scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

“æXNÕ¢-*Ê ¦µ¼ª½h¯ä „çÖ®¾-T¢ÍÃ.. °NÅïäo Âî©ðp§ŒÖ..!

Now my life is a question mark says a wife

‹ Æ«Ötªá *Êo-X¾p-{Õo¢< Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åXJ-T¢C.. åXRx «§ŒÕ®¾Õ «ÍÃa¹ Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ ÍŒÖXÏ¢-*Ê «uÂËhE åX@Çx-œË¢C.. ÆÅŒ-EÅî ÂíEo ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ ͌¹ˆ’à ÂÃX¾Ûª½¢ Â¹ØœÄ Íä®Ï¢C.. ÂÃF ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕ °N-ÅŒ¢-©ðÂË “æX«Õ æXª½ÕÅî «Õªî «uÂËh “X¾„ä-P¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „çáÅŒh¢ ¹×{Õ¢¦¢ X¾J-®ÏnÅä “X¾¬Ço-ª½n¹¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ Æ«Ötªá? \«Ö ¹Ÿ±¿? Æ®¾©Õ \¢ •J-T¢C?? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ‚„çÕ «ÕÊ®¾Õ X¾Lê £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ-’ÃEo N¯Ã-Lq¢Ÿä..
£¾É§ýÕ..
¯Ã æXª½Õ ©ÂË~t. «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢ Âë-œ¿¢Åî *Êo-X¾p{Õo¢< ‡¢Åî Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. «ÖC N¬Ç-È-X¾{o¢ Ÿ¿’¹_êª ŠÂ¹ *Êo X¾{dº¢. «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× åX@ëkxÊ ‡E-NÕ-Ÿä-@ÁxÂ¹× ¯äÊÕ X¾ÛšÇd-Ê{! ÆD-ÂÃ-¹עœÄ ¯äÊÕ X¾ÛšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ „ÃJÂË ‚Jn-¹¢’Ã Â¹ØœÄ ¦Ç’à ¹L®Ï ªÃ«-œ¿¢Åî ÊÊÕo «Õ£¾É-©-ÂË~t’à ¦µÇN¢* ¯ÃÂ¹× ©ÂË~t ÆE æXª½Õ åXšÇd-ª½{! *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¯ä¯ç¢ÅŒ Æ©xJ Íä®Ï¯Ã ¯ÃåXjÊ ‡X¾Ûpœ¿Ö Íäªá Í䮾Õ-¹×ÊoC ©äŸ¿Õ. Æ®¾©Õ ŠÂ¹ˆ «Ö{ AšËdÊ ŸÄÈ-©Ç©Õ Â¹ØœÄ ©ä«Û. ƢŌ ÆX¾Û-ª½Ö-X¾¢’à ֮͌¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. *Êo-X¾Ûpœ¿Õ Âî¾h Æ©xJ Íä®Ï¯Ã ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð ¦Ç’à ªÃºË¢-Íä-ŸÄEo. „ç៿šË ‰Ÿ¿Õ ªÃu¢Â¹×©ðx ¯Ã æXª½Õ ¹*a-ÅŒ¢’à …¢œäC. Æ©Çê’ ÍŒŸ¿Õ«Û «Ö“ÅŒ„äÕ ÂùעœÄ œÄu¯þq, ®ÏyNÕt¢’û.. «¢šË Æ¢¬Ç©ðx Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× P¹~º ƒXÏp¢-Íê½Õ. ¯ä¯ç-X¾Ûpœ¿Ö …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ÆO ŠÂ¹ Âê½-º„äÕ!

wifeproblems650-1.jpg

Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ ÍŒÖæX “æX«Ö-Gµ-«Ö-¯Ã© «ÕŸµ¿u ‡¢H\ X¾ÜJh Íä®ÏÊ ¯ÃÂ¹× «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢-Ÿ¿E, ƦÇsªá EÊÕo X¾Û«Ûy©ðx åXšËd ֮͌¾Õ-¹ע-šÇ-œ¿¢{Ö ÊÊÕo ®¾Õ>-Åý-ÂË*a åXRx Íä¬Çª½Õ. ‚§ŒÕÊ …¢œäC å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð. ÂÃF „Ãu¤Äª½ KÅÃu ¦ã¢’¹-@ÁÚª½Õ, ’î„Ã, «Õ£¾É-ªÃ†¾Z.. «¢šË X¾©Õ “X¾Ÿä-¬Ç-©Â¹× Aª½Õ-’¹ÕÅŒÖ …¢šÇª½Õ. «Ö åX@ëkxÊ X¾C-æ£ÇÊÕ ªîV-©ê å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÂË «Íäa¬Ç¢. ƒÂ¹ˆœ¿ …Êo åXŸ¿l ƤÄ-ªýd-„çÕ¢-šü©ð ‚§ŒÕÊ, ¯äÊÕ.. „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ¹L®Ï ’¹œË-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÂÄÃ-Lq-ʢŌ ®¾«Õ§ŒÕ¢.. OšË «ÕŸµ¿u «ÖÂ¹× Æ®¾©Õ ®¾«Õ-§ŒÕ„äÕ ÅçL-æ®C Âß¿Õ.. ®ÏE-«Ö©Õ.. †ÏÂê½Õx.. «Ö ®¾ª½-ŸÄ-©Â¹× ©ãêˆ-©äŸ¿Õ. Æœ¿Õf-Íç-æXp-„ê½Õ ©ä¯ä ©äª½Õ. ®¾Õ>Åý ¯ÃåXj ÍŒÖXÏ¢-*Ê “æX«ÕÂ¹× X¶ÏŸÄ ƪá-¤ò-ªáÊ ¯äÊÕ „Ãu¤Ä-ª½-KÅÃu ÅŒÊÕ ƒÅŒª½ “X¾Ÿä-¬Ç-©Â¹× „çRx-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç Š¢{-J’à X¶Ô©-§äÕu-ŸÄEo. ŸÄ¢Åî ¯ÃÂ¹× ‡¢Åî ƒ†¾d-„çÕiÊ œÄu¯þq, ®ÏyNÕt¢’û “¤ÄÂÌd®ý ÍäŸÄl-«ÕE Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-ÂíE Ÿ¿’¹_ªîx …Êo w˜ãjE¢’û 客{ªîx ÍäªÃ.

