకోసం ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా.. మహిళలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో చిట్కాలను అందిస్తోన్న ఆమె అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను, సవాళ్లను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
suspicion-ruin-my-life-in-telugu
women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-experience-on-sexual-harassment-in-the-age-of-zoom-calls-and-covid-19

‘నాతో ఒక్క రోజు గడుపు.. నిన్నొదిలేస్తా’ అన్నాడు!

అసలే ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉందామె.. దానికి తోడు కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆమెకున్న ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకొని ఆమెను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి. అయినా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మానుకోలేదామె. తన పనితనం, ప్రతిభకు మెచ్చి ఓ కంపెనీ ఆమెకు ఉద్యోగమిచ్చింది.. అందులోనూ కరోనా కారణంగా ఇంటి నుంచే పని చేయమనే ఆఫర్‌ కూడా ఇచ్చింది. ‘నా అదృష్టమో, దేవుడి దయో గానీ.. ఉద్యోగమైతే వచ్చింది’ అని సంబరపడిపోయిందామె. ఇక తన కష్టాలు తీరిపోయినట్లే అనుకుంది.. కానీ అప్పట్నుంచి ఆ కష్టాలకు మించిన నరకం అనుభవిస్తానని ఊహించలేదామె. మరి, ఉద్యోగం చేద్దామంటే రోజూ వేధింపులే, మానేద్దామంటే మానేయలేని పరిస్థితి.. అంటూ తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-woman-who-lost-her-husband-due-to-honor-killed-in-telugu

ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమించడం నేరమా..?!

ప్రేమ.. రెండు మనసుల్ని ఒక్కటి చేసే ఈ మధురమైన భావనకు కులమతాల తారతమ్యం లేదంటారు.. రూపు-రేఖలు ఎలా ఉన్నా పట్టించుకోదంటారు.. వయసుతో అసలు పనే లేదంటారు. ఇలా అన్నింటా ప్రేమదే అంతిమ విజయం. కానీ పరువు దగ్గరికొచ్చే సరికి మాత్రం దీనికి ఎప్పుడూ ఓటమే ఎదురవుతుంది. ప్రేమతో ఒక్కటై ‘ఇక నిండు నూరేళ్లు నీతోనే నా బతుకు!’ అని బాస చేసుకున్న జంటల ఆనందాన్ని ఆవిరి చేస్తోందీ ఎందుకూ కొరగాని ఈ పరువు. అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి దొరకడం అదృష్టమంటారు. అలాంటి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే తప్పా? అతనితో జీవితాన్ని పంచుకోవడం నేరమా? పెద్దల దృష్టిలో వారికి నచ్చని వారిని ప్రేమిస్తే పరువు పోతుంది కానీ వారు ఆ ప్రేమను చంపేసి నలుగురిలో హంతుకులుగా మారితే అది పరువు తక్కువ కాదా? ఇలా పరువు-ప్రతిష్టల పేరుతో ప్రేమను చంపేసి ఏం సాధిస్తారు? అంతులేని దుఃఖం తప్ప! అంటూ తన మనసులోని ఆవేదనను పంచుకుంటోంది ఎంతగానో ప్రేమించిన తన భర్తను పోగొట్టుకున్న ఓ అభాగ్యురాలు. మరి, ఆమె హృదయరాగమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
he-is-dominating-before-marriage
women icon@teamvasundhara
a-rape-survivor-shares-her-story-and-alerting-other-women-in-telugu

అన్నయ్య అని నమ్మితే కోరిక తీర్చమన్నాడు!