[[[[[

ƹˆœ¿ ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ «uêÂh ª½ÅÃo-¹ªý. œÄu¯þq ®¾Öˆ©ü „äÕ¯ä-•ªý. «§ŒÕ-®¾Õ©ð ¯Ã ¹¢˜ä ¯Ã©Õ-ê’@ÁÙx *Êo-„Ãœ¿Õ. «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ \ª½p-œËÊ ÆA Ō¹׈« ªîV-©ðx¯ä ®¾Eo£ÏÇŌ՜˒à «ÖªÃœ¿Õ. ¯Ã ¦µ¼ª½h å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šðx¯ä …¢{Ö ‚§ŒÕ-Ê-Åî¯ä ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œË-æX-ŸÄEo. ©äÊ-X¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ œÄu¯þq, ®ÏyNÕt¢-’ûÅî Âé¢ „ç@Áx-D-æ®-ŸÄEo. ƒN ÅŒX¾p ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð «Õªî „ÃuX¾Â¹¢ \D …¢œäC Âß¿Õ. Æ©Ç «Ö åX@ëkx ¯Ã©Õ-ê’@ÁÙx ƧäÕu-®¾-JÂË «Ö “æX«ÕÂ¹× “X¾A-ª½Ö-X¾¢’à X¾¢œ¿¢šË ‚œ¿-XÏ©x Â¹ØœÄ X¾ÛšËd¢C. 'VÊÕoÑ ÅŒÊ «áŸ¿Õl æXª½Õ. ¤ÄX¾ X¾ÛšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ¯ä ¯Ã “X¾X¾¢-ÍŒ¢’à «ÖJ¢C. ÅŒÊ ‚©¯Ã¤Ä©¯Ã ֮͌¾Õ-Âî-«-œÄ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ ®¾J-¤ò-§äÕC. ŸÄ¢Åî œÄu¯þq, ®ÏyNÕt¢’û “¤ÄÂÌd®ý Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ìx-ŸÄEo Âß¿Õ. VÊÕo ®¾Öˆ©ÕÂ¹× „ç@Áxœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íä¢ÅŒ «ª½Â¹× ¯ÃÂ¹× ƒ©äx ©ð¹¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C.

[[[[[

ƒÂ¹ˆœË «ª½Â¹× Æ¢Åà ¦Ç’Ã¯ä …¢C.. ÂÃF ‚ ÅŒªÃyÅä ¯äÊÕ B®¾Õ-¹×Êo Eª½g§ŒÕ¢ ¯Ã °N-ÅÃEo Æ’Ã-Ÿ±¿¢-©ðÂË ¯ç˜äd-®¾Õh¢-Ÿ¿E Æ®¾q©Õ «Ü£ÏÇ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. VÊÕo ®¾Öˆ©ÕÂ¹× „ç@Áxœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ „Ãu¤Äª½ ENÕÅŒh¢ ‡Â¹×ˆ-«’à ƒÅŒª½ ªÃ³ÄZ©ðx¯ä ’¹œË-æX-„ê½Õ. ŸÄ¢Åî ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à Š¢{-J-¯çj-¤ò§ŒÖ ÆE-XÏ¢-ÍäC. Š¢{-J-Ōʢ ¤ò’í-{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Åî ÍÚü Í䧌՜¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ‡Â¹×ˆ-«’à ª½ÅÃo-¹-ªý-Åî¯ä ÍÚü Íäæ®-ŸÄEo. ŠÂ¹ Ÿ¿¬Á©ð ÆŸä ©ð¹¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ÅŒª½ÍŒÖ ¯äÊÕ ¦ðªý Â휿Õ-Åî¢-Ÿ¿E ÍçX¾p-œ¿¢Åî '‡Eo ªîV-©E Æ©Ç ƒ¢šðx …¢šÇ«Û.. œÄu¯þq “¤ÄÂÌd-®ýÂ¹× ªÃ..Ñ Æ¢{Ö XÏ©-«-œ¿¢Åî ¯Ã «ÕÊ®¾Õ Æ{Õ’Ã Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „ä®Ï¢C.

wifeproblems650.jpg

«ÕSx œÄu¯þq, ®ÏyNÕt¢’û “¤ÄÂÌd®ý 宆¾-¯þqÂ¹× „ç@Áxœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ¯äÊÕ ÂíCl ªîV©Õ ’¹œË-Íä-®¾-JÂË ª½ÅŒoÅî ¹L®Ï ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@Áxœ¿¢ Â¹ØœÄ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. ƪáÅä ª½ÅŒo ê«©¢ «Ö œÄu¯þq ®¾Öˆ©ü „äÕ¯ä-•ªý ÆE «Ö“ÅŒ„äÕ ¯Ã ¦µ¼ª½hÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. «Ö æ®o£¾Ç¢ ’¹ÕJ¢* ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÅçMŸ¿Õ. ª½ÅŒoÅî ¹L®Ï ®ÏE-«Ö©Õ, †ÏÂê½Õx.. Æ¢{Ö Aª½-’¹œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ ÆA-ÂíCl ªîV-©ðx¯ä „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ¬ÇK-ª½-¹¢-’ÃÊÖ ŠÂ¹ˆ-{§ŒÖu¢. Æ©Ç «Ö N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ¦¢ŸµÄ-EÂË ®¾ª½-ŸÄ©Õ, †ÏÂê½xÅî “¤Äº¢ ¤ò®¾Öh, ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «Ö ƒ¢šðx¯ä ¹©Õ-®¾Õ-¹×-¯ä-„Ã@Áx¢. ¯Ã ¦µ¼ª½h ©äÊ-X¾Ûpœ¿Õ ÍÃ©Ç ®¾Eo-£ÏÇ-ÅŒ¢’à „çÕL-ê’-„Ã@Áx¢. ¯Ã Bª½ÕåXj ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «*a¢Ÿî \„çÖ.. ¯Ã ¦µ¼ª½h ‹²ÄJ …Êo-{Õd¢œË ƒ¢šËÂË ªÃ«-œ¿¢Åî ƒŸ¿lª½¢ …Êo-X¾-@Á¢’à ŸíJ-ÂË-¤ò§ŒÖ¢. ŸÄ¢Åî ‚§ŒÕÊ ÆT_ OÕŸ¿ ’¹ÕT_-©-«Õ-§ŒÖuª½Õ. ª½ÅŒoåXj Íäªá Í䮾Õ-ÂíE ¯ÃÂ¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄ-©E, ©äŸ¿¢˜ä ¤òM®¾Õ ê®¾Õ åXœ¿-ÅÃ-ÊE å£ÇÍŒa-J¢-Íê½Õ. ƒ©Ç¢šË ¦¢ŸµÄ-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄ-©E, ©äŸ¿¢˜ä „çj„Ã-£Ïǹ °N-ÅŒ„äÕ N*a´-Êo-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿E ÊÊÕo Â¹ØœÄ å£ÇÍŒaJ¢Íê½Õ. ŸÄ¢Åî ÂíEo ªîV©Õ «Ö ƒŸ¿lJ ¦¢ŸµÄ-EÂË “¦äÂú X¾œË¢C.

[[[[[

ƒÂ¹ˆ-œËÅî «Ö “X¾§ŒÖº¢ ‚T-¤ò-ªá¯Ã ¦Ç’¹Õ¢-œäC.. ÂÃF «ÕÊ «ÕÊ®¾Õ Æ¢{Ö ŠÂ¹šË …¢C ¹ŸÄ..! ‚¹-ª½¥º „çjæX ‡Â¹×ˆ-«’à «ÕÊLo ©Ç’¹ÕÅŒÖ …¢{Õ¢C. Æ©Ç ¯Ã «ÕÊ®¾Õ Â¹ØœÄ ‡X¾Ûpœ¿Ö ª½ÅŒo ’¹ÕJ¢Íä ‚©ð-*¢-ÍäC. ¨²ÄJ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh’à æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©ÊÕ Â¹L-殢-Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁÙh¯Ão ÆE ÍçXÏp ª½£¾Ç-®¾u¢’à ª½ÅŒoÊÕ Â¹L-æ®-ŸÄEo. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð¯ä ƒ©Ç ÍéÇ-²Äª½Õx NNŸµ¿ “X¾Ÿä-¬Ç©ðx „äÕ¢ ¹©Õ-®¾Õ-¹×-¯ä-„Ã@Áx¢. ‹²ÄJ \Ÿçj¯Ã {ÖªýÂË „çRx ®¾ª½-ŸÄ’à ‡¢èǧýÕ Íäæ®h ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢-Ÿ¿E ÆE-XÏ¢-*¢C. ÆÊÕ-¹×-ÊoŸä ÅŒœ¿-«Û’à «á¢¦ªá {ÖªýÂË ¤Äx¯þ Í䮾Õ-¹ׯÃo¢. ¯äÊÕ “åX¶¢œþqÅî ƪ½Â¹× „ç@ÁÙh-¯ÃoÊE ÍçXÏp «Ö Âê½Õ-©ð¯ä ª½ÅŒoÅî «á¢¦ªáÂË «ÍÃa. ƪáÅä ÆX¾p-šËê Âê½Õ©ð «Ö ‚§ŒÕÊ ¯ÃÂ¹× ÅçM-¹עœÄ °XÔ-‡®ý “šÇ¹ªý åXšËd¢Íê½Õ. ‚ N†¾§ŒÕ¢ ÅçM¹ ÆŸä Âê½Õ©ð „äÕ¢ «á¢¦ªáÂË ªÃ«-œ¿¢Åî N†¾§ŒÕ¢ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢C. „ç¢{¯ä å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð ¤òM®ý æ®d†¾-¯þ©ð ª½ÅŒoåXj ê®¾Õ åX{dœ¿¢, VÊÕo ®¾¢ª½-¹~º ¦ÇŸµ¿u-ÅŒÊÕ ÅŒÊê ÆX¾p-T¢-ÍÃ-©E „ÃJE Ʀµ¼u-Jn¢-ÍŒœ¿¢ ͌¹-ÍŒÂà •J-T-¤ò-§ŒÖªá.

[[[[[

¯Ã ¦µ¼ª½h, ¯Ã Gœ¿f Ÿ¿Öª½-«Õ§äÕu ¹~º¢ «æ®h ÂÃF ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒæXp¢šð ¯ÃÂ¹× ÅçM-©äŸ¿Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ ÅçL-®Ï¯Ã “X¾§çÖ-•Ê¢ ©ä¹עœÄ ¤òªá¢C. ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ¨ ÅŒX¾Ûp «©x ¯Ã ¹×{Õ¢-¦-«Õ¢Åà B“«-„ä-Ÿ¿-ÊÂ¹× ©ð¯çj¢C. ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒX¾Ûp «©x «Ö Æ¢Ÿ¿J ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Æ’¹-«Õu-’î-ÍŒ-ª½¢’à «ÖJ¢C. ‚¹-ª½¥º X¶¾L-ÅŒ¢’à ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒæXp¢šð, ŸÄE X¾ª½u-«-²ÄÊ¢ ‡¢ÅŒ B“«¢’à …¢{Õ¢Ÿî ÆÊÕ-¦µ¼-«¢-©ðÂË «*a¢C. ƒ©Ç «ÕSx •ª½-’¹Ÿ¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ Æ«-ÂìÁ¢ ƒ„Ãy-Lq¢-C’à ‚§ŒÕEo “¤ÄŸµä-§ŒÕ-X¾œÄf. ÂÃF ¨²ÄJ ‚§ŒÕÊ «ÕÊ®¾Õ ¹E-¹-J¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ¯Ã©Ç¢šË ŸÄE «Ÿ¿l …¢˜ä ‚ *¯ÃoJ ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Â¹ØœÄ ¤Äœçj-¤ò-Ōբ-Ÿ¿E ¯Ã VÊÕoE Â¹ØœÄ ÅŒÊ «Ÿäl …¢œä©Ç ¤òM-®¾Õ© ÆÊÕ-«ÕA B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿ª½Ö …¢œË Â¹ØœÄ ¯äÊÕ Š¢{-J-¯çj-¤ò§ŒÖ. ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ÅŒX¾Ûp Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ ÊÊÕo <Ÿ¿J¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ{Õ „ÃJ Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× „ç@Áx-©ä¹, ƒ{Õ ¯Ã ¦µ¼ª½hÅî ¹L®Ï E«-®Ï¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ ©ä¹ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯ÃÊo Æ¢C¢-*Ê ‚Jn¹ ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî £¾É®¾d-©ðx¯ä …¢{Õ-¯ÃoÊÕ. Æ®¾©Õ E•-„çÕiÊ Š¢{-J-Ōʢ Æ¢˜ä \¢šð.. ÆC ¦µ¼J¢-ÍŒœ¿¢ ‡¢ÅŒ ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½¢’à …¢{Õ¢Ÿî ƒX¾Ûp-œË-X¾Ûpœä ¯ÃÂ¹× Æª½n-«Õ-«Û-Åî¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã °NÅŒ¢ ÍŒÕÂÈE ©äE ¯Ã«©Ç «ÖJ-¤ò-ªá¢C. DEÂË X¾ÜJh’à Â꽺¢ ¯ä¯ä! ÆFo …¯Ão, ÆEo-šËF «Õ¢* ƪ½n¢ Í䮾Õ-¹×E “æX«ÕÊÕ X¾¢Íä ¦µ¼ª½h …¯Ão; ÆÅŒEo Âß¿E „äêª ‚¹-ª½¥-º©ð X¾œË-¤òªá °N-ÅÃEo Íäèä-ÅŒÕ©Ç ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ÂÃF ƒX¾p-šËÂÌ ¯Ã ¦µ¼ª½h ÊÊÕo ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂíE ¯ÃÂ¹× «Õªî Æ«-ÂìÁ¢ ƒ²Äh-ª½Êo ‚¬ÁÅî¯ä ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão..