వారిద్దరూ ఒకే కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. ఉండే ప్రదేశాలు, ఆఫీస్‌ సమయాలు కూడా ఒకటే కావడంతో రోజూ కారులో కలిసే ఆఫీస్‌కి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కరోనా కారణంగా బయట తగిన రవాణా సౌకర్యాలు కూడా లేకపోవడంతో ‘హమ్మయ్య.. నాకు నా కొలీగ్‌ కారైనా ఉంది.. ఈ సౌకర్యం కూడా లేక తిప్పలు పడే వారు ఎందరో!’ అంటూ సంతోషించిందా అమ్మాయి. కానీ ఆ సంతోషం అంతలోనే ఆవిరవుతుందని, తాను సౌకర్యం అనుకున్న ఆ కారే తన పాలిట కామ పాశమవుతుందని ఊహించలేదా యువతి. ఒక తోబుట్టువుగా తాను నమ్మిన వ్యక్తే తన కోరిక తీర్చమంటూ అడిగే సరికి జీర్ణించుకోలేకపోయిందామె. ఇక ఈ ఘోరాన్ని ఆపే ప్రయత్నంలో తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రి పాలైంది మరో మహిళ. ఇలాంటి అయోమయ పరిస్థితుల్లో తనకు జరిగిన అన్యాయానికి కుంగిపోవాలో, తన వల్ల సాటి మహిళ కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకుందని బాధపడాలో తెలియని అయోమయంలో ఆ చేదు జ్ఞాపకాన్ని పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-medico-shares-her-tougher-experiences-about-covid-19-and-give-some-basic-precautions-to-all-of-us

అలా బయటికొచ్చేముందు ఒక్కసారి మీ వాళ్లను గుర్తు తెచ్చుకోండి..!

‘ఏంటో ఈ మాయదారి కరోనా మహమ్మారి రోజురోజుకీ విరుచుకుపడుతోందే తప్ప ఏమాత్రం శాంతించట్లేదు.. దీనికి టీకా ఎప్పుడొస్తుందో? ఈ గండం నుంచి ఎప్పుడు గట్టెక్కుతామో?’.. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే కోరుకుంటున్నారు. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటోన్న మనమేమో వైరస్‌ ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందోనని భయపడుతుంటే.. కొందరేమో అసలు వైరసే లేనట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. బయటికి వచ్చే ముందు కనీసం మాస్కైనా పెట్టుకోని వారు కొందరైతే.. సామాజిక దూరాన్ని పూర్తిగా గాలికొదిలేశారు మరికొందరు. నెలలు గడుస్తోన్నా, వైరస్‌ గురించి అందరిలో అవగాహన వచ్చినా.. ఇలాంటి వారి వల్లే దేశంలో కరోనా విలయతాండవం చేస్తోందని అంటోంది ఓ మెడికో. తద్వారా వారి చుట్టూ ఉన్న వారే కాదు.. వైద్యులపై కూడా మోయలేనంత భారం పడుతోందని, అది వారిని అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా కుంగదీస్తోందని చెబుతూ తమ వెతల్ని ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
suicide-attempt-to-radio-job-in-telugu

చేదు బాల్యం.. విషపు యవ్వనం.. నాకు నేర్పిన జీవితపాఠాలు!

'తేనెలొలుకు బాల్యం నిత్యనూతన మధుర జ్ఞాపకం'.. కానీ అది ఆమె విషయంలో నిజం కాలేదు. 'ఉరకలెత్తే యవ్వనం, భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసే కలలు, ఆశల పరంపర'.. అది కూడా ఆమె విషయంలో కలగానే మిగిలిపోయింది. దాంతో కుంగిపోయింది.. వేదనపడింది.. ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది.. కానీ ప్రతి పుట్టుకకు ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉంటుందనే జీవిత సత్యాన్ని కాస్త ఆలస్యంగానైనా గ్రహించిందామె. పడిలేచిన కెరటంలా భవిష్యత్తును గెలిపించుకుంది. ఓడిన జీవితం నుంచి గెలుపు బాటలు పరచుకుని, స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. తనలా జీవిత సాగరాన్ని ఈదుతోన్న ఎంతోమందిలో స్ఫూర్తి రగిలించడానికి తన కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pcos-sufferer-laura-faulkner-to-walk-100-miles-to-raise-money---with-her-baby-in-a-sling

women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
noida-doctor-shares-her-weird-experiences-wearing-sanitary-napkins-along-with-diapers

పీపీఈ.. శ్యానిటరీ ప్యాడ్స్‌.. ఆ రోజుల్లో మా బాధ ఏమని చెప్పగలం?!

పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం, మూడ్‌ స్వింగ్స్‌.. ఇలా శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో సమస్యల్ని తీసుకొస్తుంది నెలసరి. ఇలాంటి ప్రతికూల సమయంలో మనమైతే ఏం చేయాలనుకుంటాం.. హాయిగా వేడివేడి నీళ్లతో స్నానం చేసి.. రోజంతా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటాం. కనీసం మనకు ఆ అవకాశమైనా ఉంది.. కానీ రాత్రింబవళ్లు కరోనా బాధితులకు సేవ చేయడంలో నిమగ్నమైన వైద్యులు, నర్సులు పిరియడ్స్‌ సమయంలోనూ విధులకు హాజరు కావాల్సిందేనని అంటోంది ఓ యువ వైద్యురాలు. రక్తస్రావం ఎక్కువైనా ఏడెనిమిది గంటల పాటు శ్యానిటరీ న్యాప్‌కిన్‌ మార్చుకోవడానికి కూడా వీల్లేని దుర్భర స్థితి ఒకవైపు, వేడి పుట్టించే పీపీఈ కిట్లు మరోవైపు.. అంటూ కరోనా బాధితులకు సేవలందించే క్రమంలో తనకెదురైన కొన్ని సవాళ్లను, అనుభవాలను మన ముందుంచే ప్రయత్నం చేశారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-sad-story-of-a-human-trafficking-victim-in-telugu

అతని భార్యగా జీవించే అర్హత నాకు ఉందా..?

చక్కగా చదువుకొంటూ.. ఆడుతూ పాడుతూ హుషారుగా ఉండే అమ్మాయి.. 12 ఏళ్ల వయసులో కిడ్నాప్‌కు గురైంది. తానెక్కడున్నానో తెలియని పరిస్థితుల్లో కొన్నేళ్ల పాటు కాలం గడిపింది. గాలి చొరబడని గదుల్లో, ముక్కుపుటాలదిరిపోయే వాసనల మధ్య కాలం వెళ్లదీసింది. వ్యభిచార గృహంలో ఎందరి చేతుల్లోనో అత్యాచారానికి గురైంది. కన్నవారికి దూరమై పుట్టెడు కష్టాలనుభవించిన ఆ చిన్నారి ఈ రొంపి నుంచి బయటపడి అమ్మానాన్న దగ్గరికి వెళ్లాలని, వారి ప్రేమలో తడిసిముద్దవ్వాలని కోరుకొంది. కొంతకాలానికి ఆ నరక కూపం నుంచి బయటపడింది. కానీ విధి చిత్రమైంది. తల్లిదండ్రులను ఆమెకు దూరం చేసింది. ఆ బాధ నుంచి తేరుకొన్న ఆమె చదువుకొని ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. తన గతం తెలిసిన ఓ అబ్బాయితో జీవితం పంచుకోవాలో వద్దో సతమతమవుతూ, బాధాకరమైన తన జీవిత గాధను ఇలా పంచుకుంటోంది..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-be-independent-in-telugu

మీరు స్వేచ్ఛగానే జీవిస్తున్నారా?

'స్వాతంత్య్రమే నా జన్మ హక్కు' అన్నారు ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు బాలగంగాధర్ తిలక్. ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా బతకగలిగినప్పుడే దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం సిద్ధిస్తుంది. ప్రత్యేకించి మహిళల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు. వారికి వారు స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నారు. అయితే డబ్బు, కెరీర్... ఇలాంటి వాటిలోనే కాదు.. జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాల్లోనూ స్వతంత్రంగా జీవించగలిగితేనే మనం కోరుకునే సంతృప్తి లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి దోహదపడే కొన్ని అంశాలేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-nurse-who-tests-positive-for-covid-19-shares-her-experience

ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకున్నా.. కరోనా నుంచి వేగంగా కోలుకున్నా!

గత ఆరు నెలలుగా కంటికి కనిపించని శత్రువుతో అలుపెరగని యుద్ధం చేస్తున్నారు వైద్యులు, నర్సులు. ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఓ నర్సు కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండి చికిత్స తీసుకున్న ఆమె ఇటీవల కరోనాను జయించింది. ఈ సందర్భంగా హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉండి ట్రీట్‌మెంట్‌ తీసుకోవడం వల్లనే కొవిడ్‌ నుంచి వేగంగా కోలుకున్నానని చెబుతున్న ఆమె కరోనా కథేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day

తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!

'నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..

Know More

women icon@teamvasundhara
durban-woman-shares-experience-and-warns-communities-to-take-corona-virus-seriously

కరోనాకి ఎలాంటి తేడాల్లేవు.. ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు.. జాగ్రత్త!

‘యుక్తవయసులో ఉన్న వారికి కరోనా సోకదు.. ఒకవేళ సోకినా దాని ప్రభావం అంతగా ఉండదు.. కొవిడ్కు సాధారణ ఫ్లూ లక్షణాలే ఉంటాయి..’ ఇవీ ప్రస్తుతం ఈ మహమ్మారి గురించి చాలామందిలో నెలకొన్న భిన్నాభిప్రాయాలు. అయితే కంటికి కనిపించకపోయినా ప్రపంచాన్నే పట్టి పీడిస్తోన్న ఈ భూతం గురించి అంత అలక్ష్యం పనికిరాదంటోందో యువతి. మనిషి-మనిషికీ తన ఉనికిని మార్చుకుంటూ విరుచుకుపడుతోన్న ఈ వైరస్‌.. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే ఎంతోమందిని బలి తీసుకుంటోంది. అలాంటి మహమ్మారితో కొన్ని వారాలు నరకం అనుభవించానని, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వైరస్‌ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతోందీ యువతి. ఈ క్రమంలో తాను ఎదుర్కొన్న బాధ గురించి పంచుకుంటే కొందరైనా ఈ మహమ్మారిని సీరియస్‌గా తీసుకొని జాగ్రత్తపడతారన్న చిన్ని ఆశతోనే తన కరోనా కథను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నానంటోందీ పాతికేళ్ల అమ్మాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
covid-survivor-doctor-leads-by-example-donates-plasma

అందుకే వెంటనే ప్లాస్మాను దానం చేశాను!

మానవాళి మనుగడకు సవాల్‌ విసురుతోంది కరోనా. కంటికి కనిపించని ఈ వైరస్‌ ధాటికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ గడగడలాడుతున్నాయి. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం మందు లేని ఈ మహమ్మారి నుంచి మానవ జాతిని రక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్ర్తవేత్తలు, వైద్య నిపుణులు విస్తృత పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే పూర్తిస్థాయి వ్యాక్సిన్‌ ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఈ పరిస్థితుల్లో కరోనా వైరస్‌తో ఆరోగ్యం విషమించిన వారికి ప్రాణదాతలా పనిచేస్తోంది ప్లాస్మా థెరపీ. అందుకే వివిధ రాష్ర్ట ప్రభుత్వాలు కరోనా నుంచి కోలుకొని ప్లాస్మా దానం చేస్తున్న వారికి పలు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా చిరంజీవి, నాగార్జున, అమల, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌, వెంకటేష్‌ తదితర సెలబ్రిటీలు కూడా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్లాస్మా దానంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
35-years-old-uk-woman-beats-corona-virus-after-130-days

130 రోజులు చావుతో పోరాడింది.. ఇక నాకు దక్కదేమో అనుకున్నా!

కరోనా...పేరు వింటేనే వెన్నులో వణుకు తెప్పిస్తోన్న ఈ వైరస్‌ ఏ మాత్రం శాంతించడం లేదు. ఇప్పటికే లక్షలాది మందిని బలి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి రోజురోజుకీ మరింత విజృంభిస్తోంది. ప్రత్యేకించి లాక్‌డౌన్‌ సడలింపుల తర్వాత కుప్పలు తెప్పలుగా పెరుగుతున్న పాజిటివ్‌ కేసులు అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ మహమ్మరి పేరు వింటేనే హడలిపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ మహిళ 130 రోజుల పాటు కరోనాతో పోరాడి కోలుకుంది. తన చికిత్సా కాలంలో 105 రోజులు వెంటిలేటర్‌పైనే ఉన్న ఆమె మానసిక స్థైర్యంతో ఈ మహమ్మారిని ఓడించింది. తద్వారా తనలాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు, కరోనా బాధితులకు వూరటనిచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
surfing-star-carmen-greentree-relives-two-month-rape-kidnap-nightmare-through-her-new-book

ఆ హౌస్‌బోట్‌లో రెండు నెలలు నరకం చూపించాడు!