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ão¯î Åç©Õ²Ä?? ¨ ªîV©ðx ¯Ã©Ç¯ä ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ åX@Áx-§ŒÖu¹ Â¹ØœÄ ª½Â¹-ª½-Âé ‚¹-ª½¥-º-©©ð *¹׈-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ¹~ºË¹ ®¾Õ‘Ç© Â¢ „ç¢X¾-ªÃx-œ¿ÕÅŒÖ Â¹{Õd-¹×Êo ¦µ¼ª½h¹×, ¹Êo-G-œ¿f-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¯Ãu§ŒÕ¢ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ °N-ÅÃ-©ÊÕ Íäèä-ÅŒÕ©Ç ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䮾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-éªjÅä «u«-£¾Éª½¢ \«Ö“ÅŒ¢ ¦ãœË-®Ï-Âí-šËd¯Ã X¾ª½Õ«Û ¤òŌբ-Ÿ¿¯ä ¦µ¼§ŒÕ¢Åî „ç¢{¯ä ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ®¾©Õ ÅŒX¾Ûp Í䧌՜¿¢ ŸäEÂË?? ŸÄEo ¹XÏpX¾ÛÍŒÕa-Âî-«-œÄ-EÂË ¤Ä¹שÇ-œ¿œ¿¢ ŸäEÂË?? Æ¢Ÿ¿Õê °N-ÅÃEo ®¾“¹-«Õ¢’à ®¾¯Ãt-ª½_¢©ð ÊœË-XÏŸÄl¢.. ÅŒX¾Ûp-ŸÄJ X¾šËd¢Íä ‚Â¹-ª½¥-º-©Â¹× ©ðÊÕ-ÂÃ-¹עœÄ E•-„çÕiÊ “æX«Õ, ‚Bt-§ŒÕ-ÅŒ-©Â¹× N©Õ-«-EŸÄl¢.. ¹×{Õ¢¦ N©Õ-«-©Â¹× ¹{Õd-¦œË …¢ŸÄ¢.. ƒŸä ‡X¾p-šËÂÌ ¡ªÃ-«Õ-ª½Â¹~. ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö!
ƒ{Õx,
©ÂË~t
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
a-story-of-woman-who-is-harassed-by-husband-and-in-law-in-telugu
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman

నా భర్త హోమోసెక్సువల్... అందుకే అలా చేశా!

'నేను తప్పు చేశానని నాకు తెలుసు.. కానీ ఆ విషయం చెప్పాలంటే నాకు ధైర్యం చాల్లేదు. అందుకే ఇన్నాళ్ల నుంచీ మౌనంగా ఉండిపోయా. నిన్ను ఇబ్బందిపెట్టా.. నన్ను క్షమించు.. కావాలంటే నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వొచ్చు..' అంటూ రాహుల్ నన్ను అభ్యర్థిస్తుంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక అలాగే కూలబడిపోయాను. ఆ రాత్రంతా నాకు నిద్రే పట్టలేదు. ఉదయాన్నే లేచి విడాకులు తీసుకోవాలన్న గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నా.. ఇది తన మీద కోపంతో కాదు.. ప్రేమతో తీసుకున్న నిర్ణయం.. ఇప్పటికైనా తనకు నచ్చిన జీవితాన్ని తను గడిపే అవకాశాన్ని ఇచ్చేందుకు నా వంతుగా నేను చేసే చిన్న ప్రయత్నం ఇది..ఇదంతా చూస్తుంటే.. భర్త సంతోషం కోసం తనకు విడాకులు ఇవ్వడమేంటి? అనిపిస్తోంది కదూ.. అదెందుకో తెలియాలంటే మీకు నా కథ తెలియాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
preganant-woman-from-kerala-shares-her-horrible-covid-story

డెలివరీకి వారం ముందు కరోనా వచ్చింది..!

‘హమ్మయ్య.. మన జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు ఏడాది ముగింపు దశకు చేరుకుంది.. వైరస్‌ కూడా నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతోంది.. కొత్త ఏడాదైనా సంతోషంగా మొదలుపెడదాం..’ ప్రస్తుతం మనలో చాలామంది ఆలోచనలు ఇలాగే ఉన్నాయి. నూతన సంవత్సరం సంతోషంగా ప్రారంభించాలనుకోవడం మంచిదే కానీ.. వైరస్‌ కనుమరుగవుతుందన్న నిర్లక్ష్యం మాత్రం అస్సలు పనికి రాదంటోంది కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ. నిండు గర్భంతో అమ్మయ్యే అపురూప క్షణం కోసం ఆనందంగా ఎదురుచూస్తోన్న ఆమెకు డెలివరీకి వారం రోజులుందనగా వైరస్‌ సోకడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. గర్భిణుల్లో వైరస్‌ ప్రభావం తక్కువగా ఉందనుకోవడానికి లేదని, ఎందుకంటే ఈ మహమ్మారి కారణంగా తను జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని చెబుతోంది. వైరస్‌కు వ్యాక్సిన్‌ వచ్చేంత వరకు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ఒక్కరి వల్ల అందరూ నష్టపోవాల్సి వస్తుందని అంటోన్న ఆమె తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-wants-to-marry-her-mother-again-in-telugu
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl

బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!

మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-doctor-puts-service-before-self-rejoins-covid-duty-despite-ailments

డాక్టర్‌గా సేవలందించిన చోటే కరోనా రోగిగా చేరాను!

ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కరోనాతో పోరాడుతూ ఎంతోమందికి ప్రాణం పోస్తున్నారు వైద్యులు. తమ చుట్టూ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నా లెక్కచేయకుండా ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ డాక్టర్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. అదే సమయంలో న్యుమోనియా సోకడంతో మరణం అంచుల దాకా వెళ్లింది. అలా సుమారు రెండు వారాల పాటు ఐసీయూలో ఉన్న ఆమె ఇటీవల కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకుంది. ఇప్పటికీ కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్న ఈ డాక్టరమ్మ కరోనా రోగులను కాపాడేందుకు మళ్లీ ఆస్పత్రిలో అడుగుపెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
treat-your-daughter-in-law-equal-to-your-daughter
women icon@teamvasundhara
a-woman-is-in-dilemma-about-her-mother-and-lover-help-her!
women icon@teamvasundhara
afghan-woman-shares-her-pathetic-story-about-taliban-attack-on-her

ఉద్యోగం చేస్తున్నానని కంటి చూపు కోల్పోయేలా చేశారు!

ఆడపిల్ల పుట్టడమే శాపంగా భావిస్తారక్కడ. అలాంటిది స్కూలుకెళ్తానంటే ఊరుకుంటారా? ‘చదువు, ఉద్యోగం నీకెందుకు? ఆ పనులు చేయాల్సింది మగాళ్లు! నువ్వు గడప దాటి బయటికి రావడానికి వీల్లేదు’ అంటూ పైగా బోలెడన్ని షరతులు! ఇలాంటి వివక్షను చూస్తూనే పెరిగింది అఫ్గానిస్థాన్‌కు చెందిన వహీదా బేగం. అయినా ఇలాంటి బెదిరింపులకు తలొగ్గే నైజం కాదామెది. కారణం.. తన తండ్రి అండ! ఆడపిల్ల అయితే ఏంటి .... మగాళ్లకు తీసిపోని విధంగా తనని తయారుచేయాలనుకున్నాడు వహీదా తండ్రి. అలా నాన్న చొరవతో చక్కగా చదువుకుని ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించిందామె. అయితే ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. వద్దని వారించినా ఉద్యోగం సంపాదించిందన్న నెపంతో అన్యాయంగా ఆమెపై దాడికి తెగబడ్డారు దుండగులు. ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరచడమే కాదు.. ఆమె ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం కూడా కోల్పోయేలా చేశారు. అలాగని అదే తలచుకుంటూ కుమిలిపోకుండా, పడిలేచిన కెరటంలా విజృంభించిదామె.. ఓవైపు బాలికల హక్కులు, వారి విద్య కోసం అహర్నిశలూ శ్రమిస్తోంది. అతివలు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరనే పోరాట స్ఫూర్తిని చాటుతూ తన జీవిత కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-martyred-army-jawan-wife-shares-about-struggles-in-her-life

ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు.. వెళ్ళిపోయాడు.. ఈ గుండె కోత తీరేదెలా?

‘పుట్టుకతోనే తల్లిని పొట్టన పెట్టుకుంది’ అనే అపవాదును మూటగట్టుకుందామె! తల్లి లేని తన బాగోగులు చూడాల్సిన తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ పీజీ పూర్తి చేసింది. ఇలా అడుగడుగునా కష్టాలే పరిచయమైన ఆమెకు.. మహేష్ ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపించాడు. అతడిని వలచింది.. అతనూ ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు. పెద్దల అంగీకారంతో ఒక్కటయ్యారు. ఓ వీర జవాను భార్యగా గర్వపడుతూనే.. విధి నిర్వహణలో తన భర్తకేమీ కాకూడదని వెయ్యి దేవుళ్లకు మొక్కిందామె. అలా మూడేళ్ల పాటు అన్యోన్యంగా సాగిన వారి జీవితంలో అనుకోని ఉపద్రవం.. తన భర్త వీర మరణం! మరికొన్ని రోజుల్లో వస్తాను.. నిన్ను తీసుకెళ్తాను.. అని బాస చేసిన భర్త దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించినందుకు గర్వపడుతున్నా.. అతను లేని నా జీవితం శూన్యమంటూ, ఆ లోటు ఎప్పటికీ పూడ్చలేనిదంటూ కంటికి ధారగా విలపిస్తోంది. ఆ వీర జవాను భార్య కన్నీటి గాథే ఇది!

Know More

women icon@teamvasundhara
lets-excuse-them-be-happy
women icon@teamvasundhara
a-new-mom-who-is-nurse-shares-her-story-about-to-contribute-to-the-fight-against-covid-19

పచ్చి బాలింతవి.. కరోనా టైంలో డ్యూటీకి వెళ్లొద్దన్నారు!

‘వద్దమ్మా.. వద్దు..! అసలే నువ్వు పచ్చి బాలింతవి.. ఇలాంటి సమయంలో డ్యూటీకి వెళ్తే.. అటు నీకు, ఇటు పాపాయికి ఇద్దరికీ ముప్పే!’ అన్నారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు. కానీ అందుకు ఆమె ఒప్పుకోలేదు. వృత్తే దైవంగా భావించే ఆ నర్సు.. తన కుటుంబ సభ్యులను ఎలాగోలా ఒప్పించి కరోనాతో పోరుకు కదిలింది. కరోనాకు ముందు మెటర్నిటీ సెలవు కోసం తన సొంతూరుకు చేరుకున్న ఆమె.. ప్రసవానంతర సెలవు పూర్తయ్యే సరికి లాక్‌డౌన్‌ ఆంక్షల వల్ల ఇక్కడే ఆగిపోయింది. ఓవైపు డ్యూటీ చేయాలన్న తపన.. మరోవైపు వెళ్లలేని పరిస్థితి! అయినా మనసుంటే మార్గముంటుందన్నట్లు ఇంట్లో వాళ్లను ఎలాగోలా ఒప్పించి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటింది.. తిరిగి విధుల్లో చేరింది..! అటు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కరోనా విధుల్లో పాల్గొంటూనే, ఇటు తన చిన్నారినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానంటోంది. మరి, చంటి బిడ్డతో కరోనాతో పోరు చేస్తోన్న ఈ కొవిడ్‌ వారియర్‌ కథేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-shares-her-covid-experience-in-telugu

అనుకోని ప్రయాణం కరోనా తిప్పలు తెచ్చిపెట్టింది!

కరోనా దూకుడుకు కళ్లెం వేయాలంటే దాని అంతు చూసే వ్యాక్సిన్‌ రావాలి. మరి, అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు.. అంతదాకా అన్ని పనులూ ఆపుకొని ఇంట్లో కూర్చుందామంటే కుదరదు. అందుకే కరోనాతో సహవాసం చేయడానికే అలవాటు పడిపోయారంతా! అయితే అటు గృహిణులు, ఇటు ఇంటి నుంచి పనిచేసే మహిళలు వైరస్‌ ముప్పు ఉందని తెలిసినా కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. అలా అనుకోకుండా తాను చేసిన ప్రయాణం వల్ల కరోనా బారిన పడ్డానంటోంది హైదరాబాద్‌కి చెందిన నీరజ. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందో చెప్పలేమని ఓవైపు అందరినీ అలర్ట్‌ చేస్తూనే.. మరో వైపు వైరస్‌ సోకిందని ఆందోళన చెందకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్నే ఆయుధంగా మలచుకుంటే కరోనా మహమ్మారిని జయించవచ్చనడానికి తననే ఉదాహరణగా చూపుతోందామె. ఈ క్రమంలోనే తాను కరోనాపై గెలిచిన తీరును, తన అనుభవాలను మనందరితో ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-sneha-a-nurse-in-delhi-who-treats-covid-patients-as-her-family

కరోనాతో క్షణాల్లో వారి ఆరోగ్యం క్షీణించడం కళ్లారా చూశాను!