ఆడపిల్ల ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు.. వారికి సహాయం చేద్దామన్న కళ్ల కంటే వారివైపు కామంతో చూసే కళ్లే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి కామాంధుల చేతిలో బలయ్యే అమ్మాయిలు కొందరైతే.. వారి చేతిలో నరకం అనుభవించి ఎలాగోలా బయటపడే వారు మరికొందరు. అయితే అలా బయటపడినప్పటికీ వారికి జరిగిన అన్యాయాన్ని బయటికి చెప్పుకోవడానికి ఏ అమ్మాయీ ముందుకు రాదు. కారణం.. సమాజం నుంచి వారికి ఛీత్కరింపులు ఎదురవుతాయన్న ఆలోచనకు తోడు.. తమ కుటుంబ పరువు ఎక్కడ బజారుకెక్కుతుందోనని పేరెంట్స్‌ వారి నోరు నొక్కేయడమే! ఇలా ఎందరో అమ్మాయిలు తమపై జరిగిన అత్యాచారాన్ని తమలోనే దాచుకొని కుమిలిపోతున్నారు. కానీ తాను అలా కాదని, తన జీవితంలో జరిగిన భయంకరమైన సంఘటన గురించి అందరికీ తెలియజేసి అమ్మాయిల్ని మరింత అలర్ట్‌ చేయాలనుకున్నానంటోంది ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మాజీ సర్ఫర్‌ కార్మెన్‌ గ్రీన్‌ట్రీ. ఈ క్రమంలో తనకు ఎదురైన ఆ భయంకరమైన అనుభవాలను, తాను పడిన నరకయాతనను ఓ పుస్తకంగా రాసి విడుదల చేసిందీ డేరింగ్‌ లేడీ. ‘ఎ డేంజరస్‌ పర్స్యూట్‌ ఆఫ్‌ హ్యాపీనెస్‌’ పేరుతో ఇటీవలే విడుదలైన ఆ పుస్తకంలోని తన అనుభవాలేంటో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
chennai-based-bharatanatyam-artist-madurya-srikrishnan-shares-her-covid-19-journey

ఆ మందులతో.. ఈ ఆహారంతో.. ‘కరోనా’ను జయించా!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా పేరు వినగానే శరీరమంతా ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం.. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా ఈ మహమ్మారి చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తుండడమే! అయితే ఈ వైరస్‌ గురించి ఎంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ మనదాకా వస్తే గానీ ఆ భయం, ఆందోళన తెలియదంటారు. కానీ అలాంటి భయం అక్కర్లేదని, గుండె ధైర్యమే ఈ మహమ్మారికి అసలు సిసలైన ఔషధమని ఇప్పటికే ఈ వైరస్‌ బారిన పడి కోలుకున్న చాలామంది సెలబ్రిటీలు, సామాన్యులు తమ కరోనా అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఇలా తాను కూడా ఆత్మస్థైర్యంతో, సానుకూల దృక్పథంతోనే ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడ్డానంటూ చెబుతున్నారు చెన్నైకి చెందిన భరతనాట్యం కళాకారిణి మాధుర్యా శ్రీకృష్ణన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి? మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి తమ అభిప్రాయాలు ఒకటే కావడం వల్ల, ఒకరికొకరు నచ్చి ప్రేమలో పడుతున్నారా? లేక కేవలం ఆకర్షణతోనే ఒక్కటవుతున్నారా? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-nurse-shares-her-covid-experience-and-resumed-to-work

నాకు పాజిటివ్‌ వచ్చిందని అందుకే అమ్మకు చెప్పలేదు!