సాధారణంగా ఏదైనా అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు రోగికి కచ్చితంగా తోడుగా ఉంటారు. చికిత్స సమయంలో బంధువులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులు కూడా హాస్పిటల్‌కు వచ్చి మనో ధైర్యం చెబుతుంటారు. కానీ కరోనా సోకి చికిత్స తీసుకునే రోగులకు ఇలాంటి సదుపాయాలేవీ ఉండవు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఆస్పత్రిలో ఉన్నంతసేపూ ఏకాకిగానే గడపాలి. ఫలితంగా వారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో వైద్యులు, నర్సులే కరోనా బాధితుల కుటుంబ సభ్యులుగా మారిపోతున్నారు. వైరస్ తమకు సోకే ప్రమాదముందని తెలిసినా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో దిల్లీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తోన్న స్నేహ ఏడు నెలలుగా కరోనా బాధితులకు సేవలు చేస్తోంది. కరోనా రోగులను తన కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటూ వారిని ఆరోగ్యంగా తిరిగి ఇంటికి పంపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గత నెలలో కరోనాను జయించి తిరిగి విధుల్లో నిమగ్నమైన ఆ నర్సు హృదయరాగమేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
navya-shares-her-covid-story-it-started-with-her-son-developing-flu-and-fever

మేమొకటి తలిస్తే.. కరోనా మరొకటి తలచింది!

కరోనా మనుషుల జీవితాలనే కాదు.. ప్రత్యేక సందర్భాల రూపురేఖల్ని కూడా మార్చేసింది..! అంతకుముందు వరకూ ఏ వేడుకైనా అందరితో కలిసి ఎంతో సంబరంగా జరుపుకొనే మనం ఇప్పుడు ఇంటికే పరిమితమై సింపుల్‌గా చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. హైదరాబాద్‌కి చెందిన నవ్య కూడా తన కొడుకు పుట్టినరోజు వేడుకల విషయంలో ఇలాగే ఆలోచించింది. వాడి మొదటి పుట్టినరోజులాగే ఐదో పుట్టినరోజునూ ఘనంగా జరపాలనుకుంది.. అయినా కరోనా వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు..! సరికదా.. సింపుల్‌గానైనా చేసుకుందామంటే అందుకూ కరోనా అడ్డుపడి.. మరోసారి తనను, తన కొడుకును నిరాశపరిచిందంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఏమైంది? వాళ్ల బాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆగడానికి, కరోనాకు సంబంధమేంటి? రండి.. తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mumbai-girl-meghana-who-came-from-london-shares-her-covid-story-in-telugu

ఎందుకైనా మంచిదని టెస్ట్‌ చేయించుకుంటే పాజిటివ్ అని తేలింది!

కంటికి కనిపించకుండా, లక్షణాలు తెలియనివ్వకుండా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోంది కరోనా మహమ్మారి. దీని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినా కొంతమందిలో ఇది బయటపడుతూ కలవరపెడుతోంది. తనకూ ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైందంటోంది ముంబయికి చెందిన మేఘన. ముందు నుంచీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఎందుకైనా మంచిదని పరీక్ష చేయించుకుంటే పాజిటివ్‌గా తేలిందని చెబుతోందామె. అంతేకాదు.. కరోనా నుంచి కోలుకునే క్రమంలో తన జీవనశైలిలో ఎన్నో మార్పులొచ్చాయని.. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, సానుకూల దృక్పథం ఉంటే కరోనాను సులభంగా జయించచ్చంటూ తన కొవిడ్‌ స్టోరీని ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kolkata-woman-shares-about-her-early-menopause-story-how-to-deal-with-it

30 ఏళ్లకే మెనోపాజ్‌.. అదో భయంకరమైన అనుభవం!

ఆడపిల్లకు అంతంత పెద్ద పెద్ద చదువులెందుకన్నారంతా! అయినా ఆ మాటలు ఆమె చెవికెక్కించుకోలేదు. కారణం ఆమెకు చదువంటే ప్రాణం. వయసొచ్చింది కదా పెళ్లి చేయమని బంధువులు పోరు పెట్టారు.. అయినా తన పూర్తి ధ్యాసను కెరీర్ పైనే ఉంచిందామె. ఇలా ఆమె సంకల్ప బలానికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కూడా తోడవడంతో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి విదేశాల్లో ఉద్యోగం సంపాదించింది. తాను కోరుకున్న కెరీర్, చక్కటి జీతం.. రెండేళ్లు స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా జీవించింది. అక్కడే తనకు నచ్చిన అబ్బాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. జీవితం సుఖంగా సాగుతోంది.. పిల్లలు పుడితే ఆ సంతోషం రెట్టింపవుతుందనుకుందా జంట. కానీ అంతలోనే మెనోపాజ్‌ రూపంలో ఆమెకు అనుకోని ఉపద్రవం ఎదురైంది. అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ముప్ఫై అంటే ముప్ఫై ఏళ్లే! ‘ఇంత చిన్న వయసులోనే ఏంటి నాకీ కష్టం’ అని పిల్లల కోసం పరితపించిపోయింది. ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి మాతృత్వ మాధురిమలను ఆస్వాదించలేకపోయానే అని బాధపడింది.అన్ని దారులూ మూసుకుపోవడంతో ఇక చేసేది లేక ఓ పిల్లాడిని దత్తత తీసుకుందామె. అకాలంలో వచ్చిన మెనోపాజ్.. తల్లిని కావాలన్న తన కలను ఎలా కల్లలు చేసిందో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-pregnancy-struggle-after-failed-several-ivf-attempts

ఐవీఎఫ్‌ ఫెయిలైనా.. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో సహజంగానే తల్లయ్యా!

పెళ్లయిన ప్రతి మహిళా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతుంది.. ఎప్పుడెప్పుడు తల్లినవుతానా అని తపిస్తుంది. ఐర్లాండ్‌లోని డబ్లిన్‌కు చెందిన ఓ మహిళ కూడా అమ్మతనం కోసం ఎంతగానో పరితపించింది.. ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిరిగింది.. ఎందరో డాక్టర్లను కలిసింది. అయినా తన కల నెరవేరకపోయేసరికి తల్లడిల్లింది. ఆఖరి ప్రయత్నంగా ఐవీఎఫ్‌ చికిత్స కూడా తీసుకుంది. అక్కడా ఆమెకు నిరాశే ఎదురైంది. ‘ఇక ఈ జీవితంలో నాకు అమ్మయ్యే యోగం లేదేమో’ అనుకుంటోన్న తరుణంలోనే దేవుడు వరమిచ్చినట్లు సహజంగానే గర్భం ధరించిందామె. పండంటి కూతురు పుట్టడంతో పట్టరానంత సంతోషంలో మునిగిపోయింది. ప్రస్తుతం తన కూతురితో, భర్తతో సంతోషంగా జీవిస్తోన్న ఆమె.. తనలాంటి వారి గురించి నాకెందుకులే అనుకోలేదు. అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకు ఎదురైన సమస్యలు, సవాళ్లను నలుగురితో పంచుకోవాలనుకుంది.. తద్వారా అమ్మతనం కోసం ఆరాటపడుతోన్న మహిళల్లో స్ఫూర్తి నింపాలనుకుంది. ఇందుకోసం ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా.. మహిళలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో చిట్కాలను అందిస్తోన్న ఆమె అమ్మయ్యే క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను, సవాళ్లను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-her-experience-on-sexual-harassment-in-the-age-of-zoom-calls-and-covid-19

‘నాతో ఒక్క రోజు గడుపు.. నిన్నొదిలేస్తా’ అన్నాడు!

అసలే ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉందామె.. దానికి తోడు కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆమెకున్న ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకొని ఆమెను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి. అయినా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మానుకోలేదామె. తన పనితనం, ప్రతిభకు మెచ్చి ఓ కంపెనీ ఆమెకు ఉద్యోగమిచ్చింది.. అందులోనూ కరోనా కారణంగా ఇంటి నుంచే పని చేయమనే ఆఫర్‌ కూడా ఇచ్చింది. ‘నా అదృష్టమో, దేవుడి దయో గానీ.. ఉద్యోగమైతే వచ్చింది’ అని సంబరపడిపోయిందామె. ఇక తన కష్టాలు తీరిపోయినట్లే అనుకుంది.. కానీ అప్పట్నుంచి ఆ కష్టాలకు మించిన నరకం అనుభవిస్తానని ఊహించలేదామె. మరి, ఉద్యోగం చేద్దామంటే రోజూ వేధింపులే, మానేద్దామంటే మానేయలేని పరిస్థితి.. అంటూ తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-woman-who-lost-her-husband-due-to-honor-killed-in-telugu

ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమించడం నేరమా..?!

ప్రేమ.. రెండు మనసుల్ని ఒక్కటి చేసే ఈ మధురమైన భావనకు కులమతాల తారతమ్యం లేదంటారు.. రూపు-రేఖలు ఎలా ఉన్నా పట్టించుకోదంటారు.. వయసుతో అసలు పనే లేదంటారు. ఇలా అన్నింటా ప్రేమదే అంతిమ విజయం. కానీ పరువు దగ్గరికొచ్చే సరికి మాత్రం దీనికి ఎప్పుడూ ఓటమే ఎదురవుతుంది. ప్రేమతో ఒక్కటై ‘ఇక నిండు నూరేళ్లు నీతోనే నా బతుకు!’ అని బాస చేసుకున్న జంటల ఆనందాన్ని ఆవిరి చేస్తోందీ ఎందుకూ కొరగాని ఈ పరువు. అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి దొరకడం అదృష్టమంటారు. అలాంటి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే తప్పా? అతనితో జీవితాన్ని పంచుకోవడం నేరమా? పెద్దల దృష్టిలో వారికి నచ్చని వారిని ప్రేమిస్తే పరువు పోతుంది కానీ వారు ఆ ప్రేమను చంపేసి నలుగురిలో హంతుకులుగా మారితే అది పరువు తక్కువ కాదా? ఇలా పరువు-ప్రతిష్టల పేరుతో ప్రేమను చంపేసి ఏం సాధిస్తారు? అంతులేని దుఃఖం తప్ప! అంటూ తన మనసులోని ఆవేదనను పంచుకుంటోంది ఎంతగానో ప్రేమించిన తన భర్తను పోగొట్టుకున్న ఓ అభాగ్యురాలు. మరి, ఆమె హృదయరాగమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-rape-survivor-shares-her-story-and-alerting-other-women-in-telugu

అన్నయ్య అని నమ్మితే కోరిక తీర్చమన్నాడు!

వారిద్దరూ ఒకే కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. ఉండే ప్రదేశాలు, ఆఫీస్‌ సమయాలు కూడా ఒకటే కావడంతో రోజూ కారులో కలిసే ఆఫీస్‌కి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కరోనా కారణంగా బయట తగిన రవాణా సౌకర్యాలు కూడా లేకపోవడంతో ‘హమ్మయ్య.. నాకు నా కొలీగ్‌ కారైనా ఉంది.. ఈ సౌకర్యం కూడా లేక తిప్పలు పడే వారు ఎందరో!’ అంటూ సంతోషించిందా అమ్మాయి. కానీ ఆ సంతోషం అంతలోనే ఆవిరవుతుందని, తాను సౌకర్యం అనుకున్న ఆ కారే తన పాలిట కామ పాశమవుతుందని ఊహించలేదా యువతి. ఒక తోబుట్టువుగా తాను నమ్మిన వ్యక్తే తన కోరిక తీర్చమంటూ అడిగే సరికి జీర్ణించుకోలేకపోయిందామె. ఇక ఈ ఘోరాన్ని ఆపే ప్రయత్నంలో తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రి పాలైంది మరో మహిళ. ఇలాంటి అయోమయ పరిస్థితుల్లో తనకు జరిగిన అన్యాయానికి కుంగిపోవాలో, తన వల్ల సాటి మహిళ కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకుందని బాధపడాలో తెలియని అయోమయంలో ఆ చేదు జ్ఞాపకాన్ని పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-medico-shares-her-tougher-experiences-about-covid-19-and-give-some-basic-precautions-to-all-of-us

అలా బయటికొచ్చేముందు ఒక్కసారి మీ వాళ్లను గుర్తు తెచ్చుకోండి..!