కరోనా.. ప్రస్తుతం అందరికీ అదో మృత్యుపాశంలా కనిపిస్తోంది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా సోకదని, రోగనిరోధక శక్తి అధికంగా ఉన్న వారు ఈ వైరస్‌ నుంచి సులభంగా బయటపడచ్చని ఎంతమంది నిపుణులు ఎన్ని రకాలుగా చెబుతున్నా, ఈ మహమ్మారిని జయించిన వారే నొక్కివక్కాణిస్తున్నా.. మన మనసులో ఏదో ఓ మూల భయం, ఆందోళన నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో కాస్త అనారోగ్యంగా అనిపించినా కరోనా నిర్ధారిత పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి సైతం జంకుతున్నారు చాలామంది. కానీ మనం అలా చేయడం వల్ల మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వారిని సైతం ప్రమాదంలో పడేసిన వారమవుతామని అంటోంది ఓ నర్సు. పరీక్షలో పాజిటివ్‌ వస్తే చనిపోతామన్న భయమే మనల్ని నిలువునా చంపేస్తుందని, మానసిక ధైర్యమే కరోనాను జయించడానికి మన వద్ద ఉన్న ప్రధాన ఆయుధమని చెబుతోంది. ఆ సానుకూల దృక్పథంతోనే కరోనాపై విజయం సాధించి తిరిగి విధుల్లో చేరిన ఈ నర్సు అంతరంగమేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
i-lost-my-beloved-person-due-to-my-silence-in-telugu
women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
cape-town-covid-survivor-samantha-pinn-shares-her-story

కరోనా నాకు జీవితం విలువేంటో తెలియజేసింది!

ప్రస్తుతం ఎవరిని కదిపినా కరోనా వైరస్‌ గురించి తప్ప మరో మాట మాట్లాడట్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో కూడా కరోనాకు సంబంధించిన వార్తలే హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరోనా బారిన పడి కోలుకున్న చాలామంది తమ అనుభవాలను ట్వీట్లు, పోస్టుల రూపంలో, పలు ఇంటర్వ్యూల్లో పంచుకుంటూ బాధితుల్లో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలా తన కొవిడ్‌ స్టోరీని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా పంచుకుంది కేప్‌టౌన్‌కు చెందిన సమంతా పిన్‌ అనే మహిళ. అప్పటికే ఆస్తమా, అధిక బరువు.. వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో సతమతమవుతోన్న ఆమె.. తాను అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ తనకు కరోనా సోకిందంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఒక దశలో విపరీతమైన భయాందోళనలకు గురయ్యానని, కొవిడ్‌ తనకు జీవితం విలువేంటో తెలియజేసిందంటూ.. కరోనా వైరస్‌ నుంచి తాను బయటపడిన విధానాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
chennai-woman-shares-how-her-family-swiftly-recovered-from-coronavirus-at-home

నా స్వీయానుభవంతో చెబుతున్నా.. కరోనా విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు!

ఎక్కడో చైనాలో పుట్టిన కరోనా మహమ్మారి ఇప్పుడు మన ఇంటి బయటే కాచుక్కూర్చుంది. అందుకే ఇంట్లో ఉన్నా, బయటికెళ్లినా, బయటి నుంచి తిరిగొచ్చినా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే ఇంటికే పరిమితమైతే కరోనా సోకదా? బయటి నుంచి ఇంటికి తెచ్చిన వస్తువులన్నీ శానిటైజ్‌ చేస్తే ఇక కొవిడ్‌ ముప్పు తప్పినట్లేనా? వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత దగ్గర్నుంచి సామాజిక దూరం పాటించడం వరకు ప్రతిదీ తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తే ‘హమ్మయ్య ఇక కరోనా రాదు’ అని గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని నిద్ర పోవచ్చా? అంటే.. అదీ చెప్పలేమంటోంది చెన్నైకి చెందిన ఓ యువతి. ఎందుకంటే తన కుటుంబం కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఆమెతో పాటు వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్లందరికీ కరోనా సోకిందని, ఈ మహమ్మారిని తక్కువ అంచనా వేయడం తగదంటూ చెబుతోందామె. ఓవైపు తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూనే, మరోవైపు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండడానికి తనకు తెలిసిన సలహాలు కూడా సూచిస్తోందీ యువతి.

Know More