‘ఏంటో ఈ మాయదారి కరోనా మహమ్మారి రోజురోజుకీ విరుచుకుపడుతోందే తప్ప ఏమాత్రం శాంతించట్లేదు.. దీనికి టీకా ఎప్పుడొస్తుందో? ఈ గండం నుంచి ఎప్పుడు గట్టెక్కుతామో?’.. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే కోరుకుంటున్నారు. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటోన్న మనమేమో వైరస్‌ ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందోనని భయపడుతుంటే.. కొందరేమో అసలు వైరసే లేనట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. బయటికి వచ్చే ముందు కనీసం మాస్కైనా పెట్టుకోని వారు కొందరైతే.. సామాజిక దూరాన్ని పూర్తిగా గాలికొదిలేశారు మరికొందరు. నెలలు గడుస్తోన్నా, వైరస్‌ గురించి అందరిలో అవగాహన వచ్చినా.. ఇలాంటి వారి వల్లే దేశంలో కరోనా విలయతాండవం చేస్తోందని అంటోంది ఓ మెడికో. తద్వారా వారి చుట్టూ ఉన్న వారే కాదు.. వైద్యులపై కూడా మోయలేనంత భారం పడుతోందని, అది వారిని అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా కుంగదీస్తోందని చెబుతూ తమ వెతల్ని ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
suicide-attempt-to-radio-job-in-telugu

చేదు బాల్యం.. విషపు యవ్వనం.. నాకు నేర్పిన జీవితపాఠాలు!

'తేనెలొలుకు బాల్యం నిత్యనూతన మధుర జ్ఞాపకం'.. కానీ అది ఆమె విషయంలో నిజం కాలేదు. 'ఉరకలెత్తే యవ్వనం, భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసే కలలు, ఆశల పరంపర'.. అది కూడా ఆమె విషయంలో కలగానే మిగిలిపోయింది. దాంతో కుంగిపోయింది.. వేదనపడింది.. ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది.. కానీ ప్రతి పుట్టుకకు ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉంటుందనే జీవిత సత్యాన్ని కాస్త ఆలస్యంగానైనా గ్రహించిందామె. పడిలేచిన కెరటంలా భవిష్యత్తును గెలిపించుకుంది. ఓడిన జీవితం నుంచి గెలుపు బాటలు పరచుకుని, స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. తనలా జీవిత సాగరాన్ని ఈదుతోన్న ఎంతోమందిలో స్ఫూర్తి రగిలించడానికి తన కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pcos-sufferer-laura-faulkner-to-walk-100-miles-to-raise-money---with-her-baby-in-a-sling

women icon@teamvasundhara
noida-doctor-shares-her-weird-experiences-wearing-sanitary-napkins-along-with-diapers

పీపీఈ.. శ్యానిటరీ ప్యాడ్స్‌.. ఆ రోజుల్లో మా బాధ ఏమని చెప్పగలం?!

పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం, మూడ్‌ స్వింగ్స్‌.. ఇలా శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో సమస్యల్ని తీసుకొస్తుంది నెలసరి. ఇలాంటి ప్రతికూల సమయంలో మనమైతే ఏం చేయాలనుకుంటాం.. హాయిగా వేడివేడి నీళ్లతో స్నానం చేసి.. రోజంతా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటాం. కనీసం మనకు ఆ అవకాశమైనా ఉంది.. కానీ రాత్రింబవళ్లు కరోనా బాధితులకు సేవ చేయడంలో నిమగ్నమైన వైద్యులు, నర్సులు పిరియడ్స్‌ సమయంలోనూ విధులకు హాజరు కావాల్సిందేనని అంటోంది ఓ యువ వైద్యురాలు. రక్తస్రావం ఎక్కువైనా ఏడెనిమిది గంటల పాటు శ్యానిటరీ న్యాప్‌కిన్‌ మార్చుకోవడానికి కూడా వీల్లేని దుర్భర స్థితి ఒకవైపు, వేడి పుట్టించే పీపీఈ కిట్లు మరోవైపు.. అంటూ కరోనా బాధితులకు సేవలందించే క్రమంలో తనకెదురైన కొన్ని సవాళ్లను, అనుభవాలను మన ముందుంచే ప్రయత్నం చేశారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-sad-story-of-a-human-trafficking-victim-in-telugu

అతని భార్యగా జీవించే అర్హత నాకు ఉందా..?

చక్కగా చదువుకొంటూ.. ఆడుతూ పాడుతూ హుషారుగా ఉండే అమ్మాయి.. 12 ఏళ్ల వయసులో కిడ్నాప్‌కు గురైంది. తానెక్కడున్నానో తెలియని పరిస్థితుల్లో కొన్నేళ్ల పాటు కాలం గడిపింది. గాలి చొరబడని గదుల్లో, ముక్కుపుటాలదిరిపోయే వాసనల మధ్య కాలం వెళ్లదీసింది. వ్యభిచార గృహంలో ఎందరి చేతుల్లోనో అత్యాచారానికి గురైంది. కన్నవారికి దూరమై పుట్టెడు కష్టాలనుభవించిన ఆ చిన్నారి ఈ రొంపి నుంచి బయటపడి అమ్మానాన్న దగ్గరికి వెళ్లాలని, వారి ప్రేమలో తడిసిముద్దవ్వాలని కోరుకొంది. కొంతకాలానికి ఆ నరక కూపం నుంచి బయటపడింది. కానీ విధి చిత్రమైంది. తల్లిదండ్రులను ఆమెకు దూరం చేసింది. ఆ బాధ నుంచి తేరుకొన్న ఆమె చదువుకొని ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. తన గతం తెలిసిన ఓ అబ్బాయితో జీవితం పంచుకోవాలో వద్దో సతమతమవుతూ, బాధాకరమైన తన జీవిత గాధను ఇలా పంచుకుంటోంది..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-be-independent-in-telugu

మీరు స్వేచ్ఛగానే జీవిస్తున్నారా?

'స్వాతంత్య్రమే నా జన్మ హక్కు' అన్నారు ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు బాలగంగాధర్ తిలక్. ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా బతకగలిగినప్పుడే దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం సిద్ధిస్తుంది. ప్రత్యేకించి మహిళల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు. వారికి వారు స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నారు. అయితే డబ్బు, కెరీర్... ఇలాంటి వాటిలోనే కాదు.. జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాల్లోనూ స్వతంత్రంగా జీవించగలిగితేనే మనం కోరుకునే సంతృప్తి లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి దోహదపడే కొన్ని అంశాలేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-nurse-who-tests-positive-for-covid-19-shares-her-experience

ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకున్నా.. కరోనా నుంచి వేగంగా కోలుకున్నా!

గత ఆరు నెలలుగా కంటికి కనిపించని శత్రువుతో అలుపెరగని యుద్ధం చేస్తున్నారు వైద్యులు, నర్సులు. ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఓ నర్సు కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండి చికిత్స తీసుకున్న ఆమె ఇటీవల కరోనాను జయించింది. ఈ సందర్భంగా హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉండి ట్రీట్‌మెంట్‌ తీసుకోవడం వల్లనే కొవిడ్‌ నుంచి వేగంగా కోలుకున్నానని చెబుతున్న ఆమె కరోనా కథేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day

తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!

'నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..

Know